Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

749. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, stran 1938.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – UPB) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) so Občinski svet Občine Bovec na 28. seji dne 21. 6. 2018, Občinski svet Občine Kobarid na 23. seji dne 10. 2. 2022 in Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 3. 7. 2018 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2, Občina Kobarid s sedežem v Kobaridu, Trg svobode 2, in Občina Bovec s sedežem v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo občine Tolmin, Kobarid in Bovec po deležu:
– Občina Tolmin – 61 %,
– Občina Kobarid – 23 %,
– Občina Bovec – 16 %.
2. člen 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
S tem odlokom se urejajo status, organiziranost in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, vrsta gradiva, ki ga zavod zbira, organi zavoda, viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda, način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen
(1) Ime zavoda je: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.
(2) Skrajšano ime je: Knjižnica Tolmin.
(3) V mednarodnem poslovanju uporablja zavod tudi ime: Ciril Kosmač – Public Library Tolmin, pri čemer se na prvem mestu uporablja slovensko ime.
(4) Sedež zavoda je: Tumov drevored 6, Tolmin.
(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic.
5. člen 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno. Za svoje obveznosti odgovarja zavod do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno, subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavljajo zavodu iz proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
6. člen 
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse njene pravice in obveznosti.
7. člen 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vložno številko 1-56-00.
8. člen 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike. Na obodu žiga je izpisano ime zavoda „Knjižnica Cirila Kosmača“ in zvezdica, v sredini je upodobljena odprta knjiga in pod njo napis „Tolmin“.
(2) Zavod ima tudi žig pravokotne oblike z vsebino:
– „Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin“.
(3) Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, društvom, občanom in uporabnikom ter za označevanje knjižničnega gradiva.
(4) Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod predvsem za žigosanje knjigovodske dokumentacije.
(5) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter zaposlene, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
9. člen 
Zavod ima logotip v obliki polnega kvadrata z napisom Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin na zunanji strani njegovih stranic.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA 
10. člen
Zavod je splošna knjižnica, ki ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
– Knjižnica Tolmin: Tumov drevored 6, 5220 Tolmin,
– Knjižnica Kobarid: Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid,
– Knjižnica Bovec: Ledina 6, 5230 Bovec,
– Potujoča knjižnica: Tumov drevored 6, 5220 Tolmin.
11. člen 
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) V okviru dejavnosti zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
(3) Zavod v okviru javne službe tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda.
(4) Obseg dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se določi s programom dela in finančnim načrtom.
12. člen 
(1) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
(2) Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni le v soglasju z ustanoviteljicami.
13. člen 
(1) Glavna dejavnost zavoda je R91.011 Dejavnost knjižnic.
(2) Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:
C18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
J58.110
Izdajanje knjig
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
N77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
(3) Zavod opravlja dejavnosti na območju občin ustanoviteljic.
IV. VRSTE GRADIVA 
14. člen
(1) Zavod zbira vse vrste knjižničnega gradiva: tiskane, zvočne, slikovne, elektronske ali kako drugače tehnično izdelane zapise, ki so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja.
(2) Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeno potrebam iz prejšnjega odstavka.
V. ORGANA ZAVODA 
15. člen
Organa zavoda sta:
– direktor
– svet zavoda.
1. Direktor
16. člen
(1) Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda. Je poslovni in programski direktor.
(2) Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
(3) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alineje iz prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
17. člen 
(1) Svet zavoda razpiše prosto delovno mesto direktorja najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata direktorja.
(2) Rok prijave na razpis je najmanj 8 dni od dneva javne objave. Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja v skladu z zakonodajo.
(3) Kandidature za razpisano prosto delovno mesto direktorja se v zaprtih ovojnicah zbirajo v tajništvu zavoda.
(4) Svet na seji odpre prijave in ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje razpisa.
(5) Svet lahko pred izbiro s kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, opravi razgovor.
(6) Svet po opravljenem postopku izbire ni dolžan izbrati nobenega od kandidatov. V takem primeru ponovi razpis in o tem obvesti kandidate.
18. člen 
(1) Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Svet zavoda si pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobi soglasje občin ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža, ter mnenje strokovnih delavcev zavoda. Če občine ustanoviteljice in strokovni delavci zavoda ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenje pozitivno.
(2) Tajno glasovanje strokovnih delavcev izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda. Mnenje je pozitivno, če je za imenovanje glasovala večina strokovnih delavcev.
19. člen 
(1) Za direktorja zavoda se lahko imenuje kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba po bolonjskem sistemu humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in opravljen strokovni izpit za bibliotekarja.
(2) Kandidat mora prijavi priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(3) V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita za bibliotekarja, ga mora opraviti v skladu z določili Zakona o knjižničarstvu.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
20. člen 
(1) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
(2) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
(3) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
21. člen 
V odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa knjižnico zaposleni, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
22. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Direktorja razreši svet zavoda na način in po postopku, ki je določen za imenovanje direktorja zavoda.
(2) Svet zavoda razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot je npr. bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– če direktor ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega.
(3) Svet zavoda je dolžan seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 15 dni izjasni.
23. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev knjižnice oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
24. člen
(1) Zavod ima svet zavoda, ki šteje devet članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanoviteljic:
1 iz Občine Tolmin,
1 iz Občine Kobarid,
1 iz Občine Bovec;
– 3 predstavniki uporabnikov:
2 iz Občine Tolmin,
1 iz Občine Kobarid ali iz Občine Bovec;
– 3 predstavniki delavcev zavoda.
(2) Mandat članov sveta zavoda traja 5 let.
(3) Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
25. člen 
(1) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ ali pravnih zadev.
(2) Predstavnike uporabnikov imenuje svet ustanoviteljic na predlog direktorja zavoda izmed članov knjižnice. Predstavnika uporabnikov iz Občine Kobarid in Občine Bovec se imenuje izmenoma, vsakokrat za en mandat.
26. člen 
(1) Predstavnike delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, način in rok za predlaganje kandidatov ter imenuje volilna komisija.
(3) Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
27. člen 
(1) Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana volilne komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
(2) Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
28. člen 
(1) Najmanj deset odstotkov zaposlenih ima pravico predlagati kandidata za svet zavoda.
(2) Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(3) Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 26. člena tega odloka.
29. člen 
(1) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(2) Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volijo trije kandidati. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.
30. člen 
(1) Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in pripravi poročilo o izidu volitev ter ga objavi v petih dneh od dneva volitev.
31. člen 
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskemu vzdrževanju in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema letno poročilo,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
32. člen 
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju predstavnikov ustanoviteljic in uporabnikov, oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja.
(2) Svet zavoda ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji.
(3) Svet zavoda veljavno odloča na sejah, ki se sklicujejo po potrebi, vendar pa najmanj dvakrat letno.
(4) Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo ali zahtevo občine ustanoviteljice oziroma njihovih predstavnikov v svetu ter na pobudo ali zahtevo direktorja. Če predsednik sveta odkloni sklic, skliče sejo direktor zavoda.
(5) Svet zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen v primerih, ko je s tem odlokom določena drugačna večina.
(6) Člani sveta so za svoje delo upravičeni do izplačila sejnin in povračil stroškov. Za izplačevanje sejnin in drugih povračil članom sveta se uporabljajo določila akta, ki ureja to področje na državni ravni.
(7) Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja določi svet zavoda s poslovnikom.
33. člen 
(1) Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanoviteljica, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) O predčasni razrešitvi predstavnika občin ustanoviteljic odloča na predlog sveta zavoda ali direktorja občinski svet občine ustanoviteljice, ki je člana imenovala.
(3) S sklepom o razrešitvi se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje nov član, po enakem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.
34. člen 
(1) Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
(2) Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
(3) Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
35. člen 
(1) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
(4) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.
VI. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZAVODA 
36. člen
(1) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu nepremično in premično premoženje, potrebno za opravljanje dejavnosti.
(2) Zavod ima v upravljanju naslednje nepremično premoženje:
– v lasti Občine Tolmin: stavba s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 642/1, 631, k.o. 2248 Tolmin,
– v lasti Občine Kobarid: pritličje stavbe, parc. št. 288/4, k.o. 2223 Kobarid.
(3) V upravljanju zavoda je tudi premično premoženje v teh objektih in premično premoženje v Knjižnici Bovec.
(4) Zavod upravlja s premoženjem samostojno in gospodarno. Nepremičnega premoženja ne sme s pravnimi posli odtujiti ali obremeniti brez soglasja lastnika.
37. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
a. iz javnih virov za opravljanje javne službe:
– iz sredstev državnega proračuna;
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic;
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
b. iz nejavnih virov za opravljanje javne službe:
– z zaračunavanjem storitev v skladu s predpisi;
c. iz dejavnosti na trgu, ki niso javna služba:
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom;
– z oddajanjem prostorov in opreme v najem;
– iz sredstev drugih uporabnikov;
– iz sredstev, pridobljenih na projektnih razpisih.
(2) Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti delež sredstev za kritje stroškov izvajanja knjižnične dejavnosti na območju svoje občine.
(3) Delež sredstev za skupne stroške izvajanja knjižnične dejavnosti, ki vključujejo stroške:
– dela in materialnih stroškov, ki so povezani z nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva,
– bibliobusa,
– skupnih služb,
zagotavljajo vse občine ustanoviteljice v razmerjih, določenih s številom prebivalcev po zadnjih objavljenih letnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(4) Če obstaja za pokrivanje skupnih stroškov izvajanja knjižnične dejavnosti državni predpis, se za pokrivanje skupnih stroškov upošteva državni predpis.
(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, se uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odločajo ustanoviteljice na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(6) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločajo ustanoviteljice na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda. Vsaka občina ustanoviteljica je dolžna kriti primanjkljaj sredstev zavoda za tisti del dejavnosti oziroma programa, za katerega zagotavlja sredstva na podlagi meril financiranja in drugih dogovorov o zagotavljanju sredstev za delovanje zavoda.
38. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva od ustanoviteljic, države in iz drugih virov.
(2) Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva, ki so potrebna za dejavnost zavoda v tej občini. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva skupnega pomena zagotavljajo vse ustanoviteljice v razmerjih, določenih s številom prebivalcev po zadnjih objavljenih letnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJIC 
39. člen
Zavod ima do ustanoviteljic naslednje pravice in obveznosti:
– predlaga razvojne načrte dejavnosti, ki jih opravlja v skladu z zakonom in s tem odlokom,
– predlaga letni program, poroča o njegovem uresničevanju, poroča o poslovanju zavoda ter predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– zagotavlja ustanovitelju druge podatke v skladu z zakonom in tem odlokom.
40. člen 
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– dajejo soglasje k imenovanju direktorja,
– imenujejo predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda,
– imenujejo predstavnike uporabnikov na predlog direktorja zavoda v svet zavoda,
– dajejo predhodno mnenje k strateškemu načrtu in soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu ter k ostalim zakonsko določenimi aktom,
– odločajo o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki po zaključnem računu,
– dajejo soglasje k najetju kreditov,
– odločajo o načinu kritja primanjkljaja, ki ga ni možno pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda,
– sprejemajo ukrepe v zvezi z dejavnostjo zavoda,
– dajejo soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti in ostalim statusnim spremembam zavoda,
– opravljajo druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.
41. člen 
(1) Ustanoviteljice s tem odlokom ustanavljajo Svet ustanoviteljic Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic) za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin po tem odloku.
(2) Sedež sveta ustanoviteljic je na sedežu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.
(3) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic ima svet ustanoviteljic vse pristojnosti v zvezi z izvrševanjem pravic in obveznosti določene z zakonom in izdajanje soglasij iz tega odloka, razen izdajanje soglasij k spremembi ali razširitvi dejavnosti in ostalim statusnim spremembam zavoda, imenovanja predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda, soglasja k imenovanju direktorja zavoda, ter v zvezi s prometom z nepremičninami, ki so v lasti ustanoviteljic, za kar so pristojni občinski sveti ustanoviteljic.
(4) Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
42. člen 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani Občine Tolmin, Občine Kobarid in Občine Bovec. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta ustanoviteljic.
43. člen 
(1) Vsak član sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev v skladu z drugim odstavkom 1. člena tega odloka.
(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morata za vsako odločitev glasovati najmanj dva člana sveta ustanoviteljic.
44. člen 
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom občin ustanoviteljic o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih stališče. Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.
45. člen 
(1) Strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravlja občinska uprava Občine Tolmin.
(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
46. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev opravljajo ustanoviteljice in Računsko sodišče Republike Slovenije. Gospodarjenje z nepremičninami nadzirajo ustanoviteljice.
VIII. SPLOŠNI AKTI 
47. člen
(1) Zavod ima lahko poleg splošnih aktov, določenih v zakonu in tem odloku, tudi druge splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda.
(2) Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi ter sklepi in navodila s področja dela ali v zvezi z delom zavoda.
(3) Splošne akte zavoda sprejema direktor na način in po postopku, kot ga predpisujejo zakon, kolektivna pogodba in ta odlok.
(4) Splošni akti začnejo veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
48. člen
(1) Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandatne dobe, za katero je bil imenovan.
(2) Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka časa, za katerega je bil imenovan.
49. člen 
Zavod je dolžan v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka uskladiti splošne akte z določbami tega odloka. Do sprejetja novih aktov veljajo obstoječi akti zavoda v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem odlokom.
50. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/1999), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (Uradni list RS, št. 50/16), Statut Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin z dne 15. 7. 1983 in Statutarni sklep z dne 18. 3. 1993.
51. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2013-12
Bovec, dne 8. marca 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 
Št. 007-2/2013-25
Kobarid, dne 9. marca 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 
Št. 014-0007/2017
Tolmin, dne 3. julija 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti