Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1874. Odlok o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči, stran 5335.

  
Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostoraZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji dne 30. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča (parc. št. 502/5, 502/7, 502/8, *2, *130/3, *130/4, 1230, *103, *104, *105, *106, *112/2, *112/1, *113, 1228, *28, *29, *26, *25, *23, *22, *21, *13/1, *12, *11 vse k.o. 2269 Kanal, označene v grafični prilogi 1),
– stavbna zemljišča, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča (parc. št. 333/12, 333/39, 333/22, 333/34, 333/36, 333/27, 333/31, 3400/8 vse k.o. 2276 Deskle, označene v grafični prilogi 2),
– ureditveno območje naselij,
– območje za dolgoročni razvoj naselij.
3. člen 
Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
4. člen 
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka.
Lastnik nepremičnine mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Vlogi za pridobitev izjave mora prodajalec priložiti ponudbo, na kateri navede katastrsko občino in parcelno številko nepremičnine, ki jo prodaja, višino kupnine za nepremičnino in morebitne druge pogoje v zvezi s prodajo.
Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Če občina v izjavi navede, da za predmetno nepremičnino ne uveljavlja predkupne pravice, se mora tudi opredeliti ali za nakup nepremičnine ni zainteresirana, ali predkupne pravice ne uveljavlja zaradi ponujene cene. Če se občina v danem roku ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini.
Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še tri mesece po tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup, vendar mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno ponovno najprej ponuditi v odkup občini.
Če občina ne namerava uveljavljaviti predkupne pravice, se o tem lahko izjavi že v lokacijski informaciji v skladu z 279. členom ZUreP-3, prodajalec pa v treh mesecih od njene izdaje občini ni dolžen dati ponudbe za odkup niti ga v tem roku ne zavezujejo določbe o višini cene pri prodaji drugi osebi.
5. člen 
O uveljavitvi predkupne pravice na nepremičninah odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti direktorja občinske uprave.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka, je nična.
6. člen 
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
Prav tako se določbe tega predpisa ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih se tretja in četrta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2023-7
Kanal, dne 30. maja 2023
Župan 
Občine Kanal 
Miha Stegel 

AAA Zlata odličnost