Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1093. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2024, stran 3526.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 4. seji dne 29. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Medvode za leto 2024 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Medvode za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2024
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
19.897.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.653.884
70
DAVČNI PRIHODKI
14.365.367
700 Davki na dohodek in dobiček
11.305.637
703 Davki na premoženje
2.772.230
704 Domači davki na blago in storitve
287.500
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.288.517
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.195.517
711 Takse in pristojbine
53.000
712 Globe in druge denarne kazni
71.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
28.500
714 Drugi nedavčni prihodki
1.940.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.500.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.500.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
743.924
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
459.907
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
284.017
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.449.453
40
TEKOČI ODHODKI
4.552.898
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.212.660
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
189.659
402 Izdatki za blago in storitve
2.949.934
403 Plačila domačih obresti
100.645
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
6.873.487
410 Subvencije
359.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.542.590
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
573.340
413 Drugi tekoči domači transferi
2.397.957
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.685.544
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.685.544
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
337.524
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
115.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
222.024
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
448.355
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
448.355
55
ODPLAČILA DOLGA
448.355
550 Odplačila domačega dolga
448.355
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–448.355
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
448.355
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in podkonta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za gradnjo kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov,
2. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah,
3. komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov,
4. turistična taksa, ki se nameni za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, ki so opredeljeni v 15. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
5. transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku,
6. prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij, ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovana v premajhnem znesku.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen 
(namenskost proračunskih sredstev) 
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter ostalim prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo na podlagi zahtevkov oziroma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani odredbodajalca krajevne skupnosti – predsednika sveta krajevne skupnosti.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 5 % vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic porabe na njih) 
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.
8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2024 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2025 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2024;
– za leto 2026 pa do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2024.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2024, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2025 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2024.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 30 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta). Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi za uravnoteženja proračuna) 
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom ZJF.
Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih prejemkov proračuna.
11. člen 
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti) 
Krajevna skupnost mora pred sklenitvijo pravnega posla, ki je višji od 5.000 EUR brez DDV, dobiti pisno soglasje župana.
12. člen 
(proračunski sklad) 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 30.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
13. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen 
(odgovornost za izvrševanje proračuna) 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
15. člen 
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS) 
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu Občine Medvode za leto 2022, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
16. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.250 EUR, ki ga ima posamezni dolžnik do Občine Medvode. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
17. člen 
(ravnanje z nepremičnim premoženjem) 
Kadar gre za uresničevanje javnega interesa v skladu z zakonom ali v drugih utemeljenih primerih, lahko župan Občine Medvode sklepa pravne posle in sprejme spremembe letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022, kadar orientacijska vrednost posamezne nepremičnine ne preseže 50.000 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
18. člen 
(zadolževanje in poroštva) 
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra proračunskega leta.
V letu 2022 Občina Medvode lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
Družbe, ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 3.705.600 EUR, in sicer:
1) JP LPP d.o.o.:
– do 153.600 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 10 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
– do 633.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
2) JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 2.073.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
3) JP VOKA SNAGA d.o.o.:
– do 268.800 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov;
– do 576.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
20. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-50/2023-3
Medvode, dne 29. marca 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost