Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2455. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora, stran 6808.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20 in 161/22), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 6. seji dne 16. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(področje urejanja) 
S tem odlokom se določajo prodajna mesta, časovni termin, način in pogoji za prodajo blaga ter nadzor nad prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Opredelitev izrazov po tem odloku:
– »prodaja blaga zunaj prodajaln« pomeni prodajo blaga na prodajnih mestih s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah, prodajnih avtomatih in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih in podobno;
– »potujoča prodajalna« je prodaja iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga;
– »premična stojnica« je enotna prodajna stojnica, ki jih ima v upravljanju Turizem Kranjska Gora in ima na ceradi logotip Kranjske Gore, ali druga začasna premična prodajna hiška na tržnem prostoru, prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga zunaj prodajaln. Za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja suhe robe iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga;
– »prodajni avtomat« je tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga brez človekovega sodelovanja;
– »prodajno mesto« je površina prostora, na katerem prodajalec izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln;
– »prodajalec« je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki prodaja blago zunaj prodajaln;
– »občinska taksa« je nadomestilo za uporabo zunanje javne površine, ki je v lasti oziroma v upravljanju Občine Kranjska Gora, njena višina pa je določena z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora.
3. člen 
(pravne podlage) 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
4. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE KRANJSKA GORA 
5. člen 
(pogoji za prodajo zunaj prodajaln) 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se na območju Občine Kranjska Gora pod pogoji, določenimi s tem odlokom, lahko izvaja tako na javnih površinah kot na zasebnih površinah.
Župan, po predhodnem posvetu s krajevnimi skupnostmi, s sklepom določi posamezne lokacije v Občini Kranjska Gora, kjer se lahko izvaja prodaja zunaj prodajaln. Sklep se objavi na spletni strani Občine Kranjska Gora.
Za prodajo zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora je prodajalec dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje Občine Kranjska Gora, ki ga na podlagi vložene vloge prodajalca izda občinska uprava Občine Kranjska Gora.
Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, v rokih in na lokaciji, kot je to določeno v soglasju Občine Kranjska Gora, ter skladno s sklepom iz drugega odstavka tega člena.
Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka vsak dan od 8. do 20. ure. V času prireditev se lahko določi tudi drug obratovalni čas. Prav tako se za prostor, kjer so postavljene stojnice, ki jih ima v upravljanju Turizem Kranjska Gora, lahko določi drug obratovalni čas. Prodaja s prodajnimi avtomati lahko poteka vsak dan, 24 ur na dan.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v nadaljevanju »prireditev«). V primeru prodaje blaga zunaj prodajaln v okviru določene prireditve, je prodajalec dolžan pridobiti tudi soglasje organizatorja prireditve za prodajo blaga zunaj prodajaln, lahko pa organizator prireditve tudi sam pridobi soglasje Občine Kranjska Gora za vse prodajalce blaga na prireditvi.
V času prireditev se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, ki niso del teh prireditev, prilagodi ali začasno ustavi, v kolikor gre za lokacijo, kjer se bo prireditev odvijala.
Ob predhodno izdanem soglasju Občine Kranjska Gora se lahko v času prireditev prodaja blaga zunaj prodajaln izvaja tudi na javnih površinah in nepremičninah, ki niso opredeljene v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Po koncu prodaje zunaj prodajaln mora prodajalec na lastne stroške odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine, na katerih je imel prodajno mesto, v prejšnje stanje.
6. člen 
(soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah) 
Za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje občinske uprave Občine Kranjska Gora.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah je potrebno plačati občinsko takso kot nadomestilo za uporabo zunanje javne površine, skladno s predpisom občine, ki določa višino nadomestila za uporabo javnih površin.
V soglasju za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah občina določi prostor, vrsto blaga in časovni termin prodaje blaga, pogoje, ki se nanašajo na umestitev premične stojnice, prodajnega avtomata ali potujoče prodajalne, in pogoje, ki se nanašajo na cestnoprometne predpise, ter odmeri občinsko takso.
V primeru, da bi želela na isti lokaciji prodajati dva ali več prodajalcev, ima prednost tisti, katerega vloga je bila prej vložena pri pristojnem organu.
Občinska uprava lahko izda soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje treh mesecev. Pri prodaji s prodajnimi avtomati občinska uprava izda soglasje za obdobje enega leta. V kolikor se prodaja blaga izvaja v okviru projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije, Evropske Unije ali Občine Kranjska Gora, se izda soglasje za čas trajanja projekta in čas spremljanja učinkov in rezultatov projekta.
Pristojni organ občinske uprave izda soglasje praviloma v roku osmih dni od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
Občina lahko zavrne izdajo soglasja zaradi:
– prostorske neprimernosti lokacije (neposredna bližina cestišča in s tem ogrožena varnost pri vključevanju v promet), o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za varnost v cestnem prometu,
– neustrezne namembnosti predlagane površine, o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za urejanje prostora,
– drugih utemeljenih razlogov (prodajano blago je moralno neprimerno, prodajalec nima poravnanih svojih obveznosti do občine, ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij in prodaja blaga, ki ni v skladu z določili tega odloka ipd.).
7. člen 
(soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln na zasebnih površinah) 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah, za kar je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje občinske uprave Občine Kranjska Gora.
Soglasja občine za prodajo blaga zunaj prodajaln na zasebnih površinah ni potrebno pridobiti prodajalcem, ki so fizične osebe in končnemu potrošniku na lokalnem trgu neposredno prodajajo lastne pridelke, pridelane na kmetijskem gospodarstvu, v skladu s pogoji iz 61. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1). Kot neposredna prodaja končnemu potrošniku se za namen tega odloka šteje prodaja na mestu pridelave in prodaja od vrat do vrat.
Vlogi za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na zasebnih površinah, če vlagatelj ni lastnik zemljišča, na katerega se vloga nanaša, je potrebno priložiti tudi pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca zemljišča ali pogodbo, iz katerih izhaja upravičenost vlagatelja do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje ter prostor, vrsta blaga in časovni termin prodaje blaga.
Soglasje se izda pod pogoji iz 5. člena tega odloka.
Občina lahko zavrne izdajo soglasja zaradi:
– prostorske neprimernosti lokacije (neposredna bližina cestišča in s tem ogrožena varnost pri vključevanju v promet), o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za varnost v cestnem prometu,
– neustrezne namembnosti predlagane površine, o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za urejanje prostora,
– drugih utemeljenih razlogov (prodajano blago je moralno neprimerno, ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij, prodaja blaga, ki ni v skladu z določili tega odloka ipd.).
8. člen 
(vloga) 
Vlogo za pridobitev soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kranjska Gora je potrebno vložiti najmanj deset (10) dni pred pričetkom prodaje blaga oziroma trideset (30) dni pred pričetkom prodaje, če gre za časovno obdobje prodaje, daljše od 3 mesecev.
Vloga iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke o prodajalcu (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka);
– način prodaje blaga zunaj prodajaln (premična stojnica, potujoča prodajalna, priložnostna prodaja);
– vrsto blaga, ki bo predmet prodaje;
– opredelitev lokacije ali lokacij prodajnega mesta (naslov, parc. št. in podobno), velikost površine, na kateri bo potekala prodaja, ter situacijski prikaz (izris postavitve prodajnega mesta z dimenzijami);
– datumska in časovna opredelitev obdobja prodaje;
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za prodajo blaga zunaj prodajaln v okviru organizirane prireditve;
– podatke o registraciji za opravljanje dejavnosti;
– če prodajalec ni lastnik zemljišča, na katerem bo potekala prodaja blaga, mora vlogi predložiti tudi soglasje lastnika zemljišča ali pogodbo, iz katere izhaja upravičenost prodajalca do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje, prostor, vrsta blaga in časovni termin prodaje blaga.
9. člen 
(preklic soglasja) 
V kolikor je ugotovljeno, da prodajalec krši določila iz 10. člena tega odloka, lahko občinska uprava z odločbo prekliče izdano soglasje.
Občinska uprava lahko prekliče soglasje tudi v primeru, da je to potrebno zaradi zagotovitve javnega interesa ali če je to potrebno zaradi sprejema akta oblastvenega organa.
Občinska uprava je dolžna nemudoma, ko izve za okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena, poslati prodajalcu predhodno obvestilo o tem. Občinska uprava mora v odločbi iz prejšnjega odstavka določiti tudi 30-dnevni rok za izpraznitev prostora. Ta rok je lahko krajši samo v primeru, če je to potrebno zaradi zavarovanja javnega interesa.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna pritožba na župana.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV 
10. člen 
(dolžnosti prodajalcev na površinah v upravljanju Občine Kranjska Gora) 
Prodajalci na površinah v upravljanju Občine Kranjska Gora:
– so dolžni pred pričetkom prodaje poravnati občinsko takso oziroma nadomestilo za uporabo zunanje javne površine;
– so dolžni vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu in javnih površinah okoli njega;
– so dolžni nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke sproti odstranjevati s stojnice;
– so dolžni po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike. Če prodajalec odpadkov ne odstranjuje, oziroma ne zapusti čistega prodajnega prostora, bo na stroške prodajalca to storil upravljavec;
– so dolžni varovati v uporabo vzeto prodajno mesto;
– so dolžni označiti prodajno mesto s firmo svojega podjetja in na prodajnem mestu blago oziroma storitve, ki jih ponujajo potrošniku, vidno označiti s ceno v eurih, ki vključuje davek na dodano vrednost, če je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost, ter to ceno tudi upoštevati;
– so dolžni v primeru uporabe najete stojnice le-to varovati in jo po prenehanju uporabe vrniti v takem stanju, kot so jo prejeli;
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov;
– ne smejo postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori in so dolžni zagotavljati neoviran prehod;
– ne smejo samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta;
– ne smejo uporabljati zvočnih naprav ali povzročati prekomernega hrupa, razen na prireditvah, ob upoštevanju predpisov o hrupu;
– prodajnega mesta in premične stojnice ne smejo dati v uporabo oziroma v podzakup drugemu;
– so dolžni zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi.
11. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo občinski redarji in občinski inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
Pooblaščena uradna oseba Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki izvaja nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, ob ugotovljeni kršitvi iz tega odloka kršitelju odredi odpravo nepravilnosti v primernem roku, ki ga uradna oseba sama določi. V primeru nespoštovanja odredbe se lahko kršitelju do odprave nepravilnosti odredi nadaljnja prepoved prodaje, odstranitev stojnice ali prodajnih artiklov ter izreče globa, določena v 12. členu tega odloka. V kolikor stojnice ali prodajnih artiklov ali drugih predmetov, ki so predmet prekrška, kršitelj ne odstrani sam, jih na njegove stroške odstrani in po potrebi hrani pristojno komunalno podjetje.
Zoper odredbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana, ki ne zadrži izvršitve.
Odstranjeni predmeti se po odstranitvi vrnejo kršitelju. V kolikor to ni možno, se hranijo 3 mesece od odstranitve, potem pa se šteje, da so brez lastnika in da jih je lastnik opustil. Lastninsko pravico na teh predmetih pridobi Občina Kranjska Gora, ki jih proda ali uniči.
Stroški hrambe in uničenja bremenijo kršitelja.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 500,00 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), če:
– prodaja blago brez izdanega soglasja Občine Kranjska Gora ali v nasprotju s soglasjem;
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem mestu;
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v prejšnje stanje;
– ne označi prodajnega mesta s firmo svojega podjetja ali na prodajnem mestu blaga oziroma storitev, ki jih ponuja potrošniku, vidno ne označi s ceno v eurih, ki vključuje davek na dodano vrednost, če je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost, oziroma označene cene ne upošteva;
– odda prodajno površino drugemu v uporabo ali podzakup;
– drugače krši obveznosti iz tega odloka ali soglasja.
Z globo s 1000,00 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 500,00 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prehodne določbe) 
Župan izda sklep o določitvi površin iz drugega odstavka 5. člena tega odloka v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka. Priloga tega sklepa je tudi grafična označba lokacij v občini.
14. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, začne pa se uporabljati po sprejemu županovega sklepa o določitvi površin iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
Št. 007-28/2023
Kranjska Gora, dne 16. junija 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti