Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2826. Odlok o javnem zavodu Turizem Kranjska Gora, stran 8449.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 13., 14. in 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o javnem zavodu Turizem Kranjska Gora 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Pristojnost zavoda na področju turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma in s tem doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, krepitev konkurenčnega položaja turističnih ponudnikov na trgu, prispevanje k skupnemu gospodarskemu razvoju občine in izboljšanju kvalitete življenja občanov ter promocija turizma na območju Občine Kranjska Gora.
S tem odlokom ustanoviteljica javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (v nadaljevanju zavod) ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Javni zavod je bil leta 2016 ustanovljen s preoblikovanjem Lokalne turistične organizacije Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 6/16 z dne 29. 1. 2016 in 25/16 z dne 6. 4. 2016). Ustanoviteljica zavoda je Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora (v nadaljevanju ustanoviteljica).
Na podlagi navedenega je Javni zavod Turizem Kranjska Gora del javnega sektorja, skladno z drugim odstavkom 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU).
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. FIRMA, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen 
Firma zavoda: Javni zavod Turizem Kranjska Gora.
Skrajšana firma zavoda: Turizem Kranjska Gora.
Sedež zavoda: Kranjska Gora.
Poslovni naslov zavoda: Kolodvorska ulica 1C, Kranjska Gora, 4280 Kranjska Gora.
Organizacijska oblika: javni zavod.
Zavod je pravna oseba, ki je vpisan v sodni/poslovni register z matično številko 1201727000 in davčno številko SI66559286.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.
III. DEJAVNOST 
4. člen 
Poslanstvo zavoda je izvajanje dejavnosti načrtovanja, organiziranja in spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Kranjska Gora.
Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti in storitve, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo v Občini Kranjska Gora, in sicer za:
– informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanju mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– razvijanje, pospeševanje, promocija in trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
– raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
– organizacija, ustvarjanje koordinacija, promocija in izvajanje javnih prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom,
– priprava strategije razvoja turističnega območja,
– koordinacija in usklajevanje programov na področju turizma med posameznimi pravnimi in fizičnimi turističnimi subjekti in društvi na ravni turističnega območja,
– svetovanje, izobraževanje in organizacija usposabljanja,
– izdajanje knjig, časopisov in revij,
– opravljanje dejavnosti prodajnih galerij, oddaja prostorov in opreme za kulturne, promocijske, turistične in podobne namene,
– izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
– pripravljanje in izvajanje prireditvenih in promocijskih programov na področju turizma,
– sooblikovanje turistične ponudbe slovenskega turizma in njena promocija,
– vključevanje aktivnosti posameznih pravnih in fizičnih subjektov ter društev v turistično ponudbo turističnega območja,
– programsko, poslovno in drugo sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma,
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– opravljanje storitev s področja svoje dejavnosti za potrebe pravnih in fizičnih oseb na področju turizma,
– opravljanje drugih aktivnosti in storitev, ki spadajo v področje turizma, če tako določi ustanovitelj.
Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti, za katere je registriran.
Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Zavod opravlja svojo dejavnost na območju ustanovitelja ter na območjih drugih občin na podlagi pogodb, ki jih zainteresirana občina ali druga oseba javnega prava sklene z zavodom s soglasjem ustanovitelja.
5. člen 
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod izvaja so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene dejavnosti.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko tudi prodaja na trgu (tržna dejavnost), se štejejo oddajanje prostora na prireditvah, oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov in projektov za druge pravne in fizične osebe ter agencijska dejavnost.
IV. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.
Svet zavoda 
7. člen 
Svet zavoda ima sedem (7) članov, ki ga sestavljajo:
– štirje (4) člani predstavniki ustanoviteljice,
– dva (2) člana predstavnika zainteresirane javnosti s področja turizma,
– en (1) član predstavnik delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Kranjska Gora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kranjska Gora. Kandidati morajo izkazati izkušnje in poznavanje področja turizma.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Kranjska Gora na predlog župana. Predlogi se na podlagi javnega poziva podajo za:
– enega (1) predstavnika iz sfere hotelirjev v Občini Kranjska Gora,
– enega (1) predstavnika iz sfere turističnih podjetij v Občini Kranjska Gora.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
Predstavnik sveta zavoda ne sme biti v delovnem razmerju v zavodu, razen predstavnik delavcev zavoda.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko so imenovan vsaj štirje člani sveta zavoda.
Delo sveta vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti podpredsednik.
8. člen 
Prvo – konstitutivno – sejo sveta zavoda skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja najkasneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to zahtevajo najmanj štirje (4) člani sveta zavoda ali direktor. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku petnajstih (15) dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov sveta zavoda. Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Če je rezultat glasovanja neodločen, je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta zavoda.
Svet zavoda podrobneje uredi svoje delovanje s statutom zavoda in poslovnikom.
9. člen 
Svet zavoda ima naslednje naloge:
(a) nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
(b) sprejema letni program dela in finančni načrt ter spremlja njegovo izvrševanje,
(c) sprejema poslovno računovodsko poročilo o poslovanju zavoda,
(d) podaja mnenje o načinu razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki,
(e) podaja mnenje o načinu kritja presežkov odhodkov nad prihodki,
(f) imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
(g) imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljice,
(h) sprejme statut zavoda,
(i) imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
(j) sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
(k) ocenjuje delo direktorja,
(l) daje predhodno soglasje o pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, s katerim razpolaga zavod,
(m) daje predhodno soglasje k zadolževanju zavoda,
(n) daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
(o) daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
(p) izvaja druge pristojnosti in naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
K aktom iz alinej: (b), (c), (g) in (h) daje soglasje občinski svet ustanoviteljice.
10. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če se neopravičeno ne udeleži treh sej zaporedoma,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu,
– če ne zastopa interesov tistih, ki so ga imenovali.
Člana sveta lahko razreši ustanoviteljica oziroma tisti, ki ga je imenoval.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne sposobnosti oziroma s prenehanjem delovnega razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan član oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat novega člana sveta zavoda traja do izteka rednega mandata prvotnega člana sveta zavoda.
Direktor
11. člen 
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja. Direktor zastopa zavod brez omejitev.
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja za mandatno obdobje štirih let.
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja, če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran in se razpis ponovi, se za čas do izvolitve direktorja imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno (1) leto.
Z direktorjem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas imenovanja.
12. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnje) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima najmanj deset (10) let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet (5) let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– izkazuje raven znanja angleškega jezika na nivoju C1 ter vsaj še enega od naslednjih jezikov: italijanščina, nemščina,
– ima izkušnje na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– predloži svojo vizijo delovanja in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
13. člen 
Mandat direktorju zavoda preneha s potekom časa, za katerega je bil imenovan. Mandat direktorju predčasno preneha tudi z razrešitvijo.
Svet zavoda razreši direktorja pred potekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– če bi nastopile bistvene spremembe dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen.
V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, svet zavoda za čas do imenovanja novega direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Postopek imenovanja se podrobneje opredeli v statutu zavoda.
14. člen 
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– pripravlja program dela za dejavnosti, ki sodijo v javno službo, program za tržne dejavnosti in finančni načrt,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, in sicer po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda,
– pripravlja kadrovski načrt,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev,
– sprejema druge akte zavoda, če ni s predpisi ali s tem odlokom določeno, da jih sprejema svet zavoda,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda,
– skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda, skrbi za trženje storitev,
– določa cene storitev,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev, skrbi za promocijo zavoda,
– sodeluje z drugimi zavodi, civilnimi, nevladnimi in gospodarskimi organizacijami,
– sodeluje z ostalimi regijskimi (destinacijskimi) občinami, izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavlja obveščanje zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi,
– poroča ustanovitelju in svetu o delu zavoda in ostalih zadevah,
– pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda in ustanoviteljice,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda,
– pripravlja sanacijski načrt ob računovodsko prikazani izgubi v poslovnem izkazu.
Direktor samostojno podpisuje listine finančno materialnega poslovanja v višini 10.000,00 EUR. Za podpis listin nad vrednostjo 10.000,00 EUR mora pridobiti predhodno soglasje sveta zavoda, razen v primeru, da so poslovni dogodki z vrednostjo nad 10.000,00 EUR že vključeni v potrjeni poslovni načrt zavoda.
15. člen 
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru letnega programa dela in finančnega načrta zavoda, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanoviteljice.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce, ki jih za to pooblasti v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Strokovni svet 
16. člen 
Zavod ima strokovni svet, ki je strokovni kolegijski organ zavoda. Strokovni svet ima pet (5) članov.
Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnjakov s področij delovanja zavoda. Članstvo v strokovnem svetu se izključuje s članstvom v svetu zavoda.
Naloge strokovnega sveta so:
– priprava predlogov za učinkovito upravljane destinacije,
– priprava predlogov za program promocije destinacije,
– priprava predlogov za program prireditev,
– priprava predlogov za izboljšanje kakovosti turistične ponudbe destinacije,
– priprava predlogov za oblikovanje novih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo,
– priprava predlogov za aktivnosti in ukrepe za trajnostni razvoj destinacije.
Sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta zavoda je vezan na trajanje mandata direktorja zavoda.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
Statut zavoda in drugi splošni akti 
17. člen 
Zavod ima statut s katerim se podrobneje uredijo vprašanja glede organov zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Statut na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja sprejme svet zavoda.
Zavod ima splošne akte, ki jih mora imeti zaradi zakonskih zahtev in druge splošne akte s katerimi je potrebno urediti posamezna področja delovanja in poslovanja zavoda. Splošne akte sprejema direktor. S sprejetimi splošnimi akti direktor seznani svet zavoda.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena, direktor akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme po predhodnem soglasju sveta zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
18. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz drugih javnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu ter najemninami,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– iz donacij, daril ter drugih virov,
– iz drugih sredstev, pridobljenih z javnimi razpisi.
Zavod upravlja s stvarnim premoženjem, ki mu ga v upravljanje prenese ustanoviteljica. Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanoviteljice.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe, določenih s tem odlokom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice.
Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
19. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter ekonomske potrebne rezerve. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
20. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za smotrno, to je ekonomično, gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za sredstva, ki so mu dana v upravljanje.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
21. člen 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
22. člen 
Ustanoviteljica ob zakonsko določenih pravicah in obveznostih ter skladno s svojimi pristojnostmi ugotavlja skladnost programa dela zavoda z lastnimi razvojnimi načrti ter spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom.
Občinski svet izvaja predvsem naslednje ustanoviteljske pravice in obveznosti:
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– odloča o prenehanju zavoda v skladu z zakonom,
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu,
– daje soglasje k poslovno računovodskemu poročilu,
– odloča o načinu razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki,
– odloča o načinu pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice v skladu s področno zakonodajo, statutom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Naloge sveta zavoda, do imenovanja sveta zavoda v skladu z določbami tega odloka, opravlja trenutni svet zavoda. Nov svet zavoda mora biti imenovan najkasneje v roku štirih (4) mesecev od uveljavitve tega odloka.
24. člen 
Svet zavoda najkasneje v treh (3) mesecih po pričetku veljavnosti tega odloka sprejme statut zavoda.
25. člen 
Strokovni svet zavoda se imenuje v skladu s tem odlokom najkasneje v roku treh (3) mesecev po pričetku veljavnosti statuta.
26. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 6/16 z dne 29. 1. 2016 in 25/16 z dne 6. 4. 2016) in Statut javnega zavoda Turizem Kranjska Gora.
Ne glede na določila predhodnega odstavka se Statut Turizma Kranjska Gora smiselno uporablja do sprejetja novega statuta.
27. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-11/2023-1
Kranjska Gora, dne 27. septembra 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost