Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1508. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2), stran 4143.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 5. redni seji dne 19. aprila 2023 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2), ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja (Uradni list RS, št. 88/22).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Priloga 1 – Območje opremljanja,
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ,
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje,
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija,
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje,
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javne površine.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Žalec.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2) se nanaša na enote urejanja prostora EUP ŽA-1/4, kot jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13, 92/13, 50/16, 102/20) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je prikazano v grafičnem prikazu: Priloga 1 – Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste ter javno razsvetljavo (v nadaljevanju cestno omrežje),
– fekalna kanalizacija,
– vodovodno omrežje in
– javne površine.
(2) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnem prikazu: Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka etapa funkcionalno zaključena celota.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je julij 2025. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je december 2029. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Drugi viri (EUR)
Cestno omrežje
378.845,31
378.845,31
0,00
Fekalna kanalizacija
53.189,64
53.189,64
0,00
Vodovodno omrežje
59.995,25
59.995,25
0,00
Javne površine
92.982,74
92.982,74
0,00
Skupaj
585.012,94
585.012,94
0,00
(2) Občina Žalec finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka še nima v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Cestno omrežje
OBO_C
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
Vodovodno omrežje
OBO_V
Javne površine
OBO_JP
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu 4a do 4d.
9. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
585.012,94
Cestno omrežje
378.845,31
Fekalna kanalizacija
53.189,64
Vodovodno omrežje
59.995,25
Javne površine
92.982,74
ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
Cestno omrežje
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
Javne površine
0,00
10. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Cestno omrežje
OBO_C
378.845,31
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
53.189,64
Vodovodno omrežje
OBO_V
59.995,25
Javne površine
OBO_JP
92.982,74
11. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN 
(EUR/m2)
CtN 
(EUR/m2)
Cestno omrežje
OBO_C
49,71
79,69
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
6,98
11,19
Vodovodno omrežje
OBO_V
7,87
12,62
Javne površine
OBO_JP
12,20
19,56
12. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN)) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
14. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja le za gradnjo komunalne opreme v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo iz 5. člena tega odloka na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
17. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2).
19. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
20. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2023
Žalec, dne 19. aprila 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost