Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3727. Odlok o režijskem obratu v Občini Žužemberk, stran 11498.

  
Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), prvega odstavka 67. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 27/02) ter četrtega odstavka 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/19 in 74/22) je Občinski svet Občine Žužemberk na 16. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o režijskem obratu v Občini Žužemberk 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa status in delovno področje režijskega obrata ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem režijskega obrata v Občini Žužemberk (v nadaljevanju tudi: občina).
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Režijski obrat je organiziran in deluje kot nesamostojna organizacijska enota v okviru organa Občinske uprave Občine Žužemberk.
(2) Režijski obrat ni pravna oseba.
3. člen 
Režijski obrat deluje na celotnem območju Občine Žužemberk.
4. člen 
(1) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren za delo režijskega obrata. Vodja režijskega obrata za svoje delo odgovarja županu in direktorju občinske uprave.
(2) Pogoji za zasedbo delovnega mesta vodje režijskega obrata se opredelijo v aktu, ki določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk.
(3) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja skladno s kadrovskim načrtom, aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk ter predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev.
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Žužemberk.
DELOVNO PODROČJE 
5. člen 
(1) Režijski obrat opravlja dejavnost lokalnih gospodarskih javnih služb, katerih izvajanje je v javnem interesu.
(2) Režijski obrat kot gospodarske javne službe opravlja naslednje dejavnosti:
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in površin za pešce,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– druge dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, skladno s predpisi.
(3) Režijskemu obratu se lahko prepusti v izvajanje tudi druga dela in naloge ter projekte, ki dopolnjujejo dejavnosti gospodarskih javnih služb ali prispevajo k polni izkoriščenosti zmogljivosti, skladno s predpisi.
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
6. člen 
(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
(2) Režijski obrat se kot oblika izvajanja gospodarskih javnih služb financira iz:
– plačil uporabnikov,
– proračunskih sredstev,
– drugih virov, skladno z zakonom in predpisi občine.
DRUGE DOLOČBE 
7. člen 
Za režijski obrat vodi občinska uprava Občine Žužemberk ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
8. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Žužemberk, odloka, ki ureja gospodarske javne službe v Občini Žužemberk, ter določbe drugih predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(1) Režijski obrat prične delovati v roku enega leta od začetka veljavnosti tega odloka.
(2) Župan v roku iz prejšnjega odstavka uskladi akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, z določbami tega odloka ter izvede druge ustrezne postopke, s katerimi zagotovi nemoteno delovanje režijskega obrata.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022-1
Žužemberk, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost