Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3453. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, stran 10640.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 20. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Kostanjevica na Krki, s sedežem Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: zavod).
(2) Ustanoviteljske pravice uresničuje Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
(2) Sedež zavoda je Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki.
(3) Skrajšano ime zavoda je OŠ Jožeta Gorjupa.
(4) V sestavo zavoda sodi:
– enota Vrtec »Plavček« pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki.
3. člen 
(odgovornost) 
(1) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
(2) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
(3) Enota vrtca v pravnem pomenu nima pooblastil.
4. člen 
(razvid) 
Zavod se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.
5. člen 
(pravice in obveznosti) 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Žig zavoda
6. člen
(žig) 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in sedež: Kostanjevica na Krki.
(2) Zavod ima tudi žig premera 20 mm z enakim besedilom.
7. člen 
(uporaba žigov) 
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
(zastopanje in predstavljanje) 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
(4) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen 
(pooblastila in podpisovanje) 
(1) Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
(2) V razmerjih z banko in Upravo za javne prihodke (UJP) podpisuje za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri UJP, ki jih pooblasti ravnatelj.
(3) Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
(šolski okoliš) 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobrava pri Kostanjevici, Dobe, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karlče, Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Kočarija, Male Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Vrbje, Vrtača, Velike Vodenice, Zaboršt.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
11. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Dejavnosti zavoda so:
– P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– P85.100 Predšolska vzgoja,
– P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje,
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M 69 Računovodske in pravne dejavnosti
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
– I55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
– I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I56.290 Druga oskrba z jedmi
– H49.39 Drug kopenski potniški prevoz
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.011 Dejavnosti knjižnic
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– J58.130 Izdajanje časopisov
– J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– Q88.910 Dnevno varstvo otrok.
(2) Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(3) Zavod, v okviru svoje registrirane dejavnosti, opravlja še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
12. člen 
(izobraževalni program) 
(1) Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
(2) Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja.
13. člen 
(opravljanje dejavnosti) 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
14. člen 
(opravljanje drugih nalog) 
Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, povezane z vzgojo in izobraževanjem, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje v register vpisanih dejavnosti.
15. člen 
(sklepanje poslov) 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA 
16. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev in
– strokovni organi.
1. Svet zavoda
17. člen 
(sestava sveta zavoda) 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
(2) Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
(3) Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda.
(5) Predstavnike delavcev se določi tako, da so enakovredno izvoljeni in zastopani člani, ki predstavljajo strokovne delavce šole, strokovne delavce vrtca in upravno-administrativne ter tehnične delavce zavoda.
(6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v enoto vrtca.
(7) Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika, ki sta praviloma predstavnika delavcev zavoda.
(8) Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
(9) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
(10) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev oziroma varovancev v zavodu.
(11) Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
(12) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
(13) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– je razrešen,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda.
(14) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
(15) Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
(16) Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
18. člen 
(rokovnik za izvedbo volitev) 
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda.
19. člen 
(volitve predstavnikov delavcev) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike strokovnih delavcev šole, predstavnika strokovnih delavcev enote vrtca in predstavnika upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, skladno s petim odstavkom 17. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpis predlagatelja, priloženo jim mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člane sveta zavoda so, upoštevajoč peti odstavek 17. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole ali enote vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico.
20. člen 
(volitve predstavnikov staršev) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo na Svetu staršev za predstavnike staršev otrok šole in vrtca, skladno s šestim odstavkom 17. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, so lahko pisni ali pa ustno podani na seji Sveta staršev, priloženo jim mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi, lahko pa kandidat poda soglasje tudi ustno na seji sveta staršev.
(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč šesti odstavek 17. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
21. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema programe razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev in otrok,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnih razmerij,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predlog in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema programe razreševanja presežnih delavcev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemu kreditov,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost.
(2) Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet zavoda v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
(3) Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet zavoda mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.
(4) Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavljala pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
2. Ravnatelj
22. člen
(pristojnosti ravnatelja) 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določa delavce, ki so odgovorni zanje,
– odgovarja za namensko porabo sredstev zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela šole v okviru pooblastil,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi in
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.
(4) Ravnatelj lahko za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svojih pristojnosti pisno pooblasti delavce zavoda.
23. člen 
(mandat ravnatelja) 
Mandat ravnatelja traja 5 let. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ravnatelj in postopek za imenovanje ter razrešitev ravnatelja, so določeni z zakonom.
24. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen, če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktih o sistemizaciji.
3. Vodja enote Vrtca »Plavček«
25. člen
(vodja enote vrtca) 
(1) Enoto Vrtca »Plavček« pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki vodi vodja enote. Naloge vodje enote opravlja pomočnik ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
(2) Pomočnik ravnatelja opravlja v enoti vrtca pri šoli naloge vodje enote v skladu z določili predpisa, ki ureja normative in kadrovske pogoje za opravljanje predšolske vzgoje.
4. Strokovni organi
26. člen
(sestava strokovnega organa) 
(1) Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
(2) Naloge in pristojnosti strokovnih organov zavoda določa zakon.
5. Svet staršev
27. člen
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da imajo v njem vsi oddelki šole in vrtca po enega predstavnika. Predstavnike starši izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(4) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole oziroma vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja v vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole oziroma vrtca,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo oziroma vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
28. člen
(sredstva za delovanje) 
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje oddelkov vrtca.
(3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
(4) Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
29. člen 
(pridobivanje sredstev) 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
(3) Zavod mora pred uporabo presežka prihodkov nad odhodki pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
(4) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostno povezanih odhodkov.
30. člen 
(tržna dejavnost zavoda) 
Zavod izvaja predvsem naslednje tržne dejavnosti:
– prodaja obrokov kuhinje zavoda za delavce zavoda in zunanje naročnike, ki niso del šolske prehrane,
– oddaja v najem in uporabo drugega stvarnega premoženja,
– vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki ne sodijo med storitve javne službe v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom zavoda,
– druge tržne dejavnosti, ki so vključene v program dela zavoda za posamezno leto.
31. člen 
(sklad zavoda) 
(1) Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(2) Zavod ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznih razredov in oddelkov ali starostnih skupin vrtcev, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega ali vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ter vzgoje in varstva in podobno.
(3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobi sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
(5) Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
32. člen 
(odgovornost ustanovitelja) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
33. člen 
(upravljanje premoženja) 
Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja.
34. člen 
(odškodninska odgovornost) 
(1) Zavod je dolžan skleniti ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo. Iz državnega proračuna se na podlagi izvršilnega naslova zagotavljajo sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo pri vzgojno-izobraževalnem delu in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi.
(2) Sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi, zagotavlja lokalna skupnost.
(3) Delež višine obveznosti države oziroma lokalne skupnosti, če izključne obveznosti države oziroma lokalne skupnosti ni mogoče določiti, predpisuje zakon.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM 
35. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja) 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov del zavoda s plani in programi občine,
– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
36. člen 
(pravice in obveznosti zavoda) 
Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa zavoda in letnega delovnega načrta,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti občine,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. NADZOR 
37. člen 
(nadzor nad zakonitostjo) 
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije, določene z zakonom.
38. člen 
(poraba javnih sredstev) 
(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
39. člen 
(interni akti zavoda) 
(1) Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normo, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo. Pravila sprejme svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
(3) Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
40. člen 
(sprejemanje internih aktov) 
(1) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
(2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST 
41. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja z dajanjem sporočil staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu in vzgojno-varstvenemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi predpisi, ali jih ravnatelj zavoda sam povabi.
(4) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih pooblasti.
42. člen 
(poslovna tajnost) 
(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
(3) Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen
(prenehanje veljavnosti odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 29/08, 54/08 in 8/10).
44. člen 
(uskladitev organizacije in organov zavoda) 
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen 
(potek mandata ravnatelja) 
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
46. člen 
(potek mandata sveta zavoda) 
Imenovani svet zavoda nadaljuje tekoči mandat do poteka mandata v dosedanji sestavi.
47. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022-1
Kostanjevica na Krki, dne 19. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Kostanjevica na Krki 
v funkciji župana 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost