Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4221. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022, stran 13829.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 2. redni seji dne 22. 12. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22).
2. člen 
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
»
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.081.937
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.586.045
70
DAVČNI PRIHODKI
1.456.743
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.335.460
703 Davki na premoženje 
87.686
704 Domači davki na blago in storitve 
33.597
71
NEDAVČNI PRIHODKI
129.302
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
90.098
711 Takse in pristojbine 
2.300
712 Denarne kazni
4.770
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
24.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
8.134
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.142
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
7.142
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
488.751
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
457.700
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna EU
31.051
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.626.727
40
TEKOČI ODHODKI 
552.540
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
168.545
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
26.725
402 Izdatki za blago in storitve 
314.767
403 Plačila domačih obresti 
1.503
409 Rezerve 
41.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
737.218
410 Subvencije 
20.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
446.749
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
56.979
413 Drugi tekoči domači transferi 
213.490
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.124.460
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.124.460
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
212.509
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
162.418
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
50.091
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–544.790
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55.213
55
ODPLAČILA DOLGA 
55.213
550 Odplačila domačega dolga 
55.213
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–600.003
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–55.213
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
544.790
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
600.003
»
« 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 410-0028/2021-4
Bistrica ob Sotli, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost