Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1495. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje), stran 4131.

  
Na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22), 115. in 119. člena v povezavi z drugo alinejo 4. točke 289. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadalj.: ZUreP-3) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 3. seji dne 13. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje) 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje) – v nadalj.: OPPN Kmetija Šabec.
(2) OPPN Kmetija Šabec je pod številko projekta 2021-005-OPPN izdelalo podjetje AUO V PROSTORU, arhitektura, urbanizem, oblikovanje, d.o.o., Postojnska cesta 16 B, 6257 Pivka.
(3) Nosilec Kmetije Šabec se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in je obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem je izpolnjen pogoj, da lahko lokalna skupnost z OPPN za razvoj Kmetije Šabec načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, na kmetijskih zemljiščih, brez spremembe namenske rabe.
(4) OPPN Kmetija Šabec je izdelan v skladu s sledečimi predpisi:
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22; ZKZ),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US; ZUreP-2),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP, 199/21 – GZ-1; GZ),
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18, 199/21 – GZ-1),
– Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov,
– Priročnik za državni prostorski red: Regulacijski elementi (MOP, Ljubljana, januar 2020), Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe (MOP, Ljubljana, september 2021).
(5) Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-219/2021-8, z dne 5. oktober 2021 odločilo, da v postopku priprave OPPN Kmetija Šabec ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
(6) OPPN Kmetija Šabec se v zbirki prostorskih aktov v prostorske informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 2348.
(7) Sestavine OPPN Kmetija Šabec so določene tako podrobno, da:
– je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov; se lahko nosilci urejanja prostora v svojih mnenjih k OPPN Kmetija Šabec v skladu z 49. členom Gradbenega zakona izrečejo, da na podlagi njihovih pozitivnih mnenj k prostorskemu aktu posebno pridobivanje njihovih mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno.
2. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) OPPN Kmetija Šabec vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge, opredeljene v tem členu. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
(2) Odlok o OPPN Kmetija Šabec obsega naslednja poglavja:
– uvodne določbe,
– območje OPPN,
– opis vplivov in povezav,
– načrt gradbenih parcel,
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
– pogoji glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– rešitve in ukrepi, potrebni za varovanje zdravja, celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom ter varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč,
– opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu,
– končne določbe.
(3) Grafični del OPPN Kmetija Šabec obsega:
– list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, merilo 1:2500,
– list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom, merilo 1:1000,
– list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, merilo 1:6000,
– list 3: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo načrtovanih gradbenih parcel, merilo 1:500,
– list 4.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve, merilo 1:1000,
– list 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:500,
– list 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo 1:1000,
– list 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje zdravja, celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom ter varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč, merilo 1:1000.
(4) Spremljajoče gradivo OPPN Kmetija Šabec:
– izvleček iz hierarhično višjega PA, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
– izhodišča za pripravo PA,
– podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve PA:
– Geodetski načrt (izdelovalec GEODETSKO PODJETJE BENČAN JOŽE BENČAN S.P., št. GMS Jože Benčan s.p., 2020/109, oktober 2020), 
– Idejna zasnova Kmetija Šabec (osnutek) (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. projekta: 20/A-011, december 2020); 
– Elaborat za Občinski podrobni prostorski načrt za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2490-del, 2492, 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje) glede načrtovanja kmetijskih objektov v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva (izdelovalec AUO V PROSTORU d.o.o., št. proj. PA-2021-005, april 2022); 
– Elaborat ekonomike za OPPN Kmetija Šabec (izdelovalec AUO V PROSTORU d.o.o., št. proj. PA-2021-005, oktober 2022); 
– odločba glede CPVO in smernice ter mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev PA,
– povzetek za javnost.
2. OBMOČJE OPPN 
3. člen 
(obseg območja OPPN) 
(1) Območje OPPN Kmetija Šabec obsega skupaj 0,66 ha, in sicer zemljišča s parc. št. 2493 in 2239/1-del, vse k.o. Zagorje.
(2) Območje OPPN Kmetija Šabec je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafičnem delu OPPN Kmetija Šabec, list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom, M 1:1000.
3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV 
4. člen 
(vplivno območje OPPN) 
(1) Območje OPPN Kmetija Šabec se nahaja severovzhodno od naselja Zagorje v neposredni bližini malega Zagorskega presihajočega jezera in predstavlja funkcionalno dopolnitev obstoječe kmetije s sedežem na naslovu Zagorje 100 A, 6257 Pivka v središču naselja Zagorje.
(2) Območje OPPN Kmetija Šabec se glede na Občinski prostorski načrt Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 47/18) – v nadalj. OPN Pivka nahaja v območju krajinske enote z oznako KE PJ 03 Pivška jezera – Jurišče s podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP) druga kmetijska zemljišča z grafično oznako K2.
(3) V OPN Pivka se s strateškimi usmeritvami za razvoj krajine v območju ohranjene kulturne krajine KE Pivška jezera – Jurišče določa, da njen razvoj temelji na kulturni in krajinski raznolikosti ter lokalnih virih in pri tem ohrani prepoznavne značilnosti identitete: pestrost prostorskih vzorcev, mozaični preplet gozda, agrarnih krajinskih vzorcev in tradicionalne poselitvene strukture, menjavanje kmetijskih in gozdnih površin v povezavi z valovitim reliefom občine. S strateškimi usmeritvami za razvoj kmetijstva se med drugim zlasti:
– ohranja tradicionalno kmetijsko proizvodnjo ter ekološko in prostorsko pestrost in pestrost kultur in s tem pestrost strukture kmetijskih zemljišč,
– spodbuja nadaljnji razvoj osnovne kmetijske proizvodnje ter odločanje kmetov za dopolnilne dejavnosti (npr. turizem na kmetiji, izdelava mlečnih izdelkov, izdelava/pridelava avtohtonih izdelkov),
– preprečuje zaraščanje kmetijskih zemljišč in izginjanje ekološko pomembnih grmovnih živic, obmejkov in gozdnih zaplat iz kmetijskih zemljišč.
(4) Območje OPPN Kmetija Šabec se nahaja na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, na območju, ki je opredeljeno kot širše območje krajinskega parka. V skladu s predpisom o zavarovanju krajinskega parka se k trajnostnemu razvoju v parku med drugim prispeva tudi s spodbujanjem kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo odločilno vlogo pri ohranjanju za krajinski park značilne krajine.
(5) Na Kmetiji Šabec se ukvarjajo z živinorejo (reja govedi, drobnice, konj in kokoši).
(6) Mikrolokacijo predstavljajo kraške travniške površine poraščene s posamičnim srednje visokim listnatim in iglastim drevjem in grmičevjem, ki se na jugozahodnem, severovzhodnem in vzhodnem robu odpirajo v odprti prostor oziroma krajino. Za lokacijo je značilen valovit relief nadmorske višine med 570 in 575 m n.v.
(7) Na območju OPPN Kmetija Šabec in v njegovi neposredni okolici se nahajajo trije kmetijski objekti, s funkcionalnim zemljiščem (makadamsko dvorišče in zatravljene površine mestoma zaraščene s srednje visokim avtohtonim listnatim in iglastim drevjem in grmičevjem). Obravnavano območje se v celoti nahaja v odprtem prostoru. V prvem stavku opisane izvedene ureditve zlasti zaradi večjih volumnov, arhitektonske neusklajenosti in izpostavljenosti lokacije negativno vplivajo na širšo krajinsko sliko. V okviru OPPN se načrtujejo potrebni ukrepi za zmanjšanje negativnega vizualnega in morebitnega okoljskega vpliva izvedenih ureditev na okolico.
(8) Območje OPPN Kmetija Šabec je dostopno z gozdne ceste št. 050524 (Zagorska pot), ki poteka vzdolž njegovega zahodnega roba. V osrednjem objektu S1 je izveden zbiralnik za meteorno vodo, ki služi za napajanje živine. Na objektih so nameščene sončne celice, ki omogočajo samooskrbo z električno energijo. Na podlagi evidence katastra gospodarske javne infrastrukture je javno cestno omrežje (z izjemo gozdne ceste) oddaljeno cca 750,0 m zračne linije. Enako oziroma še bolj je oddaljeno tudi javno vodovodno omrežje, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
(9) Mimo območja vodijo poti (turizem, rekreacija) v okviru ureditev Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in druge poti v odprtem prostoru, ki medsebojno povezujejo narave in kulturne znamenitosti širše okolice (presihajoča jezera, Pivško polje, naselje Zagorje, grad Kalec itd.).
(10) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN Kmetija Šabec vplivajo predvsem naslednji dejavniki:
– razmestitev obstoječih kmetijskih objektov,
– vizualna izpostavljenost lokacije,
– potek obstoječih poti za rekreacijo in turizem v neposredni bližini,
– območje ni komunalno opremljeno.
(11) Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu OPPN Kmetija Šabec, list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:6000.
4. NAČRT GRADBENIH PARCEL 
5. člen 
(načrtovane gradbene parcele) 
(1) Načrtovana parcelacija s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazana v grafičnem delu OPPN Kmetija Šabec, list 3: Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo načrtovanih gradbenih parcel, M 1:500.
(2) Območje OPPN Kmetija Šabec je razdeljeno na več načrtovanih gradbenih parcel (v nadalj.: nGP). Seznam nGP je prikazan v tabeli:
Oznaka nGP
Ime nGP
Površina v m2
P1/1
nGP obstoječih ureditev (objekta S1 in S2)
2316,6
P1/2
nGP zelenega prehoda med grajenim območjem kmetije in zunanjim prostorom
1588,3
P1/3
nGP dvoriščnih površin in zelenega prehoda med grajenim območjem kmetije in zunanjim prostorom
690,4
P2
nGP prestavitve kmetijskega objekta (S3)
844,2
P3
nGP preoblikovanja terena in možnost dodatnega objekta (S4)
1170,9
(3) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo nGP do največ 10 % posamične površine, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo.
(4) Ob izpolnjevanju drugih lokacijskih pogojev tega OPPN je dopustna še:
– podrobnejša delitev posamičnih nGP npr. za potrebe oblikovanja več manjših nGP za posamične stavbe na nGP P1/1 v soglasju s prizadetimi lastniki zemljišč;
– združevanje posamičnih nGP npr. nGP P1/1 in P1/2.
(5) Načrtovana parcelacija se lahko izvede tudi po izgradnji načrtovanih prostorskih ureditev – v nadalj. NPU in ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za posamično NPU.
5. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 
6. člen 
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN) 
(1) Urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve in funkcionalni pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN Kmetija Šabec na:
– listu 4.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve, M 1:1000,
– list 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1:500.
(2) Razvoj območja OPPN Kmetija Šabec je načrtovan v odprtem prostoru severovzhodno od naselja Zagorje s prenovo in spremembo rabe obstoječega razvrednotenega območja ob upoštevanju, da se dejavnosti v prostoru razmeščajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno združljive ali ne motijo druga druge in, da se z racionalno rabo prostora zagotavljanja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami.
(3) Na območju OPPN Kmetija Šabec se načrtujejo ureditve za izvajanje kmetijske dejavnosti, zmanjšanje/izboljšanje vizualnega vpliva območja na okolico (zunanji odprti prostor) ter zmanjšanje morebitnega okoljskega vpliva izvedenih ureditev na okolje.
7. člen 
(koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev) 
Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev:
– temelji na določitvi nabora omilitvenih ukrepov za zmanjšanje/izboljšanje vizualnega vpliva območja izpostavljenega pogledom s ceste in odprte krajine,
– funkcionalno in oblikovno temelji na vzpostavitvi ločnice med introvertiranim prostorom notranjega dvorišča, namenjenega funkcionalno-manipulacijskim površinam, ki zaradi zaprtja z objekti ne vpliva na zunanji odprti prostor in ekstravertiranim zunanjim prostorom, ki ga predstavlja stik med grajenim območjem kmetije in zunanjim odprtim prostorom, katerega oblikovanje mora biti celovito in oblikovno usklajeno zaradi izpostavljenosti proti odprtem prostoru,
– oblikovno temelji še na načrtovanju (delno ohranjanju) manjših do srednje velikih stavb razporejenih okrog notranjega dvorišča, ob katerega so postavljene s svojo vhodno fasado, in kvalitetne podobe objektov proti odprtemu prostoru dodatno zastrte z dopolnilno avtohtono vegetacijo in preoblikovanjem terena (ozelenjena brežina),
– odstranitev najbolj vzhodnega (nekvalitetnega) objekta (v grafikah označen z X), ki predstavlja moteč element v izpostavljenem pogledu iz severovzhodnega obrobja širše krajine,
– za prometno dostopanje se ohranja obstoječi priključek na gozdno cesto št. 050524 (Zagorska pot).
8. člen 
(dopustni objekti v OPPN) 
(1) V območju OPPN Kmetija Šabec so opredeljeni zgolj dopustni osnovni glavni in dopustni drugi glavni objekti v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je tisti objekt, ki je glavni namen gradnje in ni nujno največji. Pripadajoči objekti se, v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi, uporabljajo za namene glavnega objekta in nimajo samostojnega namena, zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena. Vsi prej navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih nGP ali, da predstavljajo smiselno dopolnitev s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev, kar se utemelji z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Osnovni glavni objekti na območju so:
– CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče,
– CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali,
– CC-SI 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov,
– CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
(3) Drugi glavni objekti na območju so:
– CC-SI 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– CC-SI 23020: Elektrarne in drugi energetski objekti: samo sončne oziroma fotovoltaične celice na strehah dopustnih objektov,
– CC-SI 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi,
– CC-SI 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena: razen grajena območja urbanih vrtov,
– CC-SI 33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja.
(4) V eni od načrtovanih ali obstoječih stavb je dopustno urediti pisarno, garderobo in sanitarije (v obsegu do 50 m2 neto tlorisne površine) za potrebe kmetijske dejavnosti.
(5) V celotnem območju OPPN:
– je dopustna ureditev priključkov na GJI ter rekonstrukcija in novogradnja posamične GJI;
– so dopustni tisti pripadajoči objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev, v nadalj. NPU (npr. ureditev zunanjih površin, opornih zidov …).
9. člen 
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v območju OPPN) 
(1) V območju OPPN Kmetija Šabec so dopustne gradnje:
– novogradnje, legalizacije in prizidave objektov;
– spremembe namembnosti, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov;
– vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist;
– drugi gradbeni posegi.
(2) V območju OPPN Kmetija Šabec so dopustne dejavnosti, ki so skladne z NPU tega OPPN.
10. člen 
(pomožni objekti) 
(1) V območju OPPN Kmetija Šabec so na posamičnih nGP dopustni pomožni objekti ter tehnološka oprema oziroma naprave, ki so v skladu s 8. členom tega odloka in predstavljajo smiselno dopolnitev NPU. Pomožni objekti predstavljajo glede na veljavne predpise o vrstah objektov nezahtevne in enostavne objekte.
(2) Drugi pogoji za gradnjo pomožnih objektov so določeni v OPN Pivka. Na območju tega OPPN so dopustni tisti pomožni objekti, ki so kot dopustni opredeljeni v Prilogi 3 OPN Pivka za območje s PNRP SK.
11. člen 
(regulacijske črte) 
(1) V območju OPPN Kmetija Šabec so opredeljene regulacijske linije in obvezne lokacije posamičnih večjih dreves.
(2) Regulacijska linija z oznako RLc je črta, ki določa potek osi načrtovanega dostopa.
(3) Regulacijska linija z oznako RLz je črta, ki določa okvirno os dopolnilne zasaditve drevja in grmičevja.
(4) Lokacije posamičnih večjih dreves so določene kot prostorski poudarki na območju dvorišča in zajemajo obstoječa in načrtovana večja drevesa, ki bodo tvorila ločnico – vizualno bariero med zunanjim in notranjim prostorom v 1. etapi OPPN Kmetija Šabec.
12. člen 
(skupni funkcionalni pogoji) 
(1) Skupni funkcionalni pogoji glede dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi faktorji pozidanosti gradbenih parcel (v nadalj. FZ), tlorisnimi in višinskimi gabariti ter z dopustno lego objektov, in sicer:
– FZ: v nGP P1/1 največ 0,6, v nGP P2 in P3 največ 0,5; v nGP P1/2 in P1/3 gradnja manj zahtevnih stavb ni dopustna, dopustna je gradnja pomožnih objektov ob upoštevanju drugih lokacijskih pogojev tega OPPN;
– tlorisni gabariti stavb in drugih načrtovanih ureditev so opredeljeni v grafičnem delu na listu 4.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve, M 1:1000;
– kote gotovega terena, kote pritličij in maksimalne višine stavb so opredeljene v grafičnem delu na listih 4.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve, M 1:1000, 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1:500;
– tlorisni gabariti glede priključevanja na grajeno javno dobro, okvirnih funkcionalno-manipulacijskih površin in načrtovanih omrežij gospodarske javne infrastrukture so opredeljeni v grafičnem delu na listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, M 1:1000;
– dopustna lega objektov je opredeljena z regulacijskimi črtami, ki so prikazane v grafičnem delu na listu list 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1:500.
(2) Dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč oziroma meje OPPN Kmetija Šabec za stavbe brez soglasja soseda so opredeljeni z minimalnimi dopustnimi odmiki:
– v nGP P1/1 0,0 m od meje gradbene parcele, vendar ne manj kot 4,0 m od meje OPPN Kmetija Šabec
– v nGP P2 in P3 polovica višine fasade, ki se meri od stika fasade s terenom (šteje se povprečna vrednost med najvišjo in najnižjo koto terena na stiku fasade s terenom) do kapu vendar ne manj kot 2,0 m od meje nGP.
(3) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč oziroma meje OPPN Kmetija Šabec brez soglasja soseda so opredeljeni z minimalnimi dopustnimi odmiki:
– 0,0 m za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo komunalno opremo ali drugo GJI, priključke na GJI, utrjene funkcionalno-manipulacijske površine;
– 0,5 m za ograje in oporne zidove;
– 1,0 m za preoblikovanje terena (npr. nasip na območju nGP P3);
– 1,0 m za druge gradbene inženirske objekte – pripadajoče in pomožne objekte, ki niso našteti zgoraj.
13. člen 
(pogoji za oblikovanje) 
(1) Pogoji za oblikovanje stavb:
– načrtovani objekti in druge ureditve morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto,
– stavbe so oblikovane energetsko varčno, enostavno in geometrično čistih oblik; uporaba svetlečih materialov ni dopustna,
– tlorisni gabariti morajo biti podolgovati v razmerju najmanj 1:1,2 (priporočljivo 1:1,5), lahko so sestavljeni, na fasadah proti odprtemu prostoru aneksi in druge lokalno neznačilne pritikline niso dopustni,
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je dvokapnica (oziroma sestavljena dvokapnica v primeru sestavljenega tlorisa) z dopustnim naklonom od 20º do 35º; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; dopustna barvna lestvica je temne (rdeče, rjave ali opečen) barve; oblikovanje čopov in frčad ni dovoljeno; za nadstreške in anekse, ki jih je dopustno umeščati le proti notranjemu prostoru dvorišča, so dopustne tudi ravne ali enokapne strehe blagega naklona, ki so lahko prekrite tudi s prosojno, brezbarvno kritino iz stekla ali drugega podobnega materiala,
– fasade se oblikujejo s pretežno uporabo avtohtonih materialov kot npr. les in kamen oziroma so ometane; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli, zemeljski in drugi nevsiljivi barvni odtenki; posebej skrbno morajo biti oblikovane fasade proti odprtemu prostoru,
– vhode v stavbe je treba načrtovati z notranjega dvorišča,
– odstopanja od pogojev iz prejšnjih alinej so možna pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani (npr. rastlinjak).
(2) Oblikovanje zunanjega prostora:
– v južnem delu nGP P3 se načrtuje preoblikovanje terena z izvedbo ozelenjene brežine vzdolž gozdne ceste,
– na stiku med grajenim območjem kmetije in odprtim prostorom je za dodaten zastor pri izpostavljenih pogledih treba vzpostaviti nove zasaditvene poteze in dopolniti oziroma zgostiti obstoječe v skladu z regulacijskimi linijami RLz (os dopolnilne zasaditve drevja in grmičevja), mestoma je treba zasaditi tudi načrtovano brežino iz prejšnje alineje,
– morebitne pomožne objekte in stavbe na nGP P1/2 in P1/3 je potrebno skriti za zasaditvenimi potezami in tako zagotoviti njihovo neizpostavljenost nasproti zunanjemu prostoru (fasade proti odprtemu prostoru morajo biti skrbno oblikovane),
– kot prostorski poudarek je treba na dvorišču obvezno ohraniti obstoječa večja drevesa in jih dopolniti z dodatnimi večjimi drevesi,
– zasaditve je treba načrtovati z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,
– dostopne ceste in dvoriščne funkcionalno-manipulacijske površine so v makadamski izvedbi, nasipavati jih je dopustno izključno z naravnim materialom,
– oblikovanje ograj se prilagodi oblikovanju obstoječih ograj oziroma se jih načrtuje v transparentni obliki,
– morebitno gnojišče je treba umestiti v notranji prostor dvorišča stran od vizualno izpostavljenih pogledov,
– morebitno potrebno premostitev višinskih razlik v terenu se, če je le mogoče, izvede s travnatimi brežinami (morebitne oporne zidove je treba izvesti iz kamna (podobno kot suhi zid),
– shranjevanje strojev in priključkov kmetijske in gozdarske mehanizacije, ter gradbenega in kmetijskega repro materiala se načrtuje v stavbah, v primeru shranjevanja na prostem se le-to izvede ne razpršeno in ob obstoječih objektih na stranicah, ki ne mejijo na odprti prostor.
14. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/1) 
Na območju nGP z oznako P1/1 se nahajata obstoječa kmetijska objekta S1 in S2 z dvoriščnimi funkcionalno-manipulacijskimi utrjenimi površinami. NPU obsegajo:
– legalizacijo ali novogradnjo objektov S1 in S2, v primeru legalizacije se po potrebi načrtuje oblikovna sanacija objektov;
– dopustne so tudi novogradnje drugih na območju OPPN dopustnih objektov (vključno s pomožnimi objekti);
– ureditev utrjenih dvoriščnih površin;
– dopolnilno zasaditev večjih dreves v funkciji prostorskih poudarkov in ločnice – vizualne bariere,
– višinski gabariti: z morebitnima novogradnjama objektov S1 in S2 se ohranja njun obstoječi višinski gabarit, višina stavb ne sme presegati obstoječe višine oziroma višine določene v grafičnem delu; objekt S1 je lahko v celoti podkleten;
– dopustna so odstopanja od tlorisnih gabaritov: v skladu z dopustnim FZ in pogoji za oblikovanje.
15. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznakama P1/2 in P1/3) 
Območji nGP z oznakama P1/2 in P1/3 se namenjata predvsem oblikovanju zelenega prehoda med grajenim območjem kmetije in zunanjim prostorom. NPU obsegajo:
– dopolnilno zasaditev drevja in grmičevja vzdolž gozdne ceste in severovzhodne meje OPPN;
– dopustne so tudi novogradnje drugih na območju OPPN dopustnih objektov, pomožni objekti kot so pomožne stavbe in drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti so dopustni zgolj ob upoštevanju meril za lego objektov in oblikovanje;
– ureditev utrjenih dvoriščnih površin;
– tlorisni in višinski gabariti: morebitne novogradnje pomožnih stavb in drugih kmetijskih gradbenih inženirskih objektov ne smejo presegati višine 4,00 m in širine 5,00 m.
16. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P2) 
Na območju nGP z oznako P2 se načrtuje prestavitev kmetijskega objekta S3. NPU obsegajo:
– preoblikovanje terena z odkopi in nasipi za potrebe spodaj navedenih NPU,
– novogradnjo objekta S3, pred novogradnjo oziroma sočasno z gradnjo objekta S3 je treba izvesti odstranitev objekta X ter nekaj obstoječega drevja in grmičevja,
– dopustne so tudi novogradnje drugih na območju OPPN dopustnih objektov zgolj ob upoštevanju meril za lego objektov in oblikovanje,
– ureditev utrjenih dvoriščnih površin,
– dopolnilno zasaditev drevja in grmičevja severovzhodno in jugozahodno od objekta S3,
– dopustna odstopanja od tlorisnih gabaritov: v skladu z dopustnim FZ in pogoji za oblikovanje.
17. člen 
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P3) 
Na območju nGP z oznako P3 se načrtuje preoblikovanje terena in možnost dodatnega kmetijskega objekta S4. NPU obsegajo:
– preoblikovanje terena z izvedbo ozelenjene brežine (brežina naj bo organske oblike, dolžine do 30,0 m, širine do 15,0 m in višine do 3,0 m nad raščenim terenom),
– preoblikovanje terena z odkopi in nasipi za potrebe v nadaljevanju tega člena navedenih NPU,
– možnost novogradnje objekta S4,
– dopustne so tudi novogradnje drugih na območju OPPN dopustnih objektov zgolj ob upoštevanju meril za lego objektov in oblikovanje,
– ureditev utrjenih dvoriščnih površin,
– dopolnilno zasaditev drevja in grmičevja vzdolž gozdne ceste, jugovzhodno in jugozahodno od objekta S4, zasaditve je treba izvesti tudi, če se novogradnja objekta S4 ne bo izvedla,
– dopustna odstopanja od tlorisnih gabaritov: v skladu z dopustnim FZ in pogoji za oblikovanje.
6. POGOJI GLEDE GRADNJE PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
18. člen 
(zasnova projektnih rešitev cestne infrastrukture) 
(1) Projektne rešitve cestne infrastrukture so prikazane v grafičnem delu OPPN Kmetija Šabec na listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, M 1:1000.
(2) Območje je dostopno z gozdne ceste št. 050524 (Zagorska pot) preko obstoječega dostopa. Gozdna cesta se jugozahodno cca 750 m zračne linije naveže na lokalno cesto LC 135091 Bač–Zagorje.
(3) Notranje prometno omrežje predstavljajo obstoječe utrjene dvoriščne (funkcionalno-manipulacijske) površine in dopolnilne dvoriščne površine, ki se jih uredi ob novogradnji objektov.
(4) Dvorišče površine je treba po potrebi ustrezno urediti/utrditi in vzdrževati, pri čemer je treba kot prostorski poudarek obvezno ohraniti obstoječa večja drevesa in jih dopolniti z dodatnimi večjimi drevesi.
(5) V okviru funkcionalnih parcel je skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost, programe, tehnološke zahteve in zmogljivost stavb potrebno zagotoviti zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.
(6) Površine za mirujoči promet se uredi v minimalnem obsegu, opredeljenim s 95. členom (skupni PIP za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž) OPN Pivka v okviru posamezne nGP. Dopustna je ureditev dodatnih parkirnih mest.
(7) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu;
– po potrebi opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
– da z načrtovanimi ureditvami v varovalnem pasu gozdne ceste ne bodo prizadeti interesi njenega varovanja in prometa na njej ter varovanja njenega videza, oziroma moteno njeno redno vzdrževanje.
19. člen 
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo) 
(1) Območje OPPN Kmetija Šabec ni opremljeno z gospodarsko javno infrastrukturo. Obstoječi javno elektroenergetsko omrežje, javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje so od območja oddaljeni več kot 1 km.
(2) Na območju OPPN Kmetija Šabec se komunalno oskrbo izvaja oziroma zagotavlja s samooskrbo.
(3) Pitna voda za delavce na kmetiji se na območje prinaša. V primeru gradnje vrtine za samooskrbo z vodo je potrebno pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije pri čemer je potrebno že podeljene vodne pravice upoštevati in zagotoviti njihovo nemoteno izvajanje.
(4) V primeru ureditve sanitarij je treba odpadno komunalno vodo voditi v malo komunalno čistilno napravo. Dopustna je tudi ureditev suhega stranišča v skladu z veljavnimi predpisi o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda pri čemer mora zagotoviti zbiranje blata iz suhega stranišča v zbiralniku, ki ustreza zahtevam, da je:
– njegova zmogljivost prilagojena številu uporabnikov suhega stranišča in zagotavlja zmogljivosti za shranjevanje blata iz suhih stranišč za najmanj tri leta,
– narejen iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njegove vsebine v okolje,
– izveden tako, da je zagotovljeno njegovo odzračevanje, in
– za zbrano blato suhih stranišč zagotovljeno ravnanje, kakor je z veljavnimi predpisi o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda predpisano za ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(5) Pri izvajanju kmetijske dejavnosti se upošteva kriterije za gnojenje pri sonaravnih oblikah kmetovanja in v skladu z dobro prakso. Izvedbo gnojišč, gnojne jame, gnojenje ipd. je potrebno načrtovati skladno z določili Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).
(6) Padavinsko odpadno vodo se prednostno ponika. Padavinsko vodo, ki odteka s streh objektov se lahko zbira in nameni za napajanje živine ter uporabi kot vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč ali zalivanje. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih površin in vsebuje usedljive mora investitor zajeti in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj.
(7) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s sončnimi oziroma fotovoltaičnimi celicami nameščenimi na strehah objektov.
(8) Skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno tako, da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov gnojnice ali izcedkov hlevskega gnoja v površinske ali podzemne vode ali okolje.
(9) Gradbene odpadke se odvaža na za to urejeno odlagališče.
(10) Morebitne komunalne odpadke je treba zbirati in oddajati v skladu s predpisi.
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
20. člen 
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev) 
Etapnost izvedbe prostorskih ureditev:
– NPU se lahko izvajajo istočasno ali ločeno po posamičnih stavbah, pri čemer velja spodaj navedena etapnost; v primeru izvedbe NPU v več zaključenih etapah, morajo etape gradnje predstavljati funkcionalno zaključene celote;
– prvo etapo predstavlja legalizacija (ali novogradnja) objektov S1 in S2 ter obvezna dopolnilna zasaditev dvorišča s posamičnimi večjimi drevesi;
– drugo etapo predstavlja izgradnja stavbe S3; pred oziroma sočasno z njeno izgradnjo je treba porušiti objekt X, izvesti ozelenjeno brežino v nGP P3 in dopolnilno zasaditev drevja in grmičevja v skladu z regulacijskimi linijami RLz;
– tretjo etapo predstavlja možnost izgradnje stavbe S4;
– ne glede na prejšnje alineje tega člena je treba objekt X odstraniti in izvesti ozelenjeno brežino ter dopolnilno zasaditev drevja in grmičevja v skladu z regulacijskimi linijami RLz najkasneje 10 let od uveljavitve tega OPPN.
21. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Dopustno je odstopanje od višinskih gabaritov stavb in drugih objektov, in sicer:
– ±0,5 m od načrtovanih kot gotovega terena in kot pritličij,
– odstopanje navzdol ni omejeno pri višinskih gabaritih stavb,
– se inštalacijskih in tehnoloških naprav ter opreme (npr. dimniki ipd.) ne šteje v dimenzije višinskih gabaritov.
(2) Dopustna je tudi drugačna ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja ter komunikacijskih omrežij, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere,
– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in nGP, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prejšnjimi točkami tega člena.
8. REŠITVE IN UKREPI, POTREBNI ZA VAROVANJE ZDRAVJA, CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM TER VARSTVO IN OHRANJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
22. člen 
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine) 
Na območju OPPN Kmetija Šabec ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
23. 
(usmeritve za ohranjanje narave) 
(1) Območje OPPN Kmetija Šabec se nahaja na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/14, 70/19), vendar ne v varstvenem območju jezer in vplivnem območju.
(2) Območje OPPN Kmetija Šabec se nahaja v varovanih območjih:
– Natura 2000: Javorniki – Snežnik, ID območja: SI3000231, ime skupine: SAC,
– Natura 2000. Snežnik – Pivka, ID območja: SI5000002, ime skupine: SPA,
– Ekološko pomembnem območju: Snežnik – Pivka, ID območja 51200,
– Ekološko pomembnem območju: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, ID območja 80000.
24. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak) 
(1) Predvidena obremenitev zraka z načrtovano ureditvijo ne bo presegala dovoljenih koncentracij po veljavnih predpisih o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(2) V času gradnje in morebitnega rušenja objektov je treba izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja. Smiselno naj se uporabi predpis o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.
25. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica) 
(1) V območju OPPN Kmetija Šabec ni vodovarstvenih območij in vodotokov. Območje se nahaja v bližini malega Zagorskega presihajočega jezera.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavno zakonodajo s področja varstva voda in s predpisi s področja varstva okolja, in sicer predvsem s prepisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(3) Zaradi varovanja površinskih in podzemnih voda ter tal pred onesnaženjem, zlasti z nevarnimi snovmi, morajo biti prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in morebitno opustitvijo dejavnosti pretakale/pretovarjale, skladiščile in uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki (npr. motorna goriva, motorna olja in maziva, pesticidi, živinski gnoj, gnojevka, s pretakališči in črpališči za odvažanje), urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna za vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo in dovolj velika, da zajame vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi.
26. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup) 
(1) Območje OPPN Kmetija Šabec je uvrščeno območje IV. stopnje varstva pred hrupom.
(2) Vir hrupa v območju OPPN Kmetija Šabec bo v času gradnje gradnja sama, v času uporabe načrtovanih ureditev pa promet in kmetijska dejavnost.
(3) V času gradnje in morebitne rušitve objektov je treba izvajati ukrepe za zmanjševanje hrupa. Hrup delovne opreme in strojev naj se zmanjša na najmanjšo možno raven.
27. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki) 
(1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.
(2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.
28. člen 
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje) 
Interna razsvetljava mora biti zasnovana in izvedena tako, da se zmanjša svetlobno onesnaževanje.
29. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom) 
(1) Območje OPPN se nahaja izven poplavno ogroženih območij. Območje se ne prekriva z erozijskimi območji kot jih določa opozorilna karta erozij.
(2) Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je na območju OPPN vrednost projektnega pospeška tal 0,175 [g] (potresna nevarnost). Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s potresno ogroženostjo.
(3) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.
(4) Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja glede na predvideno namembnost območja in posamezne dejavnosti in programe, ki so povezani s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara na sosednja območja. Skladno s predpisi je treba:
– upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve,
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne površine za gasilsko intervencijo.
(5) Na območju OPPN Kmetija Šabec se voda za gašenje lahko zagotavlja iz naravnih stoječih voda oziroma iz drugih virov.
9. OPREDELITEV PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
30. člen 
(opredelitev PNRP v OPN) 
Z uveljavitvijo tega OPPN le-ta na območju tega OPPN nadomesti OPN Pivka. Ob prvih spremembah OPN Pivka lokalna skupnost spremembe, ki so nastale z uveljavitvijo tega OPPN, vnese v OPN Pivka. Za območje OPPN se določi PNRP SK – območje podeželskega naselja.
10. KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(hramba in dostopnost OPPN) 
(1) OPPN Kmetija Šabec se hrani na sedežu Občine Pivka in je dostopen javnosti skladno z zakonom.
(2) Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Pivka in na njenih spletnih straneh.
32. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-3/2023
Pivka, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti