Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2955. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče, stran 8747.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Vel. Lašče, št. 2/06, 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 7. redni seji dne 27. septembra 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja ime in sedež ustanovitelja, ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda, notranja organizacija zavoda določbe o organih zavoda, vire, načine zagotavljanja sredstev za delo zavoda, način razpolaganja s presežki oziroma kritja primanjkljajev sredstev, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda ter druga določila v skladu z zakonom.
Druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, ki niso urejene s tem odlokom, zavod ureja z neposrednimi pogodbami.
2. člen 
(spolna slovnična oblika) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično obliko.
II. USTANOVITELJ 
3. člen 
(ustanovitelj) 
Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče je Občina Velike Lašče s sedežem na Levstikovem trgu 1, 1315 Velike Lašče.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče.
III. PODATKI ZAVODA 
4. člen 
(ime in sedež) 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče.
Sedež zavoda je: Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče.
5. člen 
(sestava zavoda) 
V sestavi Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče sta naslednji enoti:
a) enota osnovna šola, v katero sodijo:
– matična osnovna šola, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče,
– podružnična šola Rob, Rob 1, 1314 Rob,
– podružnična šola Turjak, Turjak 17b, 1311 Turjak,
b) enota vrtec, v katero sodijo:
– Vrtec Sončni žarek, Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče,
– dislocirani oddelek Turjak, Turjak 17b, 1311 Turjak,
– dislocirani oddelek Karlovica, Karlovica 5, 1315 Turjak.
6. člen 
(šolski okoliš) 
Šolski okoliš obsega celotno območje Občine Velike Lašče.
IV. PEČAT ŠOLE 
7. člen 
(pečat) 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 20 mm. Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu zgoraj je izpisano besedilo »Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče«, pod grbom Republike Slovenije pa je napisan naslov zavoda »1315 Velike Lašče, Šolska ulica 11«.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. DEJAVNOSTI ŠOLE 
8. člen 
(glavna dejavnost) 
Osnovna dejavnost zavoda je osnovnošolsko izobraževanje in predšolska vzgoja.
9. člen 
(standardna kvalifikacija dejavnosti) 
Zavod v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.100 Predšolska vzgoja
– Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
– P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
– C 18.120 Drugo tiskanje
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drobnim blagom
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– J 58.190 Drugo založništvo
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 93.110 Obratovanje športnih objektov.
Zavod izvaja program osnovnošolskega izobraževanja in program predšolske vzgoje, kot je predpisan s strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom ter opravlja druge dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja, kot so: izvajanje nadstandardnih in drugih programov, druge oblike dela z učenci, organizacija šolskih prireditev, organizacija prevozov učencev v sodelovanju z lokalno skupnostjo, priprava šolske prehrane in podobno.
Enota vrtca izvaja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
V dogovoru z ustanoviteljem zavoda lahko zavod organizira tudi vzgojo in varstvo predšolskih otrok v vzgojno varstveni družini in občasno varovanje otrok na domu ter opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju predšolske vzgoje.
10. člen 
(opravljanje tržne dejavnosti) 
Zavod lahko poleg javne službe opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost) le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
11. člen 
(vodenje finančnega obračuna) 
Finančni obračun se vodi v zavodu ločeno po stroškovnih mestih, to so: osnovna šola, vrtec, šolska kuhinja, tržna dejavnost. S pravili zavoda se podrobneje uredijo vprašanja ločenega finančnega obračuna, zlasti način razdelitve skupnih stroškov poslovanja.
VI. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda,
– svet staršev šole,
– svet staršev vrtca.
a) Svet zavoda
13. člen 
(pristojnost sveta) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, razen če ni s tem odlokom ali področnimi predpisi določeno drugače,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor, šolska inšpekcija, svet staršev, skupnost učencev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
14. člen 
(sestava sveta) 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev in šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetih staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh enot vrtcev in šol, kot to določa zakon.
15. člen 
(volitve članov) 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Velike Lašče.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, od tega se izvoli tri predstavnike šole in dva predstavnika vrtca.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, in sicer svet staršev šole izvoli dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika. Volitve so javne, razen če več kot polovica prisotnih predstavnikov staršev odloči, da so volitve tajne.
Člani sveta izmed sebe na ustanovni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
16. člen 
(imenovanje in mandat) 
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka v šoli oziroma v vrtcu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja je povezan s potekom mandata občinskega sveta, ki je predstavnike v javni zavod imenoval.
17. člen 
(odločanje sveta) 
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
18. člen 
(smiselna uporaba Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju) 
Dokler ne bo sprejet zakon ali drug predpis, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, se za postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svet šole ter za prenehanje članstva v svetu šole, smiselno uporabljajo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
b) Ravnatelj
19. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
– vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
20. člen 
(imenovanje in razrešitev) 
Ravnatelja imenuje svet zavoda za obdobje 5 let, na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Ravnatelja razreši svet zavoda, po postopku, določenem v zakonu.
21. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
22. člen 
(vodja enote) 
Enoto javnega vrtca oziroma podružnico javne šole vodi vodja enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca oziroma podružnice javne šole po postopku, določenim z zakonom.
Vodja enote oziroma podružnice opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
c) Strokovni organi
23. člen 
Strokovna organa v javnem vrtcu sta:
– vzgojiteljski zbor in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razredniki in
– strokovni aktivi.
Sestava in naloge, ki jih posamezni strokovni organ opravlja so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
d) Svet staršev
24. člen 
(sestava in pristojnosti) 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, posebej za šolo in posebej za vrtec.
Svet staršev šole oziroma vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev za šolo opravi ravnatelj, za vrtec pa vodja vrtca.
Pristojnosti oziroma naloge Sveta staršev so:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. SREDSTVA ZA DELO 
25. člen 
(premoženje zavoda) 
Finančno in stvarno premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve in drugi dolžniški vrednostni papirji. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
Zavod upravlja s finančnim premoženjem, ki je evidentirano v njegovih poslovnih knjigah. Zavod upravlja s premičnim premoženjem, ki je evidentirano v registru osnovnih sredstev zavoda.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
26. člen 
(sredstva) 
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Iz sredstev občine se za osnovno šolo zagotavljajo:
– sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
– sredstva za prevoze učencev osnovne šole, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
– sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
– sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
– sredstva za investicije za osnovne šole.
Iz proračuna občine se zavodu zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačilom staršev.
Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi. Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
27. člen 
(prispevki) 
Zavod ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde. Zavod določi prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister.
28. člen 
(šolski sklad) 
Zavod ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju: sklad), iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
29. člen 
(presežek prihodkov) 
Zavod mora ločeno spremljati poslovanje in izkazati izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe in s sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki na predlog ravnatelja odloča ustanovitelj.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Ustanovitelj sme, po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance oziroma fiskalno pravilo, zahtevati vračilo presežkov iz sredstev javne službe v proračun ustanovitelja.
30. člen 
(presežek odhodkov) 
Ravnatelj je odgovoren za uravnoteženje prihodkov in odhodkov na način, da na ravni zavoda odhodki posameznega leta niso višji od prihodkov. Če to ni mogoče, mora ravnatelj v letnem poročilu jasno navesti razloge, zaradi katerih so v posameznem letu odhodki višji od prihodkov.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU 
31. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod je prava oseba in nastopa v pravnem v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ŠOLO 
32. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s plani in programi Občine Velike Lašče;
– spremlja in izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda ter namenskostjo porabe finančnih sredstev;
– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti;
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod:
– poroča ustanovitelju o svojem poslovanju;
– sprejema program razvoja zavoda in letni delovni načrt ter enkrat letno poroča o izvajanju le-teh;
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Velike Lašče;
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
33. člen 
(pravila zavoda) 
Zavod ima pravila, s katerimi podrobneje ureja vsa vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, ki s tem odlokom niso urejena.
Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V imenu ustanovitelja soglasje izda župan.
34. člen 
(drugi splošni akti) 
Zavod ima splošne akte, s katerimi ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo in druge zadeve. Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom ali z zakonom izrecno določeno, da jih lahko sprejme ravnatelj.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko svet zavoda za sprejem posameznih splošnih aktov, ki zgolj urejajo notranje zadeve, nimajo pa neposrednih finančnih posledic za poslovanje zavoda, pooblasti ravnatelja.
XII. JAVNOST DELA 
35. člen 
(javnost dela) 
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi in jih ravnatelj šole izrecno povabi.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(prenehanje veljavnosti odlokov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče (Uradni list RS, št. 55/96)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/04)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/07)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/10)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/11).
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0041/2023-1
Velike Lašče, dne 27. septembra 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar

AAA Zlata odličnost