Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

3023. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora LI-54 SSa, stran 9041.

  
Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3), 117. in 119. člena v povezavi z drugo alinejo 4. točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora LI-54 SSa 
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen 
(predmet OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora LI-54 SSa (v nadaljevanju: OPPN LI-54-del).
(2) OPPN LI-54-del je, pod zaporedno številko projekta 01/U1703/2022, izdelalo podjetje STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o.
(3) OPPN LI-54-del je izdelan v skladu s sledečimi predpisi (v nadaljevanju: prostorski in gradbeni predpisi):
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; GZ-1);
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3),
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),
– Državni prostorski red: Regulacijski elementi; priročnik (MOP, DzPGS, januar 2020),
– Državni prostorski red: Mirujoči promet v urbanih naseljih (MOP, DzPGS, januar 2020).
(4) Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-421/2022-2550-6 z dne 5. 10. 2022 odločilo, da v postopku priprave OPPN LI-54-del ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov izvedbe planov na varovana območja.
(5) OPPN LI-54-del se v zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 3028.
(6) Sestavine OPPN LI-54-del so določene tako podrobno, da:
– je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po gradbenih predpisih,
– se nosilci urejanja prostora v svojih mnenjih k OPPN LI-54-del v skladu z 62. členom GZ-1 izrečejo, da na podlagi njihovih mnenj k prostorskemu aktu pridobivanje njihovih mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno.
2. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) OPPN LI-54-del vsebuje tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo, opredeljeno v tem členu. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Odlok o OPPN LI-54-del obsega poglavja:
– uvodne določbe,
– območje OPPN,
– opis vplivov in povezav,
– načrt gradbenih parcel,
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoji glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN,
– končne določbe.
(3) Grafični del OPPN LI-54-del obsega:
– list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju (M 1:5000),
– list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom (M 1:500),
– list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji (M 1:2000),
– list 3: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo in s prikazom javnega dobra (M 1:500),
– list 4.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve (M 1:500),
– list 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo (M 1:500),
– list 5.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo (M 1:500),
– list 5.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo (M 1:500),
– list 6: Prikaz ureditev, potrebnih za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (varstvo pred požarom) (M 1:1000).
(4) Spremljajoče gradivo OPPN:
– izvleček iz hierarhično višjega PA, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
– izhodišča za pripravo PA (izdelovalec: STUDIO 3R d.o.o., št. proj. 01/U1703/2022, april 2022),
– podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve PA: Geodetski načrt (izdelovalec: Biro Barin geodetske storitve, svetovanje in inženiring d.o.o., december 2021),
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve PA,
– odločba glede CPVO,
– mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev PA,
– povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OPPN 
3. člen
(obseg območja OPPN) 
(1) Območje OPPN LI-54-del obsega 0,35 ha, in sicer zemljišča s parc. št. 391/3, 391/4, 391/5 in 392/8, vse k.o. 1838-Litija.
(2) S tem OPPN se ureja tudi izvedba priključkov objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki se načrtujejo izven območja OPPN.
(3) Območje OPPN LI-54-del je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafičnem delu OPPN, list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom.
III. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV 
4. člen
(vplivno območje OPPN) 
(1) Območje OPPN LI-54-del se nahaja v južnem delu mesta Litija na višje ležeči legi nad nižje ležečimi predeli ob Savi.
(2) Območje OPPN LI-54-del se, glede na Občinski prostorski načrt Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obv. razl., 63/18) – v nadaljevanju: OPN Litija, nahaja v delu enote urejanja prostora z oznako LI–54.
(3) Območje OPPN LI-54-del je podolžne oblike, orientirano v smeri sever–jug. V osrednjem delu se nahaja obstoječa stavba delno namenjena bivanju, delno pa industrijski namembnosti. Ob južnem in vzhodnem robu poteka obstoječa dostopna pot. Na lokaciji se teren rahlo dviga proti severu in se giblje med 269 in 273 m n.v. Teren se na zahodni strani strmo prevesi proti Partizanski poti. Strma brežina je porasla z drevjem in grmičevjem. Trenutno je območje v veliki meri zapuščeno in deloma zaraščeno.
(4) Območje LI-54-del obdajajo na:
– južni in vzhodni strani še nepozidane površine, za katere je določena podrobnejša namenska raba prostora (PNRP) CU – osrednja območja centralnih dejavnosti,
– severni strani obstoječa prostostoječa stanovanjska stavba ter površine strme brežine, za katere je določena PNRP ZD – druge urejene zelene površine,
– zahodni strani, deloma na nižje ležeči legi, pretežno stanovanjska gradnja.
(5) Območje je neposredno dostopno z mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II), ki poteka zahodno od območja in se približno 70 m južneje od območja priključuje na obstoječo zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot). Za del mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) med območjem OPPN LI-54-del in zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot) se načrtuje rekonstrukcija oziroma vzdrževalna dela v javno korist, vključno z ureditvijo pločnika.
(6) Od pomembnejših vsebin mesta Litija se v bližini območja nahaja Zdravstveni dom Litija in lekarna. Od mestnega središča, kjer se nahajajo upravne funkcije (občina, upravna enota, sodišče), družbena infrastruktura (osnovna šola, vrtec, športna dvorana) in druge oskrbne in storitvene dejavnosti, je oddaljeno približno 700 m. Oskrbne dejavnosti (trgovine) se v mestu Litija med drugim nahajajo tudi ob cesti Ježa in so od območja OPPN LI-54-del oddaljene približno 1 km.
(7) Na načrtovanje prostorske ureditve vplivajo predvsem naslednji dejavniki:
– potek obstoječih cest in dostopov, vključno z zagotavljanjem/ohranjanjem dostopa do obstoječe stanovanjske stavbe severno od obravnavanega območja,
– podolgovata oblika območja in značilnosti reliefa (strma brežina v zahodnem delu),
– normativi za umeščanje načrtovanih objektov (oskrbovana stanovanja).
(8) Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu OPPN, list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.
IV. NAČRT GRADBENIH PARCEL 
5. člen
(načrtovane gradbene parcele) 
(1) Območje OPPN LI-54-del je razdeljeno na več načrtovanih funkcionalnih enot (v nadaljevanju: FE).
(2) Seznam FE in opredelitev (načrtovanega) javnega dobra je prikazani v tabeli:
Oznaka FE
Ime FE
Površina v m2
Opredelitev javnega dobra
P1
FE stanovanjske stavbe
2112
/
P2
FE dostopne ceste
591
zagotavlja se dostop do zemljišča s parc. št. 392/15 k.o. 1838-Litija
P3
FE raščenih površin
634
P4
FE zelenih površin
122
P5
FE dela obstoječe mestne ali krajevne ceste LK 208684 Partizanska Pot II
77
načrtovano javno dobro
(3) Ob izpolnjevanju drugih pogojev tega OPPN je dopustna še podrobnejša delitev posamičnih FE npr. za potrebe opremljanja s komunalno opremo ipd.
(4) Načrtovana parcelacija s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazana v grafičnem delu OPPN, list 3: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo in prikazom javnega dobra.
V. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 
6. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN) 
(1) Z OPPN LI-54-del se racionalno rabo prostora dosega s spremembo rabe obstoječega poseljenega območja, ki je trenutno v veliki meri zapuščeno in zaraščeno. Z zasnovo se upošteva podobo in merilo naselja, sledi obstoječi liniji pozidave in prilagaja reliefnim oblikam.
(2) Opis koncepta urbanistično-arhitekturnih in krajinskih rešitev:
– obstoječo stavbo se odstrani in na njenem mestu umesti stanovanjsko stavbo, ki bo deloma ali v celoti namenjena oskrbovanim stanovanjem,
– potek notranje dostopne ceste vzdolž južnega in vzhodnega roba območja OPPN se ohranja, pri čemer se jo preuredi (vključno z obstoječim priključevanjem na Partizansko pot II) in načrtuje v območju OPPN,
– pripadajoča parkirna mesta se načrtuje v garažni kleti in vzdolž notranje dostopne ceste,
– obstoječo strmo brežino, ki se nahaja vzdolž zahodnega roba območja, se ohranja in se vanjo ne posega.
(3) Urbanistično-arhitekturne in krajinske rešitve ter funkcionalni pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN na:
– listu 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve,
– listu 4.2 Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za njihovo zakoličbo.
7. člen 
(dopustni objekti v OPPN) 
(1) V območju OPPN LI-54-del so opredeljeni dopustni osnovni glavni in dopustni drugi glavni objekti v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je objekt, ki je osnovni namen gradnje. Pomožni objekti, v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi, funkcionalno dopolnjujejo glavne objekte, zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena.
(2) Osnovni glavni objekti v območju OPPN LI-54-del so:
– CC-SI 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.
(3) Na območju OPPN LI-54-del se lahko načrtuje največ 30 stanovanj/stanovanjskih enot.
(4) Kot dopolnitev pretežne namembnosti stavb iz drugega odstavka so dopustne še:
– CC-SI 12301 Trgovske stavbe: trgovina osnovne oskrbe,
– CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe,
– CC-SI 12650 Stavbe za šport.
(5) Drugi glavni objekti na območju OPPN LI-54-del so:
– CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 21122 Parkirišča izven vozišča,
– CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– CC-SI 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo sprejemniki sončne energije na strehah,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča, javni in urbani vrtovi, parki ter trgi, ki niso deli javne ceste.
(6) Na območju FE P3 so (ne glede na določbe (drugega) in (petega) odstavka) od glavnih objektov dopustne le CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo peš in intervencijske poti.
(7) Vsi prej navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju ali da predstavljajo smiselno dopolnitev s tem OPPN načrtovano prostorsko ureditvijo, kar se utemelji z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) V celotnem območju OPPN LI-54-del:
– je dopustna ureditev priključkov na GJI ter rekonstrukcija, odstranitev in novogradnja posamezne GJI,
– so dopustni tisti pomožni (oziroma pripadajoči) objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovane prostorske ureditve in izboljšujejo bivalno kvaliteto območja (npr. ureditev odprtih površin, brežin in opornih zidov, zunanjih stopnic, zunanjih klančin za osebe na invalidskem vozičku, postavitev varovalnih ograj za preprečitev zdrsa in padca (npr. na opornih zidovih, zunanjih klančinah, zunanjih stopnicah, strmih brežinah), postavitev medsoseskih ograj, pri čemer se ne sme ovirati preglednosti cest in dostopa do parcele št. 392/15 k.o. 1838-Litija).
8. člen 
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v območju OPPN) 
(1) V območju OPPN LI-54-del so dopustne gradnje:
– novogradnje in prizidave objektov,
– spremembe namembnosti, rekonstrukcije, manjše rekonstrukcije in odstranitev obstoječih objektov,
– vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist.
(2) V območju OPPN LI-54-del so dopustne dejavnosti, ki so skladne z načrtovano prostorsko ureditvijo tega OPPN.
9. člen 
(pomožni in začasni objekti) 
(1) V območju OPPN LI-54-del so dopustni pomožni objekti ter tehnološka oprema oziroma naprave, ki so v skladu z 8. členom tega odloka in predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovane prostorske ureditve.
(2) Na območju OPPN LI-54-del so dopustni začasni sezonski objekti, namenjeni prireditvam in začasni nujni objekti.
10. člen 
(regulacijske črte) 
(1) V območju OPPN LI-54-del so opredeljene naslednje regulacijske črte:
– gradbene meje (GM),
– regulacijska linija – os ceste (RLc).
(2) GM določa črto, ki je načrtovane stavbe (med katere sodijo tudi pomožne stavbe) ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.
(3) Izven/preko GM lahko segajo:
– balkoni, lože, konzolni nadstreški, zunanja stopnišča, zunanje klančine ipd., ki ne segajo več kot 2 m izven fasadne ravnine,
– nadstrešnice nad parkirišči,
– lokacija za ravnanje z odpadki, ki je lahko zaščitena pred zunanjimi vplivi,
– garažna klet, na delih, kjer je v celoti vkopana.
(4) Stavbe in deli stavb iz prejšnjega odstavka lahko izven GM segajo ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– zagotovljen je minimalni 1,5 m odmik od sosednjega zemljišča,
– ne segajo v območje cestnih teles javnih poti ali notranjih prometnih povezav.
(5) Regulacijska linija RLc je črta, ki določa potek osi notranje dostopne ceste (njene preureditve).
11. člen 
(skupni funkcionalni pogoji) 
(1) Tlorisni gabariti:
– tlorisni gabariti načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev so opredeljeni v grafičnem delu OPPN, na listu 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve,
– tlorisni gabariti načrtovanih prometnih ureditev so opredeljeni v grafičnem delu OPPN na listu 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo,
– dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev v okviru omejitev opredeljenih z regulacijskimi črtami,
– dopustno je odstopanje od načrtovanih prometnih ureditev na lokaciji navezave na obstoječe dostopne in manipulacijske površine na parceli 392/15 k.o. 1838-Litija.
(2) Višinski gabariti:
– kota gotovega terena v okviru posameznih FE je opredeljena v grafičnem delu OPPN, na listih 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve in 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo, ob dopustnem odstopanju do ± 1,00 m,
– kota pritličja stavbe je opredeljena v grafičnem delu OPPN, na listu 4.1 Koncept načrtovane prostorske ureditve s prikazom višinske ureditve, ob dopustnem odstopanju do ± 1,00 m,
– dopustna etažnost stavbe je največ K + P + 1 + T, višina stavbe ne sme presegati 283,0 m n.v., klet je lahko delno ali v celoti vkopana,
– višina opornih zidov je odvisna od terenskih razmer; oporne zidove višje od 2 m (merjeno od najnižje točke konstrukcije nad terenom) je potrebno izvesti v terasah,
– višina ograj je lahko do 1,5 m.
(3) Faktor zazidanosti območja OPPN LI-54-del ne sme presegati 0,4, faktor izrabe območja pa ne 0,7 (upoštevajo se etaže, ki so v celoti nad nivojem terena; v faktor izrabe niso vključene nadstrešnice nad parkirišči in morebitni objekti na lokaciji za ravnanje z odpadki, ki je lahko zaščitena pred zunanjimi vplivi).
(4) Dopustna lega objektov je opredeljena z mejami FE in regulacijskimi črtami GM in RLc.
(5) Dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja lastnika sosednjih zemljišč za stavbe so opredeljeni z GM in v 10. členu tega odloka.
(6) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja lastnika sosednjih zemljišč so opredeljeni z minimalnimi dopustnimi odmiki:
– 0,0 m za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo komunalno opremo ali drugo GJI, priključke na GJI, utrjene prometne površine vključno s površinami za mirujoči promet in manipulacijo,
– 0,5 m za druge gradbene inženirske objekte, ki niso našteti v prejšnji alineji.
12. člen 
(pogoji za oblikovanje) 
(1) Pogoji za oblikovanje stavb:
– stavbe morajo biti oblikovane energetsko varčno, enostavno in geometrično čistih oblik, vhodi v stavbe naj bodo poudarjeni,
– strehe morajo biti ravne (do 10°), lahko so zelene/ozelenjene, strehe nadstreškov in nadstrešnic so lahko tudi transparentne in brezbarvne,
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli, zemeljski in drugi nevsiljivi barvni odtenki, fasade morajo biti oblikovane skrbno in kvalitetno, prilagojeno legi območja v mestu Litija,
– barva fasade in materiali morajo biti določeni v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– klimatske naprave in podobne elemente je treba na stavbe umeščati diskretno,
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.
(2) Zunanja ureditev:
– dostopne poti, manipulativne, parkirne in peščeve površine ter zunanje bivalne površine je treba primerno utrditi in celostno urediti; parkirna mesta se lahko uredi v obliki zelenega parkirišča s tlakovci, med katerimi lahko zraste trava ali s travno rešetko,
– parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je potrebno ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM,
– vse proste površine je treba urediti kot zelenice,
– ohranja naj se čim več obstoječega drevja in grmičevja predvsem na zahodnem delu; nove zasaditve naj se načrtujejo predvsem z lokalno značilnim drevjem in grmičevjem,
– nadstrešnic ni dovoljeno zamejevati,
– ograje morajo biti transparentne,
– oporne zidove je potrebno ozeleniti, zazeleniti.
13. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P1) 
Na FE z oznako P1 se načrtuje novogradnja stanovanjske stavbe. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– odstranitev/rušitev obstoječe stavbe in po potrebi drugih elementov zunanje ureditve,
– preoblikovanje terena za potrebe ureditve načrtovane prostorske ureditve,
– novogradnjo stanovanjske stavbe,
– ureditev prometnih priključkov/dostopa v garažno klet na notranjo dostopno cesto; ureditev severnega priključka ni obvezujoča (lahko se ga uredi tudi kot obračališče),
– ureditev površin za mirujoči promet (razporeditev posameznih parkirnih mest v grafičnem delu ni obvezujoča in se lahko prilagodi dostopom in vhodom v stavbo, lahko se jih v celoti zagotovi v garažni kleti),
– ureditev zunanjih bivalnih in peščevih površin (njihov prikaz v grafičnem delu ni obvezujoč),
– možnost ureditve poti (ali dela poti) okrog načrtovane stavbe,
– ureditev parkirnih mest za kolesarje (njihov prikaz v grafičnem delu ni obvezujoč),
– ureditev priključkov na GJI (njihov prikaz v grafičnem delu ni obvezujoč),
– dopustne so tudi novogradnje drugih, na območju OPPN dopustnih objektov,
– lokacije dostopov in vhodov v stavbe ter njihovo število, prikazanih v grafičnem delu, niso obvezujoči.
14. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P2) 
Na FE z oznako P2 se načrtuje preureditev (rekonstrukcija) obstoječe notranje dostopne ceste. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– po potrebi odstranitev/rušitev obstoječe notranje dostopne ceste ali njenih delov in drugih elementov zunanje ureditve (po potrebi se odstrani tudi dele, ki segajo izven območja OPPN),
– preoblikovanje terena za potrebe ureditve načrtovane prostorske ureditve,
– preureditev (rekonstrukcija) notranje dostopne ceste,
– ureditev ostale GJI.
15. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P3) 
Na FE z oznako P3 se ohranja obstoječe stanje in čim več obstoječe vegetacije, ki se jo vzdržuje in po potrebi krepi z dodatnimi zasaditvami. Po potrebi se zagotovi ukrepe za zavarovanje strme brežine in za zavarovanje pred zdrsi in padci. Morebitne peš in intervencijske poti je treba umeščati na način, da se ohrani čim več obstoječih dreves.
16. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P4) 
Na FE z oznako P4 se načrtuje ureditev zelenih površin in elementov GJI. Načrtovane ureditve obsegajo:
– rušitev/odstranitev obstoječe notranje dostopne ceste ali njenih delov (po potrebi se odstrani tudi dele, ki segajo izven območja OPPN),
– manjše preoblikovanje terena za potrebe ureditve načrtovane prostorske ureditve,
– ureditev zelenih površin, lokacije za ravnanje z odpadki in sistema za zadrževanje padavinskih vod pred iztekom v kanalizacijski vod,
– ureditev ostale GJI.
17. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za FE z oznako P5) 
Območje FE z oznako P5 predstavlja uskladitev z dejanskim stanjem dela obstoječe mestne ali krajevne ceste LK 208684 Partizanska Pot II. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– po potrebi odstranitev/rušitev obstoječega priključevanja notranje dostopne ceste na občinsko cesto ali njegovih delov in drugih elementov zunanje ureditve,
– manjše preoblikovanje terena za potrebe preureditve cestnega priključka,
– preureditev (rekonstrukcija) priključka,
– ureditev ostale GJI.
VI. POGOJI GLEDE GRADNJE PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 
18. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne cestne infrastrukture) 
(1) Območje načrtovane prostorske ureditve je neposredno dostopno z mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska pot II), ki se na južni strani priključuje na obstoječo zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska pot) ter na severni strani na zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 208321 (Ul. Mire Pregljeve–Grbin; Grbinska cesta). Dostopanje z motornimi vozili se načrtuje z južne strani z obstoječe zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste LZ 208381 (Partizanska pot).
(2) Za območje OPPN LI-54-del je izdelana prometna študija za potrebe priključevanja območja na cestno omrežje mesta Litija. Prometno študijo »Kapacitetna analiza za OPPN za del enote urejanja prostora LI-54 SSa« je v maju 2023 izdelala Dolenjska projektiva d.o.o., št. proj. IDP-913/23-E1. Z njo je ugotovljeno, da bo obstoječe stanje navezave mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska pot II) na zbirno mestno ali zbirno krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska pot) z minimalno rekonstrukcijo in razširitvijo dela LK 208684 (Partizanska pot II) do priključka na območje OPPN LI-54-del servisiralo prometne težnje do konca planske dobe v letu 2045. Tako v jutranji kot popoldanski konici bodo ključni prometni parametri zelo ugodni.
(3) Na območju OPPN LI-54-del se načrtuje preureditev (rekonstrukcija) notranje dostopne ceste, vključno s preureditvijo (rekonstrukcijo) priključka na mestno ali krajevno cesto LK 208684 (Partizanska pot II) in umestitvijo pločnika za pešce ter možnost ureditve poti (ali dela poti) okrog načrtovane stavbe za pešce in po potrebi kot dostopne poti za gasilce v minimalni širini 1,2 m.
(4) Za del mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) med območjem OPPN LI-54-del in zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot) se načrtuje rekonstrukcija oziroma vzdrževalna dela v javno korist, vključno z ureditvijo pločnika za pešce (širina ceste se poveča na 5,0 m, povečajo se zavijalni radiji navezave na zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381, površine za pešce pa se načeloma načrtuje v širini 1,5 m – v kolikor prostorske danosti tega ne omogočajo se slednje ob stalnih ovirah lahko izvede minimalne širine 0,9 m). Z rekonstrukcijo oziroma vzdrževanimi deli v javno korist na delu mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) se predvidoma posega na zemljišča s parc. št. 365/9, 367/1, 388/6, 389/3, 1018/2 in 1018/6, vse k.o. 1838-Litija. Ob rekonstrukciji oziroma vzdrževalnih delih v javno korist se po potrebi rekonstruira tudi druga omrežja GJI ali umesti nova in ustrezno preuredi del obstoječega parkirišča ob zdravstvenem domu. Morebitne premostitve višinskih razlik se uredi s brežinami ali podpornimi zidovi.
(5) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
– načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
– da s posegi v varovalni pas občinske ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja javne ceste in prometa na njej oziroma ne bo moteno njeno redno vzdrževanje.
(6) Za načrtovano prostorsko ureditev se parkirna mesta zagotavljajo na zunanjih površinah in v garažni kleti. Minimalne zahteve glede določitve/izračuna potrebnega števila parkirnih mest, ob upoštevanju pogojev, ki izhajajo iz grafični omejitev, so:
– 1 PM na oskrbovano stanovanje (ustrezen del teh je treba zagotoviti za funkcionalno ovirane osebe) + 10 % PM za obiskovalce,
– za določitev parkirnih mest za CC-SI 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe je treba upoštevati normative iz OPN Litija,
– za določitev parkirnih mest za morebitne druge dejavnosti iz 7. člena tega odloka je treba, če jih koristijo tudi zunanji obiskovalci, upoštevati področne predpise oziroma normative iz OPN Litija; parkirna mesta iz te alineje ter za obiskovalce iz prve alineje je dopustno zagotoviti tudi izven območja OPPN, na drugih ustreznih površinah, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba.
(7) Na območju OPPN je potrebno zagotoviti ureditev parkirnih mest za kolesarje (upošteva se normativ iz OPN).
(8) Projektne rešitve prometno cestne infrastrukture so prikazane v grafičnem delu OPPN, na listu 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo.
19. člen 
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo) 
(1) Na območju OPPN LI-54-del oziroma v neposredni bližini potekajo:
– javno vodovodno omrežje vzhodno od območja (tik ob območju se nahaja nadzemni hidrant),
– javno kanalizacijsko omrežje (mešani sistem) na območju Partizanske poti zahodno od območja,
– NN elektroenergetsko omrežje (napaja se iz transformatorske postaje TP LITIJA ZDRAVSTVENI DOM),
– komunikacijsko omrežje na območju Partizanske poti zahodno od območja,
– Partizanska pot zahodno od območja je opremljena z javno razsvetljavo.
(2) Na območju se nahaja obstoječa stavba namenjena bivanju in industrijski rabi, ki je predvidena za odstranitev/rušitev. Stavba je priključena na omrežja GJI.
(3) Projektne rešitve za ureditev omrežij in priključevanja objektov na GJI so prikazane v grafičnem delu OPPN, na listu 5.2 Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanje objektov nanje.
20. člen 
(opis rešitev za vodooskrbo) 
Za oskrbo načrtovane prostorske ureditve s pitno vodo se načrtuje njeno priključevanje na javno vodovodno omrežje, ki poteka vzhodno od območja (sekundarna cev, ki se zaključuje s hidrantom na zemljišču s parc. št. 387 k.o. 1838-Litija). Za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
21. člen 
(opis rešitev za odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda) 
(1) Komunalne odpadne vode se vodi v obstoječi kanalizacijski vod za odpadne vode (mešani vod), ki poteka na območju Partizanske poti zahodno od območja.
(2) Za območje OPPN LI-54-del je izdelano Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja za del območja OPPN Li-54 SSa v Litiji, ki ga je izdelal GEOSVET, geološko svetovanje, raziskave in šport, Ana Marinc s.p., v februarju 2023, arh. št. 10-2/2023; v nadaljevanju: geološko-geomehansko poročilo. V njem je ugotovljeno, da na območju padavinskih odpadnih vod zaradi geološke sestave tal (slabo prepustne zemljine) ni možno ponikati in jih je potrebno speljati v kanalizacijo.
(3) Glede na ugotovitev iz prejšnjega odstavka se tudi padavinske odpadne vode vodi v obstoječi kanalizacijski vod za odpadne vode (mešani vod), ki poteka na območju Partizanske poti. Njihovo odvajanje je potrebno načrtovati na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin. Večji delež padavinske vode je treba pred odvodom v kanalizacijski vod začasno zadržati na lokaciji (zadrževalni bazen ali drug ustrezen način, ki bo v največji možni meri zmanjšal obremenitev obstoječe kanalizacije ob hipnem odtoku odpadnih voda).
(4) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo s strehe objektov, se lahko uporabijo kot dodatni vir vode za namene, pri kateri ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer za splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje ipd.
(5) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in vsebujejo usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
22. člen 
(opis rešitev za področje elektroenergetske oskrbe ter javno razsvetljavo) 
(1) Za oskrbo načrtovane prostorske ureditve z električno energijo se načrtuje nov nizkonapetostni priključek, ki bo izveden preko obstoječega kablovoda iz izvoda Mantel (Cu NYY 4x240 mm2) do nove priključne omarice (PMO). To se umesti na zemljišču s parc. št. 391/3 k.o. 1838-Litija (v FE P4). Vsa merilna oprema mora biti v eni omari. Pred pričetkom del je potrebno prestaviti in ustrezno zaščititi obstoječi kablovod iz izvoda 3. Obrtniki (NAYBY 4x150 mm2). Del obstoječega NN priključka obstoječe stavbe, ki se odstrani, se ukine, na njem pa izvede spojka, saj se preko njega napajajo tudi drugi odjemalci.
(2) Obstoječa luč javne razsvetljave, ki se nahaja na območju načrtovanega priključka na mestno ali krajevno cesto LK 208684 (Partizanska pot II) se prestavi na ploščad pred načrtovano stavbo, lahko pa tudi ob prehod za pešce na mestni ali krajevni cesti LK 208684 (Partizanska pot II) v primeru njegove izvedbe.
23. člen 
(opis rešitev za področje oskrbe z drugo energijo) 
(1) Objekti morajo zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagotavljati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov mora biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije.
(2) Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak.
24. člen 
(opis rešitev za področje elektronskih komunikacij) 
Komunikacijsko omrežje poteka na območju Partizanske poti zahodno od območja, na katerega se lahko načrtovana prostorska ureditev priključi.
25. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Na območju OPPN LI-54-del je predvideno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov. Postavljeno naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
(2) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODSTOPANJA 
26. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
(1) Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo istočasno ali ločeno po posameznih objektih. V primeru izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev v več etapah, morajo etape predstavljati funkcionalno zaključene celote. V okviru vsake etape je potrebno zagotavljati dostop do parcele št. 392/15 k.o. Litija.
(2) Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za z OPPN načrtovano prostorsko ureditev je treba izvesti rekonstrukcijo (oziroma vzdrževalna dela v javno korist) dela mestne ali krajevne ceste LK 208684 (Partizanska Pot II) med območjem OPPN LI-54-del in zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 208381 (Partizanska Pot).
27. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) V dimenzije višinskih gabaritov se ne šteje višin, ki so pogojene s funkcionalnimi ali tehničnimi zahtevami objektov kot so inštalacijske in tehnološke naprave ter oprema (npr. dimniki, inštalacijski jaški, jaški dvigal, sprejemniki sončne energije ipd.).
(2) Dopustna je tudi drugačna ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja ter komunikacijskih omrežij, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere;
– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov, regulacijskih črt in FE, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
28. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Na robnem delu območja OPPN LI-54-del (ureditve izven območja OPPN) in v bližini območja se nahajata dve arheološki najdišči:
– Litija – Arheološko območje Šmarska Dobrava – Grbin (EŠD 30533),
– Litija – Arheološko območje Mesto (EŠD 22875).
(2) Zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora mora investitor skladno 56. členom ZVKD-1 najmanj 14 dni pred pričetkom gradbenih del oziroma pred začetkom zemeljskih del na območju OPPN LI-54-del o tem pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana.
29. člen 
(rešitve in ukrepi za ohranjanje narave) 
Na območju OPPN LI-54-del ni evidentiranih (za)varovanih enot s področja ohranjanja narave.
30. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak) 
(1) Predvidena obremenitev zraka z načrtovano prostorsko ureditvijo ne bo presegala dovoljenih koncentracij po veljavnih predpisih o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(2) V času gradnje in rušenja objektov je treba preprečevati nekontrolirano prašenje. Smiselno naj se uporabi predpis o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.
31. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica) 
(1) V območju OPPN LI-54-del ni vodovarstvenih območij in vodotokov.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi s področja varstva voda in varstva okolja.
(3) Opredeliti je treba vse zaščitne ukrepe, da se prepreči onesnaževanje površinskih voda in podtalja.
32. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup) 
(1) Območje OPPN LI-54-del je uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom.
(2) V času gradnje in odstranitve/rušitve objektov je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa. Smiselno naj se uporabijo določila predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
33. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki) 
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo predpisi predvsem s področja ravnanja z odpadki.
(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo predpisi predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba odlagati na za to urejenih odlagališčih.
34. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje) 
(1) Vire svetlobnega onesnaževanja je potrebno načrtovati v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje okolja. Viri svetlobnega onesnaževanja (zunanja razsvetljava) morajo biti nameščeni (oziroma prilagojeni) tako, da mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo na oknih varovanih prostorov, ne bodo presežene.
(2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam, mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 21. decembra vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.
35. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom) 
(1) Območje OPPN LI-54-del se nahaja izven poplavno ogroženih območij. Območje se glede na opozorilno karto erozije nahaja na območju zahtevnih zaščitnih ukrepov. Za območje je izdelano geološko-geomehansko poročilo, s katerim se ugotavlja, da je območje LI-54-del in bližnja okolica na videz stabilno, brez znakov labilnosti oziroma erozije.
(2) Območje OPPN LI-54-del (in širša okolica) spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS oziroma se lahko v primeru potresa pričakuje pospeške tal PGA (g) do 0,200 po EC8, s tem da je potrebno upoštevati še koeficient »tal A«. Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s potresno ogroženostjo.
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju posegov in ureditev na območju OPPN LI-54-del je treba upoštevati ugotovitve in usmeritve geološko-geomehanskega poročila. Pri projektiranju temeljenja naj sodeluje tudi geolog, ki mora obvezno spremljati izvedbo izkopov in samo temeljenje objekta.
(4) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.
(5) Požarna zaščita načrtovane prostorske ureditve je predvidena z:
– ustreznimi odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebnimi protipožarnimi ločitvami z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
– zagotovitvijo virov vode za gašenje iz obstoječega hidrantnega omrežja z zagotovljenimi količinami potrebne požarne vode;
– zagotovitvijo neoviranega in varnega dovoza ter dostopa za intervencijo ter ureditvijo delovnih površin za intervencijska vozila.
(6) Okvirni dostopi intervencijskih vozil do načrtovanih prostorskih ureditev in površine za njihovo postavitev so prikazani v grafičnimi delu OPPN, na listu 5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo.
36. člen 
(prilagajanje podnebnim spremembam) 
(1) Za prilaganje podnebnim spremembam se načrtuje ukrepe za obvladovanje visokih temperatur in poplavnega vala ob močnih nalivih ter ukrepe za upravljanje z zalogami vode.
(2) Ukrepi za obvladovanje visokih temperatur so predvsem:
– za utrjevanje cest in parkirišč: uporaba »hladnih« materialov, za povečanje refleksije sončnih žarkov (ob tem je treba upoštevati problem bleščanja) ali materialov, ki povečujejo permeabilnost padavin v tla, kar poveča učinek hlajenja zaradi evaporacije;
– za gradnjo stavb: uporaba gradbenih materialov, ki preprečujejo penetracijo toplote (npr. uporaba »hladnih« gradbenih materialov, izvedba zelenih streh);
– zasaditve, ki senčijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjšujejo akumulacijo sočne toplote;
– inovativna uporaba vode za hlajenje vključno z uporabo talne in površinske vode;
– uporaba mehanskega hlajenja.
(3) Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob močnih nalivih so predvsem:
– načrtovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje npr. porozne utrjene površine, peščene in zatravljene površine;
– uporaba zelenih streh za zmanjšanje in upočasnitev površinskega odtoka;
– načrtovanje smeri površinskega koničnega odtoka, da voda pri močnem nalivu lahko odteče brez da bi ogrozila ranljiva območja.
(4) Ukrepi za upravljanje z zalogami vode so določeni v 21. členu tega odloka.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
37. člen 
(prostorski ukrepi) 
(1) OPPN LI-54-del velja do izvedbe načrtovane prostorske ureditve.
(2) Po prenehanju veljavnosti OPPN LI-54-del naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom.
X. KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
(hramba in dostopnost OPPN) 
(1) OPPN LI-54-del se hrani na sedežu Občine Litija in je dostopen javnosti skladno s predpisi.
(2) Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Litija in na njenih spletnih straneh.
39. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-2/2023-26
Litija, dne 27. septembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti