Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2521. Odlok o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto, stran 6937.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17), 22. člena in 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo Mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01, Uradno glasilo Občine Šentjernej, 2/03, 11/07, 7/10, 11/11), 15. člena Statuta Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 71/16), 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18), 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07, 42/10), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.), 16. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09), 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10), 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 18/08, 38/13), 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) so: Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 12. 2019, Občinski svet Občine Šentjernej na 14. seji dne 17. 3. 2021, Občinski svet Občine Škocjan na 6. seji dne 21. 1. 2020, Občinski svet Občine Žužemberk na 6. seji dne 20. 12. 2019, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. seji dne 2. 10. 2019, Občinski svet Občine Trebnje na 11. seji dne 11. 12. 2019, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 12. 2. 2020, Občinski svet Občine Šentrupert na 12. seji dne 26. 8. 2020, Občinski svet Občine Metlika na 10. seji dne 18. 12. 2019, Občinski svet Občine Črnomelj na 10. seji dne 17. 12. 2019 in Občinski svet Občine Semič na 3. dopisni seji dne 24. 3. 2020, Občinski svet Občine Mirna Peč na 8. seji dne 11. 2. 2020, Občinski svet Občine Straža na 9. seji dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. seji dne 27. 11. 2019 in Občinski svet Občine Mirna na 9. seji dne 17. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto; Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3.a, 8310 Šentjernej; Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan; Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk; Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice; Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog; Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert; Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič; Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč; Občina Straža, Ulica Talcev 9, 8351 Straža; Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice in Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna (v nadaljevanju: ustanoviteljice) urejajo medsebojne ustanoviteljske pravice, ter uskladijo delovanje Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, matična številka 5198984000 (v nadaljevanju: zavod) s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost:
– ime in sedež ustanoviteljev,
– ustanovitveni deleži ustanoviteljev,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacijske enote zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, pogoje in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– obseg premoženja, ki se zagotavlja zavodu,
– določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali upravljanje,
– določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje,
– medsebojne pravice in odgovornosti ustanoviteljic in zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.
2. člen 
(ustanovitveni deleži) 
(1) Ustanoviteljice imajo pravico in dolžnost sodelovati pri upravljanju zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(2) Ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
1. 
Novo Mesto
32,22 %
2. 
Črnomelj
12,73 %
3. 
Trebnje
11,04 %
4. 
Metlika
7,41 %
5. 
Šentjernej
6,47 %
6. 
Žužemberk
4,23 %
7. 
Semič
3,48 %
8. 
Straža
3,47 %
9. 
Dolenjske Toplice
3,14 %
10. 
Šmarješke Toplice
2,92 %
11. 
Mokronog - Trebelno
2,77 %
12. 
Mirna
2,31 %
13. 
Mirna Peč
2,68 %
14. 
Škocjan
2,97 %
15. 
Šentrupert
2,18 %.
3. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Javni lekarniški zavod Dolenjske lekarne Novo mesto.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Dolenjske lekarne.
(3) Sedež zavoda je v Novem mestu, Kandijska cesta 1.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
2. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov in obsega storitve, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
20.420
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
63.120
Obratovanje spletnih portalov
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
C10.830
Predelava čaja in kave
G47.781
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
C10.860
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
C10.890
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
M71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Q86.901
Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
M75.000
Veterinarstvo
N77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
J58.110
Izdajanje knjig
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja.
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. ORGANIZACIJA ZAVODA 
6. člen 
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod izvaja lekarniško dejavnost kot javno službo v lekarnah in podružnicah lekarn.
(2) Zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti ter galenski laboratorij za izdelavo galensko izdelanih zdravil in drugih izdelkov in kontrolno-analizni laboratorij za preizkušanje magistralno in galensko izdelanih zdravil. Zavod izvaja lekarniško dejavnost v naslednjih lekarnah in lekarniških podružnicah:
– Lekarna Novo mesto,
– Lekarna Bršljin,
– Lekarna Črnomelj,
– Lekarna Dolenjske Toplice,
– Lekarna Ločna,
– Lekarna Metlika,
– Lekarniška podružnica Mirna,
– Lekarniška podružnica Mirna Peč,
– Lekarniška podružnica Mokronog,
– Lekarna Semič,
– Lekarna Šentjernej,
– Lekarna Škocjan,
– Lekarniška podružnica Šmarjeta,
– Lekarna Trebnje.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
(5) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo zavoda določa statut zavoda.
4. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
7. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev, razen če zakon ali ta odlok ne določa drugače.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
5. ORGANI ZAVODA 
8. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
1. direktor oziroma direktorica zavoda (v nadaljnjem besedilu: direktor),
2. strokovni vodja zavoda, kadar direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti,
3. svet zavoda,
4. strokovni svet zavoda.
5.1 Direktor zavoda
9. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda organizira delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Če je direktor tudi strokovni vodja zavoda je odgovoren tudi za strokovno delo zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
(4) V primeru, ko je direktor tudi strokovni vodja zavoda mora za imenovanje, poleg v tretjem odstavku tega člena naštetih pogojev, izpolnjevati tudi dodatne pogoje skladno z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost in dodatne pogoje iz 10. člena tega odloka.
(5) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
5.2 Strokovni vodja zavoda
10. člen 
(strokovni vodja zavoda) 
(1) Če direktor ni nosilec lekarniške dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.
(2) Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa.
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
(4) Mandat strokovnega vodje zavoda traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
5.3 Svet zavoda
11. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima 17 članic oziroma članov (v nadaljnjem besedilu: član) in je sestavljen iz:
– devetih članov ustanoviteljic;
– šestih članov zaposlenih v javnem zavodu;
– enega člana pacientov;
– enega člana Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojim statutom.
(4) Mestna občina Novo mesto v svet zavoda imenuje tri člane, Občine Črnomelj, Trebnje in Metlika imenujejo vsaka po enega člana v Svet zavoda, Občine Šentjernej, Šmarješke Toplice in Škocjan v Svet zavoda skupaj imenujejo enega člana, Občine Mokronog - Trebelno, Mirna, Mirna Peč in Šentrupert v Svet zavoda skupaj imenujejo enega člana in Občine Straža, Dolenjske Toplice, Semič in Žužemberk v Svet zavoda skupaj imenujejo enega člana.
(5) Občine, ki v svet zavoda skupaj imenujejo člana, le- tega za prvi sklic sveta za prvo obdobje petih let imenujejo na predlog občine, ki ima skladno z 2. členom tega odloka najvišji ustanoviteljski delež med občinami, ki skupaj imenujejo člana.
(6) Glede na deleže iz 2. člena tega odloka, se člana sveta iz prejšnjega odstavka vsakih pet (5) let imenuje na predlog druge občine.
(7) Član, ki ga občine skupaj imenujejo mora delovati v interesu vseh občin, ki so ga imenovale in mora le tem o svojem delu tudi poročati.
(8) Občine, ki skupaj imenujejo enega člana v svet zavoda in le-tega niso predlagale, lahko v svet zavoda imenujejo namestnika člana sveta zavoda.
(9) V primeru, da sta na seji sveta zavoda istočasno prisotna član sveta zavoda in njegov namestnik, ima pravico na tej seji glasovati samo član sveta.
(10) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda.
(11) Predstavnika pacientov imenuje svet ustanoviteljic zavoda izmed polnoletnih občank oziroma občanov občin ustanoviteljic na podlagi izvedenega javnega poziva.
(12) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto.
(13) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(14) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom, ki je obvezen akt zavoda.
(15) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(16) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
2. nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
3. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
4. odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
5. ustanoviteljicam predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanoviteljicam,
6. nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
7. obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljicam v sprejem,
8. sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
9. sprejme normative za delo na predlog direktorja,
10. preveri in potrdi letno poročilo zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
11. odloča o delovni uspešnosti direktorja in strokovnega vodje,
12. spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
13. uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
14. obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
15. spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
16. najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
17. s soglasjem sveta ustanoviteljic imenuje oziroma razreši direktorja,
18. imenuje oziroma razreši strokovnega vodjo zavoda,
19. sprejema statut zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic,
20. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
21. ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
22. odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil, v soglasju s svetom ustanoviteljic,
23. imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
24. obravnava ugotovitve nadzornih organov,
25. zagotavlja varstvo pravic delavcev,
26. opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
(17) Člani svet zavoda imajo pravico do sejnine za udeležbo na seji. Višino sejnin določi svet ustanoviteljic, v skladu s predpisi, ki urejajo sejnine in povračila v javnih zavodih.
5.4 Strokovni svet zavoda
12. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Člani strokovnega sveta zavoda so strokovni vodja zavoda in vodje notranjih organizacijskih enot zavoda.
(3) Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja zavoda, ki odgovarja za izvajanje sklepov strokovnega sveta zavoda.
(4) Način dela in sprejemanje odločitev na strokovnem svetu zavoda uredi strokovni svet s poslovnikom o delu strokovnega sveta zavoda.
(5) O delu strokovnega sveta zavoda se vodi zapisnik.
(6) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s tem odlokom in statutom;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda;
– svetu zavoda in direktorju zavoda daje mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda;
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema sklepe za odpravo pomanjkljivosti;
– imenuje delovna telesa za obravnavo ali pripravo gradiv iz svoje pristojnosti;
– predlaga člane stalnih in občasnih komisij sveta zavoda;
– odloča o drugih vprašanjih določenih s statutom zavoda oziroma za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor zavoda.
6. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
13. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev, in sicer:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
7. PREMOŽENJE ZAVODA 
14. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda dajo ustanoviteljice zavodu v rabo iste poslovne prostore, ki jih je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
(2) Občina ustanoviteljica lahko brez soglasja drugih občin soustanoviteljic izvzame iz upravljanja nepremično premoženje iz prejšnje točke tega člena, ki se nahaja na njenem območju.
(3) Nepremičnine, pri katerih je vpisana lastninska pravica na ime zavoda ali pravica uporabe na ime zavoda in so bile na dan 1. april 1991 družbena lastnina, so last občine na katerem območju se nahajajo.
(4) S finančnim premoženjem ravna zavod kot dober gospodar in v skladu z določbami zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.
(5) S stvarnim premoženjem ravna zavod v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(6) K razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda mora zavod pridobiti soglasje sveta ustanoviteljic.
8. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA IN NJEGOVO POSLOVANJE 
15. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
16. člen 
(zadolževanje zavoda) 
(1) Zavod se lahko brez soglasja sveta ustanoviteljic zadolži do višine 1.000.000,00 EUR, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštev, ki jo sklene zavod, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne lekarniške službe.
9. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI 
17. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod:
– poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem poslovanju;
– predloži občinam ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta;
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva;
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljice:
– v skladu s planom sodelujejo pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe;
– vključujejo zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva;
– usklajujejo programe zdravstvenega varstva in spremljajo njegovo izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva;
– imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda;
– v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imajo ustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
10. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC 
18. člen 
(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic) 
(1) Za uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani oziroma županje v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo, ki jo župani oziroma županje občin ustanoviteljic sklenejo v treh (3) mesecih po uveljavitvi tega odloka.
11. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
19. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljicam, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanoviteljicam, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda, v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost. Ta sredstva smejo ustanoviteljice uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
20. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča svet ustanoviteljic na predlog sveta zavoda.
12. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, organe, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem sveta ustanoviteljic.
22. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte sprejema direktor, razen v primerih, ko statut izrecno določa drugače.
13. STATUSNE SPREMEMBE 
23. člen 
(statusne spremembe) 
(1) Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odloča svet ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljic odloča tudi o spremembah od 3. do 6. člena tega odloka
(3) Pred izločitvijo organizacijske enote je potrebno urediti vsa premoženjsko pravna vprašanja med ustanoviteljicami in zavodom.
14. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(opravljanje funkcije) 
(1) Člani sveta zavoda in direktor zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
(2) Članom sveta zavoda, ki jih imenuje ZZZS z uveljavitvijo tega odloka preneha mandat.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka občine, ki nimajo svojega predstavnika v svetu zavoda in ZZZS, imenujejo novega člana skladno z 11. členom tega odloka. Mandati novo imenovanih članov se iztečejo 8. 5. 2024.
25. člen 
(uskladitev statuta) 
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
26. člen 
(ureditev stvarnih pravic) 
Občine ustanoviteljice uredijo vse stvarne pravice na nepremičnem premoženju, ki je na dan uveljavitve tega odloka v upravljanju zavoda in čigar lastništvo ni urejeno, v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
27. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 108/03).
28. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok, po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic, objavi Mestna občina Novo mesto v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-23/2016
Novo mesto, dne 26. marca 2021
Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni 
Št. 16-3/2010
Črnomelj, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 
Št. 007-8/2014
Trebnje, dne 29. marca 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 
Št. 011-5/2016
Metlika, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 
Št. 014-0001/2020
Šentjernej, dne 26. marca 2021
Župan 
Občine Šentjernej 
Jože Simončič 
Št. 014-1/2019-11
Žužemberk, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 
Št. 007-0003/2011
Semič, dne 26. marca 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 
Št. 014-23/2017
Straža, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 
Št. 007-1/2016
Dolenjske Toplice, dne 3. maja 2023
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 
Št. 007-0007/2019
Šmarješke Toplice, dne 31. marca 2021
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar 
Št. 007-0006/2016
Mokronog, dne 29. marca 2021
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver 
Št. 014-0019/2014
Mirna, dne 29. marca 2021
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
Št. 014-6/2011-2
Mirna Peč, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic 
Št. 014-0001/2020
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 
Št. 014-0004/2010
Šentrupert, dne 12. julija 2023
Župan 
Občine Šentrupert 
Tomaž Ramovš 

AAA Zlata odličnost