Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

812. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica, stran 2164.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. seji dne 10. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofljica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine Škofljica.
(2) Namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.
(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencioniranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.
(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
(5) MKČN, ki je predmet subvencioniranja skladno s tem odlokom, ni del javne infrastrukture.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Škofljica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do subvencioniranja niso upravičene pravne osebe.
(3) Subvencionira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS, uporabnikom, ki v skladu s predpisi niso obvezani k priključitvi na javno kanalizacijo. Prav tako so do sredstev upravičene fizične osebe, ki so lastniki obstoječih stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb znotraj območij aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen. Pogoji in omejitve glede upravičencev so podrobneje opisani v 11. členu tega odloka.
(4) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
3. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN na območju Občine Škofljica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Občinski svet Občine Škofljica z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) V primeru, da se MKČN subvencionira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost subvencioniranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost subvencioniranja, skupaj s subvencioniranjem po tem odloku, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se subvencioniranje občine ustrezno zniža.
4. člen 
(javni razpis, razpisna dokumentacija) 
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Škofljica. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahtevane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navedba predmeta javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper odločbo,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
5. člen 
(vloga) 
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse pravilno izpolnjene obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
6. člen 
(pristojni organ) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev vodi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Občine Škofljica oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja,
– odpira in pregleda prejete vloge,
– ugotavlja formalno popolnost vlog,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev,
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec,
– izdaja ustrezne pravne akte,
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Upravni organ odpira in obravnava vse vloge, ki so prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po vrstnem redu prispetja.
7. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Po izvedenem odpiranju vlog pristojni organ preveri popolnost vlog in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
(4) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva subvencije se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih sredstev.
(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
(pogodba) 
(1) Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN Občina Škofljica in upravičenec skleneta pogodbo o subvencioniranju. Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
(2) Pogodba o subvencioniranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank,
– namen dodelitve sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija nakupa in vgradnje MKČN ter rezultate prvih meritev,
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki ga določajo predpisi,
– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristojnemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske porabe sredstev,
– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.
(5) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti in obremeniti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
9. člen 
(višina subvencioniranja) 
(1) Višina subvencije znaša do 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.
(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj. Znesek subvencioniranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, subvencionira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski subvencioniranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.
10. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(3) Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
11. člen 
(pogoji in omejitve) 
Občina subvencionira nakup in vgradnjo MKČN velikosti do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(1) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži na območjih aglomeracij, za katere 19. oziroma 19.a člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode izjemoma dopušča čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, manjši od 50 PE.
(2) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v Občini Škofljica izven območij aglomeracij, ter izven območij, kjer je že zgrajena ali se namerava graditi javna kanalizacija. Informacije o območjih aglomeracij ter o že zgrajeni in predvideni javni kanalizaciji izven aglomeracij vlagatelj pridobi na Občini Škofljica, oziroma pri izvajalcu javne službe v obliki pisnega potrdila za njegovo zemljišče. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo.
(3) Vlagatelj mora razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN, v nasprotnem primeru mora pridobiti služnostno pravico oziroma pravico graditi od lastnika zemljišča.
(4) Vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
(5) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe ter pripadajoči objekti na parceli upravičenca morajo imeti pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali uporabno dovoljenje.
(6) MKČN se lahko vgradi tudi na območju, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen.
(7) Lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata, v skladu s soglasjem za priključitev MKČN, ki ga izda izvajalec javne službe.
(8) MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o lastnostih izdelka oziroma druga dokazila, da ustreza standardom in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov; ter da ustreza zahtevam Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; minimalni volumen male MKČN ne sme biti manjši od 2 m3.
(9) Čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(10) Vlagatelj je dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo skladno s predpisi.
(11) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni razpis vlagatelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
(12) Vlagatelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).
(13) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
12. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, določenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Škofljica zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sredstev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2022
Škofljica, dne 10. marca 2022
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti