Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023

Kazalo

2674. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), stran 7537.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. avgusta 2023.
Št. 003-02-3/2022-230
Ljubljana, dne 8. septembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2023 IN 2024 (ZIPRS2324-B) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I) se v 2. členu v drugem odstavku za 34. točko doda nova 34.a točka, ki se glasi:
»34.a »postavke naravne nesreče« so tiste postavke, ki so razvrščene v podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje vseh stroškov, povezanih z ukrepi za odpravo posledic naravne nesreče.«.
2. člen 
V 24. členu se v tretjem odstavku za besedo »draginja« dodata vejica in besedilo »s, na in med postavkami naravne nesreče«.
3. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo »draginja« dodata vejica in besedilo »s, na in med postavkami naravne nesreče«.
4. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku za 15. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. na, s in med postavkami naravne nesreče v podprogramu 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah.«.
5. člen 
V 71. členu se v prvem odstavku za besedo »draginje« dodata vejica in besedilo »za ukrepe zaradi odprave posledic naravnih nesreč«.
V drugem odstavku se za besedo »draginje« beseda »in« nadomesti z vejico ter za besedo »COVID-19« doda besedilo »in podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah«.
V tretjem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo »in na podprogramu 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah, se uporabljajo izključno za namene, povezane z odpravo posledic naravnih nesreč.«.
6. člen 
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen 
(odpiranje novih postavk) 
Ne glede na prvi odstavek 10. člena tega zakona ministrstvo, na predlog neposrednega uporabnika, med letom odpira nove postavke draginja, nove postavke naravne nesreče, nove postavke COVID-19 in nove postavke plačilo DDV za NOO.«.
7. člen 
V 75. členu se se za besedo »COVID-19« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »draginje« doda besedilo »in na podprogramu 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah«.
8. člen 
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki glasi:
»75.a člen 
(rebalans zaradi naravnih nesreč) 
V letu 2023 se za namen odprave posledic naravnih nesreč, povzročenih od 1. januarja 2023, pripravi rebalans državnega proračuna, s katerim se omogoči financiranje stroškov intervencij, interventnih ukrepov in odprave posledic teh nesreč, zgolj na način, da ta izkazuje nov podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah v bilanci Prihodkov in odhodkov, na katerem se bodo zagotovile dodatne pravice porabe, v bilanci Računa finančnih terjatev in naložb pa se iz podprograma 140603 – Upravljanje s finančnim premoženjem prenesejo pravice porabe na podprogram 230403 – Sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah.«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/23-8/14
Ljubljana, dne 31. avgusta 2023
EPA 960-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti