Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2819. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kočevje, stran 8442.

  
Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), 1. člena Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 9. redni seji dne 26. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno območje Občine Kočevje.
(2) Odlok določa merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in določbe o oprostitvah plačila komunalnega prispevka in upoštevanju preteklih vlaganj.
(3) Odlok določa:
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme,
– preračun povprečnih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– določbe o občinskih oprostitvah plačila komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih komunalnih voda in
– vročevodno omrežje.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, za vsako gradnjo stavbe in gradbeno inženirskega objekta na območju občine, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere uporaba je s predpisom obvezna,
– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina ali
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
b) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
č) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
d) Zmogljivost objekt je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836 ali površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.
e) Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi izvedbenimi akti namenjeno graditvi objektov.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(opremljenost z vodovodom in kanalizacijo) 
Če pristojni organ Občine Kočevje ne odloči drugače velja, da je objekt opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje oziroma če je kanalizacijski vod od roba gradbene parcele, na kateri stoji ali je predviden objekt oddaljen največ 50 metrov oziroma v primeru vodovodnega voda največ 40 m in je v skladu z zakonodajo priključitev objekta na kanalizacijsko oziroma vodovodno omrežje obvezna.
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbeno inženirskega objekta;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto);
– faktor namembnosti objekta Fn in
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen
(površina gradbene parcele stavbe) 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na način iz prejšnjega odstavka, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabe te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da Fp znaša 2,5.
(4) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele, v primerih ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri odmeri komunalnega prispevka za stavbo, ki se ji ne določa gradbene parcele, ker se gradi na zemljišču, ki ni stavbno.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatek o bruto tlorisni površini objekta povzame iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina objekta iz elaborata za vpis v uradno evidenco, če je vložena popolna vloga za vpis spremembe neto oziroma bruto tlorisne površine objekta v uradno evidenco.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen.
8. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
9. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Fn
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
 
1,00
 
1110
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri in večstanovanjske stavbe
 
1,00 
1,00
 
1121 
1122
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,90
1130
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
 
1,10 
0,90
 
1211 
1212
Poslovne in upravne stavbe
1,20
1220
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,30
1230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
– garažne stavbe
 
1,20 
 
0,70
 
1241 
 
1242
Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
 
0,80 
0,80
 
1251 
1252
Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji, arhivi in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstveno oskrbo 
– stavbe za šport
 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265
Druge nestanovanjske stavbe 
– nestanovanjske kmetijske stavbe 
– obredne stavbe 
– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
 
0,50 
0,70 
0,70 
0,70
 
1271 
1272 
1273 
1274
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1,0. Za vse vrste gradbenih inženirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) je Fn enak 0,3.
10. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag znašajo:
Preglednica 2: Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere (EUR/m2)
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
1. Vodovodno omrežje
6,50
17,00
2. Kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
3. Cestno omrežje
17,50
48,00
4. Vročevodno omrežje
10,00
10,00
11. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za vodovodno omrežje
58 %,
– za kanalizacijsko omrežje
98 %,
– za cestno omrežje
36 % in
– za vročevodno omrežje
12 %.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se za stavbe izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto obstoječe komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste obstoječe komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
(2) Komunalni prispevek za gradbeno inženirske objekte se izračuna po naslednji formuli:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
(3) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
– KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme;
– AGP
površina gradbene parcele stavbe;
– AGIO
površina gradbenega inženirskega objekta;
– Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe;
– Dpo
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe;
– Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta;
– Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe;
– psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%);
– i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
13. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan, razlike pa se ne vrača, ampak se jo investitorju ali njegovim pravnim naslednikom, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, upošteva kot že poravnano obveznost plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo pri naslednji odmeri komunalnega prispevka na predmetnem zemljišču.
Komunalni prispevek za vsako posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = KPpo spremembi objekta – KPpred spremembo objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
IV. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se lahko v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča odmeri kot obročno plačilo na največ 24 obrokov, vendar mora zavezanec za plačilo podati na občino pisno prošnjo z navedbo števila obrokov najpozneje do dne zapadlosti obveznosti plačila komunalnega prispevka.
(2) V primeru obročnega plačila znaša minimalni obrok 200 EUR. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko temu primerno Občina Kočevje prilagodi število obrokov.
(3) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku se v primeru obročnega plačila izda po plačilu prvega obroka, pri čemer pa je obvezna predhodna sklenitev pogodbe med Občino Kočevje in zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, v kateri se podrobneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka in zavarovanje plačila.
(4) Za stavbe, v katerih ni prebivalcev ter niso oddane v najem občina lahko zadrži izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti. Odločba se zadrži za čas do prodaje stavbe ali do prijave bivališča novih prebivalcev, vendar ne dlje kot 2 leti od pridobitve uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, ki je predmet odmere komunalnega prispevka. Če je stavba priključena na katerokoli komunalno opremo in izkazuje porabo vode, energije ali telekomunikacijskih storitev, se šteje, da je stavba naseljena in odlog izdaje odločbe zanjo ne velja.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče, se v obsegu nadomeščenega objekta ne plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer ne glede na to, ali se objekt zgradi na isti ali drugi lokaciji.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za objekte, investitor katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina.
(3) Če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka investitor le za del objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo upošteva le za ta del objekta.
16. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se oprosti v višini 25 % za stavbe za rejo živali (oznaka 12712 v CC-SI).
17. člen 
(oprostitve ob odstranitvi in hkratni gradnji novega objekta) 
(1) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču se v celoti upošteva pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme v primeru odstranitve in gradnje novega objekta, če na podlagi razpoložljive dokumentacije tako odloči pristojni občinski organ. Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja in samo, če od odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot pet let.
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere so razvidni obstoj in status objekta ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljenosti objekta. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev. Breme dokazovanja je na strani investitorja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
18. člen 
(oprostitve zaradi preteklih vlaganj v sisteme samooskrbe ali cestno infrastrukturo) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila zagotovljena oskrba s pitno vodo preko sistema v lasti in upravljanju Občine Kočevje, se upoštevajo predhodna vlaganja zavezanca v individualni sistem za vodovodno samooskrbo v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka za vodovodno omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila omogočena priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda v lasti Občine Kočevje, se upoštevajo predhodna vlaganja zavezanca v individualni sistem za samooskrbo iz področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo.
(3) Vlaganje v individualni sistem za komunalno samooskrbo se prizna samo lastnikom tistih obstoječih objektov, ki so stali na območju, na katerem je Občina Kočevje izboljšala opremljenost zemljišča na dan pridobitve uporabnega dovoljenja za komunalno opremo, ki izboljšuje opremljenost in so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 17. člena tega odloka.
(4) Investitor kot fizična oseba, ki je od 1. 1. 1980 dalje vlagal v izgradnjo ali izboljšanje cestne infrastrukture v posameznem naselju v Občini Kočevje, lahko z originalnim oziroma verodostojnim dokazilom o plačanih vlaganjih, za ta znesek uveljavlja znižanje pri plačilu komunalnega prispevka za načrtovano novogradnjo v tem naselju. Uveljavljanje navedenih vlaganj je enkratno dejanje in vlaganja niso prenosljiva.
VI. NADZOR 
19. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija.
(2) Občinska inšpekcija je pristojna za nadzor nad izvajanjem:
– posredovanja podatkov zavezancev za plačilo komunalnega prispevka za odmero komunalnega prispevka;
– priklopa objektov na posamezno vrsto komunalne opreme brez poravnanih obveznosti komunalnega prispevka.
VII. KAZENSKA DOLOČBA 
20. člen 
(prekrški zavezanca za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je fizična oseba, če:
– ne posreduje podatkov za odmero komunalnega prispevka za objekte, za katere se po veljavni zakonodaji odmeri komunalni prispevek, ali jih posreduje v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloženo pri organu za izdajo gradbenega dovoljenja, ali v nasprotju s podatki iz uradnih evidenc;
– izvede priklop objektov na posamezno vrsto komunalne opreme brez poravnanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka.
(2) Z globo 6.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je pravna oseba, njena odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(3) Z globo 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je posameznik, ki opravlja dejavnost in samostojni podjetnik posameznik, njuna odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(vračilo komunalnega prispevka) 
Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.
22. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 200/20 in 135/22).
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2023-4
Kočevje, dne 27. septembra 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti