Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2845. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za poslovno cono Blanca, stran 8504.

  
Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za poslovno cono Blanca 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za poslovno cono Blanca (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki bo zgrajena na območju opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novi kanalizacijski omrežji za odvajanje odpadne padavinske in odpadne komunalne vode in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Sevnica).
(3) Splošni odlok Občine Sevnica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje programa opremljanja obsega območje parcel št. 537/2, 557/4 557/5, 557/6, 557/10 in 557/13, vse k.o. 1377-Blanca. Predvideno prostorsko in infrastrukturno ureditev območja podrobneje opredeljuje Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS, št. 16/11 in 37/18; v nadaljevanju: prostorski akt).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema) 
(1) Na območju pred izvedbo infrastrukturnega opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala priključevanje predvidenih objektov na javno komunalno opremo, kot je predvideno s prostorskim aktom. Nova prometna infrastruktura se bo na navezovala na regionalno cesto R3-379/3909 Sevnica–Blanca–Brestanica, ki poteka ob južnem robu obračunskega območja. Kanalizacija za odvajanje odpadne padavinske vode se bo navezovala na obstoječ vod, ki poteka vzdolžno ob regionalni cesti do struge Suhega potoka, v isti cesti pa je predviden tudi vod kanalizacije za odvajanje odpadne komunalne vode do bodoče čistilne naprave Blanca (ni del programa opremljanja). Priključek novega vodovodnega omrežja na obstoječe vodovodno omrežje bo urejen na parceli 496, k.o. 1377-Blanca.
(2) Načrtovana infrastrukturna ureditev v obračunskem območju, ki je predmet programa opremljanja, je podrobneje opredeljena v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (projekt DGD) »Gospodarska javna infrastruktura za območje OPPN PC Blanca«, št. 155/18 – DGD, avgust 2020, dopolnitev 1 – julij 2022 in dopolnitev 2 – avgust 2022, izdelovalca IBT Nizke gradnje Trbovlje.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
Komunalna oprema
Skupni stroški 
(v EUR)
Drugi viri in nepovratna proračunska sredstva 
(v EUR)
Obračunski stroški 
(v EUR)
1. nova cestna infrastruktura
525.011
304.506
220.505
2. nova kanalizacija za odvajanje odpadnih padavinskih voda
43.096
24.996
18.100
3. nova kanalizacija za odvajanje odpadnih komunalnih voda
17.662
17.662
0
4. novo vodovodno omrežje
49.309
0
49.309
Skupaj
635.078
329.502
287.914
7. člen
(časovni načrt) 
Izgradnja komunalne opreme in predaja v upravljanje je predvidena najkasneje do konca leta 2028.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja bo zagotavljala Občina Sevnica s sredstvi občinskega proračuna. Možna je tudi sklenitev pogodbe o opremljanju med Občino Sevnica in zasebnim investitorjem, na podlagi katere bo finančna sredstva ali del njih za izvedbo projekta komunalnega opremljanja zagotavljal zasebni investitor.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina objekta,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7:0,3.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Izračun
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
16,09
33,77
2. nova kanalizacija za odvajanje odpadnih padavinskih voda
1,32
2,77
3. nova kanalizacija za odvajanje odpadnih komunalnih voda
0,00
0,00
4. novo vodovodno omrežje
3,60
7,55
Skupaj
21,01
44,09
12. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Sevnica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe urejene javne površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za poslovno cono Blanca velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sevnica.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0090/2023
Sevnica, dne 20. septembra 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost