Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1906. Odlok o subvencioniranju cepljenj, stran 5376.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22), in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju cepljenj 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja subvencioniranje cepljenj, ki niso zajeta v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz državnega proračuna.
(2) Z odlokom se določa postopek določitve subvencioniranih cepljenj, upravičence do subvencij ter postopek za uveljavljanje subvencij.
2. člen 
Vrsta cepljenja, višina subvencije in upravičenci, za katere bo Občina Ajdovščina zagotavljala subvencijo, se določijo s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, v sklopu sprejemanja proračuna, na predlog Zdravstvenega doma Ajdovščina.
3. člen 
Pravico do subvencije cepljenja iz 2. člena tega odloka lahko uveljavljajo upravičenci, ki so občani občine Ajdovščina.
4. člen 
(1) Vlagatelj uveljavlja subvencijo z vlogo na predpisanem obrazcu Občine Ajdovščina. K vlogi je potrebno priložiti račun o cepljenju in dokazilo o stalnem bivališču upravičenca. Vlogo za mladoletnega občana odda njegov zakoniti zastopnik.
(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi sklepa, ki ga izda Občinska uprava Občine Ajdovščina.
5. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka Občina Ajdovščina subvencionira naslednja cepljenja:
– cepljenje proti meningokoknemu meningitisu za otroke do vključno 4. leta starosti,
– cepljenje proti okužbam HPV za dečke in fante do vključno 26. leta starosti.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka se višina subvencije za cepljenja iz prvega odstavka tega člena določi v višini 100 % stroškov cepljenja.
(3) Vrste subvencioniranih cepljenj z upravičenci do posameznih cepljenj in višina subvencij po tem členu veljajo do sprejema sklepa iz 2. člena tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 181-1/2023
Ajdovščina, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost