Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023

Kazalo

2411. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Goče (za EUP GO23, GO24, GO25 in GO30), stran 6701.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 30. členom Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) župan Občine Vipava s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Goče (za EUP GO23, GO24, GO25 in GO30) 
I. 
Župan Občine Vipava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Goče (za EUP GO23, GO24, GO25 in GO30), v nadaljnjem besedilu: OPPN, ki ga je izdelala družba Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj pod št. projekta UD/485-82/17, datum maj 2023.
II. 
Gradivo iz prve točke bo od 12. 7. 2023 do 29. 9. 2023 javno razgrnjeno:
– v prostorih sejne sobe Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava v času uradnih ur Občine Vipava
– na sedežu Krajevne skupnosti Goče, Goče 34, Vipava
– na spletni strani https://obcina.vipava.si/objava/600827.
III. 
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 30. 8. 2023 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Goče, Goče 34, Vipava.
IV. 
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 29. 9. 2023 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov ali pošljejo na Občino Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava oziroma na elektronski naslov obcina@vipava.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede ključne besede »OPPN Goče – pripombe«.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Občine Vipava.
Občina Vipava bo proučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Vipava https://obcina.vipava.si/objava/600827 in na oglasni deski Krajevne skupnosti Goče.
V. 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Vipava, občinskem glasilu in Primorskih novicah.
Št. 350-5/2017-79
Vipava, dne 5. julija 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost