Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023

Kazalo

1037. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023, stran 3374.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDPSP-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/23 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. redni seji občinskega sveta dne 22. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun 2023
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
7.641.631
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
6.170.756
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.274.887
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.735.519
703 Davki na premoženje
416.368
704 Domači davki na blago in storitve
123.000
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
895.869
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
571.069
711 Takse in pristojbine
8.000
712 Globe in druge denarne kazni 
12.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
300
714 Drugi nedavčni prihodki 
304.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
165.386
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
126.429
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
38.957
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacija iz tujine 
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.305.489
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
866.822
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
438.667
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.409.184
40 
TEKOČI ODHODKI
2.064.731
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
413.828
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
65.461
402 Izdatki za blago in storitve 
1.481.093
403 Plačila domačih obresti 
72.000
409 Rezerve 
32.350
41 
TEKOČI TRANSFERI 
2.953.510
410 Subvencije 
28.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.930.745
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
151.823
413 Drugi tekoči domači transferi 
842.941
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.195.085
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.195.085
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
195.857
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
115.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
80.857
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
232.448
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (55)
310.662
55 
ODPLAČILA DOLGA
310.662
550 Odplačilo domačega dolga
310.662
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–78.215
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–310.662
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–232.448
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
78.813
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture in opreme, ki se namenijo vzdrževanju in izgradnji komunalne infrastrukture s področja odvajanja odpadnih vod, odlaganja odpadkov ter oskrbe s pitno vodo,
3. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
4. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo za vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest,
5. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture, izgradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje javnih površin,
6. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami (PP) v okviru področja proračunske porabe (PPP) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 150 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 21.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 eurov.
V primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika proračuna občine ne presega dveh eurov, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja oziroma soustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2023 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 50.000 eurov.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži do višine 1.850.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2022
Šmartno pri Litiji, dne 22. marca 2023
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Blaž Izlakar 

AAA Zlata odličnost