Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

3029. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica, stran 9082.

  
Na podlagi 21. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 7. člena v zvezi s 55. in 56. členom Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne 4. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki predstavljajo lokalne gospodarske javne službe v Občini Mežica in ureja način ter oblike njihovega izvajanja.
(2) Z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavlja občina, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in v kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. člen 
(1) Na območju Občine Mežica se lokalne gospodarske javne službe opravljajo kot obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene s področnimi zakoni.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
II. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(1) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se na območju občine opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba prebivalstva s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. redno vzdrževanje javnih cest,
8. zagotavljanje 24-urne dežurne službe po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
4. člen 
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se v občini opravljajo naslednje dejavnosti:
1. distribucija plina,
2. pokopališka dejavnost,
3. varstvo pred požarom.
5. člen 
Lokalne gospodarske javne službe iz 3. in 4. člena se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 7. člena za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
6. člen 
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je za uporabnike obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
III. NAČIN OPRAVLJANJA GOPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
7. člen 
Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb občina uredi s posamičnimi odloki, v katerih podrobneje določi:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe in so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga ta uživa,
7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 
8. člen 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s prejšnjim členom v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu.
1. Javno podjetje
9. člen 
(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene ali več lokalnih skupnosti.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
2. Javni gospodarski zavod
10. člen 
(1) Javni zavod ustanovi občina z odlokom.
(2) Z odlokom se uredi status, organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
(3) Ustanoviteljica zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, po seznamu, ki je del akta o predaji premoženja v upravljanje zavoda ter
– z dodelitvijo proračunskih sredstev.
(4) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Zavod premoženje upravlja v imenu in za račun ustanoviteljice in je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljici.
(5) Zavod uporablja premoženje, s katerim upravlja, za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer na način kot to določajo zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja v upravljanje.
(6) Zavod pripravi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je sestavni del finančnega načrta zavoda.
(7) Zavod mora premoženje uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
3. Koncesija
11. člen 
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je ustrezno registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za njen del.
(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko za namen usklajevanja odločitev in drugih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo organ koncedentov, ki ga sestavljajo župani občin koncedentov.
(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga vprašanja v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
12. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če ni v zakonu drugače določeno.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
13. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
4. Režijski obrat
14. člen 
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
15. člen 
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
2. investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
3. informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb,
4. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
5. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
6. druge postopke razpisov in izbire izvajalcev skladno z zakonodajo,
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
9. strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
10. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
11. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
16. člen 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občina ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
17. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
18. člen 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejet podzakonski akt ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo različno po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita višina ter vir subvencij. Subvencije se lahko razlikujejo po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
19. člen 
Lokalne gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali uporaba ni izmerljiva, se financirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu s 7. členom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02, 112/02, 126/04).
21. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02, 112/02, 126/04).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževana javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 94/11 in 99/13).
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2023
Mežica, dne 4. oktobra 2023
Župan 
Občine Mežica 
Mark Maze 

AAA Zlata odličnost