Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1111. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur, stran 3554.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 112/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), 21. in 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) ter 5. in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10, 42/11 in 62/11) je Občinski svet Občine Šentjur na 4. redni seji dne 21. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Šentjur se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga Občina Šentjur izbere v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Šentjur kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in območje izvajanja javne službe, način izvajanja javne službe, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in načine financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
(3) Pojem zapuščene živali predstavlja najdeno, oddano ali odvzeto hišno žival.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(1) Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega celotno območje Občine Šentjur.
(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopkih povezanih z izvajanjem javne službe, kot so lastniki, skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe so, pod enakimi, z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji, dostopne vsakomur.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(1) Za izvajanje javne službe Občina Šentjur (v nadaljevanju koncedent) podeli koncesijo. Na podlagi postopka, določenega s tem odlokom, se koncesijo podeli z odločbo kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem odlokom.
(2) Javno službo opravlja na podlagi podeljene koncesije za opravljanje te javne službe koncesionar.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
5. člen 
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za izbiro koncesionarja se vodi po postopku sklepanja koncesijskega razmerja z javnim razpisom, skladno z določili tega odloka, Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje podeljevanja koncesij.
(3) Postopek izbire koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov.
6. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo podlaga za izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesije storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(1) Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mogoča merila upošteva cena izvajanja koncesije, strokovna, organizacijska in finančna sposobnost kandidata, njegove reference, druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj in morebitna druga merila.
(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence oziroma diskriminacije med kandidati.
(3) Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj prijave v določenem roku dopolnijo.
8. člen 
(1) Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
(2) Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
9. člen 
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja se izda odločba. Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozne prijave na razpis, občinska uprava s sklepom zavrže.
(2) Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
10. člen 
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis izbranemu prijavitelju v roku 15 dni po pravnomočnosti akta o izbiri iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema le-te.
(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 (petih) let.
(5) Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
11. člen 
(1) Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v insolvenčnem postopku, ki ji onemogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra in delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
12. člen 
(1) Za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale zaradi nevestnega ravnanja koncesionarja pri izvajanju javne službe, kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali koncesionarjevi podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Šentjur.
13. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali,
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative,
– da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine,
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo,
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito izvajanje javne službe,
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige,
– poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja,
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.
14. člen 
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
15. člen 
(1) Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
(2) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
16. člen 
(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
(3) Vse stroške v zvezi z najdeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali. Če skrbnik živali ni znan, oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške koncedent, če ni s predpisi določeno drugače.
(4) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom zavetišča.
VIII. VIRI IN NAČINI FINANCIRANJA 
17. člen 
(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
(2) Koncedent krije stroške:
– odlova in prevoza živali,
– veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
– veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna,
– označitve, sterilizacije in kastracije živali in
– stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primeru, če zakonodaja določa, da te stroške krije imetnik zavetišča.
18. člen 
(1) Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, ki jih je ponudil v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske javne službe. Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
19. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava in pristojni medobčinski inšpektorat oziroma drugi pristojni organi in službe, ki jih za to pooblasti koncedent.
(2) Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja. Pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe poročati dvakrat letno.
(4) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
20. člen 
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– s stečajem ali likvidacijo pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma s smrtjo fizične osebe,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– na podlagi zakona.
(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ še šest mesecev.
(3) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
21. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile. Stavka pri koncesionarju, odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev ali s strani večjega števila delavcev ter sorodne okoliščine ne pomeni višje sile. Koncesionar mora v primerih iz prejšnjega stavka zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
(2) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe niti ob upoštevanju določb iz prejšnjega odstavka tega člena, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
(3) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo,
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu ali uporabnikom storitev,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.
XI. KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 014-0006/2023-4(2515)
Šentjur, dne 21. marca 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost