Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1960. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ilirska Bistrica, stran 5527.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22) ter 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: SPV) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.
2. člen 
SPV je strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
SPV ima predsednika in šest (6) članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
SPV sestavljajo:
a. predstavnik Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je obenem tudi predsednik SPV-ja;
b. predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– predstavnik občinske uprave Občine Ilirska Bistrica s področja družbenih dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave Občine Ilirska Bistrica, zadolžen za področje redarstva,
– predstavnik Policijske postaje Ilirska Bistrica,
– predstavnik avtošol, ki delujejo na območju Občine Ilirska Bistrica,
– predstavnik ravnateljev osnovnih šol in vrtcev z območja Občine Ilirska Bistrica,
– predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ilirska Bistrica.
3. člen 
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s sklepom imenuje člane ter predsednika SPV.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpiše poziv za predloge k imenovanju članov SPV, s strani organov, organizacij in institucij navedenih pod točko b. iz prejšnjega člena, prav tako razpiše tudi poziv za predloge k imenovanju predstavnika SPV s strani članov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Mandatna doba predstavnikov v SPV je štiri leta od njihovega imenovanja.
Če predstavniku Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z volitvami v nov občinski svet poteče mandat občinskega svetnika, le-ta ostane član SPV do imenovanja novega SPV.
Občinski svet lahko na predlog organizacije, ki je posameznega člana predlagala, le-tega tudi razreši.
Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana imenuje za čas do poteka mandata ostalim članom izmed kandidatov v postopku imenovanja obstoječega SPV.
Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v SPV.
4. člen 
Strokovno tehnične naloge za SPV ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec, zaposlen v okviru občinske uprave.
5. člen 
SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj s področja prometne varnosti in preventive, k sodelovanju povabi tudi druge predstavnike, ki niso člani SPV.
6. člen 
SPV v okviru svojih pristojnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na območju Občine Ilirska Bistrica,
– predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju Občine Ilirska Bistrica in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju Občine Ilirska Bistrica,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Ilirska Bistrica,
– sodeluje z Javno agencijo RS za varnost prometa in ministrstvom pristojnim za promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost v Občini Ilirska Bistrica.
7. člen 
SPV ima sedež na naslovu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica. Za delo SPV se smiselno uporablja določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki se nanašajo na delo oborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.
8. člen 
Sredstva za delo SPV ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Ilirska Bistrica se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Ilirska Bistrica ter iz drugih sredstev za ta namen.
9. člen 
Za delo članov SPV se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/97).
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2023-2
Ilirska Bistrica, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost