Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2522. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, stran 6942.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena in 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01, Uradno glasilo Občine Šentjernej, 2/03, 11/07, 7/10, 11/11), 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15), 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18), 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07, 42/10), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.), 16. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1), 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09), 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10), 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 18/08, 38/13), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) so: Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 12. 2019, Občinski svet Občine Šentjernej na 14. seji dne 17. 3. 2021, Občinski svet Občine Škocjan na 6. seji dne 21. 1. 2020, Občinski svet Občine Žužemberk na 6. seji dne 20. 12. 2019, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. seji dne 2. 10. 2019, Občinski svet Občine Trebnje na 11. seji dne 11. 12. 2019, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 12. 2. 2020, Občinski svet Občine Šentrupert na 12. seji dne 26. 8. 2020, Občinski svet Občine Metlika na 10. seji dne 18. 12. 2019, Občinski svet Občine Črnomelj na 10. seji dne 17. 12. 2019, Občinski svet Občine Semič na 3. dopisni seji dne 24. 3. 2020, Občinski svet Občine Mirna Peč na 8. seji dne 11. 2. 2020, Občinski svet Občine Straža na 9. seji dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. seji dne 27. 11. 2019 in Občinski svet Občine Mirna na 9. seji dne 17. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev sveta ustanoviteljic) 
(1) S tem odlokom Občinski svet Mestne občine Novo mesto, skupaj z Občinskim svetom Občine Šentjernej, Občinskim svetom Občine Škocjan, Občinskim svetom Občine Žužemberk, Občinskim svetom Občine Dolenjske Toplice, Občinskim svetom Občine Mirna Peč, Občinskim svetom Občine Straža, Občinskim svetom Občine Šmarješke Toplice, Občinskim svetom Občine Trebnje, Občinskim svetom Občine Mokronog - Trebelno, Občinskim svetom Občine Šentrupert, Občinskim svetom Občine Metlika, Občinskim svetom Občine Črnomelj, Občinskim svetom Občine Semič in Občinskim svetom Občine Mirna ustanovijo Svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge sveta ustanoviteljic,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
2. člen 
(ime in sedež sveta ustanoviteljic) 
(1) Ime sveta ustanoviteljic iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je: »Svet ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto«.
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je v Novem mestu, Seidlova cesta 1.
3. člen 
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega uresničevanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, Kandijska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju zavod).
2. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC 
4. člen 
(uresničevanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru uresničevanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti:
1. odloča o statusnih spremembah zavoda v skladu z odlokom o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto;
2. občinam ustanoviteljicam predlaga prenehanje zavoda v skladu z določili zakona in statuta zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda in vršilca dolžnosti direktorja v skladu z določili zakona;
4. odloča o izredni reviziji poslovanja zavoda;
5. imenuje predstavnika pacientov v Svet zavoda na podlagi izvedenega javnega poziva;
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
7. daje soglasje k statutu zavoda;
8. sprejema dolgoročno strategijo razvoja zavoda;
9. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
10. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda;
11. na predlog sveta zavoda odloča o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda;
12. določa višino sejnin članov sveta zavoda, v skladu s predpisi, ki urejajo sejnine in povračila v javnih zavodih.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do zavoda v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom zavoda.
5. člen 
(način uresničevanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno.
3. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC 
6. člen 
(sestava in način dela sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani in županje občin ustanoviteljic. Člani oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljic. Predsedujoči sveta ustanoviteljic mora sklicati sejo sveta vsaj enkrat letno ali, če to zahtevajo ustanoviteljice z najmanj tretjinskim deležem glasov. Prvo sejo skliče direktor zavoda.
7. člen 
(glasovalne pravice članov sveta ustanoviteljic) 
Glasovalna pravica posameznega člana sveta ustanoviteljic je enaka deležu, ki ga ima vsaka ustanoviteljica določenega v odloku, s katerim je bil ustanovljen zavod.
8. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino vseh glasovalnih pravic svojih članov.
(2) Svet sprejema odločitve iz 1. do vključno 4. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka z 60 % vseh glasovalnih pravic ustanoviteljic.
9. člen 
(poročanje sveta ustanoviteljic o svojem delu) 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom občin ustanoviteljic o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.
4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC 
10. člen 
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic) 
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotavlja zavod.
5. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi Mestna občina Novo mesto v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-23/2016
Novo mesto, dne 26. marca 2021
Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni 
Št. 160-3/2010
Črnomelj, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 
Št. 007-8/2014
Trebnje, dne 29. marca 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 
Št. 011-5/2016
Metlika, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 
Št. 014-0001/2020
Šentjernej, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Šentjernej 
Jože Simončič 
Št. 014-1/2019-12
Žužemberk, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 
Št. 007-0003/2011
Semič, dne 26. marca 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 
Št. 014-23/2017
Straža, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 
Št. 007-1/2016
Dolenjske Toplice, dne 3. maja 2023
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 
Št. 007-0008/2019
Šmarješke Toplice, dne 31. marca 2021
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar 
Št. 007-0006/2016
Mokronog, dne 29. marca 2021
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver 
Št. 014-0019/2014
Mirna, dne 29. marca 2021
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
Št. 014-4/2019-11
Mirna Peč, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic 
Št. 014-0001/2020
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 
Št. 014-0004/2010
Šentrupert, dne 12. julija 2023
Župan 
Občine Šentrupert 
Tomaž Ramovš 

AAA Zlata odličnost