Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

2001. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 5576.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Za izvajanje 24-urne dežurne službe občina podeli koncesijo po postopku in na način kot je to določeno s koncesijskim aktom.
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku.
(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališča in jo zagotavlja občina.
3. člen 
(upravljavec pokopališča) 
(1) Upravljavec pokopališča je občina oziroma oseba javnega prava, ki jo za upravljavca pokopališča s svojim aktom določi župan.
(2) Ne glede na prvi odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– izvajanje investicij, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanjem soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
POGREBNA DEJAVNOST 
2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine izvaja kot koncesionirana dejavnost.
3 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
7. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih v občini zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
4 POGREB 
8. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
4.1 Prijava pokopa
9. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
4.2 Priprava pokojnika
10. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
4.3 Minimalna pogrebna slovesnost
11. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
4.4 Pogrebna slovesnost
12. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
4.5 Pokop
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava oziroma upravljavec pokopališča.
5 NAČIN IN ČAS POKOPA 
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Za raztros pepela na določenem prostoru zunaj pokopališča izda občinski organ soglasje.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan med 9.00 in 19.00 uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
6 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob z žaro.
7 MRLIŠKA VEŽICA 
17. člen 
(mrliška vežica) 
(1) Na pokopališčuv občini je mrliška vežica.
(2) Mrliška vežica iz prejšnjega odstavka obratuje vsak dan med 8.00zjutraj in 20.00uro zvečer.
8 PRVA UREDITEV GROBA 
18. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
(2) Po opravljenem pokopu se grob uredi v skladu z določili tega odloka. Grob uredita izvajalec pogrebne dejavnosti in najemnik. Izvajalec pogrebne dejavnosti po opravljenem pokopu poskrbi za odvoz odvečne zemlje na deponijo, odstrani vence z groba in očisti grob.
(3) Najemnik groba poskrbi za položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pred izkopom grobne jame, zasejanje trave in posaditev grmovnic, ki so bile tedaj izkopane in morebitno dosaditev, postavitev spomenika, morebitno postavljanje posode za cvetje in omarice za polaganje sveč.
19. člen 
(ureditev groba po pogrebu) 
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje ali ga razporedi na stojala.
(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.
POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
9 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
20. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
21. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
1. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
2. onesnaženje pokopaliških objektov in naprav;
3. brez soglasja upravljavca opravljati prevoze, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti;
4. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
5. vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in parkiranje motornih vozil, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.
10 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
22. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Najemnino za posamezne zvrsti grobov določi občinski svet z sklepom na podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
23. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
11 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
24. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
12 GROBOVI 
25. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališču v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za prostor:
– enojni in dvojni grob,
– grobnica,
– povečani grobni prostor,
– žarni grob,
– prostor za raztros pepela.
(2) Pokopališče ima naslednje vrste grobov v dimenzijah:
– enojni grob 2,1 m x 1,1 m,
– dvojni grob 2,1 m x 1,8 m,
– talni žarni grob 1 m x 1 m,
– povečani grobni prostor 2,1 m x večji od 1,8 m,
– stenski žarni grob: v za to predvidenem žarnem zidu.
(3) Na novo je dovoljeno na pokopališču postaviti enojni, dvojni in talni žarni grob. Gradnja novih grobnic in povečanih grobnih prostorov na pokopališču ni dovoljena.
(4) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m.
(5) Vsakršno odstopanje od površin, določenih v drugem in četrtem odstavku tega člena ni dovoljeno, izjema je utemeljen razlog, npr. prostorske omejitve, o katerem odloči upravljavec pokopališča.
(6) Spreminjanje enojnih grobov v dvojne in obratno je možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem in najemnikom groba, če je to v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove za posamezno pokopališče.
26. člen 
(nagrobni spomeniki) 
(1) Nagrobni spomenik se postavi v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove posameznega pokopališča in je lahko pokončen ali ležeč.
(2) Na pokopališčih lahko imajo novi nagrobni spomeniki, razne zarasti in druga znamenja višino največ 150 cm.
13 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
27. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni.
(2) Povečan grobni prostor je grobni prastor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
28. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
(3) Zidni žarni grob je dovoljen samo v za to predvidenem žarnem zidu na pokopališču.
29. člen 
(prostor za raztros pepela) 
(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem delu pokopališča, namenjenem raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem nagrobniku.
(2) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
(3) Na skupnem nagrobniku se napis s podatki o pokojniku izvede na spominski ploščici. Izdelavo spominske ploščice na lastne stroške naroči naročnik pogreba pri izdelovalcu, ki ga sam izbere. Naročnik je dolžan spominsko ploščico zagotoviti in vgraditi v skladu z navodili za izvedbo, ki jih določi upravljavec pokopališča.
30. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika s krsto na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
14 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
31. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih s sklepom v začetku leta potrdi občinski svet in se letno usklajujejo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem obdobju.
15 GROBOVI S STATUSOM POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO 
32. člen 
(status posebnega pomena) 
Občinski svet s sklepom določi grobove na pokopališču, ki imajo status posebnega pomena. S sklepom je določen tudi režim urejanja in obračunavanja teh grobov.
16 RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
33. člen 
(razmerje grobnine) 
(1) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša za:
– dvojni grob: 1,124 kratnik enojnega groba,
– grobnica in povečani grobni prostor: 1,270 kratnik enojnega groba,
– talni in zidni žarni grob: 0,8 kratnik enojnega groba,
– skupni nagrobnik pri prostoru za raztros pepela: 0,5 kratnik enojnega groba.
(2) Grobnina se pri anonimnem raztrosu pepela ne zaračunava.
17 UREDITEV GROBNEGA POLJA 
34. člen 
(ureditev grobnega polja) 
(1) Najemnik mora skrbeti za urejenost grobnega polja in vmesnih prostorov med grobovi, to pomeni, da grobno polje ne sme zaraščati.
(2) Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov ali da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec je v tem primeru dolžan najemnika opozoriti pisno s povratnico ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 90 dni. Po preteku tega roka lahko upravljavec pogodbo o najemu enostransko prekine in ravna, kot da je grob opuščen in ga nameni za nadaljnji najem.
18 NADZOR 
35. člen 
(nadzor) 
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.
(2) Občinska inšpekcija je prekrškovni organ za prekrške iz 1., 2., 3. točke 21. člena tega odloka.
(3) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za prekrške iz 4. in 5. točke 21. člena tega odloka.
19 PREKRŠKI 
36. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki:
– onesnaženje in odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora (druga alineja 21. člena),
– vodi pse ali druge živali po pokopališču in v objekte na območju pokopališča (četrta alineja 21. člena),
– brez soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti (peta alineja 21. člena).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz druge, tretje in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz druge, tretje in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje upravljavec pokopališča, če krši določbo prve in šeste alineje 21. člena tega odloka.
(5) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca pokopališča, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
20 PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
37. člen 
(prehodna določba) 
(1) Dokler na pokopališču ni določen in urejen prostor za raztros pepela, ta vrsta pokopa ni dovoljena.
(2) Dokler na pokopališču ni zgrajen in dan v uporabo zidni žarni grob, ta vrsta pokopa ni dovoljena.
38. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 1/96).
39. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0003/2023-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost