Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2448. Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper, stran 6793.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper 
Št. 410-160/2015
Koper, dne 10. julija 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena in petega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 6. redni seji dne 22. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper 
I. UVODNE UGOTOVITVE 
1. člen 
(uvodne ugotovitve) 
(1) Mestna občina Koper ugotavlja, da:
– je bilo z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 iz Mestne občine Koper izločeno naselje Ankaran in na njegovem območju ustanovljena Občina Ankaran, ki obsega naselje Ankarana;
– je do konstituiranja Občine Ankaran oziroma njenih organov prišlo z izvedbo rednih lokalnih volitev v letu 2014 in je Občina Ankaran začela opravljati naloge z dnem 1. 1. 2015;
– sta občini dne 15. 12. 2015 sklenili Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK št. 410-160/2015, OA št. KAB. 3198.15), s katerim sta določili delitvena razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila Mestna občina Koper;
– sta občini skupno premoženje že delno sporazumno razdelili, in sicer sta sklenili:
– Sporazum o delni delitvi skupnega premoženje, z dne 15. 12. 2015 (MOK št. 410-161/2015, OA št. KAB.3200.15), 
– Sporazum o delitvenem razmerju primanjkljaja ugotovljenega po zaključnem računu Mestne občine Koper za leto 2014 in o delitvenem razmerju prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločenem podračunu v obdobju začasnega financiranja nove občine z dne 15. 12. 2015 (MOK št. 410-159/2015, OA št. KAB.3199.15), 
– Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, z dne 21. 3. 2016 (MOK št. 410-63/2016, OA št. 031-1/2016),
– Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja, z dne 30. 5. 2016 (MOK št. 478-183/2016), 
– Aneks k sporazumu o delni delitvi skupnega nepremičninskega premoženja, z dne 4. 9. 2017, 
– 2. Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja, z dne 18. 6. 2018 (MOK št. 478-183/2016, OA št. 031-3/2016(18)),
– 3. Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja, z dne 22. 2. 2021 (MOK št. 478-183/2016, OA št. 0312-0001/2021).
(2) Ker Mestna občina Koper in Občina Ankaran premoženja nista v celoti razdelili sporazumno, se skladno z 51.c členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) šteje, da je bilo premoženje razdeljeno na podlagi zakona in se ustanoviteljske pravice in obveznosti do javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij in druge ustanoviteljske pravice uredijo v skladu z določilom petega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi.
(3) V primerih, kjer Zakon o lokalni samoupravi določa, da se ustanoviteljske pravice in obveznosti razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne nove občine in številom prebivalcev prejšnje občine, se uporabi razmerje 94,05 % za Mestno občino Koper in 5,95 % za Občino Ankaran.
II. USTANOVITELJSKE PRAVICE V JAVNIH ZAVODIH IN JAVNIH PODJETJIH IN JAVNEM SKLADU 
2. člen 
(ustanoviteljske pravice v javnih zavodih) 
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnih zavodov se uredijo tako, da Mestna občina Koper postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov in izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati samo na njenem območju in za njene prebivalce.
(2) Mestna občina Koper postane soustanoviteljica javnih zavodov po kriteriju števila prebivalcev, in sicer:
– Ljudska univerza Koper, MŠ: 5051959000, v višini 94,05 %,
– Javni zavod Gasilska brigada Koper, MŠ: 5241626000, v višini 94,05 %,
– Javni zavodu za šport Mestne občine Koper, MŠ: 870998000, v višini 94,05 %,
– Obalne lekarne Koper, MŠ: 5053781000, v višini 58,18 %,
– Zdravstveni dom Koper, MŠ: 5728231000, v višini 94,05 %,
– Glasbena šola Koper, MŠ: 5083184000, v višini 58,18 %,
– Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, MŠ: 5051967000, višini 94,05 %,
– Gledališče Koper, MŠ: 1576798000, v višini 94,05 %,
– Pokrajinski muzej Koper, MŠ: 5051932000 v višini 94,05 %,
– Giardino d'infanzia Delfino Blu Capodistria – Vrtec Delfino Blu Koper, MŠ: 5816491000, v višini 94,05 %,
– Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, MŠ: 5084849000, v višini 94,05 %.
(3) Mestna občina Koper ima pravico in dolžnost po skupnih javnih zavodih zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(4) Mestna občina Koper sofinancira izvajanje obveznih lokalnih javnih služb Mestne občine Koper, ki jih izvajajo javni zavodi, na podlagi normativov in standardov v skladu z republiškimi predpisi, po kriteriju števila prebivalcev.
(5) Mestna občina Koper sofinancira izvajanje izbirnih lokalnih javnih služb Mestne občine Koper na podlagi delitve stroškov, ki so finančno ovrednoteni v občinskih programih. Mestna občina Koper sklene z javnim zavodom pogodbo o načinu izvajanja javne službe in njenem sofinanciranju.
(6) Delež sofinanciranja oziroma uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti Mestne občine Koper se podrobneje uredijo v aktih o ustanovitvi javnih zavodov in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi.
3. člen 
(ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih) 
(1) Mestna občina Koper je po kriteriju števila prebivalcev soustanoviteljica in solastnica kapitala v:
– Javnem podjetju Marjetica Koper d.o.o., MŠ: 5072255000, v višini 94,05 %,
– Javnem podjetju Rižanski vodovod Koper d.o.o., MŠ: 5067782000, v višini 48,78 %.
(2) Mestna občina Koper ima pravico in dolžnost po skupnih javnih podjetjih zagotavljati izvajanje dejavnosti javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnih podjetjih v sorazmerju z višino lastniškega deleža v kapitalu, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena.
(3) Delež sofinanciranja oziroma uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti Mestne občine Koper se podrobneje uredijo v aktih o ustanoviti javnih podjetij in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z 51.c členom Zakona o lokalni samoupravi.
4. člen 
(ustanoviteljske pravice v javnem skladu) 
(1) Mestna občina Koper je po kriteriju števila prebivalcev soustanoviteljica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, MŠ: 5839114000 v višini 94,05 %.
(2) Mestna občina Koper ima pravico in dolžnost zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju, pravicah in obveznostih do javnega sklada v sorazmerju z višino ustanoviteljskih pravic, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena.
(3) Delež sofinanciranja oziroma uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti Mestne občine Koper se podrobneje uredijo v aktu o ustanoviti javnega sklada in aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, skladno z 51.c členom Zakona o lokalni samoupravi.
III. KONCESIJSKA RAZMERJA 
5. člen 
(koncesijska razmerja) 
(1) Mestna občina Koper vstopi v koncesijska razmerja, ki jih je sklenila nekdanja Mestna občina Koper, in sicer v koncesijska razmerja sklenjena z:
– gospodarsko družbo Petrol d.d., za opravljanje gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave v Mestni občini Koper, št. 354-216/2012 z dne 29. 11. 2012;
– gospodarsko družbo Istrabenz plini d.o.o., za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Koper, št. 354-44/2007 z dne 30. 7. 2007.
(2) Mestna občina Koper ima pravico in dolžnost po koncesijskih pogodbah iz prvega odstavka tega člena zagotavljati izvajanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do koncesionarja v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.
(3) Mestna občina Koper vstopi kot edina pogodbena stranka (koncendent) v vsa koncesijska razmerja za negospodarske javne službe, ki jih je nekdanja Mestna občina Koper podelila do 1. 1. 2015 ter nadaljuje razmerja.
IV. DRUGE USTANOVITELJSKE PRAVICE 
6. člen 
(ustanoviteljske pravice v drugih pravnih osebah) 
(1) Mestna občina Koper je soustanoviteljica zavoda Regionalni razvojni center Koper, MŠ: 5868696000.
(2) Mestna občina Koper je soustanoviteljica gospodarskega interesnega združenja Združenje zgodovinskih mest Slovenije, MŠ: 1647547000.
(3) Mestna občina Koper ima pravico in dolžnost izvrševati svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z akti o ustanovitvi in drugimi akti pravnih oseb navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(veljavnost že sklenjenih sporazumov) 
(1) Določbe tega odloka, s katerimi se posega v vsebino že sklenjenih sporazumov navedenih v prvem členu tega odloka, so sestavni del teh sporazumov in jih dopolnjujejo oziroma stopajo na mesto določil, ki niso v skladu z njimi.
(2) Način financiranja skupnih javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij, ki je bil dogovorjen s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb z dne 15. 12. 2015, velja do drugačne ureditve na podlagi akta o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Občine Ankaran.
(3) Akti o ustanovitvi javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov in akti o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic s katerimi se določi delež sofinanciranja oziroma podrobnejša ureditev uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti Mestne občine Koper, se uskladijo z določbami tega odloka oziroma sprejmejo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 410-160/2015
Koper, dne 22. junija 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
in materia di regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso gli enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obblighi da concessioni del Comune città di Capodistria 
N. 410-160/2015
Capodistria, 10 luglio 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli articoli 29 e 51 quater, comma quinto, della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria in occasione della sesta seduta ordinaria, tenutasi in data 22 giugno 2023, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
in materia di regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso gli enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obblighi da concessioni del Comune città di Capodistria 
1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
Articolo 1 
(osservazioni preliminari) 
(1) Il Comune città di Capodistria accerta che:
– con decisione della Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, n. U-I-114/11-12 del 9. 6. 2011, l’abitato di Ancarano è stato scisso dal Comune città di Capodistria, affinché sul territorio venisse costituito il Comune di Ancarano, che comprende l’omonimo abitato;
– la costituzione del Comune di Ancarano ovvero dei relativi organi è avvenuta nel 2014 con lo svolgimento di regolari elezioni amministrative, e che detti organi hanno iniziato a svolgere le proprie funzioni dal 1. 1. 2015;
– in data 15. 12. 2015 i comuni hanno convenuto l’accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni relative ad enti ed aziende pubblici congiunti (Comune città di Capodistria n. 410-160/2015, Comune di Ancarano n. KAB. 3198.15), con il quale sono state stabilite le competenze per la copertura delle passività verso gli enti e le aziende pubblici, cui fondatore era il Comune città di Capodistria;
– i comuni hanno già convenuto parzialmente la suddivisione del patrimonio comune, stipulando quanto segue:
– Accordo sulla divisione parziale del patrimonio comune, del 15. 12. 2015 (Comune città di Capodistria n. 410-161/2015, Comune di Ancarano n. KAB.3200.15), 
– Accordo in materia di ripartizione del disavanzo accertato a seguito del conto annuale 2014 del Comune città di Capodistria ed in materia di ripartizione delle entrate ed altre competenze e trasferimenti della compensazione finanziaria corrente in conto separato durante il finanziamento temporaneo del nuovo comune, del 15. 12. 2015 (Comune città di Capodistria n. 410-159/2015, Comune di Ancarano n. KAB.3199.15),
– Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio comune e sulla suddivisione parziale di diritti ed obblighi dei fondatori negli enti pubblici congiunti nell’ambito dell'istruzione prescolastica e primaria, del 21. 3. 2016 (Comune città di Capodistria n. 410-63/2016, Comune di Ancarano n. 031-1/2016), 
– Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, del 30. 5. 2016 (Comune città di Capodistria n. 478-183/2016), 
– Allegato all'accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, del 4. 9. 2017, 
– 2. Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, del 18. 6. 2018 (Comune città di Capodistria n. 478-183/2016, Comune di Ancarano n. 031-3/2016(18)),
– 3. Accordo sulla suddivisione parziale del patrimonio immobiliare congiunto, datato 22. 2. 2021 (Comune città di Capodistria n. 478-183/2016, Comune di Ancarano n. 0312-0001/2021).
(2) Poiché il Comune città di Capodistria e il Comune di Ancarano non hanno provveduto a suddividere il patrimonio di comune accordo e nella sua interezza, ai sensi dell’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, no. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), si ritiene che il patrimonio sia stato suddiviso ai sensi di legge e che diritti e doveri in materia di enti, aziende e fondi pubblici come anche i diritti derivanti da concessioni, rapporti giuridici e a capo dei fondatori vengano regolamentati in conformità con le disposizioni dell’art. 51 quater, comma quinto della Legge sulle autonomie locali.
(3) Nei casi in cui la legge sulle autonomie locali preveda che i diritti e gli obblighi del fondatore vengano suddivisi in proporzione al numero di abitanti del territorio di ogni nuovo comune e al numero di abitanti del territorio del comune precedente, trova applicazione la suddivisione con il 94,05 % per il Comune città di Capodistria e con il 5,95 % per il Comune di Ancarano.
II. DIRITTI DEI FONDATORI IN ENTI, AZIENDE E FONDI PUBBLICI 
Articolo 2 
(diritti dei fondatori in enti pubblici) 
(1) Con la regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori negli enti pubblici il Comune città di Capodistria diviene il fondatore dei predetti, come anche dei prestatori di servizi, assumendone diritti e obblighi, che in conformità con le concessioni o altro tipo di contratto, svolgono attività che il comune è tenuto a fornire unicamente sul proprio territorio ed a favore dei propri abitanti.
(2) Il Comune città di Capodistria diventa cofondatore di enti pubblici in base al criterio del numero di abitanti, ovvero:
– Università popolare Capodistria, codice matricola: 5051959000, nella misura del 94,05 %,
– Ente pubblico Vigili del fuoco Capodistria, codice matricola: 5241626000, nella misura del 94,05 %,
– Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria, codice matricola: 870998000, nella misura del 94,05 %,
– Farmacie costiere Capodistria, codice matricola: 5053781000, nella misura del 58,18 %,
– Casa della sanità Capodistria, codice matricola: 5728231000, nella misura del 94,05 %,
– Scuola di musica Capodistria, codice matricola: 5083184000, nella misura del 58,18 %,
– Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria, codice matricola: 5051967000, nella misura del 94,05 %,
– Teatro Capodistria, codice matricola: 1576798000, nella misura del 94,05 %,
– Museo regionale di Capodistria, codice matricola: 5051932000, nella misura del 94,05 %,
– Giardino d'infanzia Delfino Blu Capodistria – Vrtec Delfino Blu Koper, codice matricola: 5816491000, nella misura del 94,05 %,
– Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, codice matricola: 5084849000, nella misura del 94,05 %.
(3) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e il dovere, per mezzo di enti pubblici congiunti, di garantire la realizzazione delle attività sul proprio territorio e di partecipare alla gestione, assumendosi anche le obbligazioni nei confronti dell’ente pubblico in proporzione al numero dei propri abitanti.
(4) Il Comune città di Capodistria cofinanzia l’offerta dei servizi pubblici locali obbligatori prestati dal comune, sulla scorta di norme e standard conformi alla normativa nazionale, in applicazione del criterio del numero di abitanti.
(5) Il Comune città di Capodistria cofinanzia la fornitura di servizi pubblici locali facoltativi in base alla suddivisione dei costi, in conformità con le stime finanziare individuate nei programmi comunali. Il Comune città di Capodistria stipula un contratto con l’ente pubblico sulle modalità di attuazione dei servizi e relativi finanziamenti.
(6) La quota di finanziamento ovvero la realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune città di Capodistria vengono disciplinati in modo più dettagliato negli atti costitutivi dei predetti enti e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della legge sulle autonomie locali.
Articolo 3 
(diritti dei fondatori in aziende pubbliche) 
(1) Il Comune città di Capodistria, ai sensi del criterio del numero di abitanti è cofondatore e comproprietario con quota capitale di:
– Ente pubblico Marjetica Koper d.o.o., codice matricola: 5072255000, nella misura del 94,05 %,
– Ente pubblico Rižanski vodovod Koper d.o.o., codice matricola: 5067782000, nella misura del 48,78 %.
(2) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e l’obbligo, per mezzo di aziende pubbliche congiunte, di garantire la realizzazione delle attività di servizio pubblico sul proprio territorio e di partecipare alla gestione, assumendosi anche le obbligazioni nei confronti dell’azienda pubblica in proporzione alla quota capitale.
(3) La quota di finanziamento ovvero la realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune città di Capodistria viene disciplinata in modo più dettagliato negli atti costitutivi delle predette aziende e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali.
Articolo 4 
(diritti dei fondatori in fondi pubblici) 
(1) Il Comune città di Capodistria, ai sensi del criterio del numero di abitanti è cofondatore del Fondo alloggi pubblico comunale, codice matricola n.: 5839114000, nella misura del 94,05 %.
(2) Il Comune città di Capodistria ha diritti ed obblighi di garantire la realizzazione delle attività sul proprio territorio e di partecipare alla gestione, assumendosi anche le obbligazioni nei confronti del fondo pubblico in proporzione ai diritti acquisiti quale fondatore, come si evince dal primo capoverso del presente articolo.
(3) La quota di finanziamento ovvero la realizzazione di diritti ed obblighi del fondatore da parte del Comune città di Capodistria vengono disciplinati in modo più dettagliato nell’atto costitutivo del fondo pubblico e dell'organo congiunto, preposto all'esercizio delle predette funzioni, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51quater della Legge sulle autonomie locali.
III. CONCESSIONI 
Articolo 5 
(concessioni) 
(1) Il Comune città di Capodistria subentra nelle concessioni da esso precedentemente convenute con i seguenti soggetti:
– azienda Petrol d.d., per la fornitura del servizio di pubblica utilità di riqualificazione ed ammodernamento dell'illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria, n. 354-216/2012 del 29. 11. 2012;
– azienda Istrabenz plini d.o.o., per la fornitura del servizio pubblico commerciale in qualità di gestore della rete di distribuzione di metano nel Comune città di Capodistria, n. 354-44/2007 del 30. 7. 2007.
(2) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e l’obbligo, nell'ambito delle convenzioni di concessione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di garantire i servizi pubblici locali sul proprio territorio e partecipare alla gestione, assumendosi le obbligazioni nei confronti del concessionario in proporzione al numero dei propri abitanti.
(3) Il Comune città di Capodistria subentra come unico soggetto contrattuale (il concessionario) in tutte le concessioni in materia di servizi pubblici non economici che l’ex Comune città di Capodistria ha concesso fino all'1.1.2015 e ne prosegue i rapporti.
IV. ALTRI DIRITTI DI FONDATORI 
Articolo 6 
(diritti di fondatori nei confronti di altri soggetti giuridici) 
(1) Il Comune città di Capodistria è cofondatore dell’ente Centro regionale di sviluppo Capodistria, codice matricola: 5868696000.
(2) Il Comune città di Capodistria è cofondatore dell’associazione di interesse economico Associazione delle città storiche della Slovenia, codice matricola: 1647547000.
(3) Il Comune città di Capodistria ha il diritto e l’obbligo di esercitare i propri diritti di fondatore ed altre obbligazioni ai sensi degli atti costitutivi e altri atti di soggetti giuridici indicati al primo ed al secondo capoverso del presente articolo.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 7 
(validità degli accordi precedentemente stipulati) 
(1) Le disposizioni che influiscono sui contenuti degli accordi già stipulati, di cui all'articolo 1 del presente decreto, ne sono parte integrante, essi inoltre integrano ovvero sostituiscono le disposizioni ad essi non conformi.
(2) I metodi di finanziamento di enti pubblici congiunti, di fondi ed aziende pubblici, come convenuto con l’Accordo in materia di suddivisione delle obbligazioni relative a servizi ed enti pubblici congiunti del 15. 12. 2015, rimarrà in vigore fino ad eventuale modifica come sancito in conformità all’Atto in materia di regolamentazione di diritti ed obblighi dei fondatori, nonché dei diritti in conto capitale verso gli enti pubblici, aziende pubbliche ed altre persone giuridiche, nonché diritti ed obbligazioni da concessioni del Comune di Ancarano.
(3) Gli atti costitutivi di enti, aziende e fondi pubblici, nonché gli atti costitutivi dell’organo congiunto preposto all’esercizio di diritti dei fondatori con cui viene stabilita la quota di cofinanziamento ovvero la regolamentazione dettagliata di realizzazione dei predetti diritti del Comune città di Capodistria, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto ovvero verranno adottati entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 8 
(pubblicazione ed entrata in vigore) 
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica dal 1. 1. 2015.
N. 410-160/2015
Capodistria, 22 giugno 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost