Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1987. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve, stran 5567.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 6. redni seji dne 30. maja 2023.
Št. 410-2/2020
Piran, dne 1. junija 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 6. redni seji dne 30. maja 2023 sprejel naslednji
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve 
1. člen 
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, objavljen v Uradnem listu RS, št. 160/20, preneha veljati.
Neuporabljena sredstva se namenijo odpravi poledic naravnih nesreč skladno z določili 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2020
Piran, dne 30. maja 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
di cessazione dell’efficacia del Decreto sull'utilizzo del fondo di riserva del bilancio, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 6ª seduta ordinaria del 30 maggio 2023.
N. 410-2/2020
Pirano, 1 giugno 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 6a seduta ordinaria tenutasi il 30 maggio 2023, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
di cessazione dell’efficacia del decreto sull'utilizzo del fondo di riserva del bilancio 
Articolo 1 
Il Decreto sull'utilizzo del fondo di riserva del bilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della RS, n. 160/20, cessa di avere efficacia.
Gli stanziamenti non utilizzati saranno destinati a far fronte alle conseguenze da calamità naturali ai sensi delle disposizioni dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – Testo Consolidato e successive modifiche).
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2020
Pirano, 30 maggio 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti