Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

797. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina, stran 2144.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina 
1. člen
V Odloku o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 38/17 in 101/20) se v celoti spremeni besedilo 2. člena tako, da se glasi:
»(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Lastnik obstoječega stanovanjskega objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, je upravičen do subvencije za to vrsto komunalne opreme.
(2) Za obstoječ stanovanjski objekt po tem odloku se šteje, da je na dan uveljavitve tega odloka stanovanjski objekt zgrajen ali da je lastnik oziroma investitor pričel z gradnjo stanovanjskega objekta po pravnomočnem gradbenem dovoljenju.«
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3510-78/2020-2
Ajdovščina, dne 10. februarja 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost