Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2372. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič, stran 6558.

  
Na podlagi 230., 241., 242. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 47/15) je Občinski svet Občine Tržič na 6. redni seji dne 22. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Tržič zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.
II. OBTOJEČA KOMUNALNA O PREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Površina gradbene parcele se določi v skladu z določili 190. člena ZUreP-3.
(2) Bruto tlorisna površina objekta se določi v skladu z določili 329. člena ZUreP-3.
6. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Vrednost [€]
Ceste
OSO_C
49.824.020,73
Kanalizacija
OSO_K
15.198.456,55
Vodovod
OSO_V
12.404.180,64
Javne površine
OSO_JP
/*
*Vrednost na enoto mere gradbenih parcel (CpO) za javne površine povzeta po Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.
(3) Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Ceste
OSO_C
11,83
30,11
Kanalizacija
OSO_K
6,12
13,60
Vodovod
OSO_V
3,64
8,99
Javne površine
OSO_JP
0,70
2,00
7. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
8. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
1110
Enostanovanjske stavbe
0,7
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,7
1122
Tri in večstanovanjske stavb
0,7
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,7
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
0,7
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,7
1220
Poslovne in upravne stavbe
0,7
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,2
1242
Garažne stavbe
1,2
1251
Industrijske stavbe
0,7
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
0,7
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,7
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,7
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,7
1265
Stavbe za šport
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,7
2411
Športna igrišča
0,7
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,7
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,7
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
9. člen 
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor površine (Fp)
1110
Enostanovanjske stavbe
4
1121
Dvostanovanjske stavbe
4
1122
Tri in večstanovanjske stavb
4
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
4
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
4
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
4
1220
Poslovne in upravne stavbe
4
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
4
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
4
1242
Garažne stavbe
4
1251
Industrijske stavbe
4
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
4
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
4
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
4
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
4
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
4
1265
Stavbe za šport
4
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
4
1272
Obredne stavbe
4
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
4
2411
Športna igrišča
4
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
4
10. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [%]
Ceste
OSO_C
100
Kanalizacija
OSO_K
100
Vodovod
OSO_V
100
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
12. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti lahko zavezanec komunalni prispevka plača tudi v več obrokih, skladno s področnimi predpisi.
13. člen
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA 
14. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se:
– v celoti oprosti, če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče,
– v celoti oprosti, za objekte, katerih investitor je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina.
(2) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se ne plača za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu z zakonom štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.
(3) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se deloma, v višini 50 odstotkov, oprosti za naslednje vrste objektov, ki bodo popolnoma zgrajene na novo in prej niso obstajale:
– stavbe za rastlinsko pridelavo (CC-SI: 12711),
– stavbe za rejo živali (CC-SI: 12712),
– industrijske stavbe (CC-SI 1251),
– stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI: 12304),
– stavbe za zdravstveno oskrbo živali, in sicer veterinarska klinika ali ambulanta (CC-SI: 12640).
(4) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti v primeru prizidave obstoječega objekta v višini 30 %.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Elaborat programa opremljanja za OPN Tržič je na vpogled na sedežu Občine Tržič in na spletni strani Občine Tržič – https://www.trzic.si/.
16. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 164/20).
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2022
Tržič, dne 22. junija 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti