Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3244. Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran, stran 9481.

  
Na podlagi 29. in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.; v nadaljevanju: ZLS) ter 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in nasl.; v nadaljevanju: Statut) je Občinski svet Občine Ankaran na 9. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Občinski svet Občine Ankaran uvodoma ugotavlja, da
1. je bilo z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije opr. št. U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 iz Mestne občine Koper (v nadaljevanju tudi: MOK) izločeno naselje Ankaran in je bila na njegovem območju z dnem 9. 6. 2011 ustanovljena Občina Ankaran (v nadaljevanju tudi: OA), ki obsega naselje Ankaran,
2. so se dne 22. 10. 2014 konstituirali organi OA,
3. je OA začela opravljati svoje naloge dne 1. 1. 2015,
4. sta OA in MOK skupno premoženje že delno sporazumno razdelili, in sicer sta:
– dne 15. 12. 2015 sklenili Sporazum o delni delitvi skupnega premoženje (OA št. KAB. 3198.15, MOK št. 410-160/2105),
– dne 21. 3. 2016 sklenili Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja (OA št. KAB. 031-1/2016, MOK št. 410-63/2106),
– dne 30. 5. 2016 sklenili Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja (OA št. KAB. 3198.15, MOK št. 410-160/2105),
– dne 18. 6. 2018 sklenili 2. Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja (OA št. KAB. 031-3/2016 (18), MOK št. 478-183/2106),
– dne 22. 2. 2021 sklenili 3. Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja (OA št. KAB. 0312-0001/2021, MOK št. 478-183/2106),
5. sta OA in MOK na podlagi pete alineje prvega odstavka 33. člena Zakona o financiranju občin dne 15. 12. 2015 sklenili tudi Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, s katerim sta začasno določili delitveno razmerje za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila MOK (v nadaljevanju: Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih služb). Vendar pa sta z drugim in tretjim odstavkom 44. člena navedenega sporazuma stranki izrecno izjavili, da »sta soglasni, da ta sporazum ne predstavlja sporazuma oziroma odločitve o delitvi skupnega nerazdeljenega premoženja« ter da »sta soglasni, da dogovori, sklenjeni v tem sporazumu, v ničemer ne prejudicirajo in določajo načina razdelitve skupnega nerazdeljenega premoženja med občinama, ki ga bosta le-ti razdelili sporazumno oziroma skladno z določili zakona«, ter navedeni sporazum z dne 15. 12. 2015 zato ne predstavlja (niti delnega) sporazuma o delitvi skupnega premoženja na podlagi ZLS,
6. sta OA in MOK v času od leta 2015 do danes opravila mnogo poskusov (delne ali dokončne) razdelitve še nadaljnjega ali celotnega skupnega premoženja, vendar pri tem nista bili uspešni, v tem obdobju sklenjeni sporazumi pa so postali predmet številnih nesoglasij in sporov,
7. je OA dne 14. 2. 2022 MOK posredovala predlog Sporazuma o delitvi skupnega še nerazdeljenega premoženja, na katerega MOK ni odgovorila, je pa MOK dne 22. 6. 2023 enostransko sprejela lasten Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 77/23), kar OA razume kot odstop MOK od dogovornega oziroma sporazumnega načina urejanja delitvenih razmerij med občinama,
8. je s tem glede še vedno nerazdeljenega skupnega premoženja nastalo stanje, kot ga ureja določba 51.c člena ZLS ter obstaja potreba, da OA ukrepa na podlagi določbe tretjega odstavka 51.c člena ZLS, ki določa, da:
»Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi premoženjske bilance in popisa ugotovi premoženje občine«.
2. člen 
Občina Ankaran nadalje ugotavlja, da:
– OA in MOK premoženja MOK nista uspeli razdeliti sporazumno po 51.b členu ZLS,
– se premoženje, če ga občine ne razdelijo sporazumno v skladu z določbo 51.b člena ZLS, ex lege razdeli glede na stanje na dan ustanovitve nove občine, kot to določa prvi odstavek 51.c člena ZLS,
– je bila nova občina Občina Ankaran ustanovljena dne 9. 6. 2011, zato je potrebno razdeliti premoženje prejšnje občine MOK po stanju na dan 9. 6. 2011,
– po podatkih Statističnega urada RS (SURS) na dan 1. 7. 2011, ki je izmed presečnih datumov v evidenci SURS-a najbližji dnevu ustanovitve Občine Ankaran (9. 6. 2011), znaša delež prebivalcev Občine Ankaran v skupnem številu prejšnje MOK 6,17 %, preostalih 93,83 % pa znaša delež prebivalcev MOK,
– se s tem sklepom, ki je izdan na podlagi tretjega odstavka 51.c člena ZLS, ugotovi premoženje OA,
– je ta sklep podlaga za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo in za vpis drugih s tem sklepom urejenih pravic v ustrezne javne evidence in registre (drugi stavek določbe tretjega odstavka 51.c člena ZLS).
II. KRITERIJI ZA UGOTOVITEV PREMOŽENJA 
3. člen 
Občina Ankaran in Mestna občina Koper premoženja nista razdelili sporazumno, zato se za ugotovitve in delitev premoženja upoštevajo naslednji kriteriji:
– nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini. Pri tem kriteriju se upošteva lastninsko stanje na dan 9. 6. 2011. Pri tem OA za svoje premoženje šteje vse nepremičnine, ki ležijo na območju OA in pri katerih je bila ali bi morala biti na dan 9. 6. 2011 v zemljiško knjigo vknjižena lastninska pravica na MOK ali kakšnega od njenih pravnih prednikov, vključno z nepremičninami, ki jih je MOK v času po 6. 9. 2011 enostransko odtujila. Za svoje premoženje OA šteje tudi nepremičnine, ki ležijo na območju OA in jih je MOK (kadarkoli) brezplačno prenesla na druge osebe in/ali subjekte z namenom, ki se nato ni uresničil, pa nato MOK ni zahtevala njihove vrnitve v maso skupnega premoženja (40., 47. in 112. čl. Obligacijskega zakonika). Nepremičnine s takšnim statusom OA šteje za svoje premoženje, za primer ugotovljene dobroverne pridobitve lastninske pravice na teh nepremičninah s strani tretjih oseb in/ali subjektov pa OA vzpostavlja terjatve zoper MOK v višini denarne vrednosti teh nepremičnin na dan odtujitve z zakonitimi zamudnimi obrestmi za čas od odtujitve dalje,
– nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje občine, na območju katere leži oziroma njihovih ožjih delov v skladu s statutom občine,
– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina. Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo,
– druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje ali pridobitve premoženja iz prvega odstavka tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne nove občine oziroma izločenega dela območja občine in številom prebivalcev prejšnje občine. Med premoženjske pravice, ki ji pripadajo, OA šteje tudi denarne terjatve OA zoper MOK iz naslova enostranskih odtujitev premoženja z območja OA v času od začetka postopka za ustanovitev OA dne 24. 7. 2008 do dne 9. 6. 2011, v obsegu, v katerem ni mogoča pridobitev stvarnih pravic in po vrednosti na dan odtujitve, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 9. 6. 2011,
– ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij se uredijo tako, da vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, samo na njenem območju in za njene prebivalce, občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje občine. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bil javni zavod ustanovljen, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba,vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica javnega kapitala v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah, ki je bil v lasti prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena stranka v koncesijsko ali drugo pogodbo, če javno podjetje, javni sklad, agencija, koncesionar ali drug pogodbenik izvaja javno službo in druge naloge v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine samo za njene prebivalce oziroma samo na njenem območju,občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov in agencij ustanovljenih za izvajanje javnih služb in drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine za območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot pogodbene stranke v koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju, javnem skladu, agenciji, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja, javnega sklada, agencije, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni sklad ali agencija ustanovljena, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem razmerju postanejo občine tudi lastnice idealnih deležev javnega kapitala javnega podjetja, javnega sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine.
III. OBSEG PREMOŽENJA 
4. člen 
Premoženje Občine Ankaran na dan 9. 6. 2011 obsega:
1. Nepremičnine:
1.1. Nepremičnine, ki sta jih OA in MOK že sporazumno razdelili in so kot premoženje, ki v celoti pripada OA, navedene v:
– dne 15. 12. 2015 sklenjenem Sporazumu o delni delitvi skupnega premoženje (OA št. KAB. 3198.15, MOK št. 410-160/2105),
– dne 21. 3. 2016 sklenjenem Sporazumu o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja (OA št. KAB. 031-1/2016, MOK št. 410-63/2106),
– dne 30. 5. 2016 sklenjenem Sporazumu o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja (OA št. KAB. 3198.15, MOK št. 410-160/2105),
– dne 18. 6. 2018 sklenjenem 2. Sporazumu o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja (OA št. KAB. 031-3/2016 (18), MOK št. 478-183/2106),
– dne 22. 2. 2021 sklenjenem 3. Sporazumu o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja (OA št. KAB. 0312-0001/2021, MOK št. 478-183/2106).
1.2. Nepremičnina ID 2593 1364/54, ki je bila enostransko odtujena v korist družbe LFI d.o.o. Koper s pogodbo z dne 22. 6. 2012, pripada OA na podlagi kriterija iz prve alinee 3. člena tega sklepa,
1.3. Nepremičnine ID 2594 726/1, ID 2594 875/1, ID 2594 877/14 in ID 2594 865/2 (po današnjem stanju nepremičnine ID 2594 726/1, ID 2594 875/1, ID 2594 877/20, ID 2594 877/21 in ID 2594 865/2), ki so bile enostransko odtujene v korist Javnega zavoda za šport Občine Koper s Pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnin z dne 26. 11. 2010 in z Dodatkom št. 2 k cit. Pogodbi o neodplačnem prenosu nepremičnin, sklenjenim dne 30. 6. 2011, pripadajo OA na podlagi kriterija iz prve alinee 3. člena tega sklepa.
Na podlagi drugega stavka določbe tretjega odstavka 51.c člena ZLS se na podlagi tega sklepa odreja oziroma dovoljuje vknjižba lastninske pravice v zemljiški knjigi na vseh nepremičninah, navedenih kot lastnina OA v tem sklepu, ter še zlasti na nepremičninah ID 2593 1364/54 ID 2594 726/1, ID 2594 875/1, ID 2594 877/20, ID 2594 877/21 in ID 2594 865/2, v korist subjekta z nazivom:
Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran – Ancarano.
1.4. Lastninska pravica do 100 % na naslednjih nepremičninah:
– ID 2594 811/2,
– ID 2594 878/61,
– ID 2594 878/62,
– ID 2592 1827/11,
– ID 2592 1827/13,
– ID 2592 1827/19,
– ID 2592 2050/2,
– ID 2592 2199/2,
– ID 2594 878/1,
– ID 2594 878/2,
– ID 2594 879/1,
– ID 2594 880/5,
– ID 2594-186-1,
– ID 2594-186-2,
– ID 2594-186-3,
ki v naravi predstavljajo zemljišča v neposredni bližini mejnega prehoda Lazaret, k.o. 2592 Jernej, in pa zemljišča v širšem območju pristanišča za mednarodni promet v Kopru, k.o. 2594 Ankaran.
Na podlagi drugega stavka določbe tretjega odstavka 51.c člena ZLS se na podlagi tega sklepa odreja oziroma dovoljuje vknjižba lastninske pravice v zemljiški knjigi na vseh nepremičninah, navedenih kot lastnina OA v tem sklepu, ter še zlasti na nepremičninah:
– ID 2594 811/2,
– ID 2594 878/61,
– ID 2594 878/62,
– ID 2592 1827/11,
– ID 2592 1827/13,
– ID 2592 1827/19,
– ID 2592 2050/2
– ID 2592 2199/2,
– ID 2594 878/1,
– ID 2594 878/2,
– ID 2594 879/1,
– ID 2594 880/5,
– ID 2594-186-1,
– ID 2594-186-2,
– ID 2594-186-3,
v korist subjekta z nazivom:
Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran – Ancarano.
1.5 Lastninska pravica do 6,17 % na sledečih nepremičninah:
– ID 2395 3136/1, do 1/1,
– ID 2471 723, do 1/1,
– ID2471 732, do 1/1,
– ID 2471 734, do 1/1,
– ID 2472 124, do 1/1,
– ID2472 195, do 1/1,
– ID 2472 213, do 1/1,
– ID 2472 372/2, do 1/1,
– ID 2472 831, do 1/1,
– ID 2557 3213/1, do 5187/10000,
– ID 2557 3213/2, do 5187/10000,
– ID 2557 3214, do 5187/10000,
– ID 2557 3215, do 5187/10000,
– ID 2633 1931/2, do 5187/10000,
– ID 2633 1931/3, do 5187/10000,
– ID2628 3915/7, do 5187/10000,
– ID 2628 3915/8, do 5187/10000,
– ID 2388 2827, do 1/1,
ki ležijo izven območja prejšnje MOK in so bile na dan ustanovitve OA v njeni lasti, se delijo po kriteriju števila prebivalcev.
Na podlagi drugega stavka določbe tretjega odstavka 51.c člena ZLS se na podlagi tega sklepa odreja oziroma dovoljuje vknjižba lastninske pravice v zemljiški knjigi na vseh nepremičninah, navedenih kot lastnina OA v tem sklepu, ter še zlasti na nepremičninah:
– ID 2395 3136/1, do 1/1,
– ID 2471 723, do 1/1,
– ID2471 732, do 1/1,
– ID 2471 734, do 1/1,
– ID 2472 124, do 1/1,
– ID2472 195, do 1/1,
– ID 2472 213, do 1/1,
– ID 2472 372/2, do 1/1,
– ID 2472 831, do 1/1,
– ID 2557 3213/1, do 5187/10000,
– ID 2557 3213/2, do 5187/10000,
– ID 2557 3214, do 5187/10000,
– ID 2557 3215, do 5187/10000,
– ID 2633 1931/2, do 5187/10000,
– ID 2633 1931/3, do 5187/10000,
– ID2628 3915/7, do 5187/10000,
– ID 2628 3915/8, do 5187/10000,
– ID 2388 2827, do 1/1,
v korist subjekta z nazivom:
Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran – Ancarano.
1.6. Grajeno javno dobro in javna infrastruktura
Občina Ankaran je lastnica grajenega javnega dobra in javne infrastrukture, ki leži na njenem območju in ki obsega:
– lokalne ceste, pločnike, parkirišča in drugo prometno infrastrukturo,
– parke in zelenice,
– javno razsvetljavo,
– celotno javno infrastrukturo, ki služi za izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, vključujoč tudi ekološke otoke in Zbirni center Sermin, Železniška cesta 10, 6280 Ankaran-Ancarano,
– celotno javno komunalno infrastrukturo, ki služi za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, kar vključuje tudi linijske objekte (magistralno, primarno, sekundarno in terciarno omrežje), točkovne objekte (vodovodni jaški in hidranti) in vodohrane,
– celotno javno infrastrukturo, ki služi za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, kar vključuje tudi linijske objekte (mešani vodi, fekalni vodi, meteorni vodi, drugi vodi), točkovne objekte (jaški) in objekt kanalizacijskega omrežja Centralno čistilno napravo na naslovu Železniška cesta 10, 6280 Ankaran-Ancarano.
2. Terjatve:
5. člen 
Skladno s kriterijem iz četrte alinee 3. člena tega sklepa OA vzpostavlja denarne terjatve zoper MOK iz naslova premoženjske izgube zaradi:
– s strani MOK opravljene enostranske prodaje družbi Grafist d.o.o. nepremičnin z ID 2593 531/1, ID 2593 531/2, ID 2593 531/3, ID 2593 531/4 in ID 2593 531/5 (pokopališče Ankaran), v višini 1.321.103,00 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 9. 6. 2011,
– s strani MOK opravljene enostranske prodaje družbi Grafist d.o.o. nepremičnine z ID 2593 1215/1 (Sv. Katarina), v višini 276.542,00 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 9. 6. 2011,
– s strani MOK opravljene enostranske prodaje družbi Grafist d.o.o. nepremičnin z ID 2593 1064 in ID 2593 1076/2 (nad slanim travnikom), v višini 282.787,00 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 9. 6. 2011.
OA vzpostavlja tudi denarne terjatve zoper MOK iz naslova premoženjske izgube OA in neupravičene obogatitve MOK z enostranskim pobiranjem s strani MOK plačil iz naslova stavbnih pravic na sledečih parcelah OA in v sledečih zneskih:
– za parceli ID 2594 803/1 in 803/2 v znesku 8.430,81 EUR letno za čas od 9. 6. 2011 do 1. 1. 2015,
– za parcele ID 2594 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6 v znesku 9.513,133 EUR letno za čas od 9. 6. 2011 do 1. 1. 2015,
– za parcelo ID 2594 810/0, 811/1 in 811/2 v znesku 53.525,52 EUR letno za čas od 19. 7. 2013 dalje,
– za parcelo ID 2594 847/2 v znesku 59.943,89 EUR letno za čas od 15. 9. 2011 dalje,
– za parcelo ID 2594 847/4 v znesku 56.867,93 EUR letno za čas od 4. 8. 2011 dalje,
– za parceli ID 2594 878/41 in ID 2594 878/42 330.000,00 EUR v enkratnem znesku.
OA vzpostavlja tudi denarne terjatve zoper MOK iz naslova premoženjske izgube OA in neupravičene obogatitve MOK z enostranskim pobiranjem s strani MOK plačil iz naslova najemnine na sledečih parcelah OA in v sledečih zneskih:
– za parcele ID 2592 1827/11, ID 2592 1827/13, ID 2592 2050/2, ID 2592 1827/19 in ID 2592 2199/2 v znesku 2.500,00 EUR mesečno za čas od 20. 5. 2011.
OA vzpostavlja tudi denarno terjatev zoper MOK (in Marjetico Koper d.o.o.) iz naslova premoženjske izgube iz naslova prodaje 1/3 deleža parcel ID 2594 878/51 in ID 2594 878/52, ki jih je Marjetica Koper d.o.o. v soglasju s MOK in OA prodala s pogodbo št. 4783-2/2021-2 z dne 20. 8. 2021. Sredstva kupnine oziroma odškodnine se vodijo pri Marjetici Koper d.o.o., ki je prejeta sredstva kupnine oziroma odškodnine v nominalni vrednosti prejetega zneska (z odštetimi morebitnimi davki, taksami ali drugimi javnimi dajatvami) izplačati (izročiti) upravičenemu prejemniku, vse kot bo določeno v sporazumu sklenjenim med Marjetico Koper d.o.o., MOK in OA, ali v pravnomočni sodni odločbi (oziroma sodni poravnavi), iz katere bo izhajalo, kdo je upravičen do kupnine oziroma odškodnine iz naslova prodaje parcel ID 2594 878/51 in ID 2594 878/52.
Za primer, da uveljavitev stvarnopravne pravice na kateri od nepremičnin iz 4. člena tega sklepa ne bi bila mogoča, OA skladno z zadnjim stavkom prve alinee 3. člena tega sklepa zoper MOK vzpostavlja denarno terjatev v višini tržne vrednosti takšne nepremičnine po stanju na dan 9. 6. 2011, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od odsvojitve nepremičnine dalje do plačila.
3. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih podjetjih in javnih skladih
6. člen 
V premoženje OA sodijo pravice iz dne 21. 3. 2016 sklenjenega Sporazuma o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja (OA št. KAB. 031-1/2016, MOK št. 410-63/2106), s katerim je Občina Ankaran postala edina ustanoviteljica novega vzgojno izobraževalnega javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran – Scuola elementare e giardino d'infanzia Ancarano.
7. člen 
Občina Ankaran po kriteriju števila prebivalcev (v višini 6,17 %) postane soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:
– Ljudska univerza Koper,
– Javni zavod Gasilska brigada Koper,
– Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Zdravstveni dom Koper,
– Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper,
– Gledališče Koper,
– Pokrajinski muzej Koper,
– Giardino d'infanzia Delfino Blu Capodistria – Vrtec Delfino Blu Koper,
– Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
Občina Ankaran po kriteriju števila prebivalcev postane soustanoviteljica Glasbene šole Koper in Obalnih lekarn Koper v višini 3,74 %.
Uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine Ankaran se podrobneje uredij v aktih o ustanoviti javnih zavodov in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi. Dokler ti akti niso sprejeti s strani vseh ustanoviteljev v enaki vsebini se ustanoviteljske pravice izvršujejo le skupaj in v soglasju ustanoviteljev.
8. člen 
Občina Ankaran po kriteriju števila prebivalcev (v višini 6,17 %) postane soustanoviteljica:
– Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., v višini 6,17 %,
– Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o., v višini 3,01 % (6,17 % od 48,78 %).
Uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti Občine Ankaran se podrobneje uredi v aktu o ustanoviti javnega sklada in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi. Dokler ti akti niso sprejeti s strani vseh občin ustanoviteljic v enaki vsebini se ustanoviteljske pravice lahko izvršujejo le skupaj in v soglasju vseh občin ustanoviteljic.
9. člen 
Občina Ankaran po kriteriju števila prebivalcev postane soustanoviteljica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v deležu 6,17 %.
Uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine Ankaran se podrobneje uredi v aktu o ustanoviti javnega sklada in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi. Dokler ti akti niso sprejeti s strani obeh občin v enaki vsebini se ustanoviteljske pravice lahko izvršujejo le skupaj in v soglasju obeh občin.
10. člen
Občina Ankaran po kriteriju števila prebivalcev postane soustanoviteljica:
– Bonifike, podjetja za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o. (sedaj Bonifika zavod za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti), v deležu 6,17 %,
– Vizije d.o.o., v deležu 6,17 %,
– Regionalnega razvojnega centra Koper ter
– solastnica MOK-ovega deleža (0,2972 %) pri lastništvu podjetja Primorske novice, Časopisno–založniška družba, d.o.o.
Uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti Občine Ankaran se podrobneje uredi v aktu o ustanoviti pravnih oseb, navedenih v prvem odstavku tega člena in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi. Dokler ti akti niso sprejeti s strani vseh ustanoviteljev v enaki vsebini se ustanoviteljske pravice izvršujejo le skupaj in v soglasju ustanoviteljev.
11. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 15. 12. 2015, uporablja pa se do izteka tekočega proračunskega leta oziroma do izteka obstoječih pogodb o financiranju, sklenjenih na podlagi citiranega sporazuma.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Kriteriji iz tega sporazuma se uporabljajo tudi za ureditev premoženjskih razmerij glede premoženje, ki ob sprejemanju tega sklepa še ni bilo znano in ki ni predmet urejanja s tem sporazumom, ter tudi za premoženje, ki je (pravno) šele naknadno postalo del skupnega premoženje obeh občin po 9. 6. 2011.
13. člen 
Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi nove Občine Ankaran se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne petnajsti dan po objavi.
Št. SVT.57/2023
Ankaran, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi degli articoli 29 e 51quater della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/93 e seguenti, di seguito: ZLS) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15 e seguenti, di seguito: Statuto), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, durante l'9a seduta ordinaria del 26 ottobre 2023, ha adottato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
circa l’accertamento della consistenza patrimoniale del Comune di Ancarano e la regolarizzazione dei rapporti giuridici patrimoniali con il Comune città di Capodistria al momento dell’istituzione del Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
Articolo 1 
Il Consiglio comunale di Ancarano da atto in via preliminare che:
1. con la decisione della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, n. U-I-114/11-12 del 9. 6. 2011 dal Comune città di Capodistria (di seguito anche: CCC) è stato separato l’insediamento di Ancarano e sull’area dell’insediamento in data 9. 6. 2011 è stato costituito il Comune di Ancarano (di seguito anche: CA), che comprende l’insediamento di Ancarano,
2. in data 22. 10. 2014 sono stati costituiti gli organi del CA,
3. con il 1. 1. 2015 il CA ha iniziato ad operare in qualità di ente territoriale,
4. il CA ed il CCC hanno già diviso parzialmente il patrimonio di comune accordo, nello specifico:
– in data 15. 12. 2015 è stato stipulato l’Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio comune (CA n. KAB. 3198,15, CCC no. 410-160/2105),
– in data 21. 3. 2016 è stato stipulato l'Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio, nonché dei diritti e degli obblighi dei fondatori nelle istituzioni pubbliche congiunte nel campo dell'istruzione prescolare e primaria (CA n. KAB. 031-1/2016, CCC n. 410-63/2106),
– in data 30. 5. 2016 è stato stipulato l’Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio immobiliare comune (CA n. KAB. 3198,15, CCC no. 410-160/2105),
– in data 18. 6. 2018 è stato stipulato il 2° Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio immobiliare comune (CA n. KAB. 031-3/2016 (18), CCC no. 478-183/2106),
– in data 22. 2. 2021 è stato stipulato il 3° Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio immobiliare comune (CA n. KAB. 0312-0001/2021, CCC no. 478-183/2106),
5. ai sensi del quinto capoverso del primo paragrafo dell'articolo 33 della Legge sul finanziamento dei comuni il 15. 12. 2015, il CA e il CCC hanno, inoltre, stipulato l’Accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni relative ad enti e aziende pubblici congiunti, definendo in via provvisoria il rapporto di ripartizione per la copertura degli obblighi nei confronti di enti ed aziende cui fondatore è il CCC (di seguito: Accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni verso servizi congiunti). Tuttavia, secondo il terzo e il quarto comma dell'articolo 44, del citato accordo, le parti hanno espressamente dichiarato che »concordano sul fatto che il presente accordo non costituisca un accordo o una decisione sulla divisione dei beni comuni indivisi« e che »concordano che quanto stipulato con il presente accordo non pregiudichi e determini in alcun modo le modalità di suddivisione dei beni comuni indivisi tra i comuni, che saranno divisi mediante accordo o secondo le disposizioni di legge«, e il citato accordo del 15. 12. 2015 pertanto non rappresenta un accordo (nemmeno parziale) riguardo la suddivisione dei beni comuni sulla base della Legge sulle autonomie locali,
6. tra il 2015 ed oggi, numerosi sono stati i tentativi (parziali o definitivi) del CA e del CCC, non andati a buon fine, per dividere in parte o interamente il patrimonio comune, ed anche gli accordi raggiunti durante questo periodo sono stati fonte di disaccordi e controversie,
7. il 14. 2. 2022, il CA ha trasmesso al CCC una proposta di Accordo in materia di suddivisione del patrimonio indiviso, alla quale il CCC non ha risposto, ma il 22. 6. 2023, il CCC ha adottato unilateralmente il Decreto in materia di regolamentazione di diritti ed obbligazioni dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obbligazioni da concessioni del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 77/23), che per il CA rappresenta una discrepanza dal metodo condiviso ovvero convenuto di regolamentazione del CCC in materia di divisione della proprietà tra i due comuni,
8. per quanto riguarda il patrimonio comune ancora indiviso, si è verificata la situazione regolata dall'articolo 51ter della legge ZLS, per tale motivo il CA deve agire conformandosi alle disposizioni di cui all’art. 51ter, comma terzo della legge ZLS, che sancisce quanto segue:
“Il Consiglio comunale adotta un atto con il quale viene stabilito il patrimonio del comune che si fonda sullo stato patrimoniale e sull'inventario”.
Articolo 2 
Il Comune di Ancarano da atto, inoltre, che:
– il CA e il CCC non hanno proceduto alla suddivisione concertata del patrimonio del CCC ai sensi dell’art. 51bis della legge ZLS,
– il patrimonio, non suddiviso di concerto tra i comuni ai sensi dell’art. 51bis della legge ZLS, viene suddiviso ex lege in base alla situazione alla data dell’istituzione del nuovo comune, come stabilito all'art. 51ter, comma primo della legge ZLS,
– il Comune di Ancarano è stato fondato in data 9. 6. 2011, per tale motivo il patrimonio del precedente comune CCC deve essere suddiviso in base alla situazione del 9. 6. 2011,
– secondo i dati dell’Istituto di statistica della Repubblica di Slovenia (SURS) al 1. 7. 2011, che tra le date di scadenza nel registro di SURS risulta la più vicina alla data di fondazione del Comune di Ancarano (9. 6. 2011), la quota della popolazione del Comune di Ancarano rispetto al numero complessivo del precedente CCC ammonta a 6,17 %, mentre il restante 93,83 % rappresenta il numero di abitanti del CCC,
– con la presente deliberazione, emessa ai sensi dell’art. 51ter, comma terzo della legge ZLS si accerta la consistenza del patrimonio del CA,
– tale decisione rappresenta la motivazione fondata per l'iscrizione del diritto di proprietà sui beni immobili al tavolare, nonché di altri dritti regolamentati nella presente disposizione in corrispondenti atti e registri pubblici (art. 51ter, comma terzo, secondo capoverso della legge ZLS).
II. CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO 
Articolo 3 
Il Comune di Ancarano e il Comune città di Capodistria non hanno provveduto a suddividere di concerto il patrimonio, pertanto per la determinazione e la suddivisione di quanto sopra trovano applicazione i seguenti criteri:
– i beni immobili, i beni pubblici costruiti e le infrastrutture pubbliche appartengono al comune, nel cui territorio sono situati, a meno che non siano interamente utilizzati per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità obbligatori di un altro comune, nel qual caso appartengono a quest’ultimo. Ai sensi del criterio di cui sopra si tiene conto della situazione proprietaria al 9. 6. 2011. A questo proposito, il CA considererà di sua proprietà tutti gli immobili situati nel territorio comunale per i quali, al 9. 6. 2011, è stato iscritto o si presume fosse iscritto al tavolare il diritto di proprietà sul CCC o su uno dei suoi predecessori legali, compresi gli immobili alienati unilateralmente dal CCC nel periodo successivo al 6. 9. 2011. Il CA considera di sua proprietà anche gli immobili situati sul territorio comunale e trasferiti, poi, dal CCC (in qualsivoglia periodo) a titolo gratuito ad altri soggetti e/o persone con finalità successivamente non realizzate, per cui in un secondo tempo il predetto non ne abbia mai chiesto la restituzione nel patrimonio immobiliare congiunto (artt. 40, 47 e 112 del Codice delle obbligazioni). Il CA considera, dunque, di sua proprietà gli immobili come sopra descritti; in caso di acquisizione del diritto di proprietà in buona fede da parte di altri soggetti e/o persone, invece, il CA avanza il diritto di credito nei confronti del CCC per l'importo del valore in denaro dei predetti immobili alla data della cessione, con gli interessi di mora al tasso legale, da calcolarsi a partire della data dell’alienazione,
– il patrimonio immobiliare che, ai sensi della normativa sulla privatizzazione dei beni demaniali, è diventato proprietà degli enti locali o dei loro legali successori, diventa di proprietà del comune nel cui territorio si trova o si trovano parti di esso, in conformità allo statuto comunale,
– i beni mobili destinati all'uso di un immobile o all'esercizio di attività, a cui il bene immobile è a servizio, diventano di proprietà del comune nel cui territorio il bene immobile è situato. Il singolo comune si fa carico anche di eventuali gravami presenti,
– gli altri diritti di proprietà, importi in denaro e titoli di valore, come anche gravami non derivanti dal finanziamento della costruzione o dell'acquisizione del bene di cui al 1° capoverso del presente articolo, vengono suddivisi in proporzione al numero di abitanti del territorio di ciascun nuovo comune ovvero della parte del territorio comunale separata e al numero di abitanti del comune precedente. Il CA considera, tra i diritti di proprietà a lui spettanti, anche i crediti in denaro del CA vantati nei confronti del CCC e derivanti da alienazioni unilaterali di unità patrimoniali presenti sul territorio del CA nel periodo compreso tra l'avvio della procedura di fondazione del CA in data 24. 7. 2008 e il 9. 6. 2011, nella misura in cui non sia possibile acquisire diritti reali e al valore di cui alla data dell'alienazione, con gli interessi legali di mora a partire dal 9. 6. 2011,
– la disciplina in materia di diritti e obblighi dei fondatori e di diritti in conto capitale relativi a enti pubblici, aziende pubbliche, fondi ed agenzie, nonché diritti ed obblighi derivanti da concessioni e contratti di altra natura, prevede che ogni comune diventi fondatore di enti pubblici ed assuma diritti ed obblighi verso enti pubblici ed esecutori, che in base a concessioni o contratti, svolgono attività in conformità alla rete di servizi pubblici, che il comune stesso dovrebbe garantire, unicamente sul proprio territorio e per i propri cittadini; talché i comuni diventano cofondatori di enti pubblici ed assieme assumono diritti ed obblighi nei confronti di enti pubblici ed esecutori, che ai sensi dei contratti di concessione o di altra natura, e in conformità con la rete di servizi pubblici, svolgono attività che il comune deve garantire su tutto il territorio e per tutti gli abitanti del precedente comune. Ogni comune fondatore ha il diritto e l'obbligo, nell'ambito di un ente pubblico congiunto, o in conformità con concessioni o contratti di altra natura, di garantire lo svolgimento delle attività sul proprio territorio e partecipare alla gestione e agli obblighi vantanti nei confronti di enti pubblici, concessionari o parti contrattuali, in proporzione al numero dei propri abitanti o degli abitanti del territorio, che si è aggiunto ad esso con il numero complessivo di abitanti del precedente comune, per il quale l’ente è stato fondato, ovvero è stato firmato un contratto di concessione o di altra natura; ogni comune diviene fondatore e proprietario del capitale pubblico in aziende, fondi ed agenzie pubblici di proprietà del precedente comune, ovvero subentra quale unica parte contrattuale nel negozio giuridico della concessione o di altra natura, nel caso l’ente o il fondo pubblici, l'agenzia, il concessionario o altra parte contrattuale svolga un servizio pubblico o altre funzioni ai sensi di legge o delle disposizioni del precedente comune solo per i propri cittadini ovvero solo sul proprio territorio; i comuni divengono cofondatori di aziende, fondi ed agenzie pubblici, fondati per l’attuazione di servizi pubblici o altre funzioni in conformità con la legge o altre norme del precedente comune per il territorio del comune di cui prima, ovvero subentrano quale parte contrattuale nel negozio giuridico di concessione o di altra natura, ed insieme assumono diritti ed obblighi nei confronti di aziende e fondi pubblici, nonché agenzie, concessionari ed altre parti contraenti. Ciascun comune fondatore ha il diritto e l'obbligo, nell'ambito di aziende o fondi pubblici, agenzie, contratti di concessione o di altra natura, di garantire lo svolgimento delle attività sul proprio territorio e partecipare alla gestione e agli obblighi vantanti nei confronti di aziende o fondi pubblici, agenzie, concessionari o parti contrattuali, in proporzione al numero dei propri abitanti o degli abitanti del territorio, che si è aggiunto ad esso con il numero complessivo di abitanti del precedente comune, per il quale è stata fondata l'azienda e/o il fondo pubblico, agenzia ovvero è stato sottoscritto il contratto di concessione o di altra natura. I comuni diventeranno con le stesse modalità e proporzioni anche proprietari delle quote ideali del capitale pubblico dell'azienda, del fondo e/o dell'agenzia pubblici di proprietà del comune precedente.
III. CONSISTENZA PATRIMONIALE
Articolo 4 
Al 9. 6. 2011 il patrimonio del Comune di Ancarano comprende:
1. Beni immobili:
1.1. Le proprietà che sono già state divise in base a un accordo convenuto tra il CA ed il CCC e vengono indicate alla stregua di proprietà per intero del Comune di Ancarano nei seguenti documenti:
– Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio comune (CA n. KAB. 3198.15, CCC no 410-160/2105), stipulato in data 15. 12. 2015,
– Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio comune e suddivisione parziale di diritti ed obblighi dei fondatori negli enti pubblici congiunti nell’ambito dell'istruzione prescolastica e primaria, (CA n. KAB. 031-1/2016, CCC no. 410-63/2106), stipulato in data 15. 12. 2015,
– Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio immobiliare comune (CA n. KAB. 3198.15, CCC no. 410-160/2105), stipulato in data 21. 3. 2016,
– 2° Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio immobiliare comune (CA n. KAB. 031-3/2016 (18), CCC no. 478-183/2106), stipulato in data 30. 5. 2016,
– 3° Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio immobiliare comune (CA n. KAB. 0312-0001/2021, CCC no. 478-183/2106). stipulato in data 22. 2. 2021.
1.2. L’immobile n. ID 2593 1364/54, alienato unilateralmente a favore della società LFI d.o.o. Koper con contratto del 22. 6. 2012, appartiene al CA ai sensi del criterio di cui all'art. 3, primo alinea della presente deliberazione.
1.3. Gli immobili nn. ID 2594 726/1, ID 2594 875/1, ID 2594 877/14 e ID 2594 865/2 (ai sensi della posizione attuale nn. ID 2594 726/1, ID 2594 875/1, ID 2594 877/20, ID 2594 877/21 e ID 2594 865/2), alienati unilateralmente a favore della società Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria con contratto di trasferimento di beni immobili a titolo gratuito del 26. 11. 2010 ed Allegato n. 2 al contratto di trasferimento di beni immobili a titolo gratuito citato, stipulato in data 30. 6. 2011, ai sensi dell’art. 3, primo alinea della presente deliberazione appartengono al CA.
Ai sensi dell'articolo 51ter, comma 3, seconda frase, della legge ZLS, con la presente deliberazione viene stabilita ovvero autorizzata l'iscrizione del diritto di proprietà al tavolare su tutti i beni immobili elencati nella presente deliberazione quali proprietà del CA in particolare sui beni immobili ID 2593 1364/54 ID 2594 726/1, ID 2594 875/1, ID 2594 877/20, ID 2594 877/21 e ID 2594 865/2, a favore del soggetto recante il seguente nome:
Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano.
1.4. Diritto di proprietà pari al 100 % sui seguenti immobili:
– ID 2594 811/2,
– ID 2594 878/61,
– ID 2594 878/62,
– ID 2592 1827/11,
– ID 2592 1827/13,
– ID 2592 1827/19,
– ID 2592 2050/2,
– ID 2592 2199/2,
– ID 2594 878/1,
– ID 2594 878/2,
– ID 2594 879/1,
– ID 2594 880/5,
– ID 2594-186-1,
– ID 2594-186-2,
– ID 2594-186-3,
che si presentano in natura quali fondi e si trovano nelle dirette vicinanze del valico confinario di Lazzaretto, c.c. 2592 Jernej, e terreni nell'area vasta del porto internazionale di Capodistria, c.c. 2594 Ankaran.
Ai sensi dell'articolo 51ter, comma 3, seconda frase, della legge ZLS, con la presente deliberazione viene stabilita ovvero autorizzata l'iscrizione del diritto di proprietà al tavolare su tutti i beni immobili elencati nella presente deliberazione quali proprietà del CA in particolare sui beni immobili come segue:
– ID 2594 811/2,
– ID 2594 878/61,
– ID 2594 878/62,
– ID 2592 1827/11,
– ID 2592 1827/13,
– ID 2592 1827/19,
– ID 2592 2050/2,
– ID 2592 2199/2,
– ID 2594 878/1,
– ID 2594 878/2,
– ID 2594 879/1,
– ID 2594 880/5,
– ID 2594-186-1,
– ID 2594-186-2,
– ID 2594-186-3,
a favore del soggetto recante nome:
Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano.
1.5 Diritto di proprietà pari al 6,17 % sui seguenti immobili:
– ID 2395 3136/1, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2471 723, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID2471 732, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2471 734, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 124, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID2472 195, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 213, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 372/2, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 831, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2557 3213/1, per la quota di 5187/10000,
– ID 2557 3213/2, per la quota di 5187/10000,
– ID 2557 3214, per la quota di 5187/10000,
– ID 2557 3215, per la quota di 5187/10000,
– ID 2633 1931/2, per la quota di 5187/10000,
– ID 2633 1931/3, per la quota di 5187/10000,
– ID2628 3915/7, per la quota di 5187/10000,
– ID 2628 3915/8, per la quota di 5187/10000,
– ID 2388 2827, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
che si trovano al di fuori dell'area del precedente CCC ed erano di sua proprietà alla data di istituzione del Comune di Ancarano, vengono suddivisi secondo il criterio della popolazione.
Ai sensi dell'articolo 51ter, comma 3, seconda frase, della legge ZLS, con la presente deliberazione viene stabilita ovvero autorizzata l'iscrizione del diritto di proprietà al tavolare su tutti i beni immobili elencati nella presente deliberazione quali proprietà del CA in particolare sui beni immobili come segue:
– ID 2395 3136/1, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2471 723, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID2471 732, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2471 734, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 124, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID2472 195, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 213, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 372/2, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2472 831, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
– ID 2557 3213/1, per la quota di 5187/10000,
– ID 2557 3213/2, per la quota di 5187/10000,
– ID 2557 3214, per la quota di 5187/10000,
– ID 2557 3215, per la quota di 5187/10000,
– ID 2633 1931/2, per la quota di 5187/10000,
– ID 2633 1931/3, per la quota di 5187/10000,
– ID2628 3915/7, per la quota di 5187/10000,
– ID 2628 3915/8, per la quota di 5187/10000,
– ID 2388 2827, per la quota di 1/1 di piena proprietà,
a favore del soggetto recante nome:
Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, 6280 Ancarano.
1.6. Beni pubblici edificati e infrastrutture
Il Comune di Ancarano è proprietario di beni pubblici costruiti ed infrastrutture pubbliche situati nel suo territorio che comprendono:
– strade locali, marciapiedi, parcheggi ed altre infrastrutture viarie,
– parchi ed aree verdi,
– illuminazione pubblica,
– l'intera infrastruttura pubblica utilizzata per lo svolgimento di servizi pubblici di trattamento dei rifiuti urbani, comprese le isole ecologiche e il Centro di raccolta di Sermino, Strada della Ferrovia 10, 6280 Ancarano,
– l'intera infrastruttura di pubblica utilità, utilizzata per la fornitura di acqua potabile, compresi gli impianti di linea (rete principale, primaria, secondaria e terziaria), strutture con elementi puntuali (pozzetti e idranti) e opere di accumulo delle acque,
– l'intera infrastruttura pubblica per la gestione del servizio di pubblica utilità di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane e piovane, compresi gli impianti di linea (condotte miste, fognature, condotte per le acque meteoriche, altre condotte), strutture con elementi puntuali (pozzetti) e l'impianto di rete fognaria, denominato Impianto di depurazione centrale sito all’indirizzo Strada della Ferrovia 10, 6280 Ancarano.
2. Crediti:
Articolo 5 
Ai sensi del criterio di cui all'articolo 3, alinea 4 della presente deliberazione, il CA pone in rilievo i crediti vantati nei confronti del CCC a titolo di perdite patrimoniali dovute a:
– vendita unilaterale da parte del CCC alla società Grafist d.o.o. dei beni immobili ID 2593 531/1, ID 2593 531/2, ID 2593 531/3, ID 2593 531/4 e ID 2593 531/5 (cimitero di Ancarano), per un importo pari a 1.321.103,00 Euro, con interessi legali di mora dal 9. 6. 2011,
– vendita unilaterale da parte del CCC alla società Grafist d.o.o. dei beni immobili n. ID 2593 1215/1 (Santa Caterina), per un importo pari a 276.542,00 Euro con interessi legali di mora dal 9. 6. 2011,
– vendita unilaterale da parte del CCC alla società Grafist d.o.o. dei beni immobili nn. ID 2593 1064 e ID 2593 1076/2 (sopra il prato salmastro), per un importo pari a 282.787,00 Euro con interessi legali di mora dal 9. 6. 2011.
Il CA avanza, inoltre, crediti in denaro nei confronti del CCC per la perdita in conto capitale e l'arricchimento indebito di quest’ultimo con la raccolta unilaterale di pagamenti devoluti per i diritti di edificazione sulle seguenti particelle del CA e per i seguenti importi:
– per le particelle nn. ID 2594 803/1 e 803/2 per l’importo di 8.430,81 Euro all’anno per il periodo dal 9. 6. 2011 al 1. 1. 2015,
– per le particelle nn. 2594 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6 per l’importo di 9.513,133 Euro all’anno per il periodo dal 9. 6. 2011 al 1. 1. 2015,
– per la particella n. ID 2594 810/0, 811/1 in 811/2 per l’importo di 53.525,52 Euro all’anno per il periodo dal 19. 7. 2013 in poi,
– per la particella nn. ID 2594 847/2 per l’importo di 59.943,89 Euro all’anno per il periodo dal 15. 9. 2011 in poi,
– per la particella nn. ID 2594 847/4 per l’importo di 56.867,93 Euro all’anno per il periodo dal 4. 8. 2011 in poi,
– per le particelle nn. ID 2594 878/41 e ID 2594 878/42 per l’importo di 330.000,00 Euro in soluzione unica.
Il CA vanta, inoltre, crediti in denaro nei confronti del CCC per la perdita in conto capitale e l'arricchimento indebito di quest’ultimo con la raccolta unilaterale di pagamenti devoluti per le locazioni sulle seguenti particelle del CA e per i seguenti importi:
– per le particelle nn. ID 2592 1827/11, ID 2592 1827/13, ID 2592 2050/2, ID 2592 1827/19 e ID 2592 2199/2 per l’importo di 2.500,00 Euro mensili per il periodo dal 20. 5. 2011.
Il CA evidenzia anche crediti in denaro nei confronti del CCC (e di Marjetica Koper d.o.o.) per perdite in conto capitale dovute alla vendita di 1/3 delle particelle nn. ID 2594 878/51 e ID 2594 878/52, che Marjetica Koper d.o.o., in accordo con i predetti comuni, ha venduto, giusta contratto n. 4783-2/2021-2 del 20. 8. 2021. Quanto ricavato dal prezzo di vendita ovvero risarcimento vengono gestiti da Marjetica Koper d.o.o., che deve versare (consegnare) il controvalore nominale come da importo incassato (al netto di eventuali tasse, imposte o altri oneri pubblici) al beneficiario avente diritto, il tutto come stabilito nell'accordo convenuto tra Marjetica Koper d.o.o. ed i due predetti comuni, o in una sentenza esecutiva del tribunale (o in una transazione giudiziale), che determinerà l'avente diritto all’incasso del prezzo di acquisto o al risarcimento derivante dalla vendita delle particelle nn. ID 2594 878/51 e ID 2594 878/52.
Nel caso in cui non sia possibile far valere un diritto reale su uno degli immobili di cui all'articolo 4 della presente deliberazione, il CA, in conformità con l'articolo 3, primo alinea, ultima frase della presente deliberazione, instaura il credito in denaro nei confronti del CCC pari all’importo del valore di mercato accertato al 9. 6. 2011, unitamente ad interessi dalla data di cessione della proprietà fino al pagamento effettivo, al tasso previsto dalla legge.
3. Diritti dei fondatori in enti, aziende e fondi pubblici
Articolo 6 
Nel patrimonio del CA si annoverano anche i diritti di cui all’Accordo in materia di suddivisione parziale del patrimonio comune e suddivisione parziale di diritti ed obblighi dei fondatori negli enti pubblici congiunti nell’ambito dell'istruzione prescolastica e primaria, siglato in data 21. 3. 2016, (CA n. KAB. 031-1/2016, CCC n. 410-63/2106), con cui il Comune di Ancarano è diventato l'unico fondatore di un nuovo ente pubblico per l’istruzione, Osnovna šola in vrtec Ankaran – Scuola elementare e giardino d'infanzia Ancarano.
Articolo 7 
Secondo il criterio del numero di abitanti (pari al 6,17 %) il Comune di Ancarano diviene cofondatore dei seguenti enti pubblici:
– Università popolare di Capodistria,
– Ente pubblico Vigili del fuoco di Capodistria,
– Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria, Casa della sanità di Capodistria,
– Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria,
– Teatro Capodistria,
– Museo regionale di Capodistria,
– Giardino d'infanzia Delfino Blu Capodistria,
– Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
Secondo il criterio del numero di abitanti, il Comune di Ancarano diviene cofondatore della Scuola di musica Capodistria e delle Farmacie costiere di Capodistria per la parte pari al 3,74 %.
La realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune di Ancarano viene disciplinata in modo più dettagliato negli atti costitutivi degli enti pubblici e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali. Sino all'adozione dei predetti atti con i medesimi contenuti da parte di tutti i fondatori, il godimento dei diritti dei fondatori è congiunto ed in accordo con i fondatori stessi.
Articolo 8 
Secondo il criterio del numero di abitanti (pari al 6,17 %) il Comune di Ancarano diviene cofondatore di:
– Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., per la quota di 6,17 %,
– Azienda Pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o., per la quota di 3,01 % (6,17 % di 48,78 %).
La realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune di Ancarano viene disciplinata in modo più dettagliato nell’atto costitutivo del fondo pubblico e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali. Sino all'adozione dei predetti atti con i medesimi contenuti da parte di tutti i comuni fondatori, il godimento dei diritti dei fondatori è congiunto e in accordo con i comuni fondatori stessi.
Articolo 9 
Secondo il criterio del numero di abitanti, il Comune di Ancarano diviene cofondatore del Fondo alloggi pubblico comunale per la parte pari a 6,17 %.
La realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune di Ancarano viene disciplinata in modo più dettagliato nell’atto costitutivo del fondo pubblico e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali. Sino all'adozione dei predetti atti con i medesimi contenuti da parte di entrambi i comuni fondatori, il godimento dei diritti dei fondatori è congiunto e in accordo con i predetti comuni.
Articolo 10 
Secondo il criterio del numero di abitanti, il Comune di Ancarano diviene cofondatore di:
– Bonifika, impresa per l'organizzazione della costruzione e l'amministrazione con edifici sportivi, ricreativi e amministrativi S.r.l. (ora Bonifika, impresa per l'organizzazione della costruzione e l'amministrazione con edifici sportivi, ricreativi e amministrativi S.r.l., per la quota di 6,17 %,
– Vizija s.r.l., per la quota di 6,17 %,
– Centro regionale di sviluppo Capodistria e
– comproprietario della quota del CCC (0,2972 %) nella proprietà di Primorske novice, Azienda giornalistico – editoriale, s.r.l.
La realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune di Ancarano viene disciplinata in modo più dettagliato nell’atto costitutivo delle persone giuridiche, specificate nel primo capoverso del presente articolo e nell’atto costitutivo dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali. Sino all'adozione dei predetti atti con i medesimi contenuti da parte di tutti i fondatori, il godimento dei diritti dei fondatori è congiunto ed in accordo con i fondatori stessi.
Articolo 11 
Con l’esecutività della presente deliberazione cessa la vigenza dell’Accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni relative ad enti e aziende pubblici congiunti del 15. 12. 2015. La presente deliberazione si applica sino alla decorrenza dell’esercizio in corso ovvero sino alla decorrenza dei contratti di finanziamento in essere, stipulati ai sensi del citato accordo.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 12 
I criteri stabiliti nel presente accordo trovano applicazione anche nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali relativi a beni non ancora noti al momento dell'adozione della presente deliberazione, che non sono oggetto di regolamentazione ai sensi del presente accordo, nonché a beni che (legalmente) sono entrati a far parte del patrimonio comune dei due comuni solo successivamente al 9. 6. 2011.
Articolo 13 
La deliberazione circa l’accertamento del patrimonio del Comune di Ancarano e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e legali con il Comune città di Capodistria all’istituzione del nuovo Comune di Ancarano viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, ed entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione.
N. SVT.57/2023
Ancarano, 26 ottobre 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti