Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1882. Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Krško za potrebe vrtičkarstva, stran 5340.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
O D L O K 
o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Krško za potrebe vrtičkarstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje in oddajo zemljišč v lasti Mestne občine Krško (v nadaljevanju: Občina) v zakup za potrebe vrtnarjenja.
2. člen 
Zemljišča, ki jih Občina oddaja v zakup za vrtove-vrtičke na podlagi tega odloka, so s prostorskimi akti Občine stavbna zemljišča, kjer so začasno dovoljeni urbani vrtovi.
3. člen 
Urbani vrt (v nadaljevanju: vrt) po tem odloku je zemljišče, primerno za pridelavo vrtnin, grmičastega sadja, zelišč ter gojenje krmnih in okrasnih rastlin za nekomercialne, oziroma lastne potrebe.
II. UREJANJE OBMOČIJ VRTOV 
4. člen
(1) Območja in velikost vrtičkov, vrsta, zmogljivost in oblikovanje objektov za shranjevanje orodja, ki jih je dopustno postaviti na zemljiščih, namenjenih za vrtičkarstvo, se uredi skladno z Idejno zasnovo, ki se izdela za vsako lokacijo posebej.
(2) Vsa potrebna oprema na območju vrtov se postavlja skladno s katalogom urbane opreme, Idejno zasnovo in skladno z opisom iz 6. člena tega odloka.
5. člen 
Pri urejanju in izvajanju vrtičkarstva na kmetijskih zemljiščih je potrebno upoštevati pogoje, ki so opredeljeni v prostorskih aktih Občine in zakonodaji s področja kmetijskih zemljišč.
6. člen 
(1) Občina lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (zaboj, lopa) ali pripadajočim delom skupnega objekta za shranjevanje orodja.
(2) Če Občina odda vrtiček v zakup brez pripadajočega objekta ali dela skupnega objekta za shranjevanje orodja in prostorski akt Občine dovoljuje postavitev takega objekta, lahko zakupnik sam postavi tipski zaboj oziroma tipsko lopo na podlagi idejne zasnove, ki je v skladu s prostorskim aktom.
(3) Elementi, ki se umeščajo na območje vrtov morajo ustrezati Katalogu urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško in namembnosti in vrste posegov v prostor, v skladu z OPN, podrobnejšem prostorskem aktu.
(4) Elementi, ki se umeščajo na območje vrtov so premične narave in morajo ustrezati spodaj navedenim opisom:
– PRIROČNE SHRAMBE-LOPA: Objekt je sestavljen iz štirih stebrov in lesenega ostrešja. Vmesne pregradne stene so narejene iz lesenih letvic. Streha je oblikovana v obliki dvokapne strehe, naklona med 30° in 40°. Podporni zid v višini 1 m. Razmerje stranic je 1:1,6. Objekt je v celoti lesen.
– ZABOJ ZA SHRANJEVANJE ORODIJ: Zaboj iz lesene konstrukcije, z prilagojenimi dimenzijami klopi iz Kataloga urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško. Lahko se namesti ali pritrdi pod klop.
– KOMPOSTNIK: Tipski kompostnik iz lesa. Osnovna ekološka izvedba neoblana in nebarvana. Je sestavljen iz štirih stranic, ena stran se odpira zaradi lažjega praznjenja, s pokrovom. Kompostnik je lahko tudi iz polipropilena. Velikost je prilagojena posamezni lokaciji in površini vrta in prostora za umeščanje kompostnika.
– REZERVOAR ZA VODO: Tipska cisterna za vodo, če prostor omogoča »skrita« z leseno ograjo. Barvo lesa prilagoditi mestu postavitve oziroma stavbnemu pohištvu v okolici.
– OGRAJE: Tipska panelna ograja ali tipska lesena pregrada, višine 1,5 m. Panelna ograja v zeleni barvi. Lesena ograja izdelana iz horizontalnih postavljenih lesenih desk. Barvo lesa prilagoditi mestu postavitve oziroma stavbnemu pohištvu v okolici.
– GREDA ZA ZELIŠČA: Greda za zelišča je lesene konstrukcije, z optimalno višino do 80 cm in z barvo naravnega lesa.
– VRTNI RASTLINJAK: Objekt, ki prenese obremenitve vetra, dežja in snega je narejen iz ogrodja iz pocinkanih cevi, s prozorno folijo. Nosilni loki se sidrajo v tla. Višina, širina in dolžina se prilagodijo velikosti gredice. Pri zaščiti gredic proti močnem osončenju, toči in proti pticam se uporabljajo senčila.
– VRTNI LOKI ZA RASTLINE, namenjene kot senčilo rastlin, proti toči in zaščita proti ptičem. Dimenzija se prilagodi površini gredice. Barva loka in mreže je zelena, oziroma se prilagodi tržni ponudbi. Kot senčilo se lahko uporablja tudi agrokoprena.
7. člen 
Vsako območje vrtov mora biti pred oddajo vrtov primerno urejeno.
III. UPRAVLJALEC OBMOČIJ 
8. člen
(1) Upravljavec območij vrtov, na katerih Občina odda v zakup posamezne vrtičke, je Oddelek za gospodarske dejavnosti. V ta namen pripravlja dokumentacijo za oddajo v zakup in skrbi za izvajanje zakupnih pogodb.
(2) Dela in obveze za potrebe razdeljevanja obratovalnih stroškov in stroškov manjših vzdrževalnih del se lahko oddajo »skrbniku vrta«, ki ga imenujejo uporabniki vrtov izmed sebe na posamezni lokaciji vrta ali zunanjemu izvajalcu (upravniku).
(3) Dogovor o upravljanju vrta se sklene med Občino in uporabniki vrtov, če ni zunanjega upravnika. Obveznosti in pooblastila upravljalca se določijo s pogodbo o zakupu.
IV. ODDAJA VRTOV V ZAKUP 
9. člen
(1) Občina odda posamezne vrtove v zakup v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem.
Medsebojne obveznosti med Občino in zakupnikom vrta se uredijo s pogodbo.
(2) Občina odda vrtove osebam s stalnim prebivališčem na območju Občine, ki bodisi sami bodisi njihov zakonski ali izvenzakonski partner ali ožji družinski član niso lastniki zemljišča na območju Občine.
(3) Občina objavi namero o sklenitvi neposrednih zakupnih pogodb z javnim pozivom na svoji spletni strani in zbiranjem vlog, če gre za novo urejeno območje za vrtove.
(4) Uspelim vlagateljem Občina posreduje pogodbo o zakupu vrtička v podpis, ostale vlagatelje obvesti, da niso uspeli v postopku javnega zbiranja vlog.
(5) Oddelek za gospodarske dejavnosti vodi seznam interesentov za zakup vrtička. Vloge se vpisujejo v evidenco prejete pošte in na podlagi tega v seznam, iz katerega je razvidno, kdaj in za katero območje je bila vloga prejeta.
(6) Z neposredno pogodbo se odda posamezen vrtiček znotraj obstoječega območja vrta, za katerega predhodno preneha zakupno razmerje, in sicer prvemu čakajočemu kandidatu na seznamu ponudnikov za sklenitev zakupne pogodbe za posamezno območje, ki ga vodi pristojni organ na podlagi prejetih vlog.
(7) Posameznega vrtička ni dovoljeno oddati v podzakup, kot tudi ne v brezplačno uporabo.
10. člen 
(1) Vrtove Občina oddaja v zakup za dobo 15 let, z možnostjo podaljšanja.
(2) Občina lahko odda vrt v zakup s pripadajočimi objekti (lopo za shranjevanje orodja).
(3) Občina lahko odda vrt v zakup brez pripadajočih objektov ali dela skupnega objekta za shranjevanje orodja. V takem primeru lahko zakupnik na svoje stroške postavi objekt na podlagi priložene Idejne zasnove in je sestavni del zakupne pogodbe. Stroškov s postavitvijo objekta se ob prenehanju pogodbe zakupniku ne vrača.
(4) Na območjih, kjer so že obstoječi vrtički in Občina ne načrtuje prenove območja, se z dosedanjimi uporabniki sklene neposredna zakupna pogodba.
11. člen 
(1) Zakupniki za uporabo vrta plačujejo zakupnino.
(2) Poleg zakupnine je zakupnik dolžan, glede na velikost in opremljenost vrtičkarskega območja, plačevati tudi sorazmeren del obratovalnih stroškov in stroškov manjših vzdrževalnih del (košnja trave ...).
(3) Fiksne in variabilne stroške uporabe vode iz vodovodnega omrežja krije uporabnik vrta. Fiksni del predstavlja stroške omrežnine, ki je neodvisen od dejanske porabe vode in zapade v plačilo na mesečni ravni. Variabilni del se plača v obliki celoletnega pavšala enkrat letno. Višino pavšala za posameznega zakupnika določi skrbnik skupnih prostorov ali upravnik v dogovoru s vsakim posameznim zakupnikom, glede na predvideno letno porabo vode.
(4) Skrbnik skupnih prostorov ali upravnik skrbi za organizacijo ažurnega plačevanja stroškov oskrbe vodo preko vodovodnega omrežja na območju vrtov in v okviru svojih zmožnosti za obveščanje občine v primeru okvar, oziroma potrebnih vzdrževalni del.
(5) Zakupniki, kot dobri gospodarji so dolžni skrbeti za nadzor nad pravilnim delovanjem vodovodnega omrežja, o morebitnih okvarah, izpustih ipd. pa nemudoma obveščati skrbnika skupnih prostorov ali upravnika in občino.
(6) Zakupniki za uporabo vrta plačujejo zakupnino v višini, določeni s sklepom mestnega sveta.
(7) Zakupnik za zakup vrtička plačuje letno zakupnino za tekoče leto. Letna zakupnina se plačuje enkrat letno na m2 uporabne površine.
(8) Če zakupnik sklene pogodbo med letom, se mu zakupnina sorazmerno zmanjša.
(9) Osebam s posebnim socialnim statusom (Odločba Centra za socialno delo) in upokojencem s pokojnino (potrdilo o pokojnini) se lahko vrt odda brezplačno, kot oblika pomoči.
12. člen 
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
(2) Občina lahko odpove zakupno pogodbo in zahteva odstranitev vrtnin, sadnih vrst in okrasnih rastlin ter objektov, ki jih je morebiti postavil zakupnik oziroma izpraznitev objektov, ne glede na pogodbene določbe o trajanju vrta, če:
– zakupnikuporablja vrt in objekte na njem v nasprotju z zakupno pogodbo ali njenim namenom,
– zakupnik obdeluje zemljišče v nasprotju z zakupno pogodbo,
– zakupnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z zakupno pogodbo,
– je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine oziroma s plačilom ostalih pogodbeno dogovorjenih obveznosti in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina,
– zakupnik odda vrt v podzakup ali drugačno uporabo,
– zakupnik nima več stalnega bivališča na območju mestne občine Krško,
– zemljišče ni obdelano,
– Mestna občina potrebuje zemljišče na katerem je vrt za namen, določen v občinskem prostorskem aktu.
(3) V primerih iz prve do sedme alineje druge točke tega člena Občina odpove zakupno pogodbo ob vsakem času in to brez odpovednega roka. V primeru iz osme alineje prejšnje točke se zakupna pogodba razveže z odpovednim rokom šest mesecev, da zakupnik lahko odstrani vrtnine, grmičasto sadje in okrasne rastline z vrta. Za poškodovane in uničene vrtnine, sadne in okrasne rastline, ki jih zakupnik v odpovednem roku ne odstrani, zakupniku ne pripada nikakršna odškodnina.
(4) Če mora v primeru iz zadnje alineje druge točke tega člena zakupnik vrniti zemljišče pred iztekom dobe, za katero je plačal zakupnino in stroške rednega vzdrževanja, je upravičen do povračila sorazmernega dela plačila. V drugih primerih iz druge točke tega člena zakupnik do povračila ni upravičen.
(5) Zakupna pogodba preneha tudi v primeru smrti zakupnika.
13. člen 
(1) V primeru, da zakupnik ne izpolnjuje več pogojev za zakup, mora o tem nemudoma obvestiti Občino.
(2) Ne glede na prejšnjo točko mora zakupnik vsakih pet let Občini predložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da še vedno izpolnjuje pogodbe za zakup. Če dokazil ne predloži, nastopijo pogoji za razvezo.
14. člen 
(1) Zakupna pogodba za oddajo vrta v skladu z določili tega odloka določa predvsem:
– podatke o pogodbenih strankah,
– lokacijo, velikost in interno oznako vrta znotraj območja z navedbo parcelne številke zemljišča in katastrske občine,
– opremljenost urbanega vrta,
– pogoje za rabo in vzdrževanje urbanega vrta,
– čas trajanja zakupa,
– višino zakupnine,
– pogoje za odpoved pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– skrbnika vrtov, če se za to odločijo uporabniki vrta in Občina,
– pristojnosti za reševanje morebitnih sporov,
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank,
– način vzdrževanja skupnih objektov opreme in prostorov.
(2) O predaji urbanega vrta v zakup se sestavi zapisnik.
V. RABA IN VZDRŽEVANJE VRTOV 
15. člen
Zakupnik je dolžan obdelovati vrt kot dober gospodar in ves čas trajanja zakupne pogodbe skrbeti za njegov urejen videz.
16. člen 
Na vrtovih lahko zakupniki pridelujejo vrtnine, grmičasto sadje, krmnih in okrasnih rastlin in zelišč izključno za lastne potrebe.
Zakupniku se lahko prepove sajenje določenih invazivnih rastlin, previsokih rastlin, rastlin, ki se zelo razraščajo in upravičeno motijo ostale zakupnike.
17. člen 
Zakupnik mora redno odstranjevati plevel in preprečiti, da bi se tvoril semenski material ali kako drugače razširil na sosednje vrtove.
18. člen 
(1) Na vrtovih se smejo uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljujejo za ekološko pridelavo v Republiki Sloveniji. Priporočajo se tudi doma pripravljeni naravni pripravki, ki ne vsebujejo kemičnih herbicidov ali insekticidov. Dovoljena so le naravna sredstva in domači pripravki za preprečevanje bolezni in škodljivcev na vrtu.
(2) Na vrtovih, za gnojenje ni dovoljeno uporabljati gnojnice in grezničnih gošč ter neuležanega gnoja ali drugih odpadkov izrazito neprijetnega in obstojnega vonja. Na vrtovih se ne sme gnojiti z lahkotopnimi mineralnimi gnojili.
(3) Zakupniki so dolžni ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora nad uporabo sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
(4) Pridelava zelenjave in sadja ter okrasne rastline je dovoljena po usmeritvah in predpisih za ekološko pridelavo, zaželeni pa so tudi drugi načini ekološke pridelave, če pri tem ne ovirajo ostalih zakupnikov (permakultura, biodinamika, visoka greda …).
(5) Na vrtovih je dovoljena uporaba naravnih materialov (kamnov, lesa, vej …) za namen odganjanja škodljivcev; zastirko (slama, pokošena trava …) in kot dekoracija vrtov (strašila, tablice za označevanje posevkov, količki, senčniki za rastline, nizkih ograjic, vmesnih potk, opore za rastline).
(6) Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer, kot so: zmrzali in pozeba, toča, daljša sušna obdobja ter vročični vali, se sme uporabljati zaščita rastlin iz ogrodja v obliki nosilnih lokov ali druge oblika ogrodja, ki se sidrajo v tla kot senčila in plastenjaki.
19. člen 
(1) Za zalivanje rastlin je priporočljivo, da zakupniki uporabljajo predvsem deževnico, ki jo zbirajo v enotno oblikovanih zbiralnikih vode, če na območju vrtov ni urejen poseben vodovodni priključek.
(2) Za zalivanje rastlin smejo zakupniki uporabljati vodo iz vodovoda, katere stroške prevzame posamezni uporabnik.
(3) Za preprečevanje izsušenosti prsti je priporočljiva uporaba naravnih zastirk.
20. člen 
(1) Zakupniki morajo rastlinske odpadke odlagati v kompostnike na območju vrtov na posebej določenem prostoru za kompostiranje.
(2) Odpadke, ki jih ni možno kompostirati ali drugače uporabiti na vrtičku, je zakupnik dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po nastanku.
(3) Na območju vrtov se ne sme kuriti rastlinskih ostankov in drugih odpadkov ali kuriti ognja.
(4) Postavljena ograda in objektov za skupno hrambo orodja je predmet stroškov vzdrževanja uporabnikov vrtov.
(5) Na vrtu, vrtičkih ni dovoljena uporaba predmetov iz umetnih snovi.
(6) Zakupnikom je dovoljena uporaba skupnih objektov in prostora na območju vrta.
21. člen 
Na območje vrtov je dovoljen vstop le uporabnikom, njihovim ožjim družinskim članom, ki jih uporabniki izrecno povabijo, pri čemer prevzamejo odgovornost za njihovo vedenje ter ravnanje skladno z Odlokom o javnem redu in miru v občini Krško.
22. člen 
Na območjih vrtov ni dovoljeno prosto gibanje domačih, hišnih živali, njihova reja in paša.
VI. NADZOR 
23. člen
Nadzor nad ravnanji zakupnikov na vrtičkih na podlagi zakupnih pogodb opravlja Občina, oziroma pristojna služba ali s strani Občine pooblaščena oseba.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Na območjih, kjer so že obstoječi vrtički in Občina ne načrtuje prenove območja, se z dosedanjimi uporabniki sklenejo aneksi k pogodbam.
25. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem (Uradni list RS, št. 50/15).
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2023-O401
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost