Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023

Kazalo

2723. Ugotovitveni sklep o odstopu člana Občinskega sveta Občine Ankaran in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste, stran 7891.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z drugim odstavkom 30. člena istega zakona, je Občinska volilna komisija Občine Ankaran na 4. redni seji, dne 29. 8. 2023, sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o odstopu člana Občinskega sveta Občine Ankaran in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste 
1. člen 
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je 3. 7. 2023 na naslov občine prispela odstopna izjava člana občinskega sveta Luke Jurinčiča (kandidatna lista »Radi imamo Ankaran«).
Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana Občinskega sveta Občine Ankaran za preostanek mandatne dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne liste »radi imamo Ankaran«, Saro Ražman, Lazaret 6a, Ankaran, ki je funkcijo članice občinskega sveta sprejela s pisno izjavo z dne 1. 8. 2023.
2. člen 
Ta ugotovitven sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0414-0001/2022(122)
Ankaran, dne 29. avgusta 2023
Občina Ankaran 
mag. Ana Poljak 
predsednica OVK 
Ai sensi del punto 5 del primo comma dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – dec. CC) in combinato disposto con il secondo comma dell’articolo 30 della stessa legge, la Commissione elettorale comunale del Comune di Ancarano alla 4a seduta ordinaria, tenutasi il 29 agosto 2023 ha adottato quanto segue
D E L I B E R A   R I C O G N I T I V A 
sulle dimissioni del membro del Consiglio comunale del Comune di Ancarano e attribuzione del mandato al candidato successivo della lista 
Articolo 1 
La Commissione elettorale comunale constata in data 3 luglio 2023, presso il comune è pervenuta la lettera di dimissioni del consigliere comunale Luka Jurinčič (lista dei candidati »Amiamo Ancarano«).
La Commissione elettorale comunale constata, che il mandato del membro del Consiglio comunale del Comune di Ancarano per il resto del mandato passa al candidato successivo della Lista “Amiamo Ancarano”, Sara Ražman, Lazzaretto 6a, Ancarano, che ha accettato la funzione di membro del Consiglio comunale tramite dichiarazione scritta in data 1 agosto 2023.
Articolo 2 
La presente delibera ricognitiva entra in vigore il giorno della sua adozione e verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0414-0001/2022(122)
Ancarano, 29 agosto 2023
Comune di Ancarano 
mag. Ana Poljak 
presidente CEC 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti