Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3186. Odlok o urejanju in oddajanju zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec za namen vrtičkarstva, stran 9320.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 11. redni seji dne 18. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o urejanju in oddajanju zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec za namen vrtičkarstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje in upravljanje vrtičkov na zemljiščih v lasti Mestne občine Slovenj Gradec ali na zemljiščih, ki jih ima Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju MOSG) v zakupu za namen vrtičkarstva.
2. člen 
Po tem odloku je vrtiček zemljišče namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenja okrasnih rastlin za lastne potrebe.
Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin z namenom samooskrbe in negospodarske pridelave.
Ta odlok določa tudi oddajo vrtičkov v zakup, in sicer:
– postopek oddaje vrtičkov v zakup,
– splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zakupniki, da so upravičeni do dodelitve vrtička,
– kriterije in merila za dodelitev vrtičkov,
– rabo vrtičkov in dolžnosti zakupnikov vrtičkov,
– prenehanje zakupnega razmerja
ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
3. člen 
Zemljišča v MOSG, ki so na podlagi tega odloka primerna za dejavnost vrtičkarstva, so:
– zemljišča, ki so (ali bodo) s prostorskimi akti MOSG trajno namenjena za vrtičkarstvo,
– druga zemljišča, na katerih so (ali bodo) z ustreznimi občinskimi akti MOSG začasno dovoljeni vrtički.
II. UPRAVLJAVEC OBMOČIJ VRTIČKOV 
4. člen 
Upravljavec območij vrtičkov je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec), Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.
5. člen 
Upravljavec po tem odloku opravlja naslednje naloge:
– opravlja naloge v zvezi z oddajo in urejanjem vrtičkov, ki so urejeni na nepremičninah v lasti ali zakupu MOSG,
– sklepa pogodbe in naroča ali opravlja storitve gospodarskih javnih služb, potrebnih za delovanje območja vrtičkov,
– pobira zakupnino, izstavlja račune za plačilo obratovalnih stroškov, skladno z zakupnimi pogodbami,
– obračunava in izstavlja račune za plačilo obratovalnih in drugih stroškov, skladno z zakupnimi pogodbami,
– vodi in vzdržuje kataster vrtičkov po območjih, s pripadajočimi podatki za posamezen vrtiček,
– opravlja vsa dela in naloge, potrebne za funkcioniranje območij vrtičkov, tako da je zakupnikom omogočena redna in neovirana raba vrtičkov ter pripadajočih objektov in naprav,
– opravlja ostale naloge skladno s tem odlokom in pravilnikom.
III. UREJANJE VRTIČKOV 
6. člen 
Območja in velikost vrtičkov ter vrsta, velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov za shranjevanje orodja in druge opreme za vrtičkarje (v nadaljevanju: objekti za shranjevanje orodja), rastlinjakov, zbiralnikov oziroma posod za zbiranje vode in kompostnikov, ki jih je dopustno postaviti na zemljiščih, namenjenih za vrtičkarstvo, ter drugi prostorski izvedbeni pogoji so opredeljeni v prostorskih aktih MOSG in v Pravilniku za urejanje območij vrtičkov v MOSG (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga sprejme mestni svet.
7. člen 
Ureditev posameznega območja vrtičkov se izvede po načrtu, ki mora biti izdelan skladno s pogoji, določenimi v prostorskih aktih MOSG in v pravilniku. V pravilniku so poleg ureditvenih pogojev za posamezna območja določeni tudi roki za vzpostavitev stanja urejenosti vrtičkov po tem odloku in pravilniku.
IV. ODDAJA VRTIČKOV 
8. člen 
Upravljavec odda posamezen vrtiček z neposredno pogodbo ali javnim zbiranjem ponudb v skladu s tem odlokom, ob uporabi predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občin, pri oddaji vrtička na kmetijskem zemljišču pa tudi ob uporabi predpisov, ki urejajo oddajo kmetijskih zemljišč.
Zakupnik posameznega vrtička je lahko le fizična oseba s prebivališčem na območju MOSG, ki na območju MOSG ni lastnik ali najemnik zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin.
Z neposredno pogodbo se odda posamezen vrtiček znotraj območja, za katerega preneha zakupno razmerje, in sicer prvemu čakajočemu kandidatu na seznamu ponudnikov za sklenitev zakupne pogodbe za posamezno območje, ki ga vodi upravljavec na podlagi prejetih ponudb. Za dele vrtičkov, ki se uredijo za invalidne osebe, se vodi ločen seznam.
Z javnim zbiranjem ponudb se odda posamezen vrtiček, kadar MOSG oddaja na novo urejeno območje. Upravljalec objavi razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na svoji spletni strani, na spletni strani MOSG in v občinskem glasilu.
V obvestilu se navede tudi rok za zbiranje vlog zainteresiranih oseb. Ko so oddani vsi vrtički na določenem območju, se preostale zainteresirane osebe uvrsti na prednostno listo. Pred vsako novo oddajo vrtička se ponovno preveri upravičenost do zakupa.
Novo območje za vrtičke upravljavec uredi po predhodnem soglasju MOSG.
9. člen 
(merila in kriteriji za oddajo) 
Vrtički se oddajo v zakup po merilih in točkovanju, ki prednostno upošteva socialno stanje vlagatelja. Merila in sistem točkovanja se uporabijo samo v primeru, če je oddanih vlog za najem vrtička več kot ima MOSG za ta namen razpoložljivih zemljišč.
Merila in točkovanje:
(1) vlagatelj je star 35 let ali manj 
100 točk
(2) vlagatelj je star 55 let ali več 
100 točk
(3) vlagatelj je invalidna oseba 
100 točk (invalidnost se izkazuje z odločbo ustreznega organa)
(4) vlagatelj ima družino z večjim številom otrok (3 ali več) 
100 točk
(5) dohodek vlagatelja ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč 
100 točk.
Kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zgornjih meril, se točkuje za vsako točko po 0 točk.
10. člen 
Vrtiček se lahko odda v zakup za nedoločen čas z možnostjo odpovedi z odpovednim rokom dveh (2) mesecev.
Upravljavec lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (lopa).
Kolikor upravljavec odda vrtiček v zakup brez pripadajočega objekta ali dela skupnega objekta za shranjevanje orodja in prostorski akt MOSG dovoljuje postavitev takega objekta, lahko zakupnik sam postavi tipsko lopo na podlagi idejne zasnove, ki je sestavni del zakupne pogodbe in je razvidna iz pravilnika.
11. člen 
Zakupniki za zakup vrtička plačujejo zakupnino, ki se določi v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem občine ter cenikom upravljavca s soglasjem župana.
Poleg zakupnine so zakupniki dolžni plačevati tudi sorazmeren del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja (elektrika, voda, odvoz odpadkov, vzdrževanje objekta za shranjevanje orodja, sanitarij in podobno) glede na velikost in opremljenost vrtičkov.
12. člen 
Zakupnik plačuje zakupnino letno vnaprej, obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja pa polletno v višini sorazmerno določenega deleža.
Če zakupnik sklene zakupno pogodbo od 1. 6., se mu zakupnina sorazmerno zmanjša.
13. člen 
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
Upravljavec lahko odpove zakupno pogodbo in zahteva odstranitev vrtnin in okrasnih rastlin ter objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil zakupnik, oziroma izpraznitev objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavila MOSG, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupa vrtička:
– če zakupnik kljub opominu pristojnega organa uporablja vrtiček oziroma objekt za shranjevanje orodja v nasprotju z zakupno pogodbo ali njenim namenom,
– če zakupnik uporablja površino vrtičkov za druge namene, ali če krši določbe pravilnika, ki določa pogoje urejanja,
– če zakupnik obdeluje zemljišče v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če zakupnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine oziroma s plačilom obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina pristojnega organa,
– če zakupnik odda vrtiček v podzakup ali drugačno uporabo,
– če zakupnik nima več prebivališča na območju občine,
– če zakupnik oziroma njegov zakonski ali zunajzakonski partner postane lastnik zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin,
– če MOSG potrebuje zemljišče, na katerem je vrtiček, za druge namene v skladu s prostorskimi akti MOSG.
V primerih iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka tega člena lahko MOSG odpove zakupno pogodbo ob vsakem času.
V primeru iz sedme alineje prvega odstavka tega člena se zakupna pogodba razveže z odpovednim rokom najmanj dveh mesecev, da zakupnik lahko odstrani vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline z vrtička. Za poškodovane ali uničene vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline, ki jih zakupnik v odpovednem roku ne odstrani, mu ne pripada odškodnina. V primeru, da mora zakupnik vrniti zemljišče pred iztekom dobe, za katero je plačal zakupnino, je upravičen do povrnitve sorazmernega dela zakupnine.
14. člen 
Zakupna pogodba za oddajo vrtička v zakup v skladu z določili tega odloka določa zlasti:
– podatke o pogodbenih strankah,
– lokacijo, velikost in interno oznako vrtička znotraj območja z navedbo parcelne številke zemljišča,
– pogoje za rabo in vzdrževanje vrtička,
– čas trajanja zakupa,
– višino zakupnine,
– vrsto in višino obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja,
– odpoved pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– pristojnosti za razreševanje sporov ter
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.
15. člen 
Na podlagi dogovora lahko MOSG z lastnikom zemljišča, kjer se odvija dejavnost vrtičkarstva, sklene zakupno pogodbo in oddaja vrtičke naprej v podzakup.
V. RABA IN VZDRŽEVANJE VRTIČKOV 
16. člen 
Na vrtičkih lahko zakupniki pridelujejo vrtnine in sadje ter gojijo okrasne rastline izključno za lastne potrebe.
17. člen 
Zakupnik mora obdelovati vrtiček kot dober gospodar in ves čas skrbeti za njegov urejen videz. Na vrtičkih se smejo uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljujejo za ekološko pridelavo.
Zakupniki so dolžni ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
18. člen 
Odpadke, ki jih ni možno kompostirati ali drugače uporabiti na vrtičku, je zakupnik dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po nastanku.
Na vrtičkih se ne sme sežigati odpadkov ali kuriti.
19. člen 
Na vrtičkih ni dovoljeno prosto gibanje ter reja in paša domačih živali.
VI. NADZOR
20. člen 
Nadzor nad ravnanji zakupnikov na vrtičkih na podlagi zakupnih pogodb opravlja upravljavec. Nadzor na območjih vrtičkov skladno z odloki občine opravljajo medobčinski redarji in medobčinski inšpektorji.
21. člen 
Medobčinski inšpektorji in redarji ter upravljavec so dolžni o kršitvah državnih predpisov, ugotovljenih pri izvajanju nadzora iz svoje pristojnosti, obvestiti pristojno državno inšpekcijo, da ukrepa.
VII. UKREPI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORJA 
Medobčinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– s postavitvijo lope, rastlinjakov, toplih gred, posod za zbiranje deževnice in kompostnikov, ki morajo biti postavljeni skladno s pravilnikom, ki določa pogoje urejanja območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec;
– z uporabo vrtička za namen vrtičkarstva, in sicer če najemnik uporablja vrtiček za druge namene kot za dejavnost vrtičkarstva ali če gojenju vrtnin ni namenjene površine, kot jo določa pravilnik.
VIII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 28/13).
Določbe Pravilnika za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 58/13, 8/16) se uporabljajo do sprejema novega pravilnika oziroma njegove spremembe in dopolnitve, v kolikor ta odlok ne določa drugače. Nov pravilnik oziroma njegove spremembe in dopolnitve sprejme Mestni svet Slovenj Gradec v roku treh mesecev od objave tega odloka.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0010/2023
Slovenj Gradec, dne 18. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost