Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2328. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na parkirnih površinah pri pokopališču na Rakitni, stran 6493.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica je na 5. redni seji dne 15. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o ureditvi mirujočega prometa na parkirnih površinah pri pokopališču na Rakitni 
1. člen 
S tem odlokom se določa ureditev, upravljanje in nadzor mirujočega prometa na parkirnih površinah pri pokopališču na Rakitni.
2. člen 
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se nahajajo na zemljiščih s parcelnimi številkami 12/2, 12/3, 12/5, 14/2, 14/4, 14/5 in 1689/3, vse k. o. 1652 Rakitna.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. Iz prometne signalizacije morajo biti razvidni vrsta in način parkiranja ter dovoljeni čas parkiranja.
3. člen 
(1) Parkirne površine iz prejšnjega člena so namenjene parkiranju osebnih vozil.
(2) Na parkirnih površinah iz prejšnjega člena je prepovedano parkiranje tovornih vozil, prikolic in gradbene mehanizacije. Organ občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa, lahko izjemoma za posamezne primere dovoli parkiranje tudi drugim vozilom.
4. člen 
(1) Na parkirnih površinah je parkiranje časovno omejeno na največ tri ure in je v tem času brezplačno.
(2) Voznik mora ob začetku parkiranja označiti čas prihoda na vidnem mestu na armaturni plošči v parkiranem vozilu, tako da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
5. člen 
(1) Javne parkirne površine upravlja Občina Brezovica ali od nje pooblaščeni upravljalec.
(2) Letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin opravlja izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest ali pooblaščeni izvajalec.
6. člen 
(1) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena tega odloka.
(2) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 eurov.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje posameznik, ki:
– ne namesti parkirne ure ali drugega dokazila, s katerim označi dejanski čas parkiranja;
– prekorači čas parkiranja in takoj po izteku dovoljenega časa vozila ne odpelje.
7. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja medobčinsko redarstvo.
8. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. julija 2023.
Št. 007-047/2023
Brezovica, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret

AAA Zlata odličnost