Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2842. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Odranci, stran 8472.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17 in 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 8. redni seji dne 18. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Odranci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Odranci (v nadaljevanju: občina) določa javni interes v športu, izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa v občini (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
3. člen 
(opredelitev programov in področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Športna rekreacija
– Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
– Izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport
– Upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– Založništvo v športu
– Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– Delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
– Delovanje občinskih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Športne prireditve
– Javno obveščanje o športu
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
– zasebni športni delavci.
(2) Športna društva, njihove zveze in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
5. člen 
(letni program športa: LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli programe in področja športa, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznani kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– programe in področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij, ki se financirajo,
– pogoje in merila za vrednotenje programov in področij športa, v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema.
(3) Predlog LPŠ pripravi občinska uprava LPŠ sprejme občinski svet po pridobitvi mnenja Odbora za šport. Občinski svet lahko prejme LPŠ tudi brez predhodnega mnenja odbora, če ga ta ne poda v roku enega leta.
6. člen 
(Odbor za šport v občini) 
(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne družbe v športu v občini občinski svet s sklepom ustanovi Odbor za šport, ki poda mnenje k predlogu LPŠ pred odločanjem na občinskem svetu in županu svetuje ter predlaga kvalitetne rešitve v zvezi z razvojem športa v občini. Odbor je sestavljen iz petih (5) članov, od katerih sta vsaj dva iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih organizacijah s sedežem v občini.
(2) Mandat Odbora za šport je vezan na mandat članov občinskega sveta.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
7. člen 
(pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa v Občini Odranci so sestavni del odloka in vsebujejo podrobnejšo opredelitev vseh področij športa iz 3. člena.
8. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja programov/področji športa se določi na osnovi pogojev in meril za vrednotenje LPŠ. Vsak program/področje športa se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za skupino programov/področij športa in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov/področij. Višina sofinanciranja vsakega programa/področja je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 
9. člen 
(načini sofinanciranja LPŠ) 
Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se lahko izvede z izvedbo javnega razpisa.
10. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, javnega razpisa in razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih programih/področjih športa,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po programih/področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave.
11. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ, občinska uprava objavi javni razpis.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (izbira upravičenih izvajalcev LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na javnem razpisu,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
12. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Občina besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot štirinajst (14) dni od objave javnega razpisa.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javni razpis, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu javnega razpisa. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
13. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov/področij LPŠ.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi/področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
15. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec javnega razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
17. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI 
18. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg programov/področij,
– čas realizacije programov/področij,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov/področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
19. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe/področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran program/področje športa v skladu z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:
– pregled periodičnih poročil izvajalcev,
– pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja,
– razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov,
– razgovori skrbnika pogodb z izvajalci na sedežu občinske uprave,
– preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – športnem objektu,
– pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga.
(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev ali katerokoli drugo kršitev pogodbenih določil, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.
(5) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo.
VI. PREHODNE DOLOČBE 
20. člen 
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
21. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 43/06).
22. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-8/2023
Odranci, dne 18. septembra 2023
Županja 
Občine Odranci 
Barbara Ferenčak 

AAA Zlata odličnost