Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2022, stran 3998.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDDSLS-1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 3. redni seji dne 13. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2022 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2022, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2022.
2. člen 
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.928.991,12
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.033.382,57
70
DAVČNI PRIHODKI
2.650.383,43
700 Davki na dohodek in dobiček
2.357.408,00
703 Davki na premoženje
140.106,52
704 Domači davki na blago in storitve
152.868,91
71
NEDAVČNI PRIHODKI
382.999,14
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
220.028,20
711 Takse in pristojbine
3.380,91
712 Globe in druge denarne kazni
16.106,70
714 Drugi nedavčni prihodki
143.483,33
72
KAPITALSKI PRIHODKI
303.446,89
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
153.163,30
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dol. sredstev
150.283,59
73
PREJETE DONACIJE
2.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
590.161,66
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
569.606,24
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
20.555,42
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.421.217,49
40
TEKOČI ODHODKI
1.102.922,55
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
154.937,87
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.470,95
402 Izdatki za blago in storitve
882.901,95
403 Plačila domačih obresti
3.752,60
409 Rezerve
35.859,18
41
TEKOČI TRANSFERI
1.091.795,53
410 Subvencije
96.592,38
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
585.395,26
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
144.053,06
413 Drugi tekoči domači transferi
265.754,83
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.180.859,41
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.180.859,41
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.640,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
45.640,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
507.773,63
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
107.242,40
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
107.242,40
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
400.531,23
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.242,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
192.246,51
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2023-1
Ljubno, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti