Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1404. Odlok o predkupni pravici Občine Semič, stran 4011.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 12. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za graditev objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselij, po tem, ko bo to določeno v OPN.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture in objektov občinskega pomena.
3. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(3) Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z občinskimi prostorskimi akti ali drugimi akti občine oziroma z drugimi predpisi.
(4) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture in objekte občinskega pomena se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni, ter vsi tisti, ki so predvideni za opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
(5) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
4. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka, v skladu z zakonom, ki ureja prostor, oziroma s področnimi predpisi.
5. člen 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan.
III. PREDHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Druga in četrta alineja prvega odstavka 2. člena tega odloka se začneta uporabljati po določitvi ureditvenih območji naselji in območji za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice Občine Semič (Uradni list RS, št. 100/03).
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2023-5
Semič, dne 12. aprila 2023
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost