Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023

Kazalo

2410. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Razkrižje, stran 6699.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 40. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 5. redni seji dne 20. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava Občine Razkrižje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), določi organizacija in delovno področje občinske uprave, način vodenja občinske uprave, naloge, pooblastila in odgovornosti tajnika občinske uprave ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
– z objavo informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave in drugimi pomembnimi informacijami za občane in druge subjekte na območju občine.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan in tajnik občinske uprave po predhodnem županovem pooblastilu pa lahko tudi ostali zaposleni v občinski upravi.
4. člen 
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
5. člen
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi, tako da zagotavlja:
– zakonito, strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– transparentnost postopkov,
– gospodarno rabo javnih sredstev,
– javnost dela,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi občine in zunanjimi institucijami.
6. člen 
Občinska uprava deluje kot enovit organ.
Sedež občinske uprave je: Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.
7. člen 
Občinska uprava opravlja naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– urejanja prostora,
– varstva okolja,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva in
– drugih zadev lokalnega javnega pomena iz pristojnosti občine.
8. člen 
Na področju splošnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva;
– upravljanje občinskega premoženja;
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– strokovna pomoč društvom in organizacijam, ki delujejo v občini;
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
– odnosi z javnostmi in dostop do informacij javnega značaja;
– opravlja druge naloge s področja splošnih zadev.
9. člen 
Na področju normativno pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– premoženjsko pravne zadeve za potrebe občinske uprave;
– pripravlja in pravno spremlja pogodbe;
– strokovno in pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge s področja normativno pravnih zadev.
10. člen 
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na prvi stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
11. člen 
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– zbira in analizira davke in druge dajatve iz občinske pristojnosti in pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– izvaja obračun plač in ostalih prejemkov;
– opravlja druge naloge s področja javnih financ.
12. člen 
Na področju gospodarskih dejavnosti in kmetijstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in kmetijstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov;
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov;
– opravlja druge naloge s področja gospodarske dejavnosti in kmetijstva.
13. člen 
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– skrbi za organizacijo občinskih prireditev;
– opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti.
14. člen 
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijsko dokumentacijo;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge s področja urejanja prostora.
15. člen 
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge s področja varstva okolja.
16. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– opravlja druge naloge s področja gospodarskih javnih služb in infrastrukture.
17. člen 
Za opravljanje nalog občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen organ skupne občinske uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje ter druga vprašanja so urejeni s posebnim odlokom.
18. člen 
V okviru občinske uprave so sistemizirana delovna mesta na katerih se opravljajo naloge režijskega obrata, in sicer:
– gospodarjenje z javnimi zemljišči;
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanje javnih poti in zelenih površin;
– vzdrževanje in urejanje pokopališč;
– urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov;
– upravljanje z javno razsvetljavo;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje;
– informacijskega sistema za potrebe občanov;
– vodenje javnih del;
– opravljanje drugih vzdrževalnih del.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE, NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV 
19. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
20. člen 
Občinsko upravo vodi tajnik občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik na položaju po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. V primeru, da tajnik občine ni imenovan, vodi občinsko upravo drugi ustrezno strokovno usposobljen javni uslužbenec v občinski upravi, ki ga za to pooblasti župan.
Tajnik občinske uprave:
– vodi, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave,
– organizira medsebojno sodelovanje in sodelovanje z drugimi organi,
– samostojno oblikuje sistemske rešitve in druga najzahtevnejša gradiva,
– spremlja uradne objave, razpise, natečaje za pridobivanje sredstev na različnih nivojih za delovanje in razvoj občine, pripravlja dokumentacijo za prijave na razpise,
– samostojno pripravlja zahtevne analize, razvojne projekte, informacije, poročila in druga zahtevna poročila,
– vodi in odloča v upravnih postopkih,
– vodi stike z javnostjo in mediji,
– opravlja naloge s področja kadrovskih zadev in evidenc,
– nudi strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravlja strokovne in upravne naloge s področja gospodarskih dejavnosti, razvoja občine in sodeluje na področju investicij,
– vodi in sodeluje v projektnih skupinah,
– opravlja druge najzahtevnejše naloge.
Tajnik občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu. Tajniku občinske uprave so pravice in obveznosti določene glede na naziv III. stopnje, podsekretar in mora imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja).
21. člen 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski uprav, ki ga izda župan. O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave.
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
22. člen 
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan.
23. člen 
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo predpisi ter po navodilih tajnika občinske uprave.
Javni uslužbenci občinske uprave so dolžni svoje delo opravljati v skladu s predpisi in kodeksom etike javnih uslužbencev, spoštovati načela zakonitosti, strokovnosti, častnega ravnanja, zaupnosti, odgovornosti za rezultate in dobrega gospodarjenja.
Za presojanje nezdružljivosti del in konflikt interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
24. člen 
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko in druge pogoje v zvezi z delom kolegija.
25. člen 
Za izvedbo nalog v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev občinske uprave lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi delovne skupine župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine, naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
26. člen 
Za izvedbo najzahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino oziroma sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog.
IV. KONČNI DOLOČBI 
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/01 in 101/01).
28. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2023-1
Razkrižje, dne 5. julija 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost