Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3262. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava, stran 9510.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16, 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 10. redni seji dne 19. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Vipava 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Vipava, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Vipava (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebne skupine, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, na katerih je uporaba mrliških vežic obvezna;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(obseg pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
(1) Pogrebna dejavnost zajema:
– 24-urno dežurno službo, ki je predmet obvezne gospodarske javne službe,
– pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo pokojnika, upepelitev pokojnika in pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališko dejavnost zagotavlja občina in obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
4. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Na območju Občine Vipava so pokopališča v navedenih naseljih, katerim pripadajo sledeča območja:
1. Erzelj (Erzelj)
2. Goče (Goče, Lože, Manče)
4. Lozice (Lozice, Podgrič)
5. Podnanos (del Nanosa, Hrašče, Podbreg, Podnanos, Poreče in Orehovica)
6. Podraga (Podraga)
7. Sanabor (Sanabor)
8. Slap (Slap)
9. Vipava (del Nanosa, Vipava, Zemono)
10. Vrhpolje (Duplje, Vrhpolje).
(2) Upravljavec posameznega pokopališča je Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o.) ali krajevna skupnost kot oseba javnega prava.
(3) Naloge upravljavca pokopališča so:
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skladno z 21. členom tega odloka,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav, vključno s sklepanjem najemnih pogodb in vodenjem evidenc sklenjenih pogodb,
– oddajanje grobov v najem, vključno s sklepanjem najemnih pogodb z najemniki grobov in vodenjem evidenc sklenjenih pogodb,
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebne skupine,
– vodenje katastra grobov za vsako pokopališče posebej v besedilni in grafični obliki, skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema,
– vodenje evidence o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču,
– vodenje evidenc o grobovih in pokopih,
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– vodenje finančnih evidenc o zbranih grobarinah in stroških po posameznem pokopališču.
(4) Storitve iz druge in četrte alineje tretjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim v 30. členu tega odloka.
(5) Upravljavec KSD d.o.o. je dolžan do konca meseca marca občini dostaviti letno poročilo, iz katerega je razvidno izvajanje javne službe in nalog iz tretjega odstavka tega člena ter poslovanje po posameznih pokopališčih v preteklem letu. Izbrani izvajalec gospodarske javne službe je dolžan na zahtevo občine v roku 20 dni od poziva posredovati občini poročilo o vrsti, obsegu in vrednosti opravljenih vzdrževalnih del ali stroškov storitev.
(6) Krajevna skupnost lahko izvaja vse naloge iz pristojnosti upravljavca pokopališč, razen tistih, ki jih lahko skladno z zakonom, predmetnim odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost, izvajajo le za to pristojne in ustrezno usposobljene osebe.
(7) Upravljavca posameznega pokopališča določi župan s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.
(8) Če je za upravljavca posameznega pokopališča določena krajevna skupnost, se lahko slednja z izbranim izvajalcem gospodarske javne službe s pogodbo dogovori o vrsti, obsegu in načinu izvajanja posameznih nalog, ki jih bo zagotavljala oziroma izvrševala posamezna pogodbena stranka.
5. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost ter v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi, razen izraza »pokopališko pogrebna skupina«, ki se ga v tem odloku uporablja namesto izraza »pokopališko pogrebno moštvo«.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
7. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) Javno službo 24-urne dežurne službe zagotavlja Občina Vipava v obliki javnega podjetja – družbe KSD d.o.o. na celotnem območju Občine Vipava v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) 24-urna dežurna služba obsega pripravljenost na domu, vsak prevoz od kraja smrti oziroma mesta najdbe do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku, in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je KSD d.o.o..
(4) Sredstva za izvajanje 24-urne dežurne službe se krijejo iz občinskega proračuna na osnovi mesečnih zahtevkov.
3 POGREBNA SLOVESNOST 
8. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika, oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba, oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo predstavniki verskih skupnosti in društev. Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi.
4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNE SKUPINE 
9. člen 
(pokopališko pogrebna skupina) 
(1) Storitve pokopališko pogrebne skupine obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz upepeljevalnice, mrliške vežice oziroma prostorov, navedenih v tretjem odstavku 19. člena, do mesta pokopa, s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(2) Storitve pokopališko pogrebne skupine na pokopališčih v občini zagotavlja KSD d.o.o..
(3) Izvajalca pogrebne dejavnosti, ki se izvaja na trgu lahko naročnik pogreba prosto izbere med registriranimi izvajalci pogrebne dejavnosti.
(4) Storitve pokopališko pogrebne skupine zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena naročniku pogrebne storitve v skladu s cenikom, določenim s tem odlokom.
5 POGREB 
10. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki zadošča minimalnim standardom.
5.1 Prijava pokopa
11. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina.
(2) K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
5.2 Priprava pokojnika
12. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred in po upepelitvi ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.3 Minimalna pogrebna slovesnost
13. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pokopališko pogrebna skupina, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz upepeljevalnice, mrliške vežice oziroma prostorov, navedenih v tretjem odstavku 19. člena tega odloka, do mesta pokopa.
5.4 Pokop
14. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
6 NAČIN IN ČAS POKOPA 
15. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali položijo v žarni zid;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
16. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan od 9. do 18. ure, vse dni v letu, z izjemo naslednjih prazničnih dni: 1. januar, velikonočna nedelja, 1. maj, 1. november in 25. december.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
17. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se pokop opravi s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob, ali z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob, ali položijo v žarni grob, ali raztrosijo na določenem prostoru znotraj pokopališča.
8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
18. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot raztros pepelaali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti skladno s 14. členom tega odloka.
(2) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.
(3) Pokop ali raztros pepela zunaj pokopališča oziroma posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava na podlagi vloge naročnika pogrebne storitve.
(4) Pokop zunaj pokopališča ni dovoljen na parcelah, ki so v javni rabi ne glede na lastništvo, na parcelah znotraj vodovarstvenih območij ali v bližini vodnih virov.
9 MRLIŠKE VEŽICE 
19. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Uporaba mrliških vežic je obvezna na vseh pokopališčih v občini, kjer so mrliške vežice zgrajene.
(2) Mrliške vežice se uporabljajo praviloma vsak dan, v poletnem času od 7. do 21. ure, v zimskem času pa od 8. do 20. ure. O času uporabe se dogovorita naročnik pogreba in upravljalec pokopališča.
(3) Na pokopališčih v občini, kjer ni mrliške vežice ali je le-ta neuporabna, so lahko pokojniki, ki bodo pokopani na pokopališču, do pogreba doma, v mrliški vežici po izboru naročnika pogreba, v objektih verskih skupnosti, ali v ustreznih prostorih pri izvajalcu pogrebne dejavnosti.
10 PRVA UREDITEV GROBA 
20. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop, zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
21. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– skrbi za urejenost zapuščenih grobov, ki nimajo najemnika, do izteka mirovalne dobe.
22. člen 
(prepovedi) 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
(2) Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte na območju pokopališča razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških zidov, objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, zelenja in druge pokopališke infrastrukture;
– opravljanje prevozov, ali kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– prilaščanje stvari in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi;
– puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča;
– dostopanje z vozili, razen z vozili nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in Medobčinskega Inšpektorata. V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom;
– zadrževanje v okolici mrliške vežice v večernem in nočnem času oziroma v času, ko mrliška vežica ne obratuje.
(3) Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču, pietete do umrlih ter prepovedi, določenih v tem členu, se lahko na pokopališčih v občini uvede videonadzor z uporabo avdiovizualnih tehničnih sredstev.
12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča, na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba, v skladu s prejšnjim odstavkom.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati najmanj:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– pravice in obveznosti strank glede predmeta najema kot npr. urejanje grobov oziroma prostora za grob, plačevanje grobnine, kakor tudi drugih medsebojnih razmerij v zvezi s tem ter sankcije za kršitve obveznosti strank.
13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
25. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(3) Druga vzdrževalna dela na pokopališču in grobovih je potrebno izvajati tako, da ne motijo pogrebnih slovesnosti.
14 GROBOVI 
26. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
27. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so globoki 1,60 m in se lahko poglobijo do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 0,8 m do 1,0 m, dolžina pa 2,0 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,6 m in se lahko poglobijo do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina dvojnega groba je 1,5 m, dolžina pa 2,0 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grobovi so globoki 1,5 m in se lahko poglobijo do 2,0 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina otroškega groba je 0,7 m do 0,8 m, dolžina pa 1,0 m.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojnike pokopava brez poglobitve po vrstnem redu. Vrstni grobovi so globoki 1,6 m, široki 0,8 do 1,0 m, dolžina vrstnega groba pa je 2,0 m. Vrstne grobove se po 25 letih, šteto od zadnjega pokopa, preuredi za ponoven pokop.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopava tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopava krste s kovinskimi vložki in žare.
(7) Kadar se predvideva več zaporednih pokopov v grob, se le-tega izkoplje poglobljeno in to toliko, da je nad zadnjo krsto še 1,0 m zemlje.
(8) Nagrobne spomenike se postavlja na betonski temelj, ki ne sme segati iznad površine zemlje. Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora. Med grobnimi prostori v vrsti je razdalja 0,4 m. Višina nagrobnih spomenikov praviloma ne sme biti več kot 1,1 m.
28. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopava le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok 0,6 m. Dolžina žarnega groba je 1,0 m. Talni žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Dimenzije pokončnega žarnega groba so: višina 0,8 m, širina 1,0 m in globina 0,6 m, vanj pa je mogoče shraniti 4 žare.
(4) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od 15 let. Za pokop z žaro prejšnji stavek ne velja.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
16 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
30. člen 
(cenik) 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki storitve na podlagi sprejetega cenika uporabe pokopališča.
(2) Cenik za opravljanje storitev predlaga upravljavec pokopališča.
(3) Cenik, ki ga predloži upravljavec KSD d.o.o., potrdi Občinski svet Občine Vipava. Cenik uporabe pokopališča KSD d.o.o. predloži v potrditev enkrat letno, oziroma ob vsaki spremembi cen.
(4) V ceniku iz prejšnjega odstavka tega člena se določi razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob.
(5) Na pokopališčih, ki so v upravljanju posameznih krajevnih skupnosti, sprejme cenik za opravljanje storitev Svet krajevne skupnosti.
17 POGREBNA PRISTOJBINA 
31. člen 
(pogrebna pristojbina) 
(1) Pogrebna pristojbina, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, se obračuna na podlagi sprejetega cenika pogrebnih pristojbin.
(2) Pogrebne pristojbine, ki jih predloži upravljavec KSD d.o.o. potrdi Občinski svet Občine Vipava.
(3) Na pokopališčih, ki so v upravljanju posameznih krajevnih skupnosti, sprejme cenik pogrebnih pristojbin Svet krajevne skupnosti.
(4) Cenik pogrebnih pristojbin predloži v potrditev enkrat letno, oziroma ob vsaki spremembi cen.
18 NADZOR 
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcija.
19 PREKRŠKI 
33. člen 
(prekrški) 
Za kršitve določb prvega in drugega odstavka 22. člena se z denarno kaznijo:
– 150 EUR kaznuje posameznika
– 500 EUR kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravno osebo
– 300 EUR kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
20 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(1) Do sprejema novega cenika iz 30. člena tega odloka velja za območje celotne Občine Vipava sprejeti cenik izvajalca gospodarske javne službe 354-0006/2008 z dne 21. 2. 2008.
(2) Upravljavec pokopališč je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka skleniti pogodbe iz 23. člena tega odloka.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 91/20).
36. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2023-1
Vipava, dne 19. oktobra 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti