Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023

Kazalo

2732. Odlok o delovanju tržnice in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Razkrižje, stran 7896.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1; Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 112/21 – ZIUPGT, 161/22), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE, 78/23 – ZORR), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 6. redni seji dne 12. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o delovanju tržnice in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določajo tržne površine in prodajna mesta, obratovalni čas, prodaja blaga, s katerim se trguje, pravice in dolžnosti upravljavca in uporabnikov, vzdrževanje reda in čistoče na tržnici ter prodajnih mestih, uporabnino ter nadzor in kazenske določbe v zvezi s kršitvami določb tega odloka.
(2) Za vprašanja v zvezi s prodajo blaga zunaj prodajaln, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja zakon, ki ureja področje trgovine.
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– tržna površina je zemljišče, na katerem se izvaja dejavnost tržnice,
– javna tržnica je javni kraj, ki je namenjen vsakomur, ki na tržnici prodaja ali kupuje,
– prodajno mesto je prostor, ki je dodeljen uporabniku za prodajo blaga na tržnici,
– prodaja blaga zunaj prodajaln pomeni prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnim avtomatom, če je ta nameščen na zunanjih površinah, prodajo s potujočo prodajalno in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih in podobno,
– prodajna stojnica je stojnica, ki omogoča prodajo blaga na tržnici, dopolnilna prodajna površina je miza, namenjena prodaji blaga na tržnici, ali površina na tleh, ki omogoča prodajo s tal,
– potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga,
– uporabnik je fizična in pravna oseba, ki uporablja prodajno mesto za prodajo blaga na tržnici ali zunaj prodajaln,
– uporabnina je nadomestilo za uporabo prodajnega mesta v času izvajanja tržnice ali prodaje blaga zunaj prodajalne.
3. člen 
(1) Za prodajo na tržnici ali zunaj prodajaln, za katero se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah, morajo uporabniki pridobiti pisno soglasje upravljavca.
(2) Prodajo morajo uporabniki prilagoditi zahtevam Zakona o trgovini, Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, Zakona o varstvu potrošnikov ter drugim posebnim predpisom zakonodajalca za prodajo posamezne vrste blaga ali izdelka, temu odloku in Tržnemu redu.
(3) Pisno soglasje upravljavca izda občinska uprava na podlagi vloge prodajalca.
(4) Soglasje je vezano na prostor oziroma lokacijo prodaje in je časovno omejeno, vendar največ za obdobje veljavnosti enega leta.
II. TRŽNE POVRŠINE, UPRAVLJAVEC IN PRODAJNA MESTA 
4. člen 
(1) Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru na zemljišču s parc. št. 608/1 in 608/2 v k.o. 277 Šafarsko, ki se nahaja v naselju Šafarsko na naslovu Šafarsko BŠ.
(2) Upravljavec tržnice je Občina Razkrižje, ki sprejme Tržni red.
(3) Delovanje tržnice je v javnem interesu.
(4) Lokalna skupnost uresničuje javni interes iz prejšnjega odstavka z upravljanjem tržnice, ki obsega urejanje in vzdrževanje tržnice, zagotavljanje pogojev za poslovanje tržnice, upravljanje prodajnih mest ter druge naloge v zvezi s poslovanjem na tržnici.
(5) Upravljavec lahko za posamezne naloge iz 9. člena tega odloka pooblasti drugo pravno ali fizično osebo.
(6) Župan lahko s sklepom določi prodajo zunaj prodajaln tudi na drugih lokacijah v občini.
5. člen 
(1) Prodajna mesta so:
– prodajne stojnice in hiške,
– dopolnilne prodajne površine,
– uporaba prostora za prodajo v potujočih prodajalnah.
(2) Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
(3) Prodajna mesta so stalna in občasna in so podrobneje določena v Tržnem redu.
III. OBRATOVALNI ČAS 
6. člen 
(1) Tržnica posluje vsako soboto v koledarskem letu od 1. januarja do 31. decembra, po obratovalnem času med 9.00 in 12.00 uro.
(2) V času izrednih razmer, razglašene epidemije oziroma kadar je izvajanje tovrstnih aktivnosti in dejavnosti prepovedano s strani pristojnih organov oziroma institucij lahko upravljavec določi, da tržnica ne posluje.
(3) Upravljavec lahko s tržnim redom določi obratovanje tržnice tudi ostale dni ali drugačen obratovalni čas.
IV. PRODAJA BLAGA 
7. člen 
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
(2) Vsa živila živalskega izvora se lahko prodaja, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstveni predpisi.
(3) Pijače se lahko prodaja le v zaprti embalaži.
(4) Za prodajo cvetja, sadik, vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih določajo drugi področni predpisi.
8. člen 
(1) Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
(2) Na tržnici se lahko trguje z naslednjim blagom:
– vse vrste kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadja, čebelarskimi pridelki in izdelki, žita, mlevski izdelki, vrtnine, meso, mesni izdelki, ribe, ribji izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja,
– hrana in pijače, za katero so izpolnjeni pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
– suha roba,
– izdelki domače in umetne obrti,
– cvetje, gozdni sadeži, zelišča, gobe,
– sadike,
– izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Razkrižje, ter društev in njihove dejavnosti,
– sveče,
– galanterija in pletenine lastne proizvodnje,
– drugi izdelki kulturnega ali etnološkega pomena.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA 
9. člen 
Upravljavec:
– vodi poslovanje na tržnici ter razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta uporabnikom,
– skrbi za urejenost prodajnih mest in tržnice, uporabnost tržne opreme za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– skrbi za to, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
– skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
– upravlja z objekti in napravami na tržnici in drugih prodajnih mestih zunaj prodajaln,
– sprejme Tržni red in cenik pristojbin prodajnih mest,
– voditi evidenco o uporabnikih in plačevanju uporabnine.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKA 
10. člen 
(1) Uporabniki tržnice oziroma prodajnega prostora izven prodajaln so vsi, ki na tem prostoru prodajajo (prodajalci) in kupujejo (kupci).
(2) Prodajalec sme uporabljati prodajno mesto v skladu s svojo registrirano dejavnostjo in v skladu s Tržnim redom.
(3) Prodajo lahko vršijo kmetovalci, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, nosilci osebnega dopolnilnega dela, drugi posamezniki, ki opravljajo dejavnosti domače in umetnostne obrti, zadruge in drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi.
(4) Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije, na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
11. člen 
(1) Uporabnik je dolžan:
– sproti plačevati pristojbino, v kolikor je ta določena,
– skrbeti za zakonitost in pravilnost svojega poslovanja,
– skrbeti za red in čistočo na dodeljenem prodajnem mestu,
– na tržnico dovažati samo očiščeno in za prodajo pripravljeno blago,
– po zaključku prodaje pospraviti prodajni prostor in odstraniti odpadke v ustrezne zabojnike,
– ustrezno poskrbeti, da je prodajno blago zaščiteno pred zunanjimi vplivi,
– upoštevati vsa navodila upravljavca.
(2) Uporabnik ne sme:
– zamujati s plačilom pristojbine, v kolikor je ta določena, in drugimi morebitnimi plačili (miza, prt, povračila v zvezi s povzročeno škodo ipd.),
– dajati prodajnega prostora v uporabo drugim osebam,
– prodajati blaga oporečne kvalitete,
– prodajati blaga brez ustreznih dovoljenj,
– prodajati blaga, ki za prodajo ni dovoljeno,
– biti na prodajnem prostoru neurejen, vinjen ali pod vplivom drugih prepovedanih substanc,
– biti nespodoben do ostalih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljno zasedati prodajnega mesta in širiti prodajnega mesta,
– kršiti tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici,
– ogrožati varnosti ali zdravja sebe ali tretjih oseb.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
12. člen 
Uporabniki lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
13. člen 
Uporabniki so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih in ob njih. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago ter pomesti površine. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je uporabnik dolžan sproti odstranjevati s tržnice.
Upravljavec mora skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče na prodajnih in manipulativnih površinah tržnice in prodajnega prostora zunaj prodajalne, kar zajema čiščenje prodajnih površin in opreme, praznjenje posod za odpadke in skrb za njihov reden odvoz, v poletnem času za izpiranje z vodo, po potrebi pa tudi razkuževanje.
VIII. TRŽNI RED IN CENIK STORITEV 
14. člen 
(1) Podrobnejši pogoji trgovanja na površinah za prodajo zunaj prodajaln, obratovalni čas, tržne površine, prodajna mesta, prodajo blaga, skladiščenje blaga, naloge upravljavca, nadzor nad prodajo in način vzdrževanja reda in čistoče, višino in način plačevanja pristojbin za uporabo prodajnih mest, način pridobitve prodajnega mesta, najem inventarja in storitev povezanih z dejavnostmi tržnice in druga pravila na tržnici določi upravljavec v Tržnem redu.
(2) Tržni red in cenik storitev sprejme in javno objavi upravljavec v soglasju z županom, razen če je upravljavec občina.
IX. IZVAJANJE NADZORA 
15. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Upravljavec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim redarstvom ter jih o hujših kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
X. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Z globo 150,00 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, če prodaja blago brez dovoljenja upravljavca ali v nasprotju z dovoljenjem.
(2) Z globo 80,00 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v prejšnje stanje,
– ne vzdržuje reda in čistoče na svojem prodajnem mestu ali ob njem,
– drugače krši s strani upravljavca določen tržni red oziroma obveznosti iz tega odloka.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Upravljavec mora sprejeti Tržni red v tridesetih dneh po začetku veljavnosti tega odloka in ga skupaj s cenikom storitev posredovati županu v soglasje, razen če je upravljavec občina.
18. člen 
(1) Za vzdrževanje reda na tržnici je pristojen upravljavec.
(2) Za kršitve predpisov o trgovanju z blagom odgovarja uporabnik oziroma pravna oseba, za katero uporabnik prodaja.
20. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-31/2023-6
Šafarsko, dne 13. septembra 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost