Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2022 z dne 14. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2022 z dne 14. 3. 2022

Kazalo

711. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani, stran 1897.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 21. redni seji dne 2. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu občine pod številko 2726/2021-1 ter v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani, Uradni list RS, št. 14/15 (v nadaljevanju: OPPN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč – Občinski podrobni prostorski načrt za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani, številka 2726/2021-1, januar 2022 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen 
(predmet obračuna komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni objekti na obračunskem območju, kot ga določa program opremljanja.
3. člen 
(1) Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
komunalni prispevek za novo komunalno opremo
je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanec plača Občini Kranjska Gora,
obračunsko območje nove komunalne opreme
je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe,
gradbena parcela stavbe
je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe,
BTP
bruto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
CpN(i)
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stabe s posamezno vrsto nove komunalne opreme,
CtN(i)
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPnova(i)
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme,
KPnova
znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu,
nova komunalna oprema
je komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanj.
(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov, prostorskega načrtovanja, komunalnega prispevka in opremljanja stavbnih zemljišč.
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja OPPN se nahaja na južnem delu Mojstrane, ob cesti v Vrata v DM S 4 ZN.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest (cestno omrežje),
– obstoječe omrežje kanalizacije (kanalizacijsko omrežje),
– obstoječe omrežje vodovoda (vodovodno omrežje),
– obstoječe javne površine (javne površine).
(2) Manjkajoča komunalna oprema (nova komunalna oprema):
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje kanalizacije,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Manjkajoča gospodarska javna infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne opreme ter manjkajoče gospodarske javne infrastrukture je razvidna iz Elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 2: Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura.
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Pričetek gradnje komunalne opreme je 30 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(2) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 18 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(3) Izgradnja komunalne opreme se predvidi v eni etapi. Skladno z dogovorom, s pogodbo o opremljanju, se lahko etapnost gradnje komunalne opreme spremeni.
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Sredstva za opremljanje območja OPPN v načrtu razvojnih programov Občine Kranjska Gora niso predvidena.
(2) Potrebna finančna sredstva in viri financiranja:
nova komunalna oprema
finančna sredstva za opremljanje 
brez DDV [€]
viri financiranja
novo omrežje cest
232.918,31
pogodba o opremljanju
novo omrežje kanalizacije
134.105,10
pogodba o opremljanju
novo omrežje vodovoda
37.541,40
pogodba o opremljanju
(3) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v Elaboratu program opremljanja.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevani v finančnih sredstvih za opremljanje, navedeni v drugem odstavku tega člena, so razvidni iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme na območju opremljanja OPPN, DM S 4 ZN.
nova komunalna oprema
obračunsko območje
površina gradbenih parcel stavb [m2]
bruto tlorisna površina objektov [m2]
novo omrežje cest
CESN
18.708
9.137
novo omrežje kanalizacije
KANN
18.708
9.137
novo omrežje vodovoda
VODN
18.708
9.137
(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne opreme so razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest, priloga 5: Obračunsko območje – novo omrežje kanalizacije in priloga 6: Obračunsko območje – novo omrežje vodovoda.
9. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
skupni stroški brez DDV [€]
obračunski stroški 
brez DDV [€]
novo omrežje cest
CESN
232.918,31
232.918,31
novo omrežje kanalizacije
KANN
134.105,10
134.105,10
novo omrežje vodovoda
VODN
37.541,40
37.541,40
SKUPAJ
404.564,81
404.564,81
10. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema
obračunsko območje
CpN
[€/m2]
CtN
[€/m2]
novo omrežje cest
CESN
12,45
25,49
novo omrežje kanalizacije
KANN
7,17
14,68
novo omrežje vodovoda
VODN
2,01
4,11
SKUPAJ
21,63
44,28
11. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in bruto tlorisno površino objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem bruto tlorisne površine objekta (DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPNOVA(i) = AGIO x CtN(i) x DtN
(2) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme:
KPNOVA =∑KPNOVA(i)
13. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na podlagi vsakokrat veljavnega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora.
(2) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
14. člen 
(zavezanec za komunalni prispevek) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja.
15. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil novo komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 14. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
16. člen 
(obveznost priključevanja) 
(1) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.
(2) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list RS, št. 36/18).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022-1
Kranjska Gora, dne 2. marca 2022
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti