Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023

Kazalo

328. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18), stran 1103.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18) 
Št. 350-6/2022
Koper, dne 6. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 163., 164., 242. in 330. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper dne 19. januarja 2023 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18) 
I. NORMATIVNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18) (v nadaljevanju: program opremljanja).
(1) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper pod številko 350-6/2022.
(2) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/10 – spremembe in dopolnitve, 18/14 – spremembe in dopolnitve, 43/17 – spremembe in dopolnitve, 41/18 – obvezna razlaga, 69/18 – obvezna razlaga, 18/20 – spremembe in dopolnitve),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18), številka 350-6/2022, december 2022 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega funkcionalno enoto Fc3 – obrobje mestnega jedra, enoto urejanja Eu 3-18.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; Karta 1: Območje opremljanja.
4. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje kanalizacije,
– obstoječe omrežje vodovoda,
– obstoječi objekti ravnanja z odpadki,
– obstoječe javne površine.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje cest,
– novo omrežje kanalizacije,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; Karta 2: Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura.
5. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Gradnja komunalne opreme se predvidi v 1 etapi.
(2) Gradnja komunalne opreme se začne v roku 3 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(3) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 12 mesecev po prijavi začetka gradnje.
6. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja)
(1) Potrebna finančna sredstva in viri financiranja:
nova komunalna oprema
etapa
finančna sredstva za opremljanje brez DDV [€]
viri financiranja
novo omrežje cest
1 etapa
696.341,40
pogodba o opremljanju
novo omrežje kanalizacije
1 etapa
157.494,13
pogodba o opremljanju
novo omrežje vodovoda
1 etapa
102.159,50
pogodba o opremljanju
(2) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
7. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
površina gradbenih parcel stavb [m2]
bruto tlorisna površina objektov [m2]
novo omrežje cest
CES- BarkaN
55.173
115.483
novo omrežje kanalizacije
KAN-BarkaN
55.173
115.483
KAN-AN
14.821
37.192
novo omrežje vodovoda – Barka
VOD-BarkaN
55.173
115.483
VOD-AN
14.821
37.192
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidna iz grafičnega prikaza; Karta 3: Obračunsko območje – novo omrežje cest, Karta 4: Obračunsko območje – novo omrežje kanalizacije in Karta 5: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.
8. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški brez DDV [€]
obračunski stroški brez DDV [€]
novo omrežje cest
CES- BarkaN
696.341,40
696.341,40
novo omrežje kanalizacije
KAN-BarkaN
149.550,68
149.550,68
KAN-AN
7.943,45
7.943,45
novo omrežje vodovoda
VOD-BarkaN
65.746,22
65.746,22
VOD-AN
36.413,29
36.413,29
SKUPAJ
955.995,04
955.995,04
9. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
CpN [€/m2]
CtN [€/m2]
novo omrežje cest
CES- BarkaN
12,62
6,03
novo omrežje kanalizacije
KAN-BarkaN
2,71
1,30
KAN-AN
0,54
0,21
novo omrežje vodovoda
VOD-BarkaN
1,19
0,57
VOD-AN
2,46
0,98
10. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta ([DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
CpN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
CtN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
i
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
KPNOVA(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPNOVA
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Če se nova komunalna oprema na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
13. člen 
(pretekla vlaganja v komunalno opremo) 
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, ne prijavi pa začetka gradnje oziroma mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, ni upravičen do vračila komunalnega prispevka. Poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka se investitorju ali njegovemu pravnemu nasledniku upoštevajo pri naslednji odmeri na predmetnem zemljišču ali v funkcionalno zaokroženem območju, v katerem je več med seboj prostorsko in funkcionalno povezanih objektov, če gre za gradnjo v kompleksnih območjih.
(2) Poravnane obveznosti iz prejšnjega odstavka se upoštevajo največ 20 let od njihovega plačila.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj ali že poravnanih obveznosti, občini dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila za katero komunalno opremo in za katere površine je bil komunalni prispevek plačan in zavezo, da iz naslova preteklih vlaganj ali že poravnanih obveznosti, nima več nobenih drugih zahtevkov.
(4) Če vlada do odmere komunalnega prispevka ne sprejme predpisa iz devetega odstavka 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), se višina preteklih vlaganj izračuna na podlagi površine gradbene parcele oziroma bruto tlorisne površine predvidenih objektov, ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(5) Višina preteklih vlaganj se upošteva ob prvi vlogi za odmero komunalnega prispevka na podlagi tega poglavja odloka. Morebitna preostala presežna sredstva preteklih vlaganj, ki ob prvi vlogi odmere komunalnega prispevka niso v celoti porabljena, se v nadaljnjih postopkih odmere komunalnega prispevka ne upoštevajo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ne glede na določbe I. poglavja, se skladno s prvim odstavkom 330. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) postopki odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, začeti pred začetkom uporabe Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), končajo po dosedanjih predpisih (Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o odmeri in izračunu komunalnega prispevka na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 70/19)).
(2) Pri upoštevanju že poravnane obveznosti iz naslova komunalnega prispevka se upošteva plačilo skladno s Pogodbo o nakupu stavbnega zemljišča, št. 466-453/93 z dne 10. 1. 1994, Pogodbo o plačilu sorazmernega deleža stroškov za komunalno opremljanje zemljišča, št. 466-453/93/kp z dne 10. 1. 1994 in Potrdilom o plačilu komunalnega prispevka, št. 466-453/93 z dne 17. 9. 1996, da je že bil plačan sorazmerni del stroškov za 29.310 m2 koristne površine objektov, Odločbo Urada za okolje in prostor, št. 427-239/2008 z dne 18. 12. 2008, izdano na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski« v Kopru (Uradni list RS, št. 36/08), s katero je bilo priznano plačilo za 29.310 m2 koristne površine objekta in ustreznega deleža gradbene parcele v izmeri 9.858,37 m2, skupaj z dodatno odmerjenim in izvedenim plačilom po tej odločbi v znesku 19.164,71 EUR ter dne 9. 1. 2009 izdanim potrdilom župana Mestne občine Koper št. 427-239/2008 o poravnanem komunalnem prispevku, s katerim ta potrjuje, da je investitor poravnal vse obveznosti do Mestne občine Koper iz naslova komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj ali že poravnanih obveznosti, občini dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila za katero komunalno opremo in za katere površine je bil komunalni prispevek plačan ter zavezo, da iz naslova preteklih vlaganj ali že poravnanih obveznosti, nima več nobenih drugih zahtevkov.
15. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2022
Koper, dne 19. januarja 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l'area »Urbano središče – centro urbano Barka« (unità di assetto territoriale Eu 3-18) 
Prot. n. 350-6/2022
Capodistria, 6 febbraio 2023
Il Sindaco 
del Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli artt. 163, 164, 242 e 330 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21), degli artt. 3, 13, 15 e 17 del Regolamento sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili e del Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 20/19, 30/19 – con succ. mod., 34/19, 199/21 – ZUreP-3), e dell'art. 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in data 19 gennaio 2023 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l'area »Urbano središče – centro urbano Barka« (unità di assetto territoriale Eu 3-18) 
I. STATUIZIONI NORMATIVE 
Articolo 1 
(oggetto del decreto) 
Con il presente decreto viene approvato il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l'area »Urbano središče – centro urbano Barka« (unità di assetto territoriale Eu 3-18) (d’ora innanzi: programma di urbanizzazione).
(1) È possibile prendere visione del programma di urbanizzazione numero 350-6/2022 presso la sede del Comune città di Capodistria.
(2) Nel programma viene stabilito:
– area di urbanizzazione,
– nuove opere di urbanizzazione e altre infrastrutture pubbliche economiche,
– termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione,
– mezzi finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,
– criteri di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere.
(3) I criteri di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di cui al capoverso precedente, stabiliti con il presente decreto, sono:
– aree di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione,
– costi complessivi e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione,
– calcolo di costi imputabili delle nuove opere di urbanizzazione per unità di misura,
– rapporto tra la quota della particella edificabile del fabbricato (DpN) e la quota della superficie dell'edificio (DtN) nel calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione.
(4) Criteri per l’elaborazione del programma di urbanizzazione:
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/91, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 65/10 – con succ. mod. e integ., 18/14 – con succ. mod. e integ., 43/17 – con succ. mod. e integ., 41/18 – interpretazione autentica, 69/18 – interpretazione autentica, 18/20 – con succ. mod. e integ.),
– Elaborato del programma di urbanizzazione di terreni edificabili per l'area »Urbano središče – centro urbano Barka« (unità di assetto territoriale Eu 3-18) numero 350-6/2022, dicembre 2022 (d’ora innanzi: Elaborato del programma di urbanizzazione).
Articolo 2 
(significato dei termini) 
I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato di quelli riportati nella norma che disciplina la pianificazione territoriale e nel regolamento che stabilisce i criteri di calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e l’imputazione del contributo stesso.
Articolo 3 
(area di urbanizzazione) 
(1) L’area di urbanizzazione comprende la zona dei complessi funzionali Fc3 – centro storico, unità di assetto territoriale Eu 3-18).
(2) L’area di urbanizzazione viene indicata nella planimetria; Carta 1; Area di urbanizzazione.
Articolo 4 
(opere di urbanizzazione esistenti e nuove, nonché altre infrastrutture pubbliche economiche) 
(1) L’area di urbanizzazione è già urbanizzata con le seguenti opere di urbanizzazione (opere di urbanizzazione esistenti):
– rete viaria esistente,
– rete fognaria esistente,
– rete idrica esistente,
– impianti trattamento rifiuti esistenti,
– superfici pubbliche esistenti.
(2) Opere di urbanizzazione nuove:
– nuova rete viaria,
– nuova rete fognaria,
– nuova rete idrica.
(3) Altre infrastrutture pubbliche economiche mancanti:
– rete elettrica,
– rete di telecomunicazioni.
(4) La definizione dettagliata delle nuove opere di urbanizzazione e di quelle esistenti, nonché di altre infrastrutture pubbliche economiche è rappresentata nell’elaborato del programma di urbanizzazione.
(5) Le nuove opere di urbanizzazione ed altre infrastrutture pubbliche economiche sono indicate nella planimetria; Carta 2: Nuove opere di urbanizzazione ed altre infrastrutture pubbliche economiche.
Articolo 5 
(termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione) 
(1) Si prevede la costruzione delle nuove opere di urbanizzazione in una fase.
(2) La costruzione delle opere di urbanizzazione inizierà entro tre mesi dall’acquisizione del permesso di costruire definitivo.
(3) La consegna delle opere di urbanizzazione è prevista entro 12 mesi dalla dichiarazione di inizio lavori.
Articolo 6 
(mezzi finanziari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione) 
(1) Mezzi finanziari necessari e fonti di finanziamento:
opere di urbanizzazione nuove
fase
mezzi finanziari per le opere di urbanizzazione senza IVA [€]
fonti di finanziamento
nuova rete viaria
1a fase
696.341,40
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
nuova rete fognaria
1a fase
157.494,13
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
nuova rete idrica
1a fase
102.159,50
contratto di esecuzione delle opere di urbanizzazione
(2) I costi di costruzione delle nuove opere di urbanizzazione sono elencati nel dettaglio nell’elaborato del programma di urbanizzazione.
Articolo 7 
(aree di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione) 
(1) Aree di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione:
opere di urbanizzazione nuove
area di calcolo
superficie della particella edificabile dei fabbricati [m2]
superficie in pianta lorda [m2]
nuova rete viaria
CES- BarkaN
55.173
115.483
nuova rete fognaria
KAN-BarkaN
55.173
115.483
KAN-AN
14.821
37.192
nuova rete idrica – Barka
VOD-BarkaN
55.173
115.483
VOD-AN
14.821
37.192
(2) Le aree di calcolo delle nuove opere di urbanizzazione sono rappresentate nella cartografia; Carta 3: Area di calcolo – nuova rete viaria, Carta 4: Area di calcolo – nuova rete fognaria e Carta 5: Area di calcolo – nuova rete idrica.
Articolo 8 
(costi complessivi e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione) 
Rappresentazione dei costi complessivi e di commisurazione delle nuove opere di urbanizzazione:
opere di urbanizzazione nuove
area di calcolo
costi totali IVA esclusa [€]
costi di commisurazione senza IVA [€]
nuova rete viaria
CES- BarkaN
696.341,40
696.341,40
nuova rete fognaria
KAN-BarkaN
149.550,68
149.550,68
KAN-AN
7.943,45
7.943,45
nuova rete idrica
VOD-BarkaN
65.746,22
65.746,22
VOD-AN
36.413,29
36.413,29
TOTALE
955.995,04
955.995,04
Articolo 9 
(calcolo di costi imputabili delle nuove opere di urbanizzazione per unità di misura) 
I costi di urbanizzazione al m2 del lotto edificabile dell'edifico (CpN) e al m2 di superficie in pianta lorda dell'edificio (CtN) si calcolano in base ai seguenti criteri:
opere di urbanizzazione nuove
area di calcolo
CpN [€/m2]
CtN [€/m2]
nuova rete viaria
CES- BarkaN
12,62
6,03
nuova rete fognaria
KAN-BarkaN
2,71
1,30
KAN-AN
0,54
0,21
nuova rete idrica
VOD-BarkaN
1,19
0,57
VOD-AN
2,46
0,98
Articolo 10 
(rapporto tra la quota del lotto edificabile e la quota della superficie dell'edificio) 
Il rapporto tra la quota della particella edificabile del fabbricato (DpN) e la quota della superficie dell'edificio ([DtN) è pari a DpN = 0,3 e DtN = 0,7.
Articolo 11 
(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione) 
Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene calcolato nel seguente modo:
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
significato delle sigle di cui sopra:
AGP
superficie della particella edificabile dell'edificio,
ASTAVBA
superficie in pianta lorda del fabbricato,
DpN
quota della particella edificabile dell'edificio per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
DtN
quota della superficie dell'edificio per il calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
CpN(i)
costi per le singole tipologie delle opere di urbanizzazione nuove al m2 della particella edificabile dell'edificio,
CtN(i)
costi per le singole tipologie delle opere di urbanizzazione nuove al m2 della superficie in pianta lorda dell’edificio,
i
singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove,
KPNOVA(i)
importo della quota del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove;
KPNOVA
importo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione nuove, imputato al soggetto passivo.
Articolo 12
(calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti) 
Se le nuove opere di urbanizzazione alle quali è allacciato l'edificio vengono collegate direttamente o indirettamente alle opere di urbanizzazione esistenti ovvero gravano sulle opere di urbanizzazione già costruite, la parte corrispondente del contributo per le opere di urbanizzazione esistenti viene calcolata nel seguente modo:
– se il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove è superiore al contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), il valore della parte correlata del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti sarà pari a 0;
– se il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni singola tipologia delle opere di urbanizzazione nuove è inferiore al contributo afferente agli oneri di urbanizzazione calcolato per ogni tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), il valore della parte correlata del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia delle opere di urbanizzazione esistenti verrà calcolato secondo la seguente equazione: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
Articolo 13 
(investimenti passati nell’infrastruttura comunale) 
(1) Se l’investitore corrisponde il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dovuto all'edificazione, ma non inizia i lavori o se il permesso a costruire scade, non ha diritto al rimborso del contributo. I contributi versati afferenti agli oneri di urbanizzazione vengono presi in considerazione a favore dell’investitore o del suo successore legale durante la successiva imputazione riguardante il terreno in questione o l’area funzionalmente unitaria, sulla quale vi sono diversi fabbricati connessi a livello funzionale e territoriale, nel caso si tratti di edificazione in aree complesse.
(2) I contributi versati di cui al paragrafo precedente saranno presi in considerazione per un periodo massimo di 20 anni dalla data del pagamento.
(3) In caso di rivendicazione di investimenti passati o obbligazioni già pagate, il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione deve presentare al comune tutte le pezze giustificative necessarie indicando a quale opera di urbanizzazione si riferisce e per quali superfici è stato già versato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione come anche l’obbligo, di astenersi da eventuali altre rivendicazioni per versamenti pregressi o pagamenti già effettuati.
(4) Nel caso il governo non adottasse il regolamento di cui all'articolo 242, comma 9, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21) entro l’imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, l'importo dei pagamenti pregressi viene calcolato in base alla superficie del lotto edificabile ovvero alla superficie in pianta lorda dell’edificio, tenendo conto delle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti.
(5) L'importo degli investimenti pregressi sarà considerato alla prima richiesta di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione ai sensi del presente capoverso del decreto. Eventuali pagamenti residui in eccesso effettuati nel passato e non completamente utilizzati nella prima richiesta di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, non verranno presi in considerazione nelle successive fasi di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.
II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 14 
(disposizione transitoria) 
(1) In deroga alle disposizioni del capitolo I, ai sensi dell'articolo 330, primo comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21), il procedimento di imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, avviato prima dell'attuazione della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21), deve essere completato in conformità con i regolamenti precedenti (Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 e 20/22 – dec. C.C.), Regolamento sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili e del Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 20/19, 30/19 – succ. mod. ed int., 34/19 e 199/21 – ZUreP-3), nonché Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/19)).
(2) Per il pagamento del contributo comunale già effettuato, in conformità con Contratto di compravendita del terreno edificabile, n. 466-453/93 del 10. 1. 1994, Contratto di pagamento della quota proporzionale dei costi per l’urbanizzazione comunale del terreno, n. 466-453/93/kp del 10. 1. 1994), Conferma di pagamento del contributo comunale, n. 466-453/93 del 17. 9. 1996, corrisposto per la parte proporzionale dei costi per 29.310 m2 di superficie utile degli edifici, Decisione dell'Ufficio per l'ambiente ed il territorio, n. 427-239/2008 del 18. 12. 2008, emessa sulla scorta del Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di terreni edificabili per l'area »Area residenziale commerciale lungo la Via Ferrara – Poslovno stanovanjsko območje ob Ferrarski« Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 36/08), con il quale è stato concesso il pagamento per 29.310 m2 di superficie utile dell'edificio e la corrispondente quota del lotto edificabile di 9. 858,37 m2, insieme al pagamento aggiuntivo imputato ed effettuato ai sensi del presente decreto pari all’importo di 19.164,71 EURO ed Ordinanza n. 427-239/2008 del Sindaco del Comune città di Capodistria del 9. 1. 2009 con la quale viene confermata l'estinzione di tutti gli obblighi da parte dell’investitore nei confronti del Comune città di Capodistria in relazione all’imputazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione.
(3) In caso di rivendicazione di investimenti passati o obbligazioni già pagate, il soggetto passivo del pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione deve presentare al comune tutte le pezze giustificative necessarie indicando a quale opera di urbanizzazione si riferisce e per quali superfici è stato già versato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione come anche l’obbligo, di astenersi da eventuali altre rivendicazioni per versamenti pregressi o pagamenti già effettuati.
Articolo 15 
(presa in visione dell’elaborato del programma di urbanizzazione) 
È possibile prendere visione dell’elaborato del programma di urbanizzazione presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 16 
(entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-6/2022
Capodistria, 19 gennaio 2023
Il Sindaco 
del Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost