Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023

Kazalo

2708. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek, stran 7655.

  
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 5. redni seji dne 31. 8. 2023 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Podčetrtek 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnosti in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
2. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
3. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
5. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.
6. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo, na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
7. člen 
(pogoji) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozila za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnike,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
5. JAVNO POOBLASTILO 
8. člen 
(javno pooblastilo) 
(1) Izvajalec javne službe lahko v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične in upravne naloge javne službe, in sicer:
– zagotavljanja urejenosti pokopališča v občini,
– izvajanja investicijskega vzdrževanja pokopališča v občini,
– izvajanja investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobov v najem,
– vodenja evidenc ter drugih soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.
(2) Za izvajanje nalog iz pete alineje prvega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
(3) Zagotavljanje urejenosti pokopališča v občini obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
6. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
7. OBSEG MONOPOLA 
10. člen 
(obseg monopola) 
Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na območju občine se podeli enemu koncesionarju.
8. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen 
(začetek koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
12. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
9. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– z plačili uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
10. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave in občinski svet.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
11. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
15. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjen,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
19. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
12. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
20. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja.
21. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
22. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
23. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno- zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Merila za izbor ponudbe se določijo v razpisni dokumentaciji.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
13. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
24. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 23. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
14. ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
25. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
15. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
15.1. Prenos koncesije
26. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
15.2. Višja sila
27. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
15.3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
28. člen 
(odgovornost za škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
15.4. Začasen prevzem
29. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
15.5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
30. člen 
(vrsta odgovornosti) 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
15.6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
31. člen 
(zavarovanje) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
16. KONČNA DOLOČBA 
32. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0005/2022
Podčetrtek, dne 31. avgusta 2023
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost