Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3202. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk, stran 9329.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 3. in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18 in 57/23) je Občinski svet Občine Žužemberk na 6. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
S tem odlokom Občina Žužemberk ustanavlja javni zavod Zavod Žužemberk (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne, promocijske, informacijske, humanitarne (dobrodelne), pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področju razvoja podeželja, turizma, kulture, športa in mladine, za področje promocije, trženja turističnih in drugih izobraževalnih programov, za organizacijo in vodenje turističnih aranžmajev, za organizacijo kulturnih, turističnih, športnih, mladinskih, rekreacijskih, humanitarnih (dobrodelnih) in drugih družabnih prireditev, za oblikovanje in izvajanje študijskih, razvojno-raziskovalnih ter izobraževalnih programov, pomembnih za vzpodbujanje družbenega, gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja, razvoja podeželja, razvoja mladine, ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine, izvajanje in razvoj založništva na območju Občine Žužemberk, kakor tudi širše na območju Dolenjske in obmejnih območij sosednje države. Zavod izvaja tudi protokolarno dejavnost za lastne potrebe in potrebe ustanoviteljice.
Na podlagi tega odloka lahko Občina Žužemberk preda nepremičnine v njeni lasti zavodu v upravljanje, kar Občina Žužemberk in zavod uredita s posebno pogodbo.
S tem odlokom Občina Žužemberk ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede dejavnosti, organov, organizacije, delovanja in načina financiranja.
Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Žužemberk.
2. člen 
(namen in poslanstvo zavoda) 
Namen ustanovitve zavoda in njegovo poslanstvo je učinkovitejša organizacija ter razvoj kulturne, turistične, športne in mladinske dejavnosti ter razvoja podeželja in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, prireditev, informativne dejavnosti, športa, turizma, mladine, založništva ter gospodarskega razvoja.
Za uresničevanje poslanstva se zavod povezuje z vsemi izvajalci na področju kulture, športa, turizma in mladine v občini in regiji ter širše, ki s svojimi programi in dejavnostjo sodelujejo pri pripravi programov in projektov ter pri promociji občine ter skrbi za usklajeno ponudbo le-teh v občini.
Za izvedbo programov lahko zavod z drugimi izvajalci sklepa pogodbe.
3. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Ime zavoda: ZAVOD ŽUŽEMBERK
Sedež zavoda: ŽUŽEMBERK
Sestavni del imena zavoda je tudi znak in grafična oblika imena, ki se določita s statutom zavoda.
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod se vpiše v sodni register pristojnega sodišča.
4. člen 
(pravni status zavoda) 
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
5. člen 
(pečat) 
Zavod ima in uporablja pečat. Oblika, vsebina in besedilo na pečatu, način uporabe in število pečatov se določi s statutom.
6. člen 
(pomen izrazov) 
V tem odloku porabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo nevtralno za ženski in moški spol.
DEJAVNOSTI ZAVODA 
7. člen 
(dejavnosti zavoda) 
Zavod opravlja javno službo na področju kulture, turizma, mladine, razvoja podeželja in športa.
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– priprava letnih programov kulture, turizma, športa in mladine v Občini Žužemberk,
– priprava in objava javnih razpisov na področju kulture, športa, turizma in mladine,
– obdelava vlog in priprava predloga razdelitve sredstev po razpisu,
– koordinacija izvedbe prireditev društev s področja kulture, športa, turizma in mladine,
– izvedba lastnih prireditev.
8. člen 
(dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti) 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.820 – Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C13.920 – Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.950 – Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.990 – Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
C16.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C18.120 – Drugo tiskanje
C18.130 – Priprava za tisk in objavo
C18.200 – Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C32.120 – Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.130 – Proizvodnja bižuterije
G46.190 – Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.110 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.510 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.621 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.782 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.310 – Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.320 – Obratovanje taksijev
H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H53.100 – Izvajanje univerzalne poštne storitve
H53.200 – Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.202 – Turistične kmetije s sobami
I55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
I56.104 – Začasni gostinski obrati
I56.105 – Turistične kmetije brez sob
I56.300 – Strežba pijač
J58.110 – Izdajanje knjig
J58.130 – Izdajanje časopisov
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 – Drugo založništvo
J59.130 – Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300 – Prevajanje in tolmačenje
N77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
M74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N81.300 – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.030 – Varstvo kulturne dediščine
R93.110 – Obratovanje športnih objektov
R93.130 – Obratovanje fitnes objektov
R93.190 – Druge športne dejavnosti
R93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Glavna dejavnost zavoda je 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz tega odloka opravlja tudi tržne dejavnosti (dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu), ki so povezane z opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda.
Tržne dejavnosti se določijo na način, da svet zavoda, v sodelovanju s strokovnim svetom zavoda sprejme predlog pravilnika, v katerem se določijo vse tržne dejavnosti zavoda, pri čemer se pravilnik lahko uveljavi le, če nanj poda soglasje občinski svet občine ustanoviteljice.
Javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s tržno dejavnostjo povezanih odhodkov.
ORGANI IN ORGANIZACIJA ZAVODA 
9. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
a. svet zavoda,
b. direktor,
c. strokovni svet.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi.
a. Svet zavoda
10. člen 
(sestava sveta zavoda) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda ima sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanoviteljice,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti,
– en predstavnik zaposlenih zavoda.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet ustanoviteljice, in sicer izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda ali izmed članov občinskega sveta.
Predstavnika zaposlenih zavoda imenuje občinski svet na podlagi neposrednih in tajnih volitev zaposlenih zavoda. Postopek volitev se določi s statutom.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet, na podlagi predlogov društev oziroma organizacij s področja delovanja javnega zavoda. Postopek izbire kandidatov se podrobneje določi s statutom.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar največ še za en mandat.
11. člen 
(konstitutivna seja) 
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor, najpozneje v roku 30 dni po imenovanju članov sveta. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed članov sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednika in namestnika predsednika se voli izmed članov sveta, ki so predstavniki ustanoviteljice.
12. člen 
(odločanje in pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta (najmanj 4 člani). Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta. Svet zavoda s poslovnikom podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in vodenja.
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe in dopolnitve,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere ni določeno, da jih sprejema direktor,
– sprejema letni program dela in razvoja zavoda in njegovo finančno ovrednotenje,
– sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– določa merila za določitev cen plačil za storitve, ki jih opravlja zavod po pogodbah,
– daje soglasje k višini cen storitev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– imenuje in razrešuje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda,
– imenuje strokovni svet zavoda,
– imenuje komisije in druge delovne skupine za opravljanje določenih nalog, ter določa njihovo delovno področje ter pristojnosti,
– vodi postopek za izbiro direktorja zavoda,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev, kadar je po splošnih aktih zavoda določen kot drugostopenjski organ,
– ocenjuje delo direktorja,
– predlaga ustanoviteljici spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena ali spremembo oziroma razširitev dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela in storitve, katerih neto vrednost presega 5.000 EUR,
– daje soglasje k splošnemu aktu, ki ureja notranjo organizacijo ter sistemizacijo delovnih mest,
– daje pobude ustanoviteljici za spremembe ustanovitvenega akta,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– odloča o drugih zadevah s področja upravljanja zavoda,
– opravlja druge z zakonom, tem odlokom oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
V imenu sveta zavoda pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklepa predsednik sveta zavoda.
Podrobnejše pristojnosti sveta zavoda in druga vprašanja v zvezi s svetom zavoda se uredijo v statutu.
13. člen 
(predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda) 
Pristojni organ razreši člana sveta:
– če član sveta sam zahteva razrešitev,
– če je razrešen iz razlogov, določenih v tem odloku,
– če članu sveta, ki je predstavnik zaposlenih, preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, član sveta sam zahteva razrešitev tako, da svetu zavoda poda odstopno izjavo, in sicer ustno na seji sveta zavoda ali pisno. V primeru, če član sveta zavoda poda pisno odstopno izjavo, mora pisno odstopno izjavo nasloviti na Svet zavoda. Pisna odstopna izjava mora biti poslana priporočeno. Članu sveta zavoda v odstopni izjavi ni potrebno navajati razlogov za odstop.
Razlogi za razrešitev člana sveta zavoda so:
– če zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– če se iz neupravičenih razlogov ne udeleži treh zaporednih sej sveta,
– če pri svojem delu deluje v nasprotju z razvojnimi usmeritvami, ki jih je ustanoviteljica sprejela za področja, za katera je ustanovljen zavod,
– če pri svojem delu zavestno ne upošteva zakonodaje in drugih predpisov,
– če s svojimi ravnanji in izjavami zmanjšuje ugled zavoda.
Šteje se, da je pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka izpolnjen, če se član sveta zavoda ne more udeležiti treh zaporednih sej oziroma če njegova odsotnost traja dalje kot 6 mesecev.
O upravičenosti razlogov za neudeležbo na seji sveta odloča svet zavoda.
Član sveta zavoda, ki je predstavnik ustanoviteljice, je lahko razrešen tudi, če:
– ne zastopa interesov ustanoviteljice,
– ustanoviteljica ugotovi, da obstaja nasprotje interesov na podlagi zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Predstavniku zaposlenih v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena preneha mandat člana sveta zavoda z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Sklep o predčasnem prenehanju mandata iz tega člena sprejme občinski svet ustanoviteljice na podlagi razlogov, ki so navedeni v tem členu.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
14. člen 
(sklic seje) 
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, direktor zavoda, občinski svet ustanoviteljice ali župan. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni od pisne zahteve, jo lahko skliče namestnik predsednika ali direktor zavoda. Tisti, ki zahteva, da predsednik sveta skliče sejo, mora predsedniku predložiti predlog dnevnega reda, gradivo za obravnavo in predlog sklepa o katerem naj bi svet odločal.
b. Direktor
15. člen 
(imenovanje direktorja) 
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice na podlagi javnega razpisa. Če ustanoviteljica ne da soglasja v roku 45 dni od prejema vloge za izdajo soglasja, se šteje, da je soglasje podano.
Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata, ki traja 5 let. Direktor se imenuje za čas trajanja mandata.
Javni razpis se ponovi v primeru, da nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran ali imenovan oziroma se na razpis nihče ni prijavil. Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice za čas do imenovanja direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto. Vršilca dolžnosti direktorja se imenuje tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja zavoda ali 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– obvlada vsaj en svetovni jezik na osnovni ravni.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na javni razpis priložiti vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
16. člen 
(naloge direktorja) 
Naloge in pristojnosti direktorja so:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda,
– predlaga letni program in poslovni načrt zavoda in sprejema ukrepe za njuno izvajanje,
– poroča o rezultatih poslovanja,
– določa cene za opravljanje storitev po pogodbah na podlagi meril, ki jih določi svet zavoda,
– predlaga sprejem splošnih aktov zavoda,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva po ustreznih namenih,
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev,
– odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev do obsega, ki je določen s finančnim načrtom,
– sprejema akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v zavodu s soglasjem sveta zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, določa plače delavcem in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti zaposlenih,
– odloča o izobraževanju delavcev,
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev in izreka disciplinske ukrepe v skladu s predpisi,
– izdaja posamične akte s področja delovnih razmerij,
– sprejema splošne akte, ki urejajo organizacijo dela in način izvrševanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,
– sklepa pogodbe do višine, za katero je pristojen,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.
17. člen 
(dolžnosti direktorja) 
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod omejeno, in sicer je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta do neto vrednosti 5.000 EUR, nad tem zneskom pa mora pridobiti soglasje sveta zavoda.
V primeru direktorjeve odsotnosti mora direktor zagotoviti nadomeščanje.
18. člen 
(predčasno prenehanje mandata direktorja) 
Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organa zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razreši svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice po postopku, kot je bil imenovan. Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi mora svet zavoda direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev ter mu da možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
c. Strokovni svet
19. člen 
(strokovni svet) 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge s statutom določene naloge.
Strokovni svet ima 5 članov, ki jih na predlog direktorja izmed strokovnjakov s področja delovanja zavoda, imenuje svet zavoda za obdobje 5 let.
Na sejah strokovnega sveta je lahko prisoten direktor.
Podrobnosti v zvezi s sestavo, načinom oblikovanja, nalogami in delovanjem se določijo s statutom.
20. člen 
(organizacija zavoda) 
V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti oblikujejo organizacijske enote. Organizacija zavoda se podrobneje določi z aktom, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
21. člen 
(premoženje zavoda) 
Ustanoviteljica zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zavod je odgovoren ustanoviteljici za dobro gospodarjenje s sredstvi, danimi v upravljanje.
22. člen 
(sredstva v upravljanju) 
Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Premoženje je del javne infrastrukture na področju kulture, turizma in športa in je zavodu dano v upravljanje za opravljanje njegove dejavnosti. S posebnim aktom se določijo medsebojne pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Zavod premoženja, s katerim upravlja, ne more s pravnimi posli odtujiti ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
Zavod lahko za svojo dejavnost upravlja in koristi tudi druge prostore nepremičnin, ki se nahajajo na območju občine, če z njihovimi lastniki sklene ustrezno pogodbo o upravljanju in koriščenju.
23. člen 
(sredstva za delo) 
Zavod za svoje delo pridobiva sredstva:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in iz drugih javnih virov,
– s plačili za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– z donacijami in darili,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe.
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanoviteljica na podlagi predloga letnega plana. O zagotavljanju letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice se sklene pogodba o financiranju.
24. člen 
(zadolževanje) 
Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo v skladu z zakonom, tj. pod pogoji predpisov, ki urejajo zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine. Prav tako mora v zvezi z zadolževanjem pridobiti soglasje sveta zavoda (v vrednosti do 8.500) oziroma ustanoviteljice (nad 8.500 EUR).
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI ZAVODA
25. člen 
(presežek prihodkov nad odhodki) 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod praviloma nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, odloča svet zavoda na predlog direktorja, s soglasjem ustanoviteljice.
26. člen 
(presežek odhodkov nad prihodki) 
O načinu in višini pokritja presežka odhodkov nad prihodki, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča svet zavoda na predlog direktorja, s soglasjem ustanoviteljice.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
27. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, vse v skladu s predpisi.
28. člen 
(odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljica za obveznosti zavoda odgovarja subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo za delovanje zavoda v proračunu ustanoviteljice.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 
29. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
Ustanoviteljica ima poleg pristojnosti določenih s tem odlokom in drugimi predpisi, še naslednje pravice in obveznosti:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda ter zagotavljanje porabe njegovih storitev,
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo svet zavoda določi z letnim programom dela,
– daje soglasje k statutu zavoda, njegovim spremembam in dopolnitvam,
– sprejema poslovno poročilo in daje soglasje k zaključnemu računu zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– imenuje in razrešuje svet zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil,
– daje soglasje k letnemu programu dela zavoda in njegovemu finančnemu ovrednotenju,
– preko nadzornega odbora občine nadzira pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, ter odlokom in statutom zavoda.
Zavod ima do ustanoviteljice naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljice za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanoviteljici podatke, ki jih potrebuje za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, športa in turizma.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom, na zahtevo pristojnega občinskega organa pa posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
Zavod je dolžan omogočiti vpogled v finančne in računovodske listine ter zagotavljati podatke o finančnem poslovanju zavoda ustanoviteljici.
DRUGE DOLOČBE 
30. člen 
(računovodstvo) 
Zavod vodi računovodstvo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter računovodskimi standardi za javne zavode.
Podrobneje se računovodstvo uredi s pravilnikom o računovodstvu.
Finančno-računovodska opravila opravlja zavod ali občinska uprava Občine Žužemberk.
31. člen 
(finančno poslovanje) 
Direktor je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.
Direktor lahko prevzema obveznosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
32. člen 
(statut in drugi splošni akti) 
Zavod ima statut. S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom in veljavno zakonodajo.
33. člen 
(delovna razmerja) 
Plače in druge pravice iz delovnih razmerij zaposlenih zavoda se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za zaposlene v javnih zavodih.
Uporaba kolektivnih pogodb in drugih splošnih aktov za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja je določena z zakoni in podzakonskimi predpisi za javni sektor.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(uskladitev statuta zavoda) 
Svet zavoda v treh mesecih po pričetku veljavnosti tega odloka sprejme nov statut zavoda, ki mora biti usklajen s tem odlokom.
35. člen 
Za čas do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom in statutom iz prejšnjega člena imenuje ustanoviteljica vršilca dolžnosti direktorja, a najdlje za dobo enega leta.
V obdobju do imenovanja vršilca dolžnosti iz prejšnjega odstavka, vsa opravila v povezavi z ustanovitvijo in vzpostavitvijo zavoda izvaja oseba, ki jo za to pooblasti župan.
36. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
Za zadeve, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se uporabljajo določila Zakona o zavodih, razen če jih posebni zakon ne ureja drugače.
37. člen 
(objava in veljavnost) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-6/2023-1
Žužemberk, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti