Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2914. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid, stran 8689.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 6. redni seji dne 28. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid 
1. člen 
(predmet odloka) 
Ta odlok ureja plovbni režim na reki Soči v Občini Kobarid na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: ZPCV) in druga s tem povezana vprašanja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v ZPCV.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. plovba je premikanje oseb s plovilom po vodi;
2. kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, pa kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, in jih kot take določi vlada s sklepom;
3. uporaba vstopno izstopnih mest je uporaba vstopno izstopnih mest za plovbo;
4. plačnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki plača pristojbino za uporabo vstopno izstopnih mest.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(plovbno območje na reki Soči) 
(1) Plovbno območje na reki Soči na območju Občine Kobarid obsega reko Sočo na območju Občine Kobarid z izjemo območja med vstopno izstopnima mestoma Trnovo 2 in Otona.
(2) Plovbno območje iz prejšnjega odstavka je prikazano v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Plovba na reki Soči na območju Občine Kobarid izven plovbnega območja, določenega v prvem odstavku tega člena, je prepovedana.
4. člen 
(kopalna območja) 
(1) Kopalno območje je območje kopalne vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi in kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s pripadajočim priobalnim zemljiščem.
(2) Kopalna območja na plovbnem območju iz prvega odstavka 3. člena so prikazana v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Uporabniki plovbnega območja so dolžni na kopalnih območjih iz prejšnjega odstavka izvajati svoje dejavnosti tako, da ni ogrožena varnost plovbe in obiskovalcev kopalnih območij.
5. člen 
(vstopno izstopna mesta) 
(1) Vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez.
(2) Dostop in izstop iz plovbnega območja iz 3. člena (v nadaljnjem besedilu: plovbno območje) za plovbo je dovoljen na naslednjih vstopno izstopnih mestih:
1. Srpenica 2,
2. Trnovo 1,
3. Trnovo 2,
4. Otona,
5. Napoleonov most.
(3) Na vstopno izstopnem mestu Trnovo 2 je možen samo izstop, na vstopno izstopnem mestu Otona pa je možen samo vstop.
(4) Orisni prikaz vstopno izstopnih mest je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(5) Dostop in izstop izven vstopno izstopnih mest iz drugega odstavka tega člena je prepovedan.
6. člen 
(vrste plovil in njihov pogon ter določitev plovbnega območja na reki glede na vrsto plovila) 
(1) Plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah.
(2) Na plovbnem območju je dovoljena samo plovba s športnimi veslaškimi čolni, in sicer:
1. s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe od vstopnega mesta Srpenica 2 do vstopno izstopnega mesta Trnovo 1;
2. s plovili, ki lahko prevažajo več kot eno in največ tri osebe od vstopno izstopnega mesta Srpenica 2 do vstopno izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega izstopnega mesta Otona do vstopno izstopnega mesta Napoleonov most;
3. s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, in s pripomočki za plovbo od vstopno izstopnega mesta Srpenica 2 do vstopno izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopno izstopnega mesta Otona do vstopno izstopnega mesta Napoleonov most.
(3) Na plovbnem območju je dovoljena uporaba pripomočkov za plovbo (rečni bob ipd.)
(4) Plovba s preostalimi vrstami plovil oziroma v nasprotju z ureditvijo iz drugega odstavka tega člena je prepovedana.
7. člen 
(čas, v katerem je dovoljena plovba) 
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra z vstopom na reko od 10. ure dalje in izstopom iz reke do 18. ure.
(2) Plovba izven dovoljenega časa je prepovedana.
8. člen 
(prepoved plovbe zaradi nizkega pretoka) 
Skrbnik plovbnega območja lahko za posamezne vrste plovil začasno omeji ali v celoti prepove plovbo na plovbnih območjih, če je pretok, izmerjen na vodomerni postaji Log Čezsoški, nižji od 8 m3/s.
9. člen 
(uporabnik plovbnega območja) 
(1) Uporabnik plovbnega območja je vsaka fizična oseba, ki izvaja plovbo na plovbnem območju.
(2) Uporabnik plovbnega območja mora pri izvajanju plovbe upoštevati določbe ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, določbe drugih predpisov, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju in določbe tega odloka.
(3) Uporabnik uporablja plovbno območje glede na predpisan plovbni režim na lastno odgovornost.
(4) Uporabnik plovbnega območja mora pri izvajanju plovbe ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. Upoštevati mora naravne danosti in trenutne razmere na plovbnem območju ter svoje psihofizične sposobnosti.
10. člen 
(dvigovanje potopljenih stvari) 
(1) Plovila, plavajoče naprave, njihove dele in tovor ter druge stvari (v nadaljnjem besedilu: potopljene stvari), ki so se potopile ali nasedle v reki Soči, mora dvigniti oseba, ki je njihov lastnik, v roku in pod pogoji, ki jih določi skrbnik plovbnega območja.
(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na njegove stroške odstrani skrbnik plovbnega območja sam ali po usposobljeni organizaciji.
(3) Skrbnik plovbnega območja mora ukrepati po prejšnjem odstavku tega člena, kadar lastnik ni znan, ali ne odstrani potopljene stvari, potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo ali okolje.
11. člen 
(prepovedi) 
(1) Na plovbnem območju je prepovedano vsako dejanje, ki:
1. bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil;
2. je v nasprotju s predpisi s področja varovanja naravne in kulturne dediščine;
3. bi onesnažilo vode, obale in obrežja oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo in obrežje;
4. je v nasprotju s predpisanim redom na vstopno izstopnih mestih in drugih infrastrukturnih objektih.
(2) Prepovedano je zlasti:
1. ovirati plovbo ali dostop do vstopno izstopnih mest;
2. dostopati do plovbnega območja za plovbo ter izstopati iz plovbnega območja izven določenih vstopno izstopnih mest, razen v nujnih primerih;
3. pluti izven določenega časa plovbe ali v vremenskih oziroma drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;
4. pluti s plovili v nasprotju s 6. členom;
5. pluti s plovili, ko je to na podlagi 8. člena prepovedano;
6. uporabljati vstopno izstopna mesta v nasprotju z dovoljenim načinom in pogoji uporabe vstopno izstopnih mest, ki so določeni v pravilniku iz četrtega odstavka 14. člena;
7. pri plovbi na kopalnih območjih ravnati v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena;
8. odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v vodo;
9. prevažati snovi ali predmete, ki bi lahko povzročili onesnaženje vode;
10. vnašati v vodo plovila, ki pred splavitvijo niso ustrezno očiščena;
11. upravljati plovila pod vplivom psihotropnih snovi ali v drugačnem psihofizičnem stanju, ki ne omogoča varne plovbe;
12. poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti opozorilne table na plovbnem območju oziroma vstopno izstopnih mestih, telekomunikacijske in električne naprave na vstopno izstopnih mestih, stacionarne naprave za nadzor in urejanje plovbe na plovbnem območju oziroma za nadzor in urejanje uporabe vstopno izstopnih mest, naprave za nadzor nad stanjem plovbnega območja in vstopno izstopnih mest, naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave za štetje plovil oziroma druge naprave, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru plovbe ter zaščiti plovbnega območja in vstopno izstopnih mest.
12. člen 
(izjeme za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč) 
Omejitve glede plovbnega območja in vstopno izstopnih mest ter določitve plovil in časa plovbe ne veljajo za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti.
13. člen 
(skrbnik in vzdrževanje plovbnega območja) 
(1) Skrbnik plovbnega območja na reki Soči na območju Občine Kobarid je Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: Medobčinska uprava).
(2) Skrbnik plovbnega območja izvaja redne preglede plovbnega območja.
(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, mora skrbnik plovbnega območja poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko skrbnik plovbnega območja omeji ali prepove plovbo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru ugotovitve ovire, ki ogroža življenje ali zdravje ljudi, lahko skrbnik plovbnega območja angažira pristojne službe zaščite in reševanja.
(5) Skrbnik lahko s pogodbo prepusti izvajanje posameznih nalog ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
(6) Način in obseg vzdrževanja plovbnega območja se podrobneje določijo s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kobarid.
14. člen 
(upravljanje vstopno izstopnih mest) 
(1) Upravljanje vstopno izstopnih mest je gospodarska javna služba.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka sta Medobčinska uprava in Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
(3) Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. zagotavlja pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb. Zagotavlja tudi vzdrževanje in čiščenje vstopno izstopnih mest ter na območju vstopno izstopnih mest odstranjuje vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozili varnost plovbe.
(4) Način in pogoji upravljanja ter način in pogoji uporabe vstopno izstopnih mest se podrobneje določijo s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kobarid.
15. člen 
(pogoji za plovbo) 
(1) Plovilo mora imeti opremo, ki omogoča varno plovbo, in je določena s posebnim pravilnikom.
(2) Voditelj rafta mora imeti izpit za voditelja rafta.
(3) Oseba, ki uporablja plovilo iz 1. točke drugega odstavka 6. člena tega odloka za namene opravljanja gospodarske dejavnosti, lahko pluje po plovbnem območju le, če ima izpit za voditelja rafta.
(4) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti organiziranja raftinga na vodah s pridobitnim namenom, morajo zagotoviti za vsako skupino udeležencev prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah ter predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.
(5) Vse ostale pogoje za plovbo se določi s pravilnikom.
16. člen 
(parkiranje in zbiranje odpadkov) 
(1) Parkiranje za namen dostopa do plovbnega območja za plovbo je dovoljeno le na označenih parkiriščih na območju vstopno izstopnih mest iz 5. člena tega odloka.
(2) Odlaganje odpadkov na območju vstopno izstopnih mest je dovoljeno le na za to urejenih mestih.
(3) Na drugih mestih je parkiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
17. člen 
(financiranje vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest) 
(1) Vzdrževanje plovbnega območja in upravljanje vstopno izstopnih mest se financira s pristojbino, ki se zaračunava za uporabo vstopno izstopnih mest.
(2) Medobčinska uprava in Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. ob koncu plovbne sezone, najkasneje do 30. decembra, pripravita finančno in vsebinsko poročilo o vzdrževanju in upravljanju vstopno izstopnih mest ter plovbnega območja.
(3) Župan Občne Kobarid lahko za presojo ustreznosti in pravilnosti vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest imenuje komisijo, v katero lahko poleg predstavnika Medobčinske uprave in Komunale Tolmin, javno podjetje, d.o.o., imenuje še dodatna dva predstavnika občine iz vrst zainteresirane javnosti.
18. člen 
(dovolilnica) 
(1) Dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest.
(2) Za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo je potrebno plačati pristojbino. Po plačilu v 19. členu določene pristojbine se uporabniku plovbnega območja izda dnevna imenska dovolilnica, tedenska imenska dovolilnica, sezonska imenska dovolilnica ali enkratna neimenska dovolilnica.
(3) Dovolilnica je neprenosljiva.
(4) Dovolilnico mora uporabnik plovbnega območja pred uporabo vstopno izstopnih mest potrditi v elektronskem sistemu, ki ga vodi skrbnik.
(5) Brez potrjene dovolilnice ni dovoljeno uporabljati vstopno izstopnih mest.
(6) Na zahtevo pooblaščene osebe mora uporabnik plovbnega območja dovolilnico pokazati. Dovolilnico mora uporabnik plovbnega območja imeti pri sebi od vstopa do izstopa na vstopno izstopnem mestu.
(7) Izguba dovolilnice gre v breme uporabnika plovbnega območja in je ni mogoče brezplačno nadomestiti.
(8) Dnevna imenska dovolilnica velja na dan potrditve v elektronskem sistemu, enkratna neimenska dovolilnica velja za enkraten vstop in enkraten izstop iz plovbnega območja na dan njene potrditve, tedenska imenska dovolilnica velja na dan potrditve ter še šest dni po dnevu potrditve, sezonska dovolilnica velja v letu, v katerem je bila kupljena, za celotno obdobje, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka.
(9) V času, ko je plovba prepovedana, dovolilnice ni mogoče koristiti.
(10) Vsebino, obliko in sistem izdajanja dovolilnice se podrobneje določi s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kobarid.
19. člen 
(tarifa) 
(1) Višina pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo se določi glede na predpisano število točk, vrednost točke pa določi Občinski svet Občine Kobarid.
(2) Vrednost ene točke za leto 2024 znaša 1,00 EUR z DDV, v obdobju od leta 2025 do leta 2030 pa se navedena vrednost točke vsako leto zviša za 25 centov. Občinski svet Občine Kobarid lahko za navedeno obdobje od leta 2024 do 2030 določi tudi drugačno vrednost točke.
(3) Za uporabo vstopno izstopnih mest znaša:
1. dnevna pristojbina, na podlagi katere uporabnik pridobi dnevno poimensko dovolilnico, 10 točk,
2. dnevna pristojbina, na podlagi katere uporabnik pridobi enkratno neimensko dovolilnico, 10 točk,
3. tedenska pristojbina, na podlagi katere lahko uporabnik pridobi tedensko poimensko dovolilnico, 50 točk,
4. sezonska pristojbina, na podlagi katere lahko uporabnik pridobi sezonsko poimensko dovolilnico, 250 točk.
20. člen 
(sporazum o uporabi dovolilnic sosednjih občin ter subvencionirana dovolilnica) 
(1) Občina Kobarid se lahko s sporazumom, ki ga sklene s sosednjo občino oziroma občinama, dogovori, da lahko imetniki dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest na območju Občine Kobarid z isto dovolilnico uporabljajo vstopno izstopna mesta tudi v sosednji občini ter da lahko imetniki dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest v sosednji občini z isto dovolilnico uporabljajo tudi vstopno izstopna mesta v Občini Kobarid. Pogoj za sklenitev sporazuma, s katerim se v skladu z zgoraj navedenim zagotovi enotne dovolilnice za področje dveh oziroma več občin, je usklajenost vrste in cene posameznih dovolilnic v občinah, ki sklepata oziroma sklepajo sporazum.
(2) Občina Kobarid lahko določenim skupinam ljudi zagotovi dovolilnico po subvencionirani ceni. Pogoje in postopek za pridobitev takšne dovolilnice določi Občinski svet Občine Kobarid.
21. člen 
(posebni plovbni režim) 
(1) Ne glede na določbe 7. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru treningov kajakaških klubov, na podlagi ustrezne vloge, izjemoma razširi čas oziroma obdobje, v katerem je za prosilce dovoljena plovba na plovbnem območju. V smislu tega odstavka je trening organizirana oblika športne dejavnosti članov kajakaških klubov, ki se izvaja z namenom dopolnjevanja, širjenja in izboljševanja njihovih sposobnosti zaradi doseganja čim boljših rezultatov na tekmovanjih.
(2) Ne glede na določbe 5., 6., 7., 8., 11., 15., 16. in 19. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru javnih prireditev, organiziranih v skladu s predpisi o varstvu pred utopitvami oziroma iz drugih opravičljivih razlogov, na podlagi ustrezne vloge, izjemoma:
1. določi začasna dodatna vstopno izstopna mesta za dostop do plovbnega območja za plovbo;
2. določi druge vrste plovil, s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju;
3. razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na plovbnem območju;
4. določi izjeme od prepovedi plovbe po tem odloku;
5. določi dodatna mesta za parkiranje za namen dostopa od plovbnega območja za plovbo in za namen odlaganja odpadkov;
6. določi oprostitve ali popuste pri plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo;
7. prepove plovbo na plovbnem območju na reki Soči.
(3) Odločba iz prvega in drugega odstavka tega člena se izda v obliki soglasja in ustrezne dovolilnice. Tudi za posebni režim plovbe veljajo določbe četrtega odstavka 18. člena tega odloka.
(4) Pri določitvi posebnega plovbnega režima v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih predpisov ter druge določbe tega odloka.
22. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar, medobčinski inšpektor) in druge pooblaščene osebe (informatorji, nadzorniki), razen v delu, za katerega sta v skladu z določili ZPCV pristojna inšpektor za plovbo po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) pri ministrstvu, pristojnem za plovbo po celinskih vodah in policija.
(2) Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje določb odloka.
(3) Medobčinski redarji morajo biti uniformirani. Uniforma, označbe in ustrezna oprema je predpisana v Pravilniku o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.
(4) Informatorji morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Uniforma, označbe in ustrezna oprema se predpiše s pravilnikom.
(5) Nadzorniki morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Nadzorniki so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Občina lahko pooblasti za izvajanje nadzorne službe ribiške in lovske čuvaje. Uniforma, označbe in ustrezna oprema se predpiše s pravilnikom.
(6) Nadzorniki in informatorji imajo pravico in dolžnost seznaniti kršitelja o kršitvah tega odloka in drugih predpisov, kršitelja informirati o odpravi pomanjkljivosti in sporočiti zaznane podatke pristojnim organom nadzora, če so potrebni ukrepi, za katere niso pristojni.
(7) Za dokazovanje obstoja prekrška smejo informatorji in nadzorniki kršitelja fotografirati ali posneti.
(8) Izjave nadzornikov, informatorjev, ribiških in lovskih čuvajev ter materialni dokazi, ki jih kot pooblaščene osebe zberejo pri izvajanju nadzora, se v prekrškovnem postopku štejejo kot dokaz, pridobljen v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(9) Za sankcioniranje prekrškov, ki so opredeljeni v tem odloku, je pristojna Medobčinska uprava.
23. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 160,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
1. ki parkira vozilo izven označenih parkirišč na območju vstopno izstopnih mest (prvi odstavek 16. člena), razen izjem iz 21. člena.
(2) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
1. ki uporablja vstopno izstopna mesta brez potrjene dovolilnice (peti odstavek 18. člena);
2. ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice (šesti odstavek 18. člena);
3. ki izvaja plovbo v nasprotju z ureditvijo iz drugega odstavka 6. člena;
4. ki za izvajanje plovbe za dostop in izstop iz plovbnega območja ne uporabi vstopno izstopnih mest (5. člen);
5. ki izvaja svoje dejavnosti tako, da je ogrožena varnost plovbe in obiskovalcev kopalnih območij (tretji odstavek 4. člena);
6. ki ravna v nasprotju z 11. členom.
(3) Z globo 1.600,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki ga stori v okviru samostojnega opravljanja dejavnosti:
1. ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena;
2. ki v nasprotju s 15. členom ne zagotovi za vsako skupino udeležencev prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah ter predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz drugega odstavka tega člena in za prekršek iz druge alineje tretjega odstavka tega člena kaznuje z globo 800,00 EUR.
24. člen 
(prehodna določba) 
(1) Z začetkom uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici (Uradni list RS, št. 24/16), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 52/18) in Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 71/14) na območju Občine Kobarid.
(2) Pravilnike iz 13., 14., 15., 18. in 22. člena tega odloka Občina Kobarid sprejme v štirih mesecih od uveljavitve tega odloka.
25. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2024.
Št. 007-4/2023
Kobarid, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost