Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2450. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine, stran 6800.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine 
Št. 160-4/2023
Koper, dne 10. julija 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in s soglasjem Ministrstva za zdravje št. 0142-252/2023/4 z dne 9. 6. 2023 ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-2/2023-DI/26 z dne 5. 6. 2023 je Občinski svet Mestne občine Koper na 6. redni seji 22. junija 2023 sprejel
ODLOK 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Koper (v nadaljevanju: občina) določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih v predvidenem obsegu 2,00 timov in zobozdravstvenega varstva mladine v predvidenem obsegu 1,00 tima na območju Mestne občine Koper, vse za obdobje petnajstih let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine, zaradi pomanjkanja prostorskih in kadrovskih možnosti.
4. člen 
Javno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Razpisna dokumentacija se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost primarne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli pristojni urad občinske uprave za področje zdravstva s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja urad občinske uprave, pristojen za zdravstvo.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-4/2023
Koper, dne 22. junija 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sull’affidamento in concessione del servizio di assistenza sanitaria pubblica primaria in ambito odontoiatrico per adulti e giovani 
N. 160-4/2023
Capodistria, 10 luglio 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 44 bis della Legge sull’attività sanitaria (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 23/05 – versione consolidata ufficiale, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – Sent. della CC, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – Sent. della CC, 141/22 – ZNUNBZ e 14/23 – Sent. della CC) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché Gazzetta Ufficiale della RS, nn.. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e con il consenso del Ministero della salute n. 0142-252/2023/4 del 9. 6. 2023 e dell’Istituto assicurativo sanitario della Repubblica di Slovenia n. 0141-2/2023-DI/26 del 5. 6. 2023, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in occasione della sesta seduta ordinaria, tenutasi in data 22 giugno 2023, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sull’affidamento in concessione del servizio di assistenza sanitaria pubblica primaria in ambito odontoiatrico per adulti e giovani 
Articolo 1 
Il presente decreto è un atto amministravo di concessione con il quale il Comune città di Capodistria (di seguito: comune) determina il tipo, l'area e l'ambito di applicazione previsto dell'attività in concessione, la durata e l‘eventuale proroga della fornitura del servizio pubblico primario in materia di cure dentistiche per adulti e per giovani.
L’atto amministrativo di concessione stabilisce le motivazioni della predetta, in conformità con la legge che disciplina il settore sanitario.
Articolo 2 
Il presente decreto disciplina il rilascio della concessione in materia di servizi primari di assistenza sanitaria in ambito odontoiatrico per adulti, nello specifico con 2,00 equipe, e dell'assistenza odontoiatrica per giovani, con 1,00 equipe, sul territorio del Comune città di Capodistria, per un periodo di quindici anni a partire dalla data di inizio dell'attività come specificata nella concessione, con possibilità di proroga, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge che regolamenta il settore sanitario.
Articolo 3 
Si rilascia la concessione in quanto il servizio sanitario pubblico non è in grado di fornire servizi di assistenza sanitaria nella misura prevista garantita dalla rete dei servizi sanitari pubblici né il necessario accesso ai servizi di assistenza sanitaria odontoiatrica per adulti e giovani a causa della mancanza di spazio e di risorse umane.
Articolo 4 
Il servizio pubblico di assistenza sanitaria primaria in ambito odontoiatrico per adulti e giovani può essere fornito da persone fisiche e giuridiche, con sede in Slovenia o all’estero, ai sensi della concessione, purché soddisfino le condizioni stabilite da leggi, regolamenti, decreti ed altri regolamenti che disciplinano le modalità di fornitura dei servizi richiesti.
Articolo 5 
La concessione è l’affidamento di un mandato a persona fisica o giuridica per la fornitura di un servizio sanitario pubblico.
Il concessionario svolge, in nome e per conto proprio, attività sanitarie in ambito odontoiatrico per adulti e giovani sulla scorta di idonea concessione, rilasciata dal comune.
Articolo 6 
La connessione viene assegnata in conformità con il bando di gara ad evidenza pubblica, pubblicato sul sito del comune e sul portale degli appalti pubblici.
Oltre ai dati richiesti, dati dalla specificità delle attività di assistenza sanitaria primaria in ambito odontoiatrico per adulti e giovani, il bando di gara deve contenere anche le informazioni richieste dalla legge che disciplina il settore sanitario.
Articolo 7 
Il capitolato d'oneri deve essere redatto in conformità alla legge e al presente decreto.
In caso di incongruenza, si applicano le disposizioni del presente decreto.
Il capitolato d'oneri viene pubblicato contestualmente con il bando di gara sul sito del comune o sul portale degli appalti pubblici e deve contenere almeno i contenuti previsti dalla legge che disciplina il settore sanitario.
Articolo 8 
Per poter ottenere e svolgere le attività assegnate con la concessione, l'offerente deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge che disciplina il settore sanitario e altre condizioni specificate nella documentazione di gara.
Nella scelta del concessionario, il comune terrà conto dei criteri stabiliti dalla legge che disciplina il settore sanitario, come anche altre circostanze e criteri, in ottemperanza delle specificità previste per l’attività di assistenza sanitaria primaria in ambito odontoiatrico per adulti e giovani dal capitolato.
Articolo 9 
La concessione per la fornitura di servizi sanitari pubblici primari viene rilasciata dall'autorità sanitaria comunale di competenza con l’autorizzazione del Ministero della Salute, mediante idonea decisione di selezione.
I rapporti tra il comune e il concessionario in materia di esecuzione della concessione vengono regolamentati dal contratto di concessione stipulato dal sindaco a nome del comune.
Articolo 10 
La vigilanza sull’esecuzione della concessione e del contratto nella parte in cui fa riferimento ai rapporti tra il comune ed il concessionario ovvero ai loro reciproci diritti e obblighi, sarà eseguita dall'ufficio dell’amministrazione comunale di competenza per l’ambito sanitario.
Articolo 11 
La vigenza del contratto di concessione cessa nei modi e alle condizioni previste dalla legge che disciplina l’ambito sanitario.
Articolo 12 
Il comune ha facoltà, con apposita deliberazione di revocare la concessione, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge che disciplina l’ambito sanitario.
Articolo 13 
La concessione non è oggetto di successione, vendita, trasferimento o qualsiasi altra forma di negozio giuridico. Qualsiasi negozio giuridico non conforme alle disposizioni di cui al capoverso precedente, è nullo.
Articolo 14 
Per le concessioni trova applicazione la legge in materia di affidamento delle concessioni, compresa la disciplina della tutela giuridica, nella misura in cui un dato settore non venga disciplinato dalla legge in materia di professioni sanitarie.
Articolo 15 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 160-4/2023
Capodistria, 22 giugno 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost