Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

555. Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2G), stran 1456.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2G) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-42
Ljubljana, dne 2. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2G) 
1. člen
V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 23/15 – popr., 5/17, 68/17, 47/19, 139/20 in 161/21) se za 9. členom dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen 
(povračilo dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje) 
(1) Občinam ob državni meji se povrne del njihovih stroškov iz drugega odstavka tega člena, ki so posledica povečanega nadzora državne meje. Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov po tem zakonu in Zakoniku o schengenskih mejah, kar ima za posledico povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji.
(2) Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.
(3) Na predlog ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, Vlada Republike Slovenije do konca februarja tekočega koledarskega leta s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu in glede na zagotovljena sredstva v državnem proračunu odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini v tekočem koledarskem letu. Sredstva se občini izplačajo pod pogoji, določenimi v petem odstavku tega člena.
(4) Pri izračunu povračila dela stroškov se upoštevajo:
– dolžina državne meje, na območju posamezne občine;
– faktor obremenitve občine, za izračun katerega se upoštevajo število prebivalcev občine, število nezakonitih prehodov v občini, število mejnih prehodov na državnih cestah v posamezni občini in morebitne druge kategorije, ki vplivajo na faktor obremenitve;
– druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju oziroma zaradi povečanega nadzora državne meje povzročajo nepredvidene stroške občini.
(5) Občine pošljejo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, zahtevek za povračilo dela stroškov iz drugega odstavka tega člena, nastalih v tekočem koledarskem letu, do 15. novembra tekočega koledarskega leta. Podlaga za povračilo dela stroškov iz prejšnjega stavka, ki jih občinam povrne ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo. Nastali stroški morajo biti izkazani in preverljivi, da gre za povečane stroške občin zaradi povečanega nadzora državne meje oziroma so z njim neposredno povezani. Zahtevkov, poslanih po izteku roka iz prvega stavka tega odstavka, se ne upošteva.
(6) Sredstva za izplačilo povračila dela stroškov se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(7) Vlada Republike Slovenije podrobneje določi merila, kriterije in metodologijo za izračun višine povračila dela stroškov ter način uveljavljanja povračila stroškov.
9.b člen 
(povračilo dela stroškov občinam zaradi izrednih dogodkov) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se občinam ob državni meji povrne del njihovih stroškov, ki so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Izredni dogodki so okoliščine, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov kot v primeru iz prejšnjega člena ter zahtevajo bistveno povečano prisotnost policije na območju posameznih občin ob državni meji.
(2) Na predlog ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, Vlada Republike Slovenije s sklepom ugotovi obstoj izrednega dogodka iz prejšnjega odstavka.
(3) Na podlagi ocenjenih stroškov Vlada Republike Slovenije odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini. Sredstva se občini izplačajo pod pogoji, določenimi v četrtem in petem odstavku tega člena.
(4) Občine pošljejo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, v enem letu po sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka zahtevek za povračilo stroškov. Iz opravičenih razlogov se lahko rok iz prejšnjega stavka podaljša za največ eno leto. Zahtevkov, poslanih po izteku rokov iz tega odstavka, se ne upošteva.
(5) Podlaga za povračilo dela stroškov iz prejšnjega odstavka, ki jih občinam povrne ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo. Nastali stroški morajo biti izkazani in preverljivi, da gre za stroške zaradi izrednega dogodka iz prvega odstavka tega člena oziroma so z njim neposredno povezani.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(povračilo dela stroškov v letu 2022) 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2021 in odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini.
3. člen 
(rok za izdajo predpisa) 
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz sedmega odstavka 9.a člena zakona v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/22-1/14
Ljubljana, dne 22. februarja 2022
EPA 2454-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti