Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1102. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2023, stran 3540.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 4. redni seji dne 28. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2023 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.127.211,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
13.842.940,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.134.854,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
10.598.854,00
703 Davki na premoženje
1.265.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
271.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.708.086,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.384.000,00
711 Takse in pristojbine
15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
25.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
243.086,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
175.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
125.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
7.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
7.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.955.763,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.522.263,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
433.500,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
146.508,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
146.508,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
18.461.040,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.784.850,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
733.300,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
121.220,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.448.330,00
403 Plačila domačih obresti 
130.000,00
409 Rezerve 
352.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
6.807.060,00
410 Subvencije 
70.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4.449.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
426.750,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.860.610,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.419.730,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
7.419.730,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
449.400,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
149.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
300.400,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–2.333.829,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje 
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
658.060,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
658.060,00
550 Odplačila domačega dolga 
658.060,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.991.889,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
341.940,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 
2.333.829,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.744.800,54
9009 Splošni sklad za drugo 
2.744.800,54
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa;
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov;
– sredstva za projekte, pridobljene na razpisih.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Občina lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2024 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(sklepanje pravnih poslov za krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko sklepa vse pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR.
8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu javnih financah (ZJF),
– rezervni sklad, oblikovan po Stanovanjskem zakonu (SZ-1).
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2023 oblikuje v višini 159.000,00 EUR.
Proračunska rezerva po SZ-1 se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih, ki presega višino, določeno s tem odlokom, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 1,300.000,00 EUR.
Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2023 ne sme izdajati, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2023 ne smejo zadolžiti, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
Javno komunalno podjetje d. o. o., Slovenske Konjice se lahko v letu 2023 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 143.000,00 EUR;
– ročnost zadolžitve ne sme presegati 7 let;
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
Komunalno podjetje Slovenska Bistrica d. o. o., se lahko v letu 2023 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5,500.000,00 EUR;
– ročnost zadolžitve ne sme presegati 25 let;
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
Stanovanjsko podjetje Konjice d. o. o., se lahko v letu 2023 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1,000.000,00 EUR;
– ročnost zadolžitve ne sme presegati 1 leto;
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0243/2022-1(110)
Slovenske Konjice, dne 28. marca 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti