Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2444. Odlok o sofinanciranju študentskih zaključnih del prve, druge in tretje stopnje ter drugih raziskovalnih in strokovnih del ter zaključnih študentskih projektov, stran 6785.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. seji dne 6. 7. 2023 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju študentskih zaključnih del prve, druge in tretje stopnje ter drugih raziskovalnih in strokovnih del ter zaključnih študentskih projektov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem odlokom se določajo pogoji, merila in kriteriji, postopek sofinanciranja študentskih zaključnih del vseh treh stopenj študija ter drugih raziskovalnih in strokovnih del ter zaključnih študentskih projektov (v nadaljevanju: študentskih zaključnih del), zahtevana vsebinska področja del ter dolžnosti izbranega prijavitelja in Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Občina).
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev v občinskem proračunu) 
Sredstva za sofinanciranje študentskih zaključnih del se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine. V njem se določi višina sredstev, namenjenih sofinanciranju posameznega študentskega zaključnega dela.
II. POGOJI, KI JIH MORA PRIJAVITELJ IZPOLNJEVATI 
3. člen 
(pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati) 
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica (ta pogoj ne velja za zaključna dela druge in tretje stopnje),
– študentsko zaključno delo mora biti zaključeno (napisano in zagovarjano, če je tako predvideno) v preteklem koledarskem letu,
– študentsko zaključno delo mora biti napisano v slovenskem jeziku, če pa je v tujem jeziku, je potrebno ob prijavi na javni razpis predložiti tudi prevod besedila v slovenskem jeziku,
– študentsko zaključno delo mora biti ocenjeno najmanj z oceno 8, razen v primerih, ko ocenjevanje del s študijskim programom ni predvideno.
III. ZAHTEVANA VSEBINSKA PODROČJA ŠTUDENTSKEGA ZAKLJUČNEGA DELA 
4. člen 
(zahtevana vsebinska področja) 
Študentsko zaključno delo je lahko iz katerekoli raziskovalne vede, področja in podpodročja po klasifikaciji Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Študentsko zaključno delo mora biti vsebinsko povezano s temami, ki so gospodarsko, zgodovinsko, arheološko, etnološko, kulturološko, sociološko, naravoslovno, geografsko, prostorsko, okoljevarstveno, urbanistično, naravovarstveno ali kako drugače povezane z Občino Ilirska Bistrica. Študentska zaključna dela morajo predstavljati uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti občine na različnih področjih, kot na primer pri:
– spodbujanju in pospeševanju razvoja kmetijstva, podjetništva, turizma in gospodarstva v splošnem,
– razvoju in krepitvi družbenih dejavnosti, človeških virov in potencialov ter krepitvi socialnega okolja in skupnosti,
– odkrivanju, ohranjanju, interpretaciji in varovanju občinske dediščine (naravne in kulturne; snovne in nesnovne),
– ohranjanju in varstvu okolja, ohranjanju, varstvu in uprav- ljanju narave ter krepitvi trajnostnega razvoja v občini,
– prostorskem načrtovanju, urbanizmu, trajnostni rabi prostora in urejanju gospodarske javne infrastrukture,
– izboljševanju življenjskih pogojev v občini oziroma dejavnostih, ki v splošnem bogatijo vedenje, znanje o domačih krajih in ljudeh.
IV. MERILA IN KRITERIJI 
5. člen 
(merila in kriteriji) 
Posamezno študentsko zaključno delo se ocenjuje glede na sledeče kriterije:
KRITERIJI
TOČKE
aktualnost predstavljene problematike
do 15 točk
izvedljivost predlagane rešitve, aplikativnost
do 15 točk
inovativnost, izvirnost
do 15 točk
razvojno naravnanost
do 15 točk
Za vsak posamezen kriterij lahko prijavitelj prejme največ 15 točk. Zaključna študentska dela 2. stopnje prejmejo 10, 3. stopnje pa 20 dodatnih točk. Zaključna študentska dela, nagrajena z nagrado visokošolskega zavoda (fakulteta, visoka šola), prejmejo dodatnih 10, dela, nagrajena z univerzitetno nagrado, pa 20 dodatnih točk. Na podlagi izvedenega točkovanja se v skladu z javnim razpisom izbere dela, ki so bila ocenjena z največ točkami. V primeru enakega števila doseženih točk ima prednost tisti prijavitelj, ki je delo opravil z boljšo oceno. Posamezno delo lahko prejme največ 60 točk glede na kriterije in 40 točk skupaj glede na stopnjo študija in kakovost, izpričano z nagradami.
V kolikor sta obe deli prijaviteljev enako ocenjeni se upošteva povprečje ocen vseh opravljenih izpitov vseh študijskih obveznosti prijavitelja. Izbere se tisti z boljšim uspehom.
V. POSTOPEK SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(postopek sofinanciranja) 
Postopek sofinanciranja poteka na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine in v krajevnem časopisu, praviloma v prvi polovici tekočega leta za študentska zaključna dela, izdelana v preteklem koledarskem letu.
7. člen 
(priprava javnega razpisa) 
Javni razpis pripravi strokovna služba občinske uprave. Vsebovati mora število študentskih zaključnih del, ki so predmet sofinanciranja, navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti, rok sprejemanja prijav in zahtevana vsebinska področja študentskih zaključnih del.
8. člen 
(prijava na javni razpis) 
Avtor študentskega zaključnega dela svojo pravico do sofinanciranja uveljavi s prijavo na javni razpis. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa. K prijavi priloži:
– tiskan izvod študentskega zaključnega dela v eni izmed enostavnejših vezav,
– besedilo študentskega zaključnega dela v elektronski obliki (USB ključ ali e – pošta),
– dokazilo o opravljenem zagovoru zaključnega študentskega dela oziroma potrdilo o diplomiranju, iz katerega je razvidna ocena opravljenega dela (ne velja za druga strokovna in raziskovalna dela),
– podatke transakcijskega računa,
– prevod besedila v slovenskim jezik, če je študentsko zaključno delo napisano v tujem jeziku,
– izjavo, da bo v primeru sofinanciranja en izvod študentskega zaključnega dela oddal v domoznansko zbirko Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica,
– dokazila o prejetih nagradah za predloženo študentsko zaključno delo,
– izjavo, da dovoljuje Občini v primeru sofinanciranja študentskega zaključnega dela, da lahko v okviru svojega delovanja uporablja vsebino dela ter
– morebitno drugo, v javnem razpisu zahtevano dokumentacijo.
9. člen 
(naloge komisije za sofinanciranje študentskih zaključnih del) 
Postopek izbora vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Sestavljajo jo zaposleni v občinski upravi Občine. Po potrebi lahko župan v komisijo imenuje tudi zunanje strokovnjake.
Komisija pregleda v roku prispele prijave. Če ugotovi, da so nepopolne, prijavitelje pozove, da jih v določenem roku ustrezno dopolnijo. Po poteku tega roka se vse nepopolne prijave in prijave, ki niso v skladu z določili tega pravilnika, ter prepozno prispele prijave s sklepom zavrže.
Na podlagi zbrane dokumentacije in vrednotenja prijav v skladu s kriteriji in merili iz 5. člena pravilnika komisija pripravi poročilo ter predlog sofinanciranja študentskih zaključnih del.
10. člen 
(sklep o sofinanciranju) 
Na podlagi poročila komisije, iz tretjega odstavka 9. člena, izda direktor občinske uprave sklepe o sofinanciranju študentskih zaključnih del. O pritožbi zoper sklep odloča župan. Merila in kriteriji niso predmet pritožbe.
11. člen 
(pogodba) 
Med izbranim prijaviteljem, čigar študentsko zaključno delo je predmet sofinanciranja, in Občino se sklene pogodba o sofinanciranju. V njej se določi višina sredstev za sofinanciranje in njune medsebojne pravice ter obveznosti.
VI. DOLŽNOSTI IZBRANEGA PRIJAVITELJA IN OBČINE 
12. člen 
(dolžnosti izbranega prijavitelja) 
Dolžnost izbranega prijavitelja je, da v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju:
– izroči Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica en izvod dela v vezani obliki. Potrdilo knjižnice o oddaji dela se posreduje na Občino, saj predstavlja enega od pogojev za izplačilo obveznosti po pogodbi o sofinanciranju.
– predloži kratek povzetek dela (do 500 znakov s presledki), skupaj s podatki o mentorju(-ih), pridobljeni izobrazbi in ustanovi študija za namene objave v krajevnem časopisu.
13. člen 
(dolžnosti Občine) 
Dolžnosti Občine so:
– da podatke prijavitelja in vsebine študentskega zaključnega dela, ki je Občina ne bo sofinancirala, uporablja izključno za namen postopka javnega razpisa in vsebine študentskih zaključnih del, ki niso predmet sofinanciranja, ne uporablja za druge namene ter ravna v skladu z varstvom osebnih podatkov,
– da avtorju študentskega zaključnega dela, ki je bil izbran na javnem razpisu, nakaže sredstva za sofinanciranje v roku 30 dni po prejemu gradiva za objavo v krajevnem časopisu iz predhodnega člena ter potrdila o oddaji dela Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih del (Bistriški odmevi, uradne objave št. 13, z dne 30. 12. 2009).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2023-4
Ilirska Bistrica, dne 6. julija 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost