Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1406. Odlok o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 4013.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06, 139/20) in ter 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. redni seji dne 12. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok predpisuje obveznosti za osebe na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MOSG), določa prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in sankcije.
(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red in skrbeti za urejenost okolja.
2. člen 
Fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju mestne občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo ravnanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in so dostopne vsem pod enakimi pogoji;
2. utrjene javne površine so površine namenjene pretežno pešcem (na primer: trgi, ploščadi, nadhodi in podhodi, sprehajalne poti ipd.);
3. zelene javne površine so:
– javni parki in drevoredi,
– nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah in spominskih obeležjih izven pokopališč,
– posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje,
– otroška igrišča na javnih zelenih površinah,
– parkovno urejeni gozdovi in parkovno urejene vodne brežine ter,
– druge zelene javne površine;
4. objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, v javni ali zasebni lasti;
5. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, naprave namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, športne naprave, rastlinska korita, zbiralnice ipd.);
6. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, kabla ali kinete, razširjeno za varovalni pas, namenjen vzdrževanju;
7. urbano naselje je mesto ali drugo urbano naselje; v urbanem naselju so storitvene, oskrbne in druge dejavnosti za oskrbo prebivalcev;
8. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;
9. nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim se povzroči vznemirjenje, razburjenje ali ogrožanje drugega posameznika oziroma skupine, ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika oziroma skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju;
10. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki povzroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične motnje ipd.;
11. ureditveno območje je območje celotne občine;
12. bivalno okolje je območje, za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja;
13. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih oseb;
14. osebe so občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju Mestne občine Slovenj Gradec;
15. upravljavec je oseba, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam;
16. rejne živali so kopitarji, parkljarji, perutnina, kunci in kožuharji, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge gospodarske namene;
17. hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku;
18. skrbnik živali je oseba, ki ima žival v lasti ali oskrbi in odgovarja za ustrezno rejo, ravnanje, oskrbo in prevoz živali ter imetnik objektov za rejo. Skrbnik živali odgovarja tudi za delo in ravnanje oskrbovalcev svojih živali ali živali, ki jih ima v oskrbi;
19. fitofarmacevtska sredstva (FFS) so sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku, ki so sestavljena iz aktivnih snovi, varoval ali sinergistov ali te aktivne snovi vsebujejo in se uporabljajo za namene, določene v 2. členu Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009).
II. OBVEZNOSTI 
4. člen 
(1) Obveznosti oseb na območju mestne občine so:
1. skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
2. varovanje zdravja in premoženja.
(2) Morebitne degradacije nastale z uporabo javne površine ali objekta je potrebno vrniti v prvotno stanje oziroma urediti stanje, v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca javnih površin oziroma objekta. Sanacija mora biti izvedena takoj oziroma v upravičenih primerih najkasneje v roku enega meseca po končanih delih. Po poteku roka za izvedbo sanacije, na stroške povzročitelja izvede pooblaščeni izvajalec občine.
(3) Osebe so na območju mestne občine dolžne varovati premoženje, utrjene javne površine, zelene javne površine, objekte, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške storilca.
(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na ali neposredno ob javni površini, morajo:
1. poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena;
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno vzdrževani žlebovi, snegobrani, napušči, fasade in drugi deli stavbe, ki lahko zaradi neustreznosti ali opustitve vzdrževanja ogroža mimoidoče ali njihovo premoženje;
3. dnevno z objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki lahko s svojim padcem poškodujejo mimoidoče;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
5. vzdrževati živo mejo na način, da omogočajo varno hojo peščev in vožnjo kolesarjev.
(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na površinah namenjenih prometu vozil in pešcev dnevno čistiti sneg ter s posipanjem preprečiti poledico.
(6) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila upravljavca javnih površin glede urejenosti in zagotavljanja varnost oziroma objekta.
III. PREPOVEDI 
5. člen 
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje mestne občine oziroma javno dobro, ali s katerimi se ogroža zdravje, ali premoženje oseb, ki se nahajajo na območju mestne občine.
(2) Na območju mestne občine je prepovedano:
1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe vode;
2. sežiganje vseh vrst odpadkov na prostem, razen nenevarnih naravnih materialov, ki nastanejo v kmetijstvu in gozdarstvu skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom v naravnem okolju, in odlaganje odpadov iz gospodinjstva ter zelenega vrtnega odpada, katere je skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, potrebno kompostirati ali te odpadke prepustiti izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku ali posodi na način, določen z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki;
3. preusmerjati meteorne vode na javne površine, če to povzroča nevarnost ali škodo;
4. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v strugah vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
5. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na javnih zelenih površinah brez soglasja lastnika;
6. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez dovoljenja lastnika ali upravljavca;
7. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javnih površin ali zgradb tako, da rastline s koreninskim sistemom ali krošnjami škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;
8. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze;
9. opravljati malo ali veliko potrebo, ali se drugače nedostojno vesti, prepirati ali vpiti na javni površini;
10. prepirati se, vpiti ali se nedostojno vesti do uradne osebe pri uradnem poslovanju;
11. namerno poškodovati napis ali oznako državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ali namerno raztrgati, zamazati ali na drug način poškodovati ali odstraniti uradno objavljeno odločbo (odločbe, sklepi) teh organov v času, ko takšna odločba učinkuje;
12. vstopiti brez dovoljenja v objekt ali na javno površino, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je prepoved vidno označena ali se zadrževati v objektih občine brez razloga po poteku časa uradnih ur;
13. imeti nezavarovan dostop do nepokritih oziroma nezavarovanih vodnjakov, jam, jaškov, do vhodov v kleti, jarke, izkope, prekope ali do kakršnihkoli drugih odprtin, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
14. uživati alkoholne pijače in prepovedane droge na javnih površinah in objektih izven gostinskih lokalov in prireditev ter z ravnanjem vznemirjati ostale osebe;
15. v parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki povzročajo prekomeren hrup ter s takim ravnanjem povzročajo vznemirjenje pri ljudeh;
16. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na javnih površinah tako, da povzroča škodo, ovira promet vozil ali prehod pešcev;
17. poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave postavljene za preprečevanje gibanja;
18. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico ali na drug nevaren način ter s tem povzročati nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
19. kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, kjer je prepoved označena;
20. dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
21. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in druge prostoživeče živali na javnih površinah;
22. ob nedeljah in praznikih v urbanih naseljih uporabljati vrtne kosilnice z motorjem na notranje izgorevanje, motorne škropilnice in vse druge naprave, ki povzročajo hrup. Prepoved ne velja za pripravo krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin;
23. na vsiljiv način nadlegovati z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine;
24. uporabljati acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzročati vznemirjenje ali občutek ogroženosti. Pokanje z naštetimi sredstvi je izjemoma dovoljeno v času določenih praznikov, v skladu z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih;
25. uporabljati pirotehnična sredstva, katerih glavni učinek je pok, razen v obdobju od 26. decembra do 1. januarja, pod pogoji in v skladu z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih;
26. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih površinah, razen na površinah, kjer je to dovoljeno;
27. namenoma poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati s spominskimi obeležji, umetniškimi skulpturami na prostem in drugo javno infrastrukturo, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki ipd.;
28. kampirati na javni površini, razen na mestih, kjer je to izrecno dovoljeno z ustrezno označitvijo;
29. kopanje v vodnih fontanah in neprimerna uporaba pitnikov;
30. na javnih površinah puščati, izpuščati, odmetavati ter odlagati tleče cigarete ali druge ogorke.
IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE 
6. člen 
Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:
– da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;
– da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma javne prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s sanitarijami;
– da so parkirišča in sanitarije vidno označene;
– da sta takoj po končani prireditvi prireditveni prostor in okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen prireditve postavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje pred prireditvijo.
V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI 
7. člen 
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu. Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne more priti v neželen stik z drugimi osebami in živalmi.
(2) Živali ni dovoljeno voditi v javne ustanove, na otroška igrišča, pokopališča, javna kopališča, športna igrišča, javna prevozna sredstva ali v druge prostore oziroma na druge javne površine, kamor je vodenje živali izrecno prepovedano, razen službenih psov ali psov vodičev ali psov pomočnikov.
(3) Vodnik je dolžan:
– imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;
– imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati;
– takoj odstraniti iztrebke.
(4) V primerih, ko se na javnih površinah gibljejo živali brez vodnika, je za kršitve po tem členu odgovoren lastnik živali.
8. člen 
Reja rejnih živali je prepovedana na območjih Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je kmetijstvo skladno s prostorskim aktom občine izključujoča dejavnost.
VI. UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA OBMOČJU MOSG 
9. člen 
Uporabnik fitofarmacevtskih sredstev, ki na območju MOSG taka sredstva uporablja, mora dosledno spoštovati predpise s področja fitofarmacevtskih sredstev (vsakokrat veljavni Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in ostali).
VII. NADZOR 
10. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinsko redarstvo in pristojna medobčinska inšpekcija.
(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami občinskih aktov, imajo pravico za zagotovitev varnosti, splošnega reda, premoženja, zdravja in čistoče, dajati občanom navodila in odredbe za prenehanje ali naložitev odprave posledic prekrškov, za katere so pristojni.
(3) Osebe so dolžne ravnati po navodilih in odredbah iz prejšnjega odstavka.
VIII. GLOBE 
11. člen 
(1) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena.
(2) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 28. in 29. točke drugega odstavka 5. člena.
(4) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 28. in 29. točke drugega odstavka 5. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 10., 11., 12., 13., 14, 15., 17., 18., 25. in 30. točke drugega odstavka 5. člena.
(6) Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 10., 11., 12., 13., 14, 15., 17., 18., 25. in 30. točke drugega odstavka 5. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 23. točke drugega odstavka 5. člena.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 6. člena.
(9) Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek organizator shoda ali prireditve, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(10) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena.
(11) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
(12) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 8. člena.
(13) Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 8. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/16).
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022
Slovenj Gradec, dne 13. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost